Geschiedenis Capra Advocaten
Print pagina

Geschiedenis Capra Advocaten
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Maak kennis met de geschiedenis van Capra. Lees hoe Capra in al die jaren is uitgegroeid tot het grootste advocatenkantoor op het gebied van arbeidsverhoudingen in het publieke domein met meer dan 35 juristen. En niet alleen Capra heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld. Ook op ons vakgebied hebben zich grote veranderingen voorgedaan. Veranderingen die wij voor u op de voet hebben gevolgd en waarover wij u hebben geïnformeerd en geadviseerd. Een terugblik...

1928 Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samsom. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.

1929 De Ambtenarenwet 1929 treedt in werking en biedt ambtenaren een aparte rechtsgang voor geschillen met hun werkgever, bij het Ambtenarengerecht en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Het verlenen van bijstand bij deze nieuwe rechtsgang zal uitgroeien tot een kernactiviteit van Capra. De ambtenarengerechten zijn in 1993 opgegaan in de Sectoren Bestuursrecht van de Rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep is gebleven.

1948 De doorlooptijd van een ambtenarenrechtelijke procedure in beroep en hoger beroep bedraagt gemiddeld één jaar. Nu kan dat wel drie jaar zijn. Dat feit en het altijd aanwezige procesrisico maken dat partijen er veelal goed aan doen te beproeven of een schikking in der minne mogelijk is, waarbij Capra uiteraard goede diensten kan bewijzen.

1966 Dr. Th.A.M. van der Horst treedt aan als directeur van Capra. Vooral onder zijn leiding groeit Capra uit tot het toonaangevende bureau op het terrein van personele vraagstukken binnen het publieke domein.

1971 De Wet op de Ondernemingsraden biedt ondernemingsraden nieuwe medezeggenschap bij belangrijke besluiten. Capra verleent bij daaruit voortvloeiende procedures deskundige bijstand.

1980 De Wet openbaarheid van Bestuur regelt de openbaarmaking van informatie door de overheid.

1988 Capra maakt zich los van uitgeverij Samson en gaat zelfstandig verder, als juridisch adviesbureau met inmiddels vijf juristen. De medewerkers blijven nog wel een aantal jaren ondergebracht bij het Vut-fonds voor de uitgeverijen.

1992 Capra, tot dan alleen gevestigd in Den Haag, opent een tweede vestiging in 's-Hertogenbosch.

1994 De Algemene wet bestuursrecht treedt in werking. Daarmee wordt in vrijwel elk bestuursrechtelijk geschil een bezwarenprocedure verplicht gesteld. Vaak is dit een prima manier om een geschil uit de wereld te helpen zonder dat een langdurige procedure bij rechterlijke instanties moet worden doorlopen. De bijstand van Capra in de bezwarenfase wordt door zijn cliënten ten zeerste gewaardeerd.

1995 Capra opent een derde vestiging in Zwolle. Ook wordt dit jaar de Wet op de ondernemingsraden van toepassing op de overheid.

1996 Privatisering van het Abp.

1997 De wet overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen regelt de fasegewijze invoering van de werknemersverzekeringen voor overheidspersoneel.

1998 Capra viert voor het eerst een lustrum met een symposium met congresbundel. De lustrumuitgave van dat jaar en die van volgende lustrumjaren zullen veel geraadpleegde werken op het vakgebied worden.

2002 Capra maakt de omslag van adviesbureau naar advocatenkantoor. Dit biedt de mogelijkheid om ook in hoger beroep in arbeidsrechtelijke procedures op te treden en leidt tot een toename van het aantal cliënten buiten de publieke sector.

2009 De Capra Academie wordt opgericht. Vanwege de opleidingsbehoefte van onze advocaten heeft Capra voor hen in de Capra Academie een hoogwaardig aanbod van cursussen samengesteld. Sinds 2012 biedt de Capra Academie ook cursussen op open inschrijving aan.

2012 Lancering van de Capra app. Via onze app bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze advocaten en vindt u meer handige informatie.

2013 Capra opent een vierde vestiging in Maastricht. In 2013 introduceert de Centrale Raad van Beroep de zogenaamde ambtenarenrechtersformule.
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken