Aanstelling in algemene dienst: oude wijn in nieuwe zakken

Aanstelling in algemene dienst: oude wijn in nieuwe zakken

Aanstelling in algemene dienst: oude wijn in nieuwe zakken 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Met de brief van 26 november 2012 heeft het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) de gemeenten geïnformeerd over de uitwerking van de afspraak uit het CAO-akkoord 2011-2012 over de aanstelling in algemene dienst. Bij die brief voegde het LOGA de gewijzigde CAR-teksten, de gewijzigde CAR/UWO-teksten, een conceptbrief zoals die aan de ambtenaren gezonden kan worden en ten slotte een Voorbeeldregeling die nadere regels stelt aan de aanstelling in algemene dienst. De gemeenten zijn op basis van de statuten van de VNG gehouden de CAR-wijzigingen door te voeren en voor de zogenaamde UWO-gemeenten geldt dat ook voor de UWO-wijzigingen. De conceptbrief en de Voorbeeldregeling zijn niet dwingend voorgeschreven, maar zijn bijgevoegd om de gemeenten behulpzaam te zijn bij succesvol invoeren van de aanstelling in algemene dienst.

Een en ander geeft mij aanleiding tot het volgende.

Voor welk probleem is dit de oplossing?

De eerste vraag die wat mij betreft antwoord behoeft is – net als bij het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren – welk concreet probleem verholpen moet worden. Dat antwoord is te vinden in de begeleidende brief, waaruit valt op te maken dat de dynamiek van de gemeentelijke organisatie flexibele inzet van het personeel vordert. De wens om de interne mobiliteit te bevorderen is evenwel niet nieuw, getuige bijvoorbeeld het concept Sociaal Statuut van het LOGA dat van die dynamiek al jaren melding maakt. Niettemin hebben partijen het nodig gevonden om iets te ondernemen om die mobiliteit te vergroten. Opmerkelijk is dat de instrumenten die daar nu toe worden ingezet ook niet nieuw zijn. De huidige CAR/UWO kent immers, en het LOGA erkent dat ook, voldoende mogelijkheden om de interne mobiliteit te bevorderen. Ambtenaren kunnen ook nu al met de leidinggevende om tafel om afspraken te maken over loopbaanontwikkeling (zie hoofdstuk 17) en verder verleent artikel 15:10:1, eerste lid CAR/UWO de bevoegdheid om een ambtenaar in het dienstbelang met een ander passend takenpakket te belasten. Daarbij kan worden opgemerkt dat de meeste gemeentelijke organisaties generieke functieomschrijvingen kennen en die kunnen een overplaatsing versoepelen. Conclusie is dan ook dat er geen nieuwe problemen zijn gerezen en dat er ook geen nieuwe juridische instrumenten zijn gevonden om die problematiek aan te pakken maar dat werkgevers en werknemers het kennelijk wel nodig hebben gevonden om ‘iets’ te doen door de aanstelling in algemene dienst in te voeren.

Wat verandert er eigenlijk?

In juridische zin verandert er dan ook eigenlijk niets, en de begeleidende brief windt daar ook geen doekjes om, Het valt echter niet uit te sluiten dat de aanstelling in algemene dienst maakt dat een overplaatsing in rechte eerder stand houdt, waarmee het gemakkelijker wordt een ambtenaar (zo nodig tegen zijn zin) over te plaatsen. De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep biedt daar evenwel geen aanwijzingen voor.

Een functie is naar ’s Raads oordeel immers het samenstel van werkzaamheden waarmee de betrokken ambtenaar is belast en dat hij feitelijk verricht en hetwelk zich van enig ander samenstel van werkzaamheden in voldoende mate als kenbare eenheid onderscheidt, hetzij door de aard van de werkzaamheden hetzij door enige andere omstandigheid zoals de plaats in de organisatie of de plek waar het werk wordt verricht. Een vrij recente uitspraak (CRvB 22 oktober 2009, TAR 2010, nr. 32) bevestigde deze rechtspraak. De Raad overwoog dat bij de beoordeling van uitwisselbaarheid van functies bij reorganisaties uit dient te worden gegaan van het feitelijk samenstel van opgedragen werkzaamheden. Dat betekent dat de Raad kijkt naar de feitelijke situatie en zich weinig gelegen laat liggen aan het door het bevoegd gezag aangebrachte juridische etiket. De rechterlijke toets naar het dienstbelang en de passendheid van de nieuwe functie zal onder de gewijzigde CAR/UWO gezien die jurisprudentie dan ook niet minder indringend zijn dan in de huidige situatie. Wel lijkt mij de stelling verdedigbaar dat een dienstbelang eerder wordt aangenomen bij de ambtenaar die bij aanstelling wist dat hij in algemene dienst werd aangesteld, op grond waarvan hij rekening diende te houden met een overplaatsing op termijn. Hoogst wonderlijk is dat artikel 4, vierde lid Voorbeeldregeling deze invulling van het begrip dienstbelang vervolgens onderuit haalt door uitdrukkelijk te bepalen dat een “mobiliteitsoverplaatsing” nu juist niet is toegestaan als de ambtenaar daar niet mee instemt (zie nr. 9 van mijn afsluitende kanttekeningen). Dat is jammer, want die nadere regeling kan iets toevoegen aan de aanstelling in algemene dienst, die op zichzelf weinig of geen juridische waarde heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als daarin een gedwongen vijfjaarlijkse functieroulatie wordt opgenomen.

Het LOGA gaat er ondanks bovengenoemde vanuit dat de wijziging de mobiliteit, ook los van een nadere regeling, niettemin bevordert. De aan die veronderstelling ten grondslag gelegen argumentatie, we komen daar zo op, is eerder psychologisch dan juridisch van aard.

Waarom dan toch dit CAO-akkoord?

Als ik de begeleidende brief goed begrijp, dient de wijziging van het gemeentelijke rechtspositiereglement vooral als marketinginstrument te worden gezien. Dat is erop gericht de sinds jaar en dag bestaande bevoegdheid tot overplaatsing beter voor het voetlicht te brengen. Het is kennelijk nodig om dit middel in te zetten om het “bewustzijn” daarover bij management en personeel te vergroten. Of een rechtspositieregelingwijziging nu een effectief middel is om onderdelen uit de bestaande rechtspositie beter voor het voetlicht te brengen, kan men zich afvragen. Om enige grond onder de voeten te krijgen voor het doen van een voorspelling hierover, ben ik te rade gegaan bij mijn persoonlijke ervaring in de sector provincies, waar al jaren geldt dat de ambtenaren in algemene dienst van de desbetreffende provincie zijn aangesteld. Bij de eerste provincie, waar ik overigens, dat realiseer ik me nu, was aangesteld in algemene dienst, werd wel “actief gestuurd” op interne mobiliteit, maar niet met behulp van aanstelling in algemene dienst. Bij een andere provincie, waar ik gedetacheerd ben, gebeurt dat wel, met behulp van een mobiliteitscommissie die mandaat heeft om personele kwesties te beslechten. Daarbij wordt bij de motivering van overplaatsingen een uitdrukkelijk beroep gedaan op de aanstelling in algemene dienst. Op het gevaar af incidentenpolitiek te bedrijven en mij op het terrein van de sociaalpsychologie te begeven, is mijn voorzichtige eerste waarneming dat het succes van het mobiliteitsinstrument aanstelling in algemene dienst afhankelijk is van de mate waarin bestuur, directie en personeel doordrongen zijn van de noodzaak van interne mobiliteit.

Het “oppoetsen” van de bevoegdheid tot overplaatsing, door invoering van de aanstelling in algemene dienst, kan daaraan bijdragen.

De keerzijde van aanstelling in algemene dienst

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan de aanstelling in algemene dienst. Een ambtenaar kan, dat is het spiegelbeeld van de afgedwongen overplaatsing, plaatsing in een andere functie proberen af te dwingen en die poging, niet zonder enige grond, kracht bij zetten met een verwijzing naar zijn aanstelling in algemene dienst.

Van nog wat andere orde is dat een ambtenaar in een ontslagprocedure een beroep op zijn aanstelling in algemene dienst kan doen ter onderbouwing van zijn stelling dat ongeschiktheid voor zijn eigen functie weliswaar is aangetoond maar dat het bevoegd gezag tevens moet aantonen dat hij ongeschikt is voor passende functies waarin hij kan worden herplaatst. Bij een ‘echte’ (functieloze) aanstelling in algemene dienst lijkt mij dat ook niet ten principale onjuist. Zie daarvoor ’s Raads uitspraak van 11 februari 1988, TAR 1988, nr. 76, waaruit blijkt dat bij ongeschiktheidontslag van een ‘zwevende ambtenaar’ de ongeschiktheid voor alle binnen de organisatie passende functies moet worden aangetoond. Een dergelijk beroep is wat mij betreft ook niet kansloos als de ambtenaar voor bepaalde tijd in een functie is geplaatst (zeker als die bepaalde tijd dreigt af te lopen).

Het valt dan ook niet uit te sluiten dat de aanstelling in algemene dienst zich tegen de overheidswerkgever gaat keren bij een ontslag op de restgrond van artikel 8:8 CAR/UWO, omdat het bevoegd gezag, dat de interne mobiliteit en flexibiliteit van het personeel zo heeft gepropageerd, meer heeft uit te leggen als het aannemelijk wil maken dat herplaatsing niet mogelijk is.

In hoeverre deze nadelen opwegen tegen de bovengenoemde eventuele voordelen moet worden afgewacht.

Tenslotte plaats ik hieronder enige kritische kanttekeningen bij de ledenbrief en daarbij behorende bijlagen.

Afsluitende opmerkingen

1.      Een eerste opmerking betreft dat een deel van de toelichting op het voormalige artikel 15:10:1, eerste lid CAR/UWO is komen te vervallen. Dat deel ging over de passendheid van de op te dragen functie en over het toegestane verschil in functieniveau, onder verwijzing naar vrij oude jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dat twee schaalniveaus onder omstandigheden is toegestaan. Deze wijziging wordt niet verder uitgelegd en de vraag is dan ook wat de reden daarvan is. Wellicht kan het LOGA daar nog een nadere verklaring voor geven.

2.      Verder is het interessant dat de brief spreekt van een maximum “verblijfsduur” in een functie. In de Voorbeeldregeling komt dat ook terug. Het lijkt erop dat hier aansluiting is gezocht bij de rechtspositieregeling van de provincies, waar een plaatsing in beginsel zou gelden voor 3 tot 5 jaar. In de praktijk blijkt die voorgeschreven functieroulatie – want daar komt een maximum plaatsingsduur uiteindelijk op neer – een dode letter. De Voorbeeldregeling opent die weg ook voor gemeenten, want de plaatsingsduur wordt bij stilzitten met telkens een jaar stilzwijgend verlengd.

3.      Aandacht verdient voorts de stelling van het LOGA dat wijziging van de aanstelling geen besluit is, laat staan dat deze appellabel is. Daarin ligt het oordeel besloten dat de rechtspositie van de ambtenaar niet wijzigt als gevolg van de omzetting van de functiegebonden aanstelling naar aanstelling in algemene dienst. Ondanks de stelligheid van het LOGA op dit punt, valt mijns inziens niet uit te sluiten dat de brief over deze wijziging als appellabel besluit wordt aangemerkt. Van belang daarbij is uiteraard de tekst van de te verzenden brief en wat daarin staat vermeld over functiebehoud en de nadere regels die van toepassing zijn op de aanstelling in algemene dienst. Stelt de brief buiten twijfel dat de ambtenaar zijn functie nu en in de toekomst – althans tot andersluidende besluitvorming daarover volgt – behoudt, dan zie ik geen rechtsgevolg. Is aan de benoeming een termijn van bijvoorbeeld drie jaar verbonden dan zie ik wel een rechtsgevolg, want voor verzending van die brief gold de benoeming voor onbepaalde tijd. De plaatsing in een functie vanuit een aanstelling in algemene dienst geldt ingevolge artikel 3, eerste lid Voorbeeldregeling voor een periode van ongeveer 5 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Dat wijzigt wat mij betreft de rechtspositie, want voorheen gold die plaatsing “onvoorwaardelijk” voor onbepaalde tijd. Erg kansrijk is een bezwaarschrift dat zich richt tegen rechtstreekse uitvoering van de CAR/UWO overigens niet. Dat betreft immers een algemeen verbindend voorschrift en de rechterlijke toets daarvan is naar vaste jurisprudentie marginaal. De rechter zal de inhoud daarvan respecteren, tenzij daaraan zodanig ernstige feiten kleven dat het voorschrift om die reden niet als grondslag kan dienen voor daarop te baseren besluiten (CRvB 9 juni 2009, TAR 2009, nr. 174). Daarbij zal de Raad bovendien betrekken dat de CAR/UWO een resultaat is van onderhandelingen tussen representatieve organisaties van werknemers en werkgevers (CRvB 24 februari 2005, TAR 2005, nr. 102).

4.      Dan valt in de begeleidende brief nog te lezen dat de ambtenaar een “bewijs van plaatsing” krijgt, maar in de concept-brief en de Voorbeeldregeling lees ik daarover niets terug. Gelet op het bepaalde in de wet die ten grondslag ligt aan artikel 2:4:1, eerste lid aanhef onder a CAR/UWO bestaat er wel een verplichting de ambtenaar in kennis te stellen – gewoon bij brief, of bij “bewijs van plaatsing” – van de door hem te verrichten functie. Die plicht kan ook gelezen worden in de vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (14 maart 2008, TAR 2008, nr. 69) dat het niet toegestaan is een ambtenaar te laten zweven. Die jurisprudentie, zo kan betoogd worden, staat dan ook in de weg aan daadwerkelijke invoering van de aanstelling in algemene dienst, al lijkt de Raad, zie bovengenoemde uitspraak, daarvoor wel ruimte te bieden als de rechtspositieregeling dat toestaat.

5.      In dit verband kan opgemerkt worden dat het LOGA opmerkt dat “de aanstelling” bij verandering van functie geen aanpassing meer behoeft, terwijl daarvan in de praktijk bij vele gemeenten reeds jaren geen sprake meer is. Een overplaatsing op grond van het huidige artikel 15:10:1 CAR/UWO vereist dat ook niet.

6.      Aandacht verdient ook de toelichting op artikel 2:1A, eerste lid CAR. Dat is de kernbepaling die op stellige toon voorschrijft dat aanstelling geschiedt in algemene dienst. De toelichting doet aan de stelligheid meteen afbreuk, want deze luidt: “Er bestaat een verplichting om de functie waarin de ambtenaar wordt geplaatst in het bericht van aanstelling op te nemen (…)”. Dat weerspiegelt misschien wel de innerlijke tegenstrijdigheid van deze wijzigingsoperatie: men wil graag een aanstelling in algemene dienst, maar beseft ook dat de ambtenaar wel in een functie benoemd moet worden. En die twee gaan eigenlijk niet zo goed samen.

7.      Een opmerking van meer wetstechnische aard is dat de verwijzing naar de UWO bepaling (artikel 2:4:1) niet thuis hoort in de toelichting op de CAR.

8.      Opgemerkt kan verder worden dat de door het LOGA afgescheiden documenten geen onderscheid maken tussen vaste en tijdelijke aanstellingen (bij wijze van proef). Dat roept vragen op: geldt de aanstelling in algemene dienst ook voor tijdelijke aanstelling, en ook voor aanstellingen bij wijze van proef? Die laatste worden toch in hoofdzaak verleend met het oog op een specifieke functie, zodat de aanstelling in algemene dienst hier gekunsteld voorkomt.

Is de aanstelling in algemene dienst van invloed op de inhoudelijke toetsing van het van rechtswege verstrijken van een tijdelijke aanstelling of het tussentijds beëindigen daarvan? Dient bijvoorbeeld aannemelijk te worden gemaakt dat de tijdelijk in algemene dienst aangestelde ambtenaar geen andere werkzaamheden kan worden opgedragen?

9.      Dan sluit ik af met een belangrijk kritiekpunt. Dit betreft, het kwam hierboven al even aan de orde, artikel 4, vierde lid Voorbeeldregeling. Die bepaling haalt de angel uit de CAR/UWO‑wijziging, want daarin staat dat de medewerker in het kader van mobiliteit (doorstroom ten bate van blijvende inzetbaarheid en effectiviteit) niet kan worden verplicht een hem/haar aangeboden passende functie te accepteren. De medewerker behoort een weigering, zo lees ik, echter wel te beargumenteren. Welke eisen aan die argumenten gesteld worden vermeldt de regeling niet. In deze bepaling lees ik dat uitsluitend bevordering van de mobiliteit geen afdoende dienstbelang is als bedoeld in het oude artikel 15:10:1, eerste lid en zodoende een overplaatsing niet rechtvaardigt. Bij een voldoende aanwezig dienstbelang kan een overplaatsing immers wel tegen de zin van de ambtenaar worden afgedwongen. Dit lid levert dan ook een beperking op voor de nu reeds bestaande bevoegdheid tot overplaatsing en dat is op zijn minst opmerkelijk. Op dit onderdeel onderscheidt de regeling zich ook van de CAP (zie artikel B.6, vijfde lid), waarin juist uitdrukkelijk is vastgelegd dat als belang van de dienst in elk geval wordt aangemerkt de bevordering van de interne mobiliteit van het personeel. Artikel 4, vierde lid draagt dan ook niet bij aan het bereiken van het gewenste effect van vergroting van de interne mobiliteit. Dat is wel het doel van deze wijziging van de rechtspositie en gelet daarop is artikel 4, vierde lid een onbegrijpelijke bepaling. Ik ontraad dan ook deze bepaling over te nemen.

Contact over dit onderwerp

Gerdin Boelens

Gerdin Boelens

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Amtenarenrecht
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 81 28 84 84

Gerelateerd

Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020) 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020)

Artikel

lees meer
Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen 1508 826 Capra Advocaten

Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in? 150 150 Capra Advocaten

Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in?

Artikel

lees meer
De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit 150 150 Capra Advocaten

De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit

Artikel

lees meer
Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint) 1508 826 Capra Advocaten

Een deal over een dienstverband voor 01-01-2020 is een arbeidsovereenkomst maar geen geslaagde deal (bezint voor gij begint)

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Virtuele Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

Virtuele Privacy Pauze

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het laatste privacy-nieuws in het publieke domein.

lees meer
Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek! 150 150 Capra Advocaten

Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek!

Artikel

lees meer
Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online)

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regeling en de actuele jurisprudentie

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel

lees meer
Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand 150 150 Capra Advocaten

Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand

Artikel

lees meer
Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Overgang van onderneming voor overheden 150 150 Capra Advocaten

Overgang van onderneming voor overheden

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 150 150 Capra Advocaten

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel

lees meer
Cao Gemeenten: contact met besmet persoon moet worden gemeld 150 150 Capra Advocaten

Cao Gemeenten: contact met besmet persoon moet worden gemeld

Artikel

lees meer
CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona 150 150 Capra Advocaten

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona

Artikel

lees meer
Raadsvergaderingen onder het coronatijdperk 150 150 Capra Advocaten

Raadsvergaderingen onder het coronatijdperk

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
Misverstanden over ABP-pensioen 1508 826 Capra Advocaten

Misverstanden over ABP-pensioen

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden 150 150 Capra Advocaten

Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond 150 150 Capra Advocaten

De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Focus op privacy 150 150 Capra Advocaten

Focus op privacy

Artikel

lees meer
Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer
Een leerzame ontbinding van een tijdelijke arbeidsovereenkomst 1508 826 Capra Advocaten

Een leerzame ontbinding van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Kennisbijeenkomst ‘Werkgeluk’ Maastricht – 9 januari 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst ‘Werkgeluk’ Maastricht – 9 januari

Kennisbijeenkomst

lees meer
Nu al een interessante uitspraak over publiek arbeidsrecht 1508 826 Capra Advocaten

Nu al een interessante uitspraak over publiek arbeidsrecht

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Welkom arbeidsrecht: een arbeidsrechtelijke tip 10! 150 150 Capra Advocaten

Welkom arbeidsrecht: een arbeidsrechtelijke tip 10!

Artikel

lees meer
Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Aankondiging: Blog over arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Aankondiging: Blog over arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Aanpassing Ontslagregeling in verband met Wnra 150 150 Capra Advocaten

Aanpassing Ontslagregeling in verband met Wnra

Artikel

lees meer
Hoge Raad: maak de slapende dienstverbanden wakker! 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: maak de slapende dienstverbanden wakker!

Artikel

lees meer
Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag 150 150 Capra Advocaten

Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag

Interactieve cursus over actualiteiten in het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid

In twee dagdelen een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor de overheid in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor de overheid in het arbeidsrecht

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier in het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Inleiding ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding ambtenarenrecht

In twee dagdelen een goed overzicht van het ambtenarenrecht

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid (ook online)

Korte introductie van het arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden

lees meer
Regels voor het regelen: Masterclass vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Regels voor het regelen: Masterclass vaststellingsovereenkomsten

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

lees meer
Ontslag tijdens de proeftijd 150 150 Capra Advocaten

Ontslag tijdens de proeftijd

Artikel

lees meer
Geen algemeenverbindendverklaring voor de Cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Geen algemeenverbindendverklaring voor de Cao Gemeenten

Artikel

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Via een participatietraject in dienst bij de gemeente? 150 150 Capra Advocaten

Via een participatietraject in dienst bij de gemeente?

Artikel

lees meer
Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing

Artikel

lees meer
Payrolling onder de Wab 150 150 Capra Advocaten

Payrolling onder de Wab

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
De Cao Gemeenten beschouwd 150 150 Capra Advocaten

De Cao Gemeenten beschouwd

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Flexibele arbeid, tijdelijke dienstverbanden en andere praktische zaken na invoering van de Wnra – 13 juni (2019) 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Flexibele arbeid, tijdelijke dienstverbanden en andere praktische zaken na invoering van de Wnra – 13 juni (2019)

Kennisbijeenkomst

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle – 18 april (2019) 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Kapelle – 18 april (2019)

Kennisbijeenkomst

lees meer
Capra Advocaten en Vereniging werken voor waterschappen themabijeenkomsten reorganisatieontslag – 13 en 20 maart (2019) 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten en Vereniging werken voor waterschappen themabijeenkomsten reorganisatieontslag – 13 en 20 maart (2019)

Themabijeenkomst voor waterschappen

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Maastricht – 19 maart (2019) 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Maastricht – 19 maart (2019)

Kennisbijeenkomst

lees meer
Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Venlo – 19 maart (2019) 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst cao Gemeenten in Venlo – 19 maart (2019)

Kennisbijeenkomst

lees meer
Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Cursus van een dagdeel over de arbeidsrechtelijke gevolgen van reorganisaties

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
Nieuw toetsingskader Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) 150 150 Capra Advocaten

Nieuw toetsingskader Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Artikel

lees meer
Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Nieuws

lees meer
De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren 150 150 Capra Advocaten

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Artikel

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Geschillenbeslechting in de cao Gemeenten

Artikel

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
De Capra Academie in 2019 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie in 2019

Artikel

lees meer
Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal 150 150 Capra Advocaten

Over de Wnra, de (concept)cao gemeenten en diefstal

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Wendbaar werken bij de overheid 150 150 Capra Advocaten

Wendbaar werken bij de overheid

Nieuws

lees meer
12 Vragen en antwoorden over de AVG 150 150 Capra Advocaten

12 Vragen en antwoorden over de AVG

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Klimaatbeheersing 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Klimaatbeheersing

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Artikel

lees meer
Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017 150 150 Capra Advocaten

Juryrapport Jo Maes / Capra Advocaten scriptieprijs 2017

Nieuws

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Overzicht van uitspraken over de toepassing van de CRvB-formule 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van uitspraken over de toepassing van de CRvB-formule

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
Kiezen of delen: de transitievergoeding in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Kiezen of delen: de transitievergoeding in het onderwijs

Artikel

lees meer
Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar” 150 150 Capra Advocaten

Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar”

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club 150 150 Capra Advocaten

De komst van nieuwe ambtenaren: welkom bij de club

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje” 150 150 Capra Advocaten

Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst

Artikel

lees meer
Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht

Artikel

lees meer
Herhaald verzoek medewerker: ‘Al te goed is buurmans gek’ 150 150 Capra Advocaten

Herhaald verzoek medewerker: ‘Al te goed is buurmans gek’

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Worden ambtenaren normale werknemers? 150 150 Capra Advocaten

Worden ambtenaren normale werknemers?

Artikel

lees meer
Overnames in de zorg. Wat betekent dat voor het personeel? 150 150 Capra Advocaten

Overnames in de zorg. Wat betekent dat voor het personeel?

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomsten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomsten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Nieuws

lees meer
Een normaliseringsspecial voor u 150 150 Capra Advocaten

Een normaliseringsspecial voor u

Artikel

lees meer
Normalisering? Ik ben er wel klaar mee! 150 150 Capra Advocaten

Normalisering? Ik ben er wel klaar mee!

Artikel

lees meer
Kennistafel over zelfsturende teams 150 150 Capra Advocaten

Kennistafel over zelfsturende teams

Nieuws

lees meer
Buitengriffier 150 150 Capra Advocaten

Buitengriffier

Artikel

lees meer
Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ? 150 150 Capra Advocaten

Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?

Artikel

lees meer
Een andere manier van werken 150 150 Capra Advocaten

Een andere manier van werken

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
Verjaringsperikelen 150 150 Capra Advocaten

Verjaringsperikelen

Artikel

lees meer
Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts? 150 150 Capra Advocaten

Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts?

Artikel

lees meer
Het overgangsrecht van de Wgr 150 150 Capra Advocaten

Het overgangsrecht van de Wgr

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek verplicht? 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek verplicht?

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
Klaar voor de normalisering? 150 150 Capra Advocaten

Klaar voor de normalisering?

Artikel

lees meer
Ontduiking Wwz? 150 150 Capra Advocaten

Ontduiking Wwz?

Artikel

lees meer
Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Nieuws

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Laatste stand van zaken Wet werk en zekerheid

Artikel

lees meer
Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op verzoek en het recht op een WW-uitkering

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 150 150 Capra Advocaten

Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Nieuws

lees meer
Ambtelijke rechtspositie anno 2017 150 150 Capra Advocaten

Ambtelijke rechtspositie anno 2017

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
Wachtgeldgegevens en de Wob 150 150 Capra Advocaten

Wachtgeldgegevens en de Wob

Artikel

lees meer
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd 150 150 Capra Advocaten

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel

lees meer
Kan het nog flexibeler 150 150 Capra Advocaten

Kan het nog flexibeler

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren? 150 150 Capra Advocaten

Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Update Normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Update Normalisering rechtspositie ambtenaren

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract” 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract”

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
WWZ-scan biedt helpende hand 150 150 Capra Advocaten

WWZ-scan biedt helpende hand

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden 150 150 Capra Advocaten

Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Een nieuwe cao gemeenten 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe cao gemeenten

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie 150 150 Capra Advocaten

Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Reorganisatie binnen de Jeugdzorg 150 150 Capra Advocaten

Reorganisatie binnen de Jeugdzorg

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
Payrolling, een risico of een verlossing? 150 150 Capra Advocaten

Payrolling, een risico of een verlossing?

Artikel

lees meer
Arbeidsmobiliteit 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsmobiliteit

Artikel

lees meer
Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014 150 150 Capra Advocaten

Aanpassing Ontslagbesluit per 1 april 2014

Artikel

lees meer
Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst! 150 150 Capra Advocaten

Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst!

Artikel

lees meer
Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling 150 150 Capra Advocaten

Flexwerk bij de overheid: de ketenregeling

Artikel

lees meer
De Hoge Raad koestert het primaat van de politiek 150 150 Capra Advocaten

De Hoge Raad koestert het primaat van de politiek

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
Het primaat van de politiek 150 150 Capra Advocaten

Het primaat van de politiek

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
De nieuwe werktijdenregeling in de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De nieuwe werktijdenregeling in de CAR/UWO

Artikel

lees meer
Verplicht met vakantie? 150 150 Capra Advocaten

Verplicht met vakantie?

Artikel

lees meer
Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH) 150 150 Capra Advocaten

Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH)

Artikel

lees meer
Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy 150 150 Capra Advocaten

Bestuurlijke samenwerking: structure follows strategy

Artikel

lees meer
Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling

Artikel

lees meer
Stage lopen na je studie 150 150 Capra Advocaten

Stage lopen na je studie

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
De samenwerkende overheid 150 150 Capra Advocaten

De samenwerkende overheid

Artikel

lees meer
Het Model Sociaal Statuut: een kritische noot 150 150 Capra Advocaten

Het Model Sociaal Statuut: een kritische noot

Artikel

lees meer