Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

De overheid wil het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking stimuleren. Aanvankelijk bestond daarvoor het plan om iedere werkgever (zowel bij de overheid als in de marktsector) met 25 of meer werknemers te verplichten om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Tegen een verplicht quotum per werkgever rees veel verzet. Als gevolg daarvan is in het sociaal akkoord van april 2013 tussen het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er voor mensen met een arbeidsbeperking de komende jaren 100.000 extra banen in de marktsector en 25.000 extra banen bij de overheid worden gecreëerd; de banenafspraak. De overheidssector moet in 2024 deze extra banen gecreëerd hebben en de marktsector heeft tot 2026 de tijd. Met de banenafspraak in het sociaal akkoord was het verplichte quotum van de baan.

Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten

Dat het huidige kabinet, met staatssecretaris Klijnsma voorop, de werkgevers niet op hun blauwe ogen gelooft, heeft het kabinet doen besluiten de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in te dienen bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II, nr. 33 981). De wetgever wil een stok achter de deur hebben voor als de afspraken uit het sociaal akkoord niet worden nageleefd. Op zich is dat niet vreemd. In het verleden heeft de wetgever al eens geprobeerd om werkgevers, zowel in de marktsector als binnen de overheid, te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Hiervoor is destijds de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) ingevoerd. De bedoeling was dat 5% van de werknemers binnen een bedrijf werknemers met een arbeidshandicap zouden zijn. In de WAGW werd gesproken over een quotum van 5% gehandicapten, zoals mensen met een arbeidsbeperking destijds werden aangeduid. Vastgesteld mag worden dat deze wet niet het boogde effect heeft gehad. Overigens, naast de marktsector was ook de overheid tekortgeschoten in het realiseren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Op 31 maart 2015 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Deze wet is in eerste instantie bedoeld om de banenafspraak uit het sociaal akkoord van april 2013 formeel in een wet vast te leggen. Mocht de banenafspraak uit het sociaal akkoord niet worden nagekomen en er dus onvoldoende arbeidsbeperkten aan een baan worden geholpen, dan heeft de wetgever met deze wet de mogelijkheid geschapen om dat af te dwingen middels een quotumregeling. De verantwoordelijk bewindspersoon zal niet wachten tot 2026 om de balans op te maken. De werkgevers krijgen vooralsnog twee jaar de tijd om te laten zien dat ze serieus werk maken van het werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Eind 2015 moeten er 15.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen zijn. Wordt dit aantal niet gerealiseerd, dan wacht alsnog de verplichte quotumregeling en wacht werkgevers die niet voldoen aan het quotum een boete; de quotumheffing. Gaat u als werkgever hierop wachten of neemt u het voortouw en maakt u werk van het aanbieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking?

De banenafspraak nader bekeken

Vooralsnog tellen voor de banenafspraak alleen die werknemers mee die een arbeidsbeperking hebben. Het is aan het UWV om vast te stellen wie een arbeidsbeperking heeft. Het UWV heeft daarvoor een doelgroepenregister. Iedere werkgever kan bij het UWV informeren of de werknemer waarmee hij een dienstverband wil aangaan is opgenomen in het doelgroepenregister. Mensen met een Wsw-indicatie en Wajongers behoren op grond van hun Wsw- of Wajong-status tot de doelgroep. Mogelijk dat mensen met een bijstandsuitkering aan de doelgroep worden toegevoegd, maar de wetgever is daarvan vooralsnog geen voorstander. De wetgever vreest dat mensen met een arbeidsbeperking dan worden verdrongen.

Loonkostensubsidie, no-riskpolis en meer

Afhankelijk van de beperking heeft u als werkgever van een werknemer met een arbeidsbeperking recht op een loonkostensubsidie voor dat deel van het minimumloon dat de werknemer niet zelf kan verdienen. In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op de hulp van een jobcoach, een werkplekaanpassing of kan een mobiliteitsbonus (premiekorting) van toepassing worden verklaard. Bovendien is op de nieuwe werknemer met een arbeidsbeperking de no-riskpolis van toepassing. Dit betekent dat wanneer de werknemer met de arbeidsbeperking zich ziek meldt, het loon dan volledig wordt doorbetaald (tot het maximum dagloon). Is de werknemer langdurig ziek, dan ontvangt u in het tweede jaar van het UWV 70% van het loon van de werknemer.

De quotumheffing

Hiervoor is aangegeven dat iedere werkgever met 25 werknemers of meer (40.750 verloonde uren in een jaar) één of meerdere werknemers met een arbeidsbeperking in dienst zou moeten nemen. Halen werkgevers de afgesproken aantallen niet, dan kan het quotum in werking treden en krijgt iedere werkgever met 40.750 verloonde uren op jaarbasis die geen werknemer met een arbeidsbeperking in dienst heeft, te maken met de quotumheffing. Het aantal van 40.750 verloonde uren op jaarbasis is gebaseerd op een gemiddelde van 31,1 uur per week voor 25 medewerkers. Door het UWV c.q. de Belastingdienst is van iedere werkgever het aantal verloonde uren op jaarbasis vast te stellen. Blijft een werkgever met 25 medewerkers of meer in gebreke, maar wordt in totaal het afgesproken aantal medewerkers met een arbeidsbeperking toch gehaald, dan zullen deze werkgevers niet geconfronteerd worden met een quotumheffing. De quotumheffing uit de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten wordt geactiveerd op het moment dat de afgesproken aantallen niet gehaald worden. In 2017 zal voor het eerst van een quotumheffing sprake kunnen zijn.

De banenafspraak is een landelijke afspraak en er wordt dus gekeken naar de landelijke voortgang. Regionale verschillen zijn daarbij niet van belang. Een baan van een werknemer met een arbeidsbeperking van 25 uur per week wordt gezien als één baan. Er is veel discussie gevoerd over het feit of een vanuit de Wsw-organisatie gedetacheerde Wsw-medewerker nu wel of niet meetelt als medewerker met een arbeidsbeperking binnen de inlenende organisatie. Uiteindelijk is bepaald dat dat wel het geval is. De Wsw-medewerker moet wel gedetacheerd zijn. Uitbesteed schoonmaakwerk aan een Wsw-organisatie telt voor de banenafspraak niet mee.

Nu zijn de werkgevers aan zet, ook de overheidswerkgevers, om een bijdrage te leveren aan de banenafspraak. Zij moeten binnen de organisatie een medewerker met een arbeidsbeperking plaatsen. Het is niet meer uit te leggen dat er bijna een half miljoen mensen met een arbeidsbeperking zijn waarvan een groot deel niet mee kan doen aan het arbeidsproces. Maakt onbekend onbemind? Schrikt het onbekende mogelijk af? Daar is in ieder geval geen enkele reden toe. De wet biedt immers een goed vangnet voor de werkgever die een plek creëert voor een werknemer met een arbeidsbeperking.

Iedereen heeft het tegenwoordig over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat is niet alleen Max Havelaar koffie schenken of kringlooppapier gebruiken. Dat is ook mensen met een arbeidsbeperking een kans geven op de arbeidsmarkt.

Jos de Roover

Contact over dit onderwerp

Jos de Rover

Jos de Roover

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Aanbestedingsrecht, Normalisering
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 41 66 02 66

Gerelateerd

Code oranje en vakantierichtlijnen 150 150 Capra Advocaten

Code oranje en vakantierichtlijnen

Artikel

lees meer
Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Corona-jurisprudentie: het vervolg 150 150 Capra Advocaten

Corona-jurisprudentie: het vervolg

Artikel

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl