Het openbaar onderwijs normaliseert verder

Het openbaar onderwijs normaliseert verder

Het openbaar onderwijs normaliseert verder 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Het personeel dat werkzaam is binnen het openbaar onderwijs is in de regel ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) maakt daar geen einde aan. Binnen de sector onderwijs zou dit leiden tot twee verschillende uitgangsposities: namelijk de rechtspositie binnen een onderwijsinstelling die op privaatrechtelijke leest is geschoeid (al het bijzonder en een deel van het openbaar onderwijs) en die van een onderwijsinstelling die op een publiekrechtelijke leest (alleen openbaar onderwijs) is geschoeid. Voor dit onderscheid wordt echter geen rechtvaardiging gevoeld. Sterker nog, de wetgever acht het zonder meer onwenselijk dat een deel van het personeel binnen het openbaar onderwijs als ambtenaar zou worden aangemerkt en een deel niet.

Deze overwegingen hebben geleid tot het wetsvoorstel (kamerstuk 35 089) dat alle instellingen van openbaar onderwijs en de academisch medische centra uitsluit van de definitie van overheidswerkgever. De Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW) zullen evenmin als overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017 worden gekwalificeerd. Dit betekent dat op het personeel dat werkzaam is voor deze organisaties, maar ook op al het personeel van openbare basisscholen, openbare scholen van voortgezet onderwijs en van openbare universiteiten de ambtenarenstatus vanaf 1 januari 2020 niet (langer) van toepassing is.

Aan ambtenaren, na de normalisering ‘overheidswerknemers’, worden speciale eisen gesteld. Deze hebben betrekking op integriteit, nevenwerkzaamheden, het melden van misstanden, de eed of belofte, enz.. Voor personeel binnen het onderwijs zijn deze eisen al gemeengoed nu deze zijn opgenomen in de verschillende sectorwetten en soms ook in cao’s. Mede om die reden is het niet nodig, aldus de Memorie van Toelichting, om de Ambtenarenwet 2017 op het openbaar onderwijs van toepassing te laten zijn.

Onlangs is het verslag gepubliceerd naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Uit het verslag komen geen bezwaren naar voren over het afschaffen van de ambtenarenstatus voor het personeel dat werkzaam is in het openbaar onderwijs. Die afschaffing zal dan ook tamelijk geruisloos plaatsvinden is de verwachting. Waar wel vragen over bestaan is het handhaven van de verplichting in de sectorwetten dat het bevoegd gezag de rechtspositie van het personeel regelt en dat hiervoor overleg gevoerd moet worden tussen werkgevers en werknemersverenigingen. Partijen in de Tweede Kamer achten dit, gelet op de vrijheid om (collectief) te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, een overbodige verplichting. Ook de Raad van State liet zich kritisch over dit punt uit. Het komt mij voor dat het argument van de regering, eruit bestaande dat over de decentrale totstandkoming van een rechtspositieregeling geen twijfel mag ontstaan, vooral onwennigheid met het private arbeidsrecht en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming laat zien.
Vooralsnog lijkt het afschaffen van de ambtenarenstatus voor het openbaar onderwijs politiek gezien dus geen ‘big deal’ te zijn.

Politiek misschien niet, maar praktisch gezien levert de overgang naar het civiele recht wel wat vragen op. In de komende maanden gaat Capra hier nader op in.

Contact over dit onderwerp

Paula Berends-Schellens

Paula Berends-Schellens

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Sociale Zekerheidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 43 17 15

Gerelateerd

Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020) 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren na normaliseren (TAR juni 2020)

Artikel

lees meer
Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen 1508 826 Capra Advocaten

Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
Integriteit in het onderwijs lastig? 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in het onderwijs lastig?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl