Capra Academie cursusaanbod

Leergang Arbeidsrecht

Tijdens de leergang Arbeidsrecht wordt een gedegen en actueel overzicht gegeven van het civiele arbeidsrecht. De cursus geeft op praktische wijze een selectie van de meest voorkomende vraagstukken. De cursus bestaat uit zes dagdelen en vindt naar keuze plaats in 's-Hertogenbosch, Maastricht of Groningen.

Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers: van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht

Wilt u zich voorbereiden op de gevolgen van het wetsvoorstel 'Normalisering rechtspositie ambtenaren'? Schrijf u dan nu in voor de cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers. In twee dagdelen krijgt u een gedegen eerste overzicht van het civiele arbeidsrecht. Daarbij maken we steeds een vergelijking tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. Zo worden de onderlinge verschillen goed duidelijk.

Cursus Normaliseren kun je leren

Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking treden. Eén van de gevolgen daarvan is dat voor overheidswerknemers het civiele arbeidsrecht gaat gelden. Dit leidt tot grote veranderingen. Tijdens deze cursus hoort u hoe u de Wnra binnen organisatie met succes kunt implementeren.

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Tijdens de cursus Actualiteiten en verdieping WIA wordt u in één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De cursus kent een praktische insteek met ruimte voor discussie en vragen. De ontwikkelingen zullen zoveel mogelijk aan de hand van concrete casuïstiek worden belicht.

Leergang Verdieping ambtenarenrecht

De leergang Verdieping ambtenarenrecht biedt u een gedegen en actueel overzicht van het ambtenarenrecht. De leergang geeft inzicht in de meest voorkomende vraagstukken in het ambtenarenrecht. Aan het einde van deze leergang heeft u een praktisch houvast voor het nemen van rechtspositionele beslissingen maar vooral voor het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van die beslissingen.

Cursus inleiding ambtenarenrecht

In de cursus inleiding ambtenarenrecht krijgt u in één dag een gedegen eerste overzicht van het ambtenarenrecht en de relevante bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht.

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De overheid geeft (ex-)werkgevers de mogelijkheid om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de Wet Werk en Inkomen bij Arbeidsongeschiktheid. Bij het maken van deze keuze geven financiële argumenten vaak de doorslag. Maar wat zijn de praktische en juridische gevolgen na de keuze voor het eigenrisicodragerschap? Tijdens de cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA krijgt u antwoord op al uw vragen. Daarna kunt u het beoogde financiële voordeel ook echt bereiken.

Dossieropbouw voor sector onderwijs

Een cursus die specifiek is gericht op het onderwijs. De cursus dossieropbouw geeft u in één middag praktische informatie over het op orde hebben en houden van het personeelsdossier.

Masterclass Vertrekregelingen

In het arbeidsrecht verdient een schikking – het treffen van een ontslagregeling – vaak de voorkeur boven een ontslagprocedure bij de rechter. Bij de overheid geldt dat misschien nog wel meer dan in het bedrijfsleven. Deze masterclass gaat in op alle ins en outs van het treffen van een beëindigingsregeling binnen de overheid c.q. het publieke domein.

Masterclass disfunctioneren in het ambtenarenrecht

Heeft u te maken met een medewerker die niet of onvoldoende functioneert of wilt u weten wat u moet doen als dat zich voordoet? Volg dan de masterclass Disfunctioneren binnen het ambtenarenrecht. In deze masterclass besteden we aandacht aan het maken van afspraken over een verbetertraject, hoe u een goed dossier opbouwt en welke regels gelden bij ontslag.

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

In de cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz komen verschillende aspecten van de Wet normalisering en de Wwz voor de overheidswerkgever en de ambtenaar aan de orde.

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

De toepassing van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (de WIA) leidt in de praktijk vaak tot vragen. In de cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar krijgt u antwoord op deze en vele andere vragen die zich in de praktijk voordoen. Na afloop van de cursus kent u de weg in de WIA.

Cursus cao-recht

Een cursus over het cao-recht, het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen en de vragen die zich in de praktijk kunnen voordoen rondom een cao.

Incompany cursussen

Op aanvraag verzorgen ervaren Capra Advocaten incompany cursussen aan personeelsadviseurs, juristen rechtspositie en leidinggevenden.

Masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) signaleert al een aantal jaren dat een gebrek integriteit regelmatig de oorzaak is voor incidenten in de zorg. Wat kunt u doen om de kans op integriteitsschendingen te verkleinen? Volg de masterclass Integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg.

Masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief

De zorgsector blijkt relatief gevoelig te zijn voor ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Weet u hoe u arbeidsrechtelijk en gezondheidsrechtelijk zorgvuldig reageert als geluiden van intimidatie op de werkvloer binnen uw organisatie de kop opsteken? Na het volgen van de masterclass Intimidatie op de werkvloer vanuit arbeidsrechtelijk perspectief bent u goed voorbereid als deze situatie zich voordoet.

Masterclass Organisatieveranderingen in de zorg

Zorginstellingen zijn geen statische organisaties. Ze hebben continu te maken met veranderingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Denk aan wijzigingen in de financiering of wetgeving, aangaan van fusies of samenwerkingen of de invoering van nieuwe werkwijzen. Die veranderingen hebben vaak gevolgen voor het personeel. Hoe kunt u deze veranderingen doorvoeren en rekening houden met de arbeidsrechtelijke gevolgen? De masterclass Organisatieveranderingen in de zorg geeft antwoord op deze en andere vragen.

Cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s

Capra Advocaten heeft voor de UMC’s de cursus Arbeidsrecht bij de UMC’s samengesteld. De cursus bestaat uit vier dagdelen waarin de problematiek wordt besproken waar elke HRM- of personeelsafdeling binnen een UMC mee te maken heeft. Er is veel aandacht voor het ambtenarenrecht, zodat de cursus vooral relevant is voor de publieke UMC’s (Leiden, Utrecht, Rotterdam, Groningen, Maastricht, AMC Amsterdam).

Cursus Integriteit

Hoe ga je als overheidswerkgever om met een (vermoeden van) integriteitschending? Aan het einde van de cursus integriteit weet u welke procedures in acht moeten worden genomen en welke maatregelen genomen kunnen worden als een integriteitschending is vastgesteld.

Dossieropbouw

In elke organisatie komen werknemers voor die niet goed functioneren, maar wanneer kun je overgaan tot ontslag? De cursus dossieropbouw geeft u in één middag praktische informatie over het begeleiden van een disfunctionerende ambtenaar en het vastleggen daarvan in een dossier.

Zoeken