Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak

Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak

Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Op 29 april 2014 heeft de CRvB-formule navolging gekregen in een civiele ontslagzaak. Het betrof een verzoek van de Stichting Achterhoek Voortgezet Onderwijs aan de Rechtbank Gelderland om de arbeidsovereenkomst met een docent Lichamelijke Opvoeding en Techniek te ontbinden. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden maar meende dat het schoolbestuur wel enig verwijt trof. Om die reden kende hij de docent een vergoeding toe. Voor de berekening van de hoogte van deze vergoeding is aansluiting gezocht bij de CRvB-formule (zie Centrale Raad van Beroep (CRvB) 28 februari 2013; ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 en ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044). Toepassing van de in het bedrijfsleven gebruikelijke kantonrechtersformule achtte de kantonrechter niet passend omdat de docent aanspraak kon maken op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

(Rechtbank Gelderland, kantonrechter, locatie Zutphen, 29 april 2014; JAR 2014/167).

Kantonrechtersformule in onderwijszaken

Dat de kantonrechtersformule niet geschikt zou zijn om als maatstaf te dienen voor de berekening van de ontbindingsvergoeding in onderwijszaken, is in het verleden niet door alle kantonrechters gedeeld. Er zijn legio voorbeelden te noemen waarin de kantonrechter de formule ook in onderwijskwesties heeft toegepast. O.a.: Rechtbank Midden-Nederland 10 april 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ8121; Rechtbank Utrecht 10 september 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6451; Rechtbank Maastricht 29 oktober 2008, ECLI:NL:2008:RMMAA:BG4362. Veel meer zal een rol gespeeld hebben dat de kantonrechter tot uitdrukking heeft willen brengen dat het schoolbestuur naar zijn mening een meer dan relevant verwijt trof (C=0,5), zonder dat dit zou moeten leiden tot een vergoeding, die, samen met de aanspraken op een bovenwettelijke uitkering, bovenmatig zou worden.

CRvB-formule

Zoals bekend, hanteert de CRvB net als de kantonrechter, een formule die gebaseerd is op een factor dienstjaren, vermenigvuldigd met het bruto maandsalaris, waarop vervolgens een correctiefactor wordt toegepast (aandeel werkgever; C=0,5; 0,75 of 1). Een van de belangrijke verschillen is echter dat in de formule van de CRvB het aantal dienstjaren door twee wordt gedeeld voordat vermenigvuldiging met het salaris plaatsvindt. Andere verschillen tussen de formules laat ik hier verder buiten beschouwing. Voor meer informatie over de CRvB-formule verwijs ik graag naar het artikel van mijn collega Pieter Joost Schaap ‘de ambtenarenrechtersformule’. De docent, geboren in 1957, was al vanaf 1978 in dienst bij het schoolbestuur. Toepassing van de kantonrechtersformule had dan ook geleid tot een vergoeding die minstens vier maal hoger was uitgevallen. Uitgaande van een rechtens relevant verwijt, had de kantonrechter immers niet gekozen voor een correctiefactor C=1 (neutraal/geen verwijt), maar voor C>1. Met de CRvB-formule is dus een matiging van de vergoeding gerealiseerd.

De motivering van de CRvB om de factor dienstjaren in zijn formule door twee te delen is gelegen in de voor ambtenaren geldende bovenwettelijke voorzieningen, waaronder de na-wettelijke uitkering. Deze voorzieningen gaven aanleiding een matiging aan te brengen van 50% op de factor dienstjaren (zie ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043). Ook binnen het onderwijs gelden bovenwettelijke werkloosheidsvoorzieningen. Matiging van de ontbindingsvergoeding om deze reden komt regelmatig voor. O.a.: Rechtbank Rotterdam 3 maart 2005, ECLI:NL:RBROT:2005:AY6908; Rechtbank Amsterdam 11 juli 2011, LJN: ECLI:NL:2011:RBAMS:BT2731. In de hiervóór genoemde uitspraak van de Rechtbank Utrecht werd in het geheel geen ontbindingsvergoeding toegekend, juist vanwege de aanspraken op een bovenwettelijke uitkering.

Onderwijssector

In de uitspraken van de kantonrechter ontbrak veelal een objectieve maatstaf voor de omvang van de matiging. Met de rechtstreekse toepassing van de CRvB-formule is dat tijdperk nu mogelijk afgesloten. Werkgevers en werknemers binnen de onderwijssector weten voor de toekomst beter waar zij bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rekening mee kunnen houden. Ik merk hierbij nog wel op dat de praktijk rond de CRvB-formule zelf nog allerminst waterdicht is: zo resteren vragen over de berekening van het aantal dienstjaren. Moet de diensttijd bij de voorafgaande werkgever nu wel of niet worden meegerekend? Ook de factor brutosalaris per maand kan vragen oproepen, zeker bij de vergelijking van de factor salaris in de kantonrechtersformule. Met deze uitspraak is de laatste vraag extra actueel geworden.

Voor meer informatie over de formules kunt u bellen met Capra maar natuurlijk ook voor het oplossen van arbeidsproblemen in het onderwijs.

Paula Berends

Contact over dit onderwerp

Paula Berends-Schellens

Paula Berends-Schellens

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Sociale Zekerheidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 43 17 15

Gerelateerd

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders 150 150 Capra Advocaten

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders

Artikel

lees meer
Masterclass Vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vaststellingsovereenkomsten

Masterclass over vaststellingsovereenkomsten binnen het publieke domein

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
En dan denk je het geregeld te hebben… 150 150 Capra Advocaten

En dan denk je het geregeld te hebben…

Artikel

lees meer
Linksom of rechtsom eruit? 150 150 Capra Advocaten

Linksom of rechtsom eruit?

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict 150 150 Capra Advocaten

Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict

Artikel

lees meer
Geen ontslag mogelijk ondanks ontbreken onderwijsbevoegdheid 150 150 Capra Advocaten

Geen ontslag mogelijk ondanks ontbreken onderwijsbevoegdheid

Artikel

lees meer
Heimelijk cameratoezicht 150 150 Capra Advocaten

Heimelijk cameratoezicht

Artikel

lees meer
Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie 150 150 Capra Advocaten

Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl