De Commissie Bakker en de CAR/UWO

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Op 16 juni jl. heeft de Commissie Bakker haar bekende rapport gepresenteerd, getiteld: “Een toekomst die werkt”. Een opmerkelijke titel aan de vooravond van wat door sommigen al wordt gekwalificeerd als de tweede Grote Depressie.
In het rapport wordt sterk de nadruk gelegd op maatregelen ter bevordering van de arbeidsparticipatie, voorkoming van ontslag en begeleiding naar ander werk.

Een opmerkelijk punt in het rapport is het voorstel om een zogenaamde ‘transferperiode’ in te lassen, waarin de werkgever het loon doorbetaalt. Gedurende deze periode dient gestreefd te worden naar re-integratie van werknemers die van baan moeten veranderen. De onderliggende boodschap is dat langdurige inactiviteit zoveel mogelijk moet worden vermeden. De Commissie wijst op het belang aan de zijde van zowel werkgever als werknemer bij spoedige doorstroming naar ander werk. Dit belang wordt vergroot door de werkgever de transferperiode te laten financieren en van de werknemer een bijdrage te verlangen ten behoeve van zijn re-integratie, en wel door financiering van een deel van het daarvoor benodigde budget.

De transferperiode zou volgens de Commissie maximaal zes maanden mogen bedragen. Daarin is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Na de transferperiode vindt een poortwachtertoets plaats om na te gaan of beide partijen zich voldoende hebben ingespannen om werk te vinden. Daarna zou een sectorgefinancierde periode van zes maanden moeten gelden, aldus de Commissie. Het voorstel strekt tot een soort wachtgeldregeling gedurende zes maanden, waarbij de financiering plaatsvindt uit door de sectorwerkgevers af te dragen premies. De eindverantwoordelijkheid voor de re-integratie zou gelegd moeten worden bij de zogenaamde Locaties voor Werk en Inkomen (LWI).
Na deze eerste twee fasen zou de derde fase moeten bestaan uit een zogenaamde Voorziening voor Werk en Inkomen, uit te voeren door de LWI. De financiële verantwoordelijkheid legt de Commissie bij de gemeenten, terwijl het budget uit de algemene middelen afkomstig zou moeten zijn (vergelijkbaar met de systematiek van de WWB).

De totale duur van de drie fasen zou korter moeten zijn dan die van de huidige WW. De Commissie gaat ervan uit dat een beroep op de derde fase slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde zou zijn. De totale duur van de zogenaamde Werkverzekering (de fasen 1 tot en met 3) zou berekend moeten worden conform de huidige WW-systematiek. Het komt erop neer dat per gewerkt jaar recht zou ontstaan op één maand WV. De poortwachtertoets aan het begin van de tweede fase dient ervoor te zorgen dat de prikkel voor werkgever en werknemer zo sterk mogelijk is om vóór het einde van de eerste fase de werknemer een nieuwe functie te bezorgen.

De Commissie legt de nadruk op het vermijden van ontslag respectievelijk het vermijden van inactiviteit na ontslag. De Commissie vindt ook dat bescherming van werknemers tegen onrechtmatig ontslag dient te blijven bestaan. Opmerkelijk in dit verband is dat de Commissie voorstelt om het ontslag op initiatief van de werknemer door de rechter te laten toetsen, zoals dat ook in het ambtenarenrecht gebeurt. Daarmee zou de ontbindingsprocedure overbodig worden. De rechter dient dan te toetsen of er een gegronde reden is voor ontslag. Dit onderdeel van de voorstellen sluit enigszins aan bij de voorstellen van de zogenaamde Commissie Rood van een aantal jaren geleden, die ook al eens voorstelde om een aantal elementen uit het ambtenarenrecht over te nemen in het civiele arbeidsrecht.

Voorts gaat de Commissie uit van een wettelijke opzegtermijn van één maand. Daarna gaat de hiervoor bedoelde transferfase in. Eerst aan het einde van de transferfase gaat het ontslag in, tenzij de rechter oordeelt dat het ontslag onrechtmatig is. In dat geval loopt het dienstverband in beginsel gewoon door. Bij wijze van alternatief kan de rechter ook het dienstverband ‘beëindigd verklaren’ en de werknemer een vergoeding toekennen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever.

Opvallend is dat bij de bespreking van de Commissie Bakker in de literatuur inmiddels herhaaldelijk is verwezen naar de aanpassingen die per 1 juli 2008 zijn doorgevoerd in de CAR/UWO, zoals deze geldt voor de Sector Gemeenten. Ook is meer in zijn algemeenheid gewezen op het Nederlandse ambtenarenrecht, omdat ook daar sprake is van ontslagbescherming, gebaseerd op repressieve in plaats van preventieve rechterlijke toetsing en ontslagvergoedingen in beginsel niet aan de orde zijn. Bovendien kent het ambtenarenrecht meer regels die betrekking hebben op re-integratie en herplaatsing.
De nieuwe CAR/UWO sluit volledig aan bij de aanbevelingen van de Commissie Bakker, in het bijzonder wat betreft de re-integratiefase, het daarin genoemde re-integratiebudget van maximaal € 7.500,–, de verplichtingen die gelden voor zowel werkgever als werknemer, de bepaling van de uitkeringsduur, etc.. De conclusie is dan dat de huidige CAR/UWO de modernste arbeidsvoorwaardenregeling in Nederland is en als model kan gaan fungeren voor zowel de andere overheidssectoren als de onderhandelende partijen in de private sector.

Wellicht is de pioniersgeest bij de onderhandelende partijen die aan de totstandkoming van de gewijzigde CAR/UWO hebben bijgedragen, er debet aan dat er nogal wat ‘schoonheidsfoutjes’ in de tekst van de CAR/UWO schuilen. Indien verbetering dan wel verduidelijking uitblijft, zal de rechter in de komende jaren een aantal knopen moeten gaan doorhakken. Wat bijvoorbeeld te denken van de volgende vragen:
– Is in geval van ontslag op grond van artikel 8:8 CAR/UWO nog sprake van een minimum garantie?
– In welke gevallen bestaat er recht op een zogenaamde nawettelijke uitkering bij ontslag op grond van artikel 8:6 CAR/UWO?
– Geeft artikel 10d:5, lid 1 CAR/UWO ook recht op een re-integratiefase aan een ambtenaar die een dienstverband heeft van minder dan twee jaar?
– Geldt er nog een herplaatsingsverplichting in situaties waarin sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid?
– Wat zijn de consequenties van bestaande Sociaal Plannen voor de re-integratiefase na een reorganisatieontslag?

Ongetwijfeld zullen deze en andere vragen in de komende tijd bij diverse gremia aan de orde worden gesteld. De beantwoording van die vragen kan mede van belang zijn voor andere regelingen die het CAR/UWO-voorbeeld zullen volgen.

Contact over dit onderwerp

Jan Blanken

Jan Blanken

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Schadevergoedingsrecht, Rechtspositie bestuurders
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 59

Gerelateerd

Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl