De redelijkheid en het UWV

De redelijkheid en het UWV

De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Bij een zieke medewerker is in het eerste ziektejaar op advies van de bedrijfsarts de re-integratie in het 2e spoor ingezet. Achteraf gezien bleek dit te snel en werd een loonsanctie opgelegd. Inmiddels is ruimschoots getracht om de medewerker ook intern, het 1e spoor, te re-integreren. Dit is niet gelukt en een ontslag wordt voorbereid. In het deskundigenoordeel dat voor deze procedure nodig was, stelt het UWV dat destijds, nu vier jaar geleden, te snel naar het 2e spoor is overgestapt en re-integratiekansen zijn gemist. Er volgt een negatief advies.

In een andere situatie bleef een medewerker ruim anderhalf jaar lang volledig arbeidsongeschikt. Daarna is sprake van zeer intensieve (klinische) revalidatie. Vanwege de hulpbehoevendheid van de medewerker en de onduidelijkheid omtrent de mogelijkheden, wordt neuropsychologisch en arbeidskundig onderzoek uitgevoerd. De wachttijd van 104 weken loopt ondertussen door en het UWV legt een loonsanctie op: er zijn onvoldoende re-integratie-inspanningen gepleegd.

Of deze zaken zich nu voordoen binnen de overheid, het onderwijs of de zorg, het onbegrip over de besluiten en adviezen van het UWV is er niet minder om. In beide zaken die hier genoemd zijn gaat het wel om iets anders.

Deskundigenoordeel UWV

In de eerste zaak is kennelijk sprake van een ontslag dat plaatsvindt op een moment dat de WIA-keuring langer dan een jaar geleden is (overheid). Het UWV verstrekt dan een deskundigenoordeel op grond van artikel 32, lid 6 wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (wet Suwi). Het deskundigenoordeel op grond van deze bepaling wordt wel het deskundigenoordeel O&O genoemd, waarbij met O&O overheid en onderwijs worden bedoeld. Tegen een deskundigenoordeel staan geen rechtsmiddelen open. In het geval twijfels bestaan over de totstandkoming en/of de inhoud van dit oordeel verlangt de Centrale Raad van Beroep dat er vragen worden gesteld aan het UWV. Dit volgt uit al weer een wat oudere uitspraak van de Raad d.d. 30 maart 2006 (ECLI:NL:CRVB:2006:AW1845; TAR 2006/92). De Raad formuleert het aldus: “De Raad merkt op dat de voor gedaagde uit artikel 7:15:1, tweede lid, van de CAR/UWO voortvloeiende verplichting om het deskundigenoordeel te volgen onverlet laat dat gedaagde, indien bij hem ernstige twijfel bestaat aan de juistheid van het gegeven deskundigenoordeel, zich tot het UWV kan wenden teneinde een nadere onderbouwing van dat oordeel te verkrijgen. Niet bij voorbaat is uitgesloten dat dit leidt tot aanpassing van dat oordeel.” De praktijk leert dat het stellen van vragen vaak wel leidt tot de beantwoording ervan, maar niet tot het bijstellen van het deskundigenoordeel.

Discrepantie deskundigenoordeel en advies bedrijfsarts

In een zaak die betrekking had op de doorbetaling van bezoldiging na ontslag in verband met ziekte (artikel 38, lid 1 onder a ARAR), stond de discrepantie ter discussie tussen het deskundigenoordeel van het UWV waaruit volgde dat betrokkene ziek was en het advies van de bedrijfsarts, die meende dat er geen sprake was van ziekte. De Raad stelt allereerst vast dat het deskundigenoordeel in strijd met de daarvoor geldende regels is verstrekt en concludeert: “De Raad acht de door verzekeringsarts gevolgde procedure dermate onzorgvuldig dat appellant (het bevoegd gezag) bij zijn besluitvorming aan het deskundigenoordeel van het UWV voorbij mocht gaan” (CRvB d.d. 12 mei 2010; ECLI:NL: CRVB:2010:BM7336; TAR 2010/124). Hoewel tegen een deskundigenoordeel geen rechtsmiddelen mogelijk zijn, leert deze uitspraak dat de totstandkoming van een deskundigenoordeel wel door de rechter kan worden getoetst. Dit gebeurt echter pas indien naar aanleiding van een deskundigenoordeel een besluit is genomen, dat vervolgens wordt aangevochten. Hoewel indirect, kan hier misschien toch gesproken worden van een rechtsmiddel.

In de eerste zaak zou het deskundigenoordeel waaruit lijkt te kunnen worden afgeleid dat eens gemaakte fouten niet meer kunnen worden hersteld, getoetst kunnen worden in de ontslagprocedure. Indien het bevoegd gezag dat deskundigenoordeel wil passeren en betrokkene ontslag wil verlenen, zal hij zich ten minste moeten voorzien van een deugdelijk medisch en arbeidskundig advies waarin het deskundigenoordeel overtuigend wordt weersproken. Enig voorbehoud is hier wel op zijn plaats. Een deskundigenoordeel is immers verplicht. Het  advies dat het bevoegd gezag daar tegen in wil brengen zal dan ook geen enkele twijfel mogen oproepen.

Klacht bij UWV

Onvrede over een deskundigenoordeel of over de wijze waarop vragen worden beantwoord kan ook door middel van een klacht onder de aandacht van het UWV worden gebracht. Het gaat daarbij vooral om bejegeningsaspecten. De klacht kan niet de inhoud van het deskundigenoordeel betreffen. Klachten kunnen digitaal op de website van het UWV worden ingediend (www.uwv.nl).

Beleidsregels beoordeling poortwachter

De tweede zaak heeft betrekking op het besluit van het UWV om een loonsanctie te treffen. Tegen dat besluit kan bezwaar worden gemaakt. In de juridische procedure worden de re-integratie-inspanningen getoetst aan de Beleidsregels beoordeling poortwachter. Het UWV beoordeelt achteraf of werkgever en werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. De woorden ‘in redelijkheid’ roepen in de praktijk veel vragen op. Wat is redelijk? De jurisprudentie is zeer casuïstisch en een lijn is in zaken met de nodige nuance moeilijk te ontdekken. Duidelijke zaken zijn weinig verrassend: in een geval dat noch in het eerste, noch in het tweede spoor (voldoende) inspanningen zijn gepleegd terwijl de betreffende medewerker belastbaar was, werd een loonsanctie opgelegd. Hier zij verwezen naar CRvB d.d. 26 september 2012; ECLI:NL:CRVB: 2012:BX8357. Het ongebruikt voorbij laten gaan van het ‘opschudmoment’, de eerste jaars evaluatie, kan ook rekenen op een loonsanctie, bijvoorbeeld CRvB d.d. 27 maart 2013 (ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5759). Juist in de situaties waarin de verzuimbegeleiding wel tot inspanningen heeft geleid maar het resultaat in de ogen van het UWV onbevredigend is te achten, zijn de beslissingen van het UWV vaak lastig te doorgronden en leiden zij nogal eens tot frustratie. De achtergrond hiervan is nu juist gelegen in de Beleidsregels beoordeling poortwachter. De normen waaraan getoetst wordt betreffen namelijk open normen, zoals de redelijkheid. Een andere  norm betreft ‘bevredigend’, het resultaat moet bevredigend zijn; weer een andere norm betreft ‘voldoende’: er moeten voldoende inspanningen zijn gepleegd.

Loonsanctie voorkomen?

Wanneer nu precies in een concreet geval aan de norm wordt voldaan, is bij complexe situaties van arbeidsongeschiktheid op voorhand moeilijk te voorspellen. Dit, terwijl de financiële nadelen van een loonsanctie evident zijn. Bekend is dat, hoewel de norm ‘redelijk’ anders doet vermoeden, het UWV zeer kritisch toetst. Om een loonsanctie te voorkomen loont het dan ook de moeite om tijdig een deskundigenoordeel te vragen waarin de werkgever zijn re-integratie-inspanningen voorlegt aan het UWV. Vraag tevens  advies aan Capra zodat ook de juridische knelpunten in het verzuimdossier tijdig worden gesignaleerd en opgelost kunnen worden.

Paula Berends

Contact over dit onderwerp

Paula Berends-Schellens

Paula Berends-Schellens

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Sociale Zekerheidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 43 17 15

Gerelateerd

Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl