Artikelen

Update voorgenomen maatregelen ter versterking van de integriteit van het lokaal bestuur

Geplaatst op: 18 oktober 2018

Door: Luc Janssen

Afgelopen week heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die zij voornemens is te nemen om de integriteit van het lokaal bestuur te versterken en bestuurlijke problemen aan te pakken. Luc Janssen bespreekt de brief.

Uitgesproken: De Bourbon Naundorff

Geplaatst op: 17 oktober 2018

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken besteedt Pieter Joost Schaap aandacht aan het De Bourbon Naundorff-arrest, de oudste nog geldige jurisprudentie op het gebied van bestuursrecht.

Tellen dienstjaren als ambtenaar mee bij het berekenen van de transitievergoeding?

Geplaatst op: 17 oktober 2018

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Zoals het er nu uitziet, zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. Vanaf dan geldt voor de meeste ambtenaren het civiele arbeidsrecht. De transitievergoeding is daar een onderdeel van. Jacobien Frederix-Gianotten verwacht pittige discussies over de vraag of dienstjaren als ambtenaar meetellen voor de berekening van de transitievergoeding.

Moet de werkgever zieke medewerkers milder beoordelen dan gezonde collega’s?

Geplaatst op: 17 oktober 2018

Door: Jacobien Frederix-Gianotten

Een medewerker van de gemeente Amsterdam legt aan het College voor de Rechten van de Mens de vraag voor of de werkgever verplicht is om een medewerker die een chronische ziekte heeft milder moet beoordelen dan gezonde collega's. Jacobien Frederix-Gianotten bespreekt de uitspraak.

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Geplaatst op: 16 oktober 2018

Door: Paula Berends-Schellens

De afgelopen maanden zijn verschillende uitspraken gepubliceerd die van belang zijn voor de sector Onderwijs. Zo bepaalt de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat een werkgever een medewerker niet te lichtvaardig mag plaatsen in een lagere schaal. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stond een eenzijdige wijziging van de standplaats door de werkgever niet toe. Datzelfde Gerechtshof oordeelde dat een docente Frans geen recht heeft op verlenging van de arbeidsovereenkomst bij een gebleken langdurigere behoefte aan personeel. Tot slot bepaalt de Centrale Raad van Beroep dat een gebruik aan toezicht geen rechtvaardiging vormt voor het niet-integer handelen van een hoogleraar.

De ambtenaar en overgang van onderneming, heel normaal of niet?

Geplaatst op: 12 oktober 2018

Door: Maartje Rutten

Een gemeente exploiteerde een zwembad. Na de privatisering kwam het zwembad in handen van een private partij. Bij de kantonrechter beriepen de medewerkers zich op de regels uit het Burgerlijk Wetboek over de overgang van een onderneming. De kantonrechter ging niet mee in dit standpunt. Maartje Rutten legt uit waarom niet.

Eerste Kamer neemt voorstel aanpassing Wet BIG aan

Geplaatst op: 11 oktober 2018

Door: Tom Koomen

Het heeft even geduurd, maar inmiddels is de (spreekwoordelijke) ‘kogel door de kerk’. De Wet BIG gaat tóch veranderen. Tom Koomen beschrijft de belangrijkste wijzigingen.

Hoge Raad: Ook transitievergoeding bij gedwongen vermindering van arbeidsuren

Geplaatst op: 25 september 2018

Door: Bart Jeroen Boiten

Een leerkracht viel in 2013 uit door ziekte. De aanstelling wordt in 2015 in overeenstemming beëindigd. Vervolgens werd de leerkracht per direct opnieuw benoemd voor minder uren per week. Ondanks de onderlinge overeenstemming ontstaat een geschil over het recht op een transitievergoeding. Bart Jeroen Boiten bespreekt het arrest van de Hoge Raad.

Scheldende docente behoudt toch recht op bovenwettelijke uitkering

Geplaatst op: 25 september 2018

Door: Ad Kerkhof

Kan ongewenst gedrag van een docente, leidend tot de conclusie van ongeschiktheid voor de functie, ook gevolgen hebben voor de aanspraak op wachtgeld? De werkgever in deze casus, een ROC, vond van wel. De kantonrechter deelde die visie van de werkgever niet. Ad Kerkhof bespreekt de uitspraak.

Uitgesproken: Satudarah

Geplaatst op: 14 september 2018

Door: Pieter Joost Schaap

In deze Uitgesproken bespreekt Pieter Joost Schaap het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid die tevens lid is van Satudarah.

De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies

Geplaatst op: 14 september 2018

Door: Esther van Gaal

In Nederland geldt de Leerplichtwet. Er zijn uitzonderingen mogelijk op de verplichting om naar school te gaan. Deze variëren van tijdelijk verlof wegens familieomstandigheden tot volledige vrijstelling vanwege bijvoorbeeld psychische gronden. In het laatste geval is een Sociaal Medisch Advies (SMA) nodig. Esther van Gaal beschrijft waaraan het SMA moet voldoen en bespreekt een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege.

Digitaal besluiten verzenden. KEI-makkelijk, of toch niet?

Geplaatst op: 07 september 2018

Door: Maartje Rutten

In een tijdperk waarin nauwelijks nog brieven worden verstuurd en ook de post van de overheid steeds meer digitaal wordt ontvangen, komt de vraag op of dit eigenlijk wel kan. Een vraag die bij sommigen wellicht de wenkbrauwen doet fronsen. Is deze vraag immers niet achterhaald? Zelfs in de rechtspraak lijkt het digitaal procederen de toekomst, of toch niet?

Zoeken