De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

De Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doelstelling van de wet is om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het gaat om mensen die  nu onder de WWB (de Wet Werk en Bijstand) of de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) vallen of  een Wajong-uitkering ontvangen en nog beschikken over enig arbeidsvermogen.

Re-integratie-instrumenten

De Participatiewet biedt de gemeenten een aantal faciliteiten om de genoemde groepen mensen  aan het werk te helpen en aan het werk te houden. Gesproken wordt ook wel over re-integratie-instrumenten. De voorzieningen die kunnen worden aangeboden zijn: een loonkostensubsidie, een no-riskpolis, proefplaatsing, werkvoorzieningen en job coaching. Gemeenten bepalen in een lokale verordening of zij ondersteuning aanbieden en zo ja, in welke vorm en onder welke voorwaarden.

Omdat het niet de bedoeling is dat werkgevers met iedere gemeente afzonderlijk zaken gaan doen en telkens geconfronteerd worden met verschillende voorwaarden, is het de bedoeling dat gemeenten gaan samenwerken in 35 zogenaamde arbeidsmarktregio’s. Deze regio’s moeten via werkbedrijven gaan samenwerken. Hoe de samenwerking vorm krijgt moet nader worden uitgewerkt door de zogenaamde Werkkamer. De Werkkamer is een overlegorgaan van de sociale partners, de gemeenten (vertegenwoordigd door de VNG), het Rijk en het UWV.

Loonsubsidie/loondispensatie

Een van de re-integratie-instrumenten is de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze subsidie compenseert het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon tot het maximum van 70% van dit minimumloon. Betaalt een werkgever overeenkomstig de geldende cao een hoger wettelijk loon dan het minimumloon, dan wordt het salaris dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon niet via de loonkostensubsidie gecompenseerd. In het Sociaal Akkoord is hierover afgesproken dat in cao’s aparte loonschalen kunnen worden opgenomen.

Voor de mensen met een Wajong-uitkering geldt dat  loondispensatie kan worden toegepast. Deze voorziening houdt in dat (tijdelijk) minder loon wordt betaald aan de betreffende werknemer. Het UWV vult het loon van de medewerker vervolgens aan. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar het is de bedoeling dat de werknemer uiteindelijk hetzelfde gaat verdienen als de andere werknemers.

Overige voorzieningen arbeidsgehandicapten

Door middel van een proefplaatsing kan een werkgever een werknemer met een beperking, een zogenaamde ‘doelgroeper’, maximaal drie maanden met behoud van uitkering laten werken. De werkgever betaalt geen loon. Slaagt de proef, dan kan voor de arbeidsgehandicapte een aanvraag worden gedaan voor noodzakelijke voorzieningen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een vergoeding voor het aanpassen van de werkplek of persoonlijke ondersteuning in de vorm van een job coach. Ook heeft een werkgever die een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, onder voorwaarden recht op een mobiliteitsbonus. De bonus bestaat uit een premiekorting voor de werknemersverzekeringen voor de duur van maximaal drie jaar. Is een arbeidsgehandicapte al in dienst, dan mag de korting slechts een jaar worden toegepast. Betreft het een arbeidsgehandicapte met een Wajong-uitkering, dan heeft een werkgever een keuze: óf een korting op de premie, óf  loondispensatie.

No-Riskpolis

Misschien wel de belangrijkste voorziening die een gemeente kan aanbieden, is de zogenaamde no-riskpolis. Deze polis compenseert de loonkosten bij ziekte van een werknemer met een arbeidsbeperking. Wordt deze werknemer ziek, dan kan de werkgever een ziektewetuitkering aanvragen en is hij niet gehouden tot doorbetaling van het loon. Of, en in welke vorm deze voorziening wordt aangeboden, is afhankelijk van de gemeentelijke verordening. Dit geldt overigens ook voor de overige voorzieningen.

(Oudere) bijstandsgerechtigden

Hoewel bij de Participatiewet vaak alleen gedacht wordt aan de werknemer met een arbeidsbeperking, ziet de wet ook op bijstandsgerechtigden. Neemt een werkgever een oudere bijstandsgerechtigde in dienst, dan bestaat, onder voorwaarden, recht op een mobiliteitsbonus. Ook deze bonus betreft een premiekorting voor de duur van maximaal drie jaar. Betreft het bijstandsgerechtigden die op 1 juli 2014 de leeftijd van 60 jaar hadden bereikt, dan kan daarnaast een vrijstelling voor de basispremie WIA van toepassing zijn en kan, bij uitval wegens ziekte, het UWV na 13 weken de loondoorbetalingsverplichting overnemen. Ook  voorzieningen als een proefplaatsing – die ook geldt voor de jonge bijstandsgerechtigde – of een (zeer beperkte) vergoeding voor scholing, zijn faciliteiten waarvan een werkgever gebruik kan maken.

Banenafspraak Sociaal Akkoord

De reden waarom bij de Participatiewet veelal niet wordt gesproken over de bijstandsgerechtigden, is de banenafspraak die is opgenomen in het Sociaal Akkoord. Afgesproken is dat er in de periode tot 2026 100.000 extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen moeten gerealiseerd worden in de marktsector. De overheid heeft zich verplicht om 25.000 extra banen te creëren. Aan de hand van een schema is het aantal per jaar te realiseren banen bepaald. Voor 2015 zijn dit 6.000 extra banen in de marktsector. De overheid moet in 2015 voor 3.000 extra banen zorgen.

Tot de doelgroep voor de banenafspraak worden niet de bijstandsgerechtigden gerekend. Tot de doelgroep behoren wel Wajongers met een arbeidsvermogen, Wsw-ers en mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Een onderscheid tussen de laatste twee groepen wordt gemaakt, omdat vanaf 1 januari 2015 geen instroom meer plaatsvindt in de Wsw. De WWB-ers (bijstandsgerechtigden) vallen dus niet onder de banenafspraak, ook wel het quotum genoemd. Detacheringen en uitzendconstructies worden daarentegen wel meegenomen bij de berekening van het quotum.

Quotumwet

Met name de gevolgen van het niet realiseren van de banenafspraak stuit op weerstand bij werkgevers. Als werkgevers de komende jaren onvoldoende banen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, wordt het quotum uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (ook wel de Quotumwet genoemd) geactiveerd en wordt aan werkgevers een boete opgelegd voor iedere niet gerealiseerde arbeidsplaats.

Werkgevers met 25 of meer werknemers zijn quotumplichtig. Of een werkgever quotumplichtig is, wordt berekend aan de hand van het aantal verloonde uren in de loonaangifte (zie Uitvoeringsbesluit Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten). Het UWV informeert werkgevers over de quotumplicht. De boete (quotumheffing) bedraagt € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats. Het is de bedoeling dat het UWV de quotumplichtige werkgevers geregeld informeert over de mensen in hun personeelsbestand die tot de doelgroep van de banenafspraak en het quotum behoren. Op die manier zou een werkgever er tijdig van op de hoogte zijn of hij quotumplichtig is, waardoor gestimuleerd zou worden dat voldoende banen worden ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking.

Quotumwet in de praktijk

De vraag die opkomt, is of de Quotumwet de beoogde doelstelling realiseert. Zijn werkgevers gevoelig voor boetes? Moet een ondernemer niet simpelweg ondernemen en leidt een quotum niet tot een lastenverzwaring, wat onwenselijk is in de huidige economische situatie?

Op 11 december jongstleden organiseerde Capra Advocaten in ’s-Hertogenbosch als founder van de Stichting Aan ‘t Werk hierover een discussiebijeenkomst. Met name bij de Quotumwet werden kritische kanttekeningen geplaatst. De vraag werd opgeworpen of betutteling en bestraffing loont.

Het overgrote deel van de aanwezige Brabantse ondernemers stond echter positief tegenover de ingezette ontwikkelingen. Er werd actief gezocht naar mogelijkheden om de doelstellingen van de Participatiewet te realiseren. Daarmee wordt wellicht al voldaan aan de quotumplicht. De boete van de Quotumwet voelt als een stok achter de deur maar hoeft misschien niet geeffectueerd te worden.

Maartje Rutten

Contact over dit onderwerp

Maartje Rutten

Maartje Rutten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Medezeggenschapsrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 17 89 42

Gerelateerd

Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl