Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

In de onderwijswereld en dan met name in de sectoren PO en VO is langdurig overleg gepleegd over een nieuwe cao. De cao-PO was op 30 juni 2015 geëxpireerd en de cao-VO liep op 1 augustus 2015 af.

In beide sectoren is intensief onderhandeld over de nieuwe cao. Partijen bij de onderhandelingen hadden dan ook flink wat onderwerpen waarover de degens moesten worden gekruist. Niet alleen was er weer sprake van ruimte voor hogere lonen na jaren van stilstand in het loongebouw voor het onderwijs, maar daarnaast moesten enkele knelpunten worden opgelost voor het bijzonder onderwijs, die zijn voortgevloeid uit de inwerkingtreding per 1 juli 2015 van de bepalingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Voor de sector VO is op 12 april 2016 een onderhandelaarsakkoord gepresenteerd en voor de sector PO is er een Koningsdagakkoord (27 april 2016) bereikt, dat thans aan de leden ter accordering is voorgelegd.

In het navolgende zal ik enkele onderwerpen bespreken die verband houden met de wijzigingen die noodzakelijk zijn geworden als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid. Ik ga het daarbij hebben over de ketenbepaling, de vervanging in het primaire onderwijs, de sociale zekerheid en de commissies van beroep.

De ketenbepaling in het onderwijs

Met de nieuwe ketenbepaling van artikel 7:668 a BW is een wijziging opgetreden in de duur van de periode waarbinnen een reeks van tijdelijke contracten / aanstellingen elkaar kan opvolgen. De verkorting van de periode van 36 maanden naar 24 maanden en de verlenging van de tussenliggende periode van 3 maanden naar 6 maanden brengt met zich mee dat sneller een risico ontstaat van een arbeidscontract/aanstelling voor onbepaalde tijd. Voor met name de sector PO is de nieuwe ketenbepaling een heikel onderwerp (geweest), omdat veelvuldig een beroep moet worden gedaan op vervangers, zodat de lessen altijd kunnen worden gegeven, ook bij plotselinge ziekte of afwezigheid van de leerkracht. Bij de sector VO speelt deze problematiek minder omdat in die sector de vervanging op zeer korte termijn in het algemeen kan worden opgevangen door tijdelijke maatregelen. Bij jonge kinderen is het van belang dat de lessen door kunnen gaan en dat er een leerkracht voor de klas staat.

In artikel 7:668a lid 5 BW is de mogelijkheid opgenomen om bij collectieve arbeidsovereenkomst de periode van 24 maanden te verlengen tot ten hoogste 48 maanden en het aantal van 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten te verhogen naar ten hoogste 6. Daarvoor is overigens wel vereist dat uit de overeenkomst blijkt dat voor bij die overeenkomst te bepalen functie of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist (artikel 7:668a lid 5 aanhef en onder b BW).

Voor de sector PO is in het onderhandelingsakkoord de afspraak gemaakt dat een verruiming van 3 naar 6 contracten en van 24 naar 36 maanden wordt opgenomen. Deze verruiming geldt voor werknemers die worden ingezet als vervanger voor werknemers met lesgevende taken of met lesgebonden en/of behandeltaken die afwezig zijn voor hun geplande werkzaamheden. Deze uitzondering geldt dus voor de specifieke categorie van vervanging, waar zich ook de grootste knelpunten voordoen als gevolg van de invoering van de nieuwe ketenbepaling. Het staat naar mijn mening buiten discussie dat zich hier een onderwerp voordoet binnen een specifieke functiecategorie, die een wijziging op de algemene regel rechtvaardigt.

Daarnaast wordt in de nieuwe cao een nieuwe systematiek afgesproken voor vervangingsbeleid, die tot doel heeft de problematiek van de vervanging, maar ook van de doorstroming in het personeelsbestand op een structurele wijze te regelen. Het vervangingsbeleid moet door ieder schoolbestuur worden opgesteld met instemming van de personeelsgeleiding uit de MR (PGMR). Geadviseerd wordt om ook de ouderengeleding bij het vervangingsbeleid te betrekken. Op basis van de historische vervangingsbehoefte van de school/de locatie wordt in het vervangingsbeleid omschreven op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met welk type contracten. De onderhandelingspartijen hebben daarbij zes vormen van contracten voor ogen op basis waarvan het vervangingsbeleid vorm kan worden gegeven, in een volgorde van vast, vast/flexibel naar flexibel.

De laatste twee varianten uit het onderhandelaarsakkoord zijn nieuwe varianten die geïntroduceerd worden vanwege de nieuwe bepalingen van de Wwz en daartegenover de noodzaak om in vervanging te kunnen voorzien op zo kort mogelijke termijn en met zo groot mogelijke flexibiliteit.

Min-max-contracten

De min-max-contracten zijn de in het arbeidsrecht, maar ook in het ambtenarenrecht bekende oproepcontracten op basis waarvan medewerkers beschikbaar zijn voor oproepen met een variabel karakter, maar wel vanuit een minimale (afname-)verplichting. Deze contractsvorm zal in de nieuwe cao-PO worden opgenomen en zal uitsluitend worden toegepast bij vervanging. De verhouding waarbinnen de min-max-contracten kan worden aangegaan zal maximaal 1 tot 2,5 zijn: als voorbeeld wordt genoemd een contract voor minimaal 8 uur en maximaal 20 uur per week. Met deze contractsvorm wordt derhalve de voorlaatste schil van de contractuele varianten binnen het vervangingsbeleid vormgegeven.

Bindingscontract

De laatste en meest flexibele mogelijkheid die een school heeft om vervanging te regelen geschiedt door middel van een nieuwe contractsvorm, te weten het bindingscontract. Het bindingscontract betreft een contractsvorm waarbij een medewerker daadwerkelijk op een minimale basis aan de school verbonden is, te weten formeel voor 1 uur in dienst, waarbij het dienstverband in noodgevallen kan worden uitgebreid voor zolang het nodig is. Deze contractsvorm biedt de werkgevers de mogelijkheid om in spoedgevallen tijdelijk hulp in te roepen en de continuïteit van de lessen te garanderen, zonder dat het risico bestaat dat een inzet van een tijdelijke kracht buiten de invalpool gedurende drie keer een ochtend in een periode van twee jaar, bij een volgende oproep al leidt tot een vast contract. Bij dit contract bestaat ook niet de verplichting om gehoor te geven aan een oproep en bindingscontracten kunnen ook niet worden gekoppeld aan lestaken of worden ingezet voor professionalisering /duurzame inzetbaarheid of teamactiviteiten. De afspraak wordt ook gemaakt in de cao dat het bindingscontract niet kan worden aangegaan na 30 september 2017. De bedoeling is dat eerst een grondige evaluatie zal plaatsvinden van het vervangingsbeleid in de sector waarna, als de resultaten van de evaluatie bekend zijn, in een nieuwe cao nadere afspraken kunnen worden gemaakt.

Voor de sector VO geldt het knelpunt van de vervanging veel minder, zodat in de nieuwe cao niet de noodzaak is gevonden om gebruik te maken van de uitbreidingsmogelijkheid van de ketenbepaling als hierboven genoemd.

Uitbreiding sociale zekerheid

De invoering van de transitievergoeding in het kader van de Wwz heeft het risico met zich meegebracht dat het bijzonder onderwijs bij beëindiging van arbeidscontracten (niet op initiatief van de werknemer en na een dienstverband van twee jaren), een transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW verschuldigd is. Deze transitievergoeding behoeft overigens op grond van het Besluit overgangsrecht transitievergoeding niet te worden uitgekeerd, indien sprake is van cao-afspraken die een recht verschaffen op vergoedingen of voorzieningen bij gelegenheid van ontslag. De bovenwettelijke voorzieningen in het kader van de WOPO en de WOVO zijn afspraken die onder dit overgangsrecht vallen. In de nieuwe op te stellen cao’s voor zowel het PO als het VO zijn nieuwe afspraken gemaakt waarmee de bovenwettelijke aanspraken bij ontslag worden gecontinueerd.

In beide sectoren is bovendien sprake van reparatie van de negatieve gevolgen van de versobering van de Werkloosheidswet. De nieuwe cao-PO zal voorzien in een herstel van het derde jaar WW, waarbij de WW in duur en opbouw wordt hersteld naar de oude situatie van maximaal 38 maanden. Daarnaast zal de cao-PO voorzieningen bevatten voor een aanvullende uitkering (gedurende de eerste zes maanden aanvulling tot 75% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag en daarna voor de resterende duur van de herstelde WW 70% van de ongemaximeerde grondslag). De cao-PO geeft ook uitzicht op een aansluitende uitkering, inhoudende dat voor ieder jaar onderwijs diensttijd, een maand aansluitende uitkering wordt opgebouwd met een maximum van 38 maanden en een hoogte van 70% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag. Voor de categorie medewerkers (uitkeringsgerechtigden) die op het moment van ontslag 10 jaar of minder voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd is en een onderwijsdiensttijd van minimaal 12 jaar heeft, wordt voorzien in een extra aansluitende uitkering. Deze uitkeringsgerechtigde heeft na afloop van de aansluitende uitkering recht op een uitkering van 65% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag tot aan de voor deze uitkeringsgerechtigde geldende AOW-leeftijd.

Deze nieuwe voorzieningen zullen in de kern zowel gelden voor het bijzonder onderwijs als voor het openbaar onderwijs.

In de sector VO zullen in de nieuwe cao ook bepalingen worden opgenomen waarmee de bovenwettelijke voorzieningen in belangrijke mate in stand blijven. In deze sector is het volgende afgesproken:
1.    het derde WW-jaar wordt hersteld, tot maximaal 38 maanden;
2.    de cao zal voorzien in een aanvullende uitkering, inhoudende dat gedurende de eerste zes maanden van de WW-uitkering een recht bestaat op aanvulling tot maximaal 75% van het laatst verdiende loon en daarna gedurende maximaal 18 maanden een recht op een aanvulling op de WW-uitkering tot 70% van het laatst verdiende loon. Als een werknemer recht heeft op een langere uitkering, dan geldt voor die langere periode dat de aanvullende uitkering 70% bedraagt van het laatst verdiende loon, gemaximeerd op het einde van schaal 12 (LD).
3.    De cao voorziet ook in een aansluitende uitkering, welke uitkering een maand bedraagt per gewerkt jaar in het onderwijs, met een maximum van 34 maanden. Op deze aansluitende uitkering is wel een referte eis van toepassing, die inhoudt dat pas recht op die uitkering bestaat zodra iemand meer dan vijf jaren in het onderwijs heeft werkt. De hoogte van de aansluitende uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon, welk loon gemaximeerd is op het einde van schaal 11 (LC).
4.    Evenals bij de sector PO, is ook in de cao VO een voorziening getroffen  voor de werknemer die ontslagen wordt in de periode vanaf 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd en die na afloop van de aansluitende uitkering nog niet werkzaam is en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor deze werknemer bestaat er recht op een extra aansluitende uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd die 70% van het laatst verdiende loon (gemaximeerd) bedraagt, maar niet meer dan 130% van het wettelijk minimumloon. Om aanspraak te kunnen maken op de uitkering moet de werknemer tenminste 15 jaren in het onderwijs hebben gewerkt.
5.    In de cao-VO zal voorts een loonsuppletieregeling worden opgenomen voor een werknemer wiens recht op een aansluitende uitkering is geëindigd wegens de aanvang van een nieuwe dienstbetrekking, waarin hij of zij minder loon ontvangt dan het laatst verdiende loon. De loonsuppletie is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het loon in de nieuwe dienstbetrekking en anderzijds het laatst verdiende loon.

Ook in de sector VO geldt dat de wijzigingen van de WOVO in de kern zowel betrekking hebben op het bijzonder onderwijs als op het openbaar onderwijs.

Commissies van beroep in het onderwijs

Met de inwerkingtreding van de Wwz is ook een einde gekomen aan de rol van de commissies van beroep, als bijzondere organen aan wie beslissingsbevoegdheid is toebedeeld in geschillen met betrekking tot ontslag. Op grond van de systematiek van de Wwz vindt de toetsing omtrent de gronden voor opzegging plaats door ofwel het UWV in geval van ziekte of reorganisatie, en in alle overige gevallen door de kantonrechter.

Op grond van het bepaalde in artikel 7.671a tweede lid BW is het mogelijk om bij cao afspraken te maken tot aanwijzing van een onafhankelijke en onpartijdige commissie die in de plaats van het UWV de voorgenomen opzegging van een arbeidsovereenkomst beoordeelt in geval van reorganisatie. Een dergelijke commissie moet aan diverse voorschriften voldoen en heeft derhalve een heel andere structuur dan de voormalige Commissies van Beroep. Het was dan ook in de onderwijswereld de vraag of de regionale Commissies van Beroep omgevormd zouden worden naar cao-commissies. Dat blijkt niet het geval.

In de nieuwe cao-PO zal voor het bijzonder onderwijs weliswaar een bepaling worden opgenomen over de commissie van beroep, maar de cao-partijen hebben besloten die commissies niet langer te laten oordelen over ontslagkwesties. De onderwerpen die wel door de commissie worden behandeld, zijn de disciplinaire maatregel met uitzondering van ontslag, schorsing als ordemaatregel, het directe of indirecte onthouden van promotie, overplaatsing in het kader van de bestuursbenoeming, de beëindiging van een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd en eenmalige inhouding periodieke verhoging ca. De partijen bij het cao-overleg hebben het wel van belang gevonden dat de laagdrempelige voorziening die werd geboden door de commissies van beroep voor rechtsbescherming tegen bestuursbesluiten in stand moest worden gelaten. De toetsing van ontslagkwesties wordt echter overgelaten aan de wettelijke regeling van de Wwz.

De commissie van beroep zal in de nieuwe cao-PO geregeld worden als een landelijke commissie van beroep, waarbij de wijze van toetsing van besluiten van de werkgever overeen zal komen met de wijze van toetsing van de verschillende bestaande commissies van beroep. Dit karakter van de uitspraken van de commissie zal die zijn van een bindend advies.

Voor de sector VO geldt eveneens dat de commissie van beroep zal worden gehandhaafd voor vergelijkbare onderwerpen als die met de sector PO, met uitzondering van het onderwerp: de beëindiging van een verlengd dienstverband voor bepaalde tijd. Ook in de nieuwe cao-VO zal een landelijke beroepscommissie worden ingesteld, zodat nog maar een commissie zal overblijven.

Vastgesteld kan worden dat ook in deze sector geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om bij cao een onafhankelijke commissie in te stellen die ook over ontslagkwesties zal oordelen. Of dit in de toekomst zal blijven gehandhaafd, zal nog worden bezien als de ervaringen over de werkwijze met de ontslagregels van de Wwz meer zijn uitgekristalliseerd. Overigens is niet de verwachting dat schoolbesturen veelvuldig bij het UWV zullen aankloppen in verband met opzeggingen wegens reorganisaties, omdat de bepalingen van de cao, zowel voor het PO als voor het VO zodanige voorzieningen beogen te treffen dat ontslagen wegens reorganisatie zo min mogelijk aan de orde zullen zijn.

Slot

Met de nieuwe onderhandelaarsakkoorden voor een cao voor het PO en het VO is een einde gekomen aan een langdurig traject van onderhandelingen tussen de cao-partijen. In beide sectoren zijn enkele taaie onderwerpen tussen de partijen getackeld, die enerzijds verband hielden met de gewijzigde regelgeving als gevolg van de Wwz en die anderzijds een permanente bron van aandacht vormen in de sectoren. In dit artikel heb ik vooral aandacht besteed aan de onderwerpen die verband houden met de inwerkingtreding van de Wwz. Interessant is met name de vraag in hoeverre binnen de sector PO het nieuw vormgegeven vervangingsbeleid in staat is om binnen de beperkingen die de Wwz stelt, toch te voldoen aan de behoefte van permanente vervanging bij ziekte en calamiteiten.

Om de sector onderwijs nog beter van dienst te zijn, heeft Capra Advocaten de webpagina voor de sector onderwijs vernieuwd: www.capra.nl/onderwijs.

Ad Kerkhof

Contact over dit onderwerp

Ad Kerkhof

Ad Kerkhof

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 54

Gerelateerd

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
Integriteit in het onderwijs lastig? 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in het onderwijs lastig?

Artikel

lees meer
Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in? 150 150 Capra Advocaten

Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in?

Artikel

lees meer
De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit 150 150 Capra Advocaten

De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Virtuele Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

Virtuele Privacy Pauze

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het laatste privacy-nieuws in het publieke domein.

lees meer
Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan? 150 150 Capra Advocaten

Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan?

Artikel

lees meer
Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online)

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regeling en de actuele jurisprudentie

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel

lees meer
Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand 150 150 Capra Advocaten

Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Overgang van onderneming voor overheden 150 150 Capra Advocaten

Overgang van onderneming voor overheden

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona 150 150 Capra Advocaten

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden 150 150 Capra Advocaten

Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond 150 150 Capra Advocaten

De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders 150 150 Capra Advocaten

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders

Artikel

lees meer
Focus op privacy 150 150 Capra Advocaten

Focus op privacy

Artikel

lees meer
Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst ‘Werkgeluk’ Maastricht – 9 januari 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst ‘Werkgeluk’ Maastricht – 9 januari

Kennisbijeenkomst

lees meer
Welkom arbeidsrecht: een arbeidsrechtelijke tip 10! 150 150 Capra Advocaten

Welkom arbeidsrecht: een arbeidsrechtelijke tip 10!

Artikel

lees meer
Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Aankondiging: Blog over arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Aankondiging: Blog over arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Hoge Raad: maak de slapende dienstverbanden wakker! 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: maak de slapende dienstverbanden wakker!

Artikel

lees meer
Update cao’s PO en VO 150 150 Capra Advocaten

Update cao’s PO en VO

Artikel

lees meer
Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag 150 150 Capra Advocaten

Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag

Interactieve cursus over actualiteiten in het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid

In twee dagdelen een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 4e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 4e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid (ook online)

Korte introductie van het arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden

lees meer
Regels voor het regelen: Masterclass vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Regels voor het regelen: Masterclass vaststellingsovereenkomsten

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

lees meer
Ontslag tijdens de proeftijd 150 150 Capra Advocaten

Ontslag tijdens de proeftijd

Artikel

lees meer
Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Via een participatietraject in dienst bij de gemeente? 150 150 Capra Advocaten

Via een participatietraject in dienst bij de gemeente?

Artikel

lees meer
Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing

Artikel

lees meer
Payrolling onder de Wab 150 150 Capra Advocaten

Payrolling onder de Wab

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Het openbaar onderwijs normaliseert verder 150 150 Capra Advocaten

Het openbaar onderwijs normaliseert verder

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
Nieuw toetsingskader Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) 150 150 Capra Advocaten

Nieuw toetsingskader Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Artikel

lees meer
Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs

Artikel

lees meer
Brochure: De Hybride Docent aan het werk 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Hybride Docent aan het werk

Brochure

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
De Capra Academie in 2019 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie in 2019

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Minister schort invoering verplicht lerarenregister op 150 150 Capra Advocaten

Minister schort invoering verplicht lerarenregister op

Artikel

lees meer
12 Vragen en antwoorden over de AVG 150 150 Capra Advocaten

12 Vragen en antwoorden over de AVG

Artikel

lees meer
Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma 150 150 Capra Advocaten

Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT? 150 150 Capra Advocaten

Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT?

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Overzicht van uitspraken over de toepassing van de CRvB-formule 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van uitspraken over de toepassing van de CRvB-formule

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar” 150 150 Capra Advocaten

Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar”

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
Het lerarenregister: een papieren tijger? 150 150 Capra Advocaten

Het lerarenregister: een papieren tijger?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje” 150 150 Capra Advocaten

Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst

Artikel

lees meer
Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht

Artikel

lees meer
Herhaald verzoek medewerker: ‘Al te goed is buurmans gek’ 150 150 Capra Advocaten

Herhaald verzoek medewerker: ‘Al te goed is buurmans gek’

Artikel

lees meer
Tijdelijk is de uitkomst 150 150 Capra Advocaten

Tijdelijk is de uitkomst

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Worden ambtenaren normale werknemers? 150 150 Capra Advocaten

Worden ambtenaren normale werknemers?

Artikel

lees meer
De Registerleraar – deel 2 150 150 Capra Advocaten

De Registerleraar – deel 2

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomsten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomsten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Nieuws

lees meer
Een normaliseringsspecial voor u 150 150 Capra Advocaten

Een normaliseringsspecial voor u

Artikel

lees meer
Hallo Registerleraar, dag bekwaamheidsdossier? 150 150 Capra Advocaten

Hallo Registerleraar, dag bekwaamheidsdossier?

Artikel

lees meer
Normalisering? Ik ben er wel klaar mee! 150 150 Capra Advocaten

Normalisering? Ik ben er wel klaar mee!

Artikel

lees meer
Kennistafel over zelfsturende teams 150 150 Capra Advocaten

Kennistafel over zelfsturende teams

Nieuws

lees meer
Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ? 150 150 Capra Advocaten

Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?

Artikel

lees meer
Een andere manier van werken 150 150 Capra Advocaten

Een andere manier van werken

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wwz in het onderwijs: spannende tijden 150 150 Capra Advocaten

De Wwz in het onderwijs: spannende tijden

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts? 150 150 Capra Advocaten

Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts?

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek verplicht? 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek verplicht?

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
Klaar voor de normalisering? 150 150 Capra Advocaten

Klaar voor de normalisering?

Artikel

lees meer
Ontduiking Wwz? 150 150 Capra Advocaten

Ontduiking Wwz?

Artikel

lees meer
Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Nieuws

lees meer
Update onderwijscao’s 150 150 Capra Advocaten

Update onderwijscao’s

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 150 150 Capra Advocaten

Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Nieuws

lees meer
Ambtelijke rechtspositie anno 2017 150 150 Capra Advocaten

Ambtelijke rechtspositie anno 2017

Artikel

lees meer
Vervanging in het primair onderwijs en de WWZ 150 150 Capra Advocaten

Vervanging in het primair onderwijs en de WWZ

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd 150 150 Capra Advocaten

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel

lees meer
Kan het nog flexibeler 150 150 Capra Advocaten

Kan het nog flexibeler

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Onderwijsambtenaar valt onder de Wet werk en zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Onderwijsambtenaar valt onder de Wet werk en zekerheid

Artikel

lees meer
Update Normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Update Normalisering rechtspositie ambtenaren

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract” 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract”

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
WWZ-scan biedt helpende hand 150 150 Capra Advocaten

WWZ-scan biedt helpende hand

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding

Artikel

lees meer
De BAPO op de schop 150 150 Capra Advocaten

De BAPO op de schop

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden 150 150 Capra Advocaten

Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Jaarcongres HRM & het Onderwijs 2 december 2014 150 150 Capra Advocaten

Jaarcongres HRM & het Onderwijs 2 december 2014

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie 150 150 Capra Advocaten

Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi 150 150 Capra Advocaten

Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi

Artikel

lees meer
Payrolling, een risico of een verlossing? 150 150 Capra Advocaten

Payrolling, een risico of een verlossing?

Artikel

lees meer
Arbeidsmobiliteit 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsmobiliteit

Artikel

lees meer
Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst! 150 150 Capra Advocaten

Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst!

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verplicht met vakantie? 150 150 Capra Advocaten

Verplicht met vakantie?

Artikel

lees meer
Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling

Artikel

lees meer
Stage lopen na je studie 150 150 Capra Advocaten

Stage lopen na je studie

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
Over het opheffen van functies 150 150 Capra Advocaten

Over het opheffen van functies

Artikel

lees meer