Werkgevers opgelet: uitbreiding no-riskpolis en mogelijk tussentijds oordeel UWV

Werkgevers opgelet: uitbreiding no-riskpolis en mogelijk tussentijds oordeel UWV

Werkgevers opgelet: uitbreiding no-riskpolis en mogelijk tussentijds oordeel UWV 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Vanwege de financiële risico’s zijn werkgevers soms huiverig om iemand met een (ernstig) ziekteverleden in dienst te nemen. De overheid signaleert dit probleem en komt met een experiment. Sinds 15 maart 2017 geldt een ruimere toepassing van de no-riskpolis. Hierdoor vallen meer medewerkers met een (ernstig) ziekteverleden onder deze regeling en lopen werkgevers minder financiële risico’s bij het in dienst nemen van hen. Daarnaast signaleert de regering dat werkgevers de beoordeling van de re-integratie-inspanningen door het UWV niet altijd transparant vinden. Daarom stelt de regering voor om bij wet de mogelijkheid van een tussentijds oordeel door het UWV in te voeren. Dit wetsvoorstel ligt nu ter consultatie voor.

Uitbreiding no-riskpolis

Wat houdt het experiment met de no-riskpolis in?
In het Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet staat dat het UWV ambtshalve kan besluiten dat een medewerker tijdens de eerste vijf jaar na indiensttreding in aanmerking komt voor de no-riskpolis. Dat kan als de betreffende medewerker, voor zijn indiensttreding, gedurende een periode van tenminste 52 weken arbeidsongeschikt is geweest (wegens ziekte, zwangerschap of bevalling) en in die periode geen aanspraak kon maken op doorbetaling van het loon.
Het experiment beschermt dus de medewerker wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd tijdens ziekte en degenen met een WW-uitkering die ziek zijn geworden tijdens werkloosheid. In plaats van na twee jaar ziekte, komen deze personen al na het eerste ziektejaar in aanmerking voor een no-riskpolis. De verruiming is ingegaan op 15 maart 2017 en geldt voor een periode van vijf jaar.

Wat was ook al weer het idee van de no-riskpolis?
Als een medewerker ziek wordt, dan dient de werkgever aan deze medewerker in beginsel gedurende 104 weken het loon door te betalen. In eerste instantie dient 100 procent van het loon te worden doorbetaald, maar naarmate de arbeidsongeschiktheid langer duurt, wordt de aanspraak op loon lager.
Dit financiële risico maakt dat werkgevers niet snel bereid zijn om een medewerker aan te nemen die in het verleden langdurig ziek is geweest. Om hen hierin te stimuleren, heeft de overheid de no-riskpolis ingevoerd.  De no-riskpolis houdt in dat een werkgever die een medewerker in dienst neemt die onmiddellijk voorafgaand aan zijn indiensttreding recht had op een WIA-uitkering, tijdens de eerste vijf jaar van het dienstverband aanspraak kan maken op een financiële tegemoetkoming als die medewerker ziek wordt.

Hoe werkt de no-risk-polis in de praktijk?
In de praktijk werkt dit als volgt: als de betreffende medewerker ziek wordt, komt hij op grond van de no-riskpolis in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. In veel rechtspositieregelingen is vastgelegd dat de werkgever deze Ziektewetuitkering in mindering mag brengen op het loon dat hij moet doorbetalen aan de zieke medewerker (zie bijvoorbeeld artikel 7:19 CAR/UWO en – voor niet-overheidswerkgevers – artikel 7:629, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek). Per saldo is de betalingsverplichting van de werkgever jegens de zieke medewerker dan dus veel lager.

Uit artikel 29b, eerste lid, van de Ziektewet volgt dat de no-riskpolis, enkele uitzonderingen daargelaten, alleen van toepassing is op de medewerker die onmiddellijk voorafgaand aan zijn indiensttreding recht had op een WIA-uitkering. Als de werkgever iemand aanstelt die weliswaar langdurig ziek is geweest, maar nog geen recht heeft op een WIA-uitkering, is de no-riskpolis dus niet van toepassing. Wordt deze medewerker opnieuw ziek, dan zijn de loondoorbetalingskosten derhalve volledig voor rekening van de werkgever. Met het genoemde experiment ondervangt de overheid dit probleem tot op zekere hoogte.

Wijziging van de WIA in verband met tussentijds oordeel UWV

De regering heeft bemerkt dat veel werkgevers van mening zijn dat de beoordeling door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgever niet transparant is. Om de werkgevers hierin tegemoet te komen, wordt in een wetsvoorstel de mogelijkheid geïntroduceerd om aan het UWV een tussentijds oordeel te vragen over de re-integratie-inspanningen. Op 9 maart jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd ter consultatie. Dat betekent dat desgewenst op het wetsvoorstel kan worden gereageerd. Of deze wijziging wordt ingevoerd en per wanneer dat zal gebeuren is nog niet bekend.

Hoe werkt dit mogelijk nieuwe oordeel?
Het wetsvoorstel introduceert  een nieuw oordeel van het UWV. Dit nieuwe oordeel wordt gevraagd op een plan waarin de werkgever uitlegt welke re-integratie-activiteiten hij voornemens is in het tweede ziektejaar te ondernemen. Als het UWV hierover een positief oordeel geeft, dan toetst het UWV na afloop van het tweede ziektejaar alleen nog of de activiteiten uit het plan zijn uitgevoerd. Als dat op ordentelijke en correcte wijze gebeurd is, dan is de toets succesvol afgerond en wordt geen loonsanctie opgelegd. Door het vragen van zo’n tussentijds oordeel kan de onzekerheid die veel werkgevers ervaren rondom de “Poortwachterstoets” dus aanzienlijk worden verkleind. Zij weten na lezing van het oordeel immers welke activiteiten zij in de komende periode moeten verrichten.

Die mogelijkheid van een tussentijds oordeel bestaat nu in zekere zin ook al. De werkgever kan immers aan het UWV vragen om een deskundigenoordeel uit te brengen over de vraag of hij voldoende re-integratie-inspanningen verricht. Het belangrijkste verschil is dat het oordeel waar in het wetsvoorstel over gesproken wordt, alleen in het tweede ziektejaar kan worden gevraagd en dat dat oordeel meer zekerheid geeft over wat de werkgever na afloop van het tweede ziektejaar, in het kader van de ‘Poortwachtertoets”, van het UWV kan verwachten.

Tot slot

Volgens het wetsvoorstel kunnen werkgevers die eigenrisicodrager zijn in de zin van de WIA geen tussentijds oordeel vragen. Uit het wetsvoorstel blijkt verder dat het UWV kosten in rekening mag brengen voor het tussentijds oordeel. Dat is niet verrassend, nu ook aan een deskundigenoordeel kosten verbonden zijn.

Wilt u alles weten over de WIA?

Op dinsdag 11 april aanstaande verzorgen Paula Berends-Schellens en Jacobien Frederix-Gianotten een cursus over de WIA en het eerste en tweede ziektejaar. Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de re-integratieverplichtingen voor de werkgever en de medewerker tijdens ziekte, bij de complicaties die zich hierbij kunnen voordoen en bij het verdere verloop van het dienstverband nadat een WIA-uitkering is toegekend. Daarnaast wordt ingegaan op de systematiek van de diverse WIA-uitkeringen. Meer weten of u inschrijven? Bekijk dan onze cursuspagina WIA en het eerste en tweede ziektejaar.

Contact over dit onderwerp

Jacobien Frederix-Gianotten

Jacobien Frederix-Gianotten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
070-364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 69

Gerelateerd

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Onze nieuwsbrief Capra Concreet verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. In de Capra Concreet leest u over interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuurlijke samenwerking en andere actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl