Reglement van de Stichting Jo Maes/Capra Prijs
Print pagina

Reglement van de Stichting Jo Maes/Capra Prijs
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Het reglement van de Stichting Jo Maes / Capra Prijs, bedoeld voor de beste masterscriptie op het gebied van het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht of het algemeen bestuursrecht.

Laatst gewijzigd: 29 juni 2017

Reglement van de Stichting Jo Maes/Capra Prijs
  1. De Stichting Jo Maes/Capra Prijs stelt jaarlijks een geldprijs van € 1.000,00 beschikbaar aan de auteur van een masterscriptie, tot stand gekomen in het jaar waarop de beoordeling betrekking heeft. In aanmerking komt de naar het oordeel van de jury beste scriptie op het gebied van het ambtenarenrecht, het arbeidsrecht dan wel het algemeen bestuursrecht.
  2. Door middel van publicatie in vakliteratuur worden studenten uitgenodigd hun scripties ter beoordeling door de jury in te dienen. In aanmerking komen masterscripties, geschreven in de Nederlandse taal op één van de hiervoor bedoelde rechtsgebieden, welke met het cijfer 8 of hoger zijn beoordeeld.
  3. De scripties dienen vóór 1 november van het betreffende jaar te worden gezonden aan de secretaris van de Stichting, de heer mr. J.J. Blanken, als volgt: een digitale versie te zenden aan j.blanken@capra.nl alsmede acht papieren versies te zenden aan de heer mr. J.J. Blanken, Capra Advocaten ’s-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage.
  4. Bij de toezending dient vermeld te worden: (voor)naam, titulatuur, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mail adres, alsmede de Universiteit waar de scriptie beoordeeld is. Tevens dient een bewijs te worden meegezonden waaruit de beoordeling van de scriptie blijkt.
  5. De inzender heeft geen aanspraak op terugzending van ingezonden exemplaren van de scriptie. Hij/zij gaat akkoord met een eventuele publicatie van de scriptie op de website van Capra Advocaten (www.capra.nl). In overleg met de inzender kan het bestuur van de Stichting de scriptie (eventueel na bewerking door de inzender) ter publicatie aanbieden aan één van de vakbladen op het desbetreffende rechtsgebied.
  6. De ingezonden scripties zullen worden beoordeeld door een door de Stichting in te stellen jury, welke de scripties binnen drie maanden na de sluitingsdatum zal beoordelen. De inzenders zullen per brief van de uitkomst op de hoogte gesteld worden. Over de uitkomst wordt niet gecorrespondeerd.
  7. De jury bestaat uit de volgende personen: mr. J.M.M.B. Maes (voorzitter), prof. mr. F.A.M. Stroink en mr. C.P.J. Goorden. De prijs wordt niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen van de in de periode verschenen scripties voor bekroning in aanmerking komt. Eventueel kan de jury een eervolle vermelding toekennen aan een scriptie die niet in aanmerking komt voor de scriptieprijs.
  8. De Jo Maes/Capra Prijs is voor het eerst uitgereikt op 16 februari 2006, betrekking hebbend op het jaar 2005.
  9. Mededelingen omtrent de scriptieprijs, zoals relevante data, verkrijgbaarheid van het reglement alsmede de uitslag van de jury zullen gepubliceerd worden op de website van Capra alsmede in enkele vakbladen.
’s-Gravenhage
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken

Bekijk ook

Uitreiking Capra scriptieprijs 2015

Uitreiking Capra scriptieprijs 2015

Op 16 maart 2016 is de Jo Maes / Capra scriptieprijs 2015 uitgereikt aan de heer mr. A.S. Hamans voor zijn scriptie “Oneigenlijk gebruik van de Wob. Naar een antimisbruikbepaling in de Awb?”.

Linda Couvreur wint de Jo Maes/Capra scriptieprijs 2016

Linda Couvreur wint de Jo Maes/Capra scriptieprijs 2016

Op 27 maart 2017 ontving Linda Couvreur uit handen van mr. Jo Maes de Jo Maes/Capra Scriptieprijs 2016. Aan deze prijs is een geldbedrag van € 1000 verbonden. De scriptie van Linda Couvreur ging over de aansprakelijkheid van Nederlandse internationals voor arbeidsrechtenschendingen.

Uitreiking Capra scriptieprijs 2013

Uitreiking Capra scriptieprijs 2013

Op 6 mei 2014 is de Jo Maes / Capra scriptieprijs 2013 uitgereikt. De scriptieprijs 2013, waaraan een bedrag van € 2.500,00 is verbonden, is uitgereikt aan de heer mr. drs. L.H. Janssen. De scriptie is getiteld “Op weg naar een nieuwe ambtelijke status.” De prijs is uitgereikt door de jury, bestaande uit de heer Maes, de heer prof. mr. F.A.M. Stroink en de heer mr. C.P.J. Goorden.

Uitreiking Capra scriptieprijs 2014

Uitreiking Capra scriptieprijs 2014

Op 11 maart 2015 is de Jo Maes / Capra scriptieprijs 2014 uitgereikt. De scriptieprijs 2014, waaraan een bedrag van € 1.000,00 is verbonden, is uitgereikt aan mevrouw mr. S.L.I. van Eijs. De scriptie is getiteld “De bestuurlijke lus”. De prijs is uitgereikt door de jury, bestaande uit de heer mr. J.M.M.B. Maes, de heer prof. mr. F.A.M. Stroink en de heer mr. C.P.J. Goorden.