Juryrapport Jo Maes / capra prijs 2017
Print pagina

Juryrapport Jo Maes / capra prijs 2017
Sprekers:
Locatie:
Datum:
04 april 2018
Aanvang:
Kosten:
Datum:
04 april 2018
Locatie:
Datum:
04 april 2018
Geplaatst op:
04 april 2018
Door:
De jury van de Jo Maes/Capra Prijs heeft zich wederom, dit jaar voor het laatst, belast met de mooie taak een keuze te maken uit de inzendingen van masterscripties op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. In het jaar 2017 zijn twee scripties ontvangen die beide van hoog niveau waren.

De prijs is toegekend aan mevrouw mr. I.M. Veerkamp te Purmerend voor haar werkstuk “De herplaatsing binnen het concern”, waarin zij volgens de ondertitel een kader geeft voor het bepalen van de reikwijdte van de herplaatsingsplicht van de werkgever en de acceptatieplicht van de werknemer in concernverhoudingen. Deze scriptie is beloond met het cijfer 9. Bij het vervaardigen ervan is zij begeleid door prof. mr. W.H.A.C..M. Bouwens van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In de globaliserende wereld zijn reorganisaties en fusies van (vaak ook internationale) bedrijven aan de orde van de dag, waarbij de positie van werknemers in het geding is. Mevrouw Veerkamp heeft onderzocht welke effecten aan die veranderingen voor werknemers zijn verbonden en heeft daarbij met name de herplaatsingsplicht van de werkgever en de acceptatieplicht van de werknemer onder de loep genomen. “Hoe worden deze plichten toegepast binnen een concern met een sterk vertakte organisatiestructuur die verder gaat dan een veelheid aan nationale vestigingen”. In het bijzonder is zij nagegaan of de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hierin wijziging heeft gebracht. Zij heeft de situatie van vóór de invoering van de WWZ gelegd naast de ontwikkelingen nadien. Voor de WWZ was de regelgeving omtrent herplaatsing te vinden in de Beleidsregels Ontslagprocedure UWV en het Ontslagbesluit. Na de inwerkingtreding van deze wet zijn de Ontslagregeling en de Uitvoeringsregels UWV van toepassing. De veranderingen worden in het werkstuk uiteengezet. Schrijfster geeft aandacht aan het bepaalde in artikel 7:669 lid 1 BW en gaat in op artikel 9 leden 1 en 2 van de Ontslagregeling. In haar uitvoerige beschouwing komt niet alleen de positie van de herplaatsbare werknemers maar ook die van de flexwerkers aan de orde. Ze schetst de noodzaak tot actieve begeleiding, het nemen van initiatieven en het wegnemen van belemmeringen voor het vervullen van een andere functie en toont aan dat de onderzoeksplicht van de werkgever ook vereist dat aandacht gegeven wordt aan eventuele bijzondere omstandigheden van de werknemer. Ze geeft duidelijk aan in welke gevallen sprake is van een verzwaarde inspanningsverplichting.

Mevrouw Veerkamp heeft verscheidene vragen opgeworpen. Wat moet in het wettelijk kader onder concern worden verstaan? Vallen daar ook zustermaatschappijen onder of is in dit kader alleen van belang die vestigingen waarin de werkgever invloed en bevoegdheden heeft? Het antwoord op die vragen is niet eenvoudig te geven maar van groot belang voor de reikwijdte van de herplaatsingsplicht. Ze bepleit de autonomie van de individuele vennootschappen binnen een concern. De werkgever is doorgaans niet in de positie om invloed uit te oefenen op de andere vennootschappen.

De antwoorden op de opgeworpen vraagpunten heeft mevrouw Veerkamp gezocht in een omvangrijke studie van Kamerstukken, literatuur en jurisprudentie. Ze heeft die verworven kennis uitstekend verwerkt en een compleet overzicht gegeven van situaties die zich bij herplaatsing in een concern kunnen voordoen. Daarbij heeft zij kritische kanttekeningen geplaatst en blijk gegeven van eigen inzicht en creatief vermogen.

De jury heeft met waardering kennis genomen van de inhoud van deze scriptie en unaniem aan mevrouw Veerkamp de Jo Maes/Capra Prijs 2017 toegekend.

De prijs is aan mevrouw Veerkamp uitgereikt te ’s-Hertogenbosch op 13 maart 2018.

De jury van de Jo Maes/Capra Prijs,

mr. J.M.M.B. Maes
prof. mr. F.A.M. Stroink
mr. Dr. C.P.J. Goorden
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Linkedin

Zoeken