Artikelen

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Geplaatst op: 09 februari 2019

Door: Marien Korevaar

De invoering van de Wnra en de vervanging van de rechtspositieregelingen door de cao's hebben gevolgen voor lokale regelingen. Het is van belang dat organisaties nagaan of de lokale regelingen moeten worden aangepast. Hiervoor biedt Capra Advocaten de scan lokale regelingen aan. Marien Korevaar licht deze scan toe.

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

Geplaatst op: 09 februari 2019

Door: Marien Korevaar

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren heeft ook gevolgen voor mandaat- en volmachtbesluiten van organisaties. Capra Advocaten kan uw regelingen aanpassen zodat ze voldoen aan de Wnra. Marien Korevaar gaat in op wat Capra hierin voor u kan betekenen.

Medewerker ziek uit dienst? Pas op voor verhaal Ziektewetuitkering!

Geplaatst op: 08 februari 2019

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Soms spannen werkgevers zich niet of onvoldoende in voor een re-integratietraject als een zieke werknemer binnen afzienbare tijd na de ziekmelding uit dienst gaat. Dat kan voor het UWV aanleiding zijn om de Ziektewetuitkering te verhalen. Dat ondervond een werkgever. Jacobien Frederix-Gianotten behandelt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door de Tweede Kamer

Geplaatst op: 08 februari 2019

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Veel overheidswerkgevers en -werknemers zijn in afwachting van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari a.s. Vanaf dan is het civiele arbeidsrecht ook van toepassing op hun arbeidsverhouding. Het civiele arbeidsrecht zelf gaat ook op de schop. Jacobien Frederix-Gianotten behandelt de Wet arbeidsmarkt in balans.

Transitievergoeding bij slapend dienstverband?

Geplaatst op: 07 februari 2019

Door: Luc Janssen

Om een transitievergoeding te voorkomen kiezen veel werkgevers voor een slapend dienstverband nadat ze twee jaar lang het loon van een zieke werknemer hebben doorbetaald. Twee werknemers wilden met het oog op de transitievergoeding dat de arbeidsovereenkomst werd ontbonden. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg gaat mee met de eis van de werknemer, de Rechtbank Limburg niet. Luc Janssen gaat in op beide zaken.

“Dronkenschap of ander liederlijk gedrag”

Geplaatst op: 07 februari 2019

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken gaat Pieter Joost Schaap in op het ontslag van een werknemer in kennelijke staat.

Nieuw toetsingskader Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Geplaatst op: 25 januari 2019

Door: Sjoerd Richters

De Belastingdienst heeft op 28 december 2018 een nieuwe handreiking gepubliceerd over de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” (RVU). De regeling is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2018. Sjoerd Richters bespreekt het arrest en de nieuwe handreiking.

Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs

Geplaatst op: 19 december 2018

Door: Luc Janssen

Op 22 november 2018 werd het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs ingediend bij de Tweede Kamer. Als de wet wordt aangenomen, zijn openbare onderwijsinstellingen vanaf 1 januari 2020 geen overheidswerkgever meer. Luc Janssen gaat in op de gevolgen voor deze organisaties.

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Geplaatst op: 19 december 2018

Door: Sjoerd Richters

De Wnra heeft op vele zijpaden ingrijpende veranderingen. Sjoerd Richters slaat het zijpad (de)privatiseren in. Hij licht de gevolgen van de Normalisering toe voor het uit- of inbesteden van activiteiten door overheidsorganen.

De rechtspositie van de medisch specialist

Geplaatst op: 19 december 2018

Door: Mark van de Laar

De rechtspositie van de medisch specialist is geen rustig bezit. De invoering van de Wnra heeft gevolgen voor het personeel bij UMC's. Daarnaast heeft de Hoge Raad recent een uitspraak gedaan die relevant is voor medisch specialisten van algemene ziekenhuizen. Mark van de Laar licht de ontwikkelingen toe.

Cao Gemeenten: technische omzetting met verregaande (inhoudelijke) gevolgen?

Geplaatst op: 19 december 2018

Door: Marie-Thérèse Berns

Sinds 22 november 2018 is de cao Gemeenten bekend. Deze cao gaat samen met het Burgerlijk Wetboek de rechtspositie van ambtenaren bepalen. Marie-Thérèse Berns merkt in dit artikel op dat veel onderdelen van de CAR/UWO komen te vervallen en dat het toepassingsbereik van de cao ook aandacht verdient.

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Geplaatst op: 17 december 2018

Door: Sanne Dassen

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep een interessante uitspraak gedaan waarin een nieuw toetsingskader is geïntroduceerd over de beoordeling van de vraag of er sprake is van verwijtbare werkloosheid in de zin van de Werkloosheidswet. Deze uitspraak is voor overheidswerkgevers, die de kosten van een WW-uitkering immers zelf moeten betalen, zeer relevant. Sanne Dassen bespreekt de uitspraak.

Zoeken