Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi

Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi

Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Capra heeft al veel aandacht aan het wetsvoorstel werk en zekerheid besteed. Dit artikel gaat in op een specifieke groep werknemers, de promovendi, voor wie de Wet werk en zekerheid ongewenste gevolgen heeft voor de werkgevers. De voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de zogenaamde ketenbepalingen leiden er namelijk toe dat de universiteiten geconfronteerd worden met vaste aanstellingen van promovendi nog voordat zij hun promotieonderzoek hebben afgerond.

Om enig inzicht te geven in ongewenste neveneffecten van goedbedoelde wetgeving beschrijf ik in dit artikel de huidige situatie voor promovendi en ga ik in op de ontwikkelingen die bij de behandeling van het wetsvoorstel op specifieke onderdelen hebben plaatsgevonden.

Brandbrief VSNU

Het streven naar versterking van de positie van de flexwerkers op de arbeidsmarkt, één van de doelstellingen van de Wet werk en zekerheid, sluit niet aan bij de wensen van de werkgevers in de universitaire wereld. In een brandbrief aan de Tweede Kamer heeft de vereniging van universiteiten, de VSNU, aandacht gevraagd voor de noodzaak voor hen om het flexibele karakter van de tijdelijke dienstverbanden te kunnen behouden. Als de universiteiten geen gebruik meer kunnen maken van mogelijkheden om hun promovendi alleen voor de duur van het promotietraject aan zich te binden (en niet langer), dan treden problemen op in de bedrijfsvoering.

Aard van het dienstverband van promovendi

Een promovendus bekleedt een bijzondere positie binnen het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. De promovendus wijdt zich aan de studie, het is per slot van rekening de bekroning van een academische studie, en hij houdt zich daarnaast bezig met andere werkzaamheden die horen bij een academische carrière. De promovendus wordt namelijk ook geacht naast zijn wetenschappelijk onderzoek, onderwijs te geven en artikelen te schrijven ter ondersteuning van het proefschrift. In de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is een aparte bepaling opgenomen voor het dienstverband dat promovendi hebben met de universiteit waar zij hun promotieonderzoek verrichten. Het is een dienstverband voor bepaalde tijd voor de beoogde duur van het promotietraject (artikel 2.3 CAO NU).

Het artikel bepaalt verder dat bij aanvang van het dienstverband de duur ervan op een vaste termijn wordt bepaald. In de meeste gevallen zal dit een periode van vier jaren zijn, aangezien een promotie geacht wordt binnen vier jaren te kunnen worden afgerond. Voorts bevat artikel 2.3 van de CAO NU mogelijkheden om het dienstverband van de promovendus te verlengen: onder meer in verband met genoten zwangerschap- en bevallingsverlof of in verband met het uitvoeren van een bestuursfunctie. Artikel 2.3 achtste lid CAO NU bepaalt zelfs dat voor een dienstverband met een promovendus geen beperkingen gelden ten aanzien van duur en aantal opvolgende dienstverbanden.

De huidige flexwetbepalingen uit het BW zijn, als we kijken naar de bovenstaande CAO-regels, voor promovendi buiten toepassing verklaard. De universiteiten claimen deze flexibiliteit nodig te hebben omdat er zich nu eenmaal allerlei omstandigheden kunnen voordoen die het noodzakelijk maken om voor promovendi het dienstverband voor bepaalde tijd te blijven continueren. Wat universiteiten in elk geval niet wensen en bepaald ook niet kunnen opbrengen, is een confrontatie met van rechtswege ontstane vaste dienstverbanden voor promovendi die het gevolg zijn van het verstrijken van termijnen, danwel het overschrijden van een bepaald aantal elkaar opvolgende contracten.

De ketenbepaling in het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid: eerder een vast dienstverband

Versterking van de positie van de flexwerkers wordt in het voorstel voor de Wet werk en zekerheid gerealiseerd door verkorting van onder meer de periode waarbinnen tijdelijke contracten elkaar kunnen opvolgen en door verlenging van de tussenliggende periode bij opvolgende contracten. Hierdoor zal sneller sprake zijn van een vast dienstverband.

Ik zal hier niet ingaan op de discussie over het verwachte omgekeerde effect, vanwege de huidige tendens bij werkgevers om juist meer flexibiliteit in de inzet van personeel te wensen. Het effect dat men eerder met een vast dienstverband wordt geconfronteerd zal mogelijk tot gevolg hebben dat sneller van medewerker wordt gewisseld, teneinde te vermijden dat een vast contract ontstaat.

Hoe dan ook, artikel 7:668a BW wordt in het wetsvoorstel aangepast. Nu kan, zonder dat een vast dienstverband ontstaat, een werkgever een werknemer nog drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden zolang de totale periode van deze contracten de termijn van 36 maanden niet overschrijdt. In het wetsvoorstel wordt deze periode van 36 maanden verkort naar 24 maanden. Verder wijzigt ook de periode waarbinnen de contracten elkaar op mogen volgen. Nu tellen contracten die elkaar binnen een termijn van 3 maanden opvolgen mee voor het bepalen van de periode van 36 maanden. In de Wet werk en zekerheid wordt deze termijn op 6 maanden gesteld. Door deze twee wijzigingen ontstaat er bij opvolgende contracten dus eerder een vast dienstverband.

De situatie van promovendi

Promovendi hebben vaak diverse opvolgende tijdelijke dienstverbanden binnen hun academische carrière, maar ook in de aanloop naar hun promotie. Zij zijn in veel gevallen al werkzaam geweest als student assistent en mogelijk ook als (tijdelijk) onderzoeker of onderzoeker in opleiding en kunnen van daaruit instromen als promovendus. Voor de universiteiten is het om diverse redenen van belang dat voor al deze situaties de betreffende medewerkers niet tot de vaste formatie gaan behoren. De achtergronden hiervan zijn, dat in veel gevallen het onderzoek of het promotieonderzoek gefinancierd wordt uit tweede en derde geldstromen die per definitie niet als structureel kunnen worden beschouwd, die zelfs aan een bepaald onderwerp gekoppeld zijn en die dus geen garantie kunnen bieden voor de voortzetting van het dienstverband na afronding van de activiteit of het (promotie-) onderzoek. Verder geldt voor promovendi dat het bepaald nog niet vast staat dat zij na afronding van de promotie een functie krijgen binnen de universiteit. In zeer veel gevallen stromen promovendi door naar andere werkkringen, hetzij een andere universiteit, hetzij bedrijfsleven of overheid.

Kijkend naar de situatie van de promovendi en rekening houdend met de periode die minimaal noodzakelijk is om een promotieonderzoek met een proefschrift af te ronden, zou de voorgestelde bepaling uit de wet werk en zekerheid tot gevolg hebben dat alle promovendi halverwege hun promotieonderzoek een vast dienstverband met een universiteit hebben verworven. Daarmee wordt vanzelfsprekend hun rechtspositie bij de universiteit versterkt, maar dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de universiteiten. Die maken nu via de CAO gebruik van de mogelijkheid om van de huidige bepalingen af te wijken.

Afwijking van de ketenbepaling bij CAO

Het huidige artikel 7:668a BW kent in het vijfde lid de mogelijkheid van een afwijking ten nadele van de werknemer, via collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een hun daartoe bevoegd bestuursorgaan. Op die afwijkingsmogelijkheid zijn ook de hiervoor genoemde bepalingen uit de CAO NU gebaseerd (artikel 2.3). Deze afwijkingsmogelijkheid is in feite onbegrensd.

In de Wet werk en zekerheid is ook voorzien in afwijkingsmogelijkheden. In het oorspronkelijke wetsvoorstel (TK 2013-2014, 33818, nr. 2) is de afwijkingsmogelijkheid van het vijfde lid beperkt tot een afwijking via CAO of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, waarbij de periode van 24 maanden kan worden verlengd tot ten hoogste 48 maanden en het aantal tijdelijke dienstverbanden als bedoeld in lid 1 onderdeel b. kan worden verhoogd naar ten hoogste zes, maar dan moet het ofwel gaan om een uitzendovereenkomst of om bij CAO of regeling te bepalen functies of functiegroepen waarvoor gezien de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering die verlenging of verhoging vereist is.

Uitzonderingen zijn daarnaast volgens het wetvoorstel mogelijk in andere specifieke situaties, die zijn opgenomen in leden 8 en 9 van de nieuwe tekst. Lid 8 heeft betrekking op functies in een bedrijfstak waarvan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vastgesteld dat het voor die functies bestendig gebruik is om vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van de functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Lid 9 ziet op bij regeling van de Minister van Sociale Zaken aan te wijzen arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn aangegaan door middel van educatie van de werknemer.

Deze afwijkingsmogelijkheden zouden met enige goede wil alle van toepassing kunnen zijn op de dienstverbanden van promovendi. Het gewijzigde vijfde lid zou van toepassing kunnen zijn omdat voor de functie van promovendi de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering (een bijzonder project bestaande uit het uitvoeren van promotieonderzoek en het schrijven van een proefschrift) verlenging van de periode vereist: binnen twee jaar is namelijk geen promotieonderzoek af te ronden, een enkele uitzondering daar gelaten). De afwijking van het achtste lid zou van toepassing kunnen zijn indien de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gevraagde uitzondering verleent. Tot slot zou kunnen worden verdedigd dat het dienstverband van een promovendus overwegend is aangegaan omwille van educatie van de werknemer (lid 9). Vooral die laatste mogelijkheid spreekt aan, hoewel de onderbouwing “omwille van de educatie” natuurlijk wel een eufemisme is voor een gedegen promotieonderzoek. Het lijkt er evenwel op dat binnen de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel juist dit artikellid de sleutel vormt voor de oplossing ten aanzien van de status van de promovendi.

Toch waren de universiteiten met deze afwijkingsmogelijkheden niet tevreden, omdat de onbeperkte afwijkingsmogelijkheid via CAO, zoals in het huidige vijfde lid van artikel 7:668a BW is opgenomen, niet meer in de wettekst voorkwamen. Alle afwijkingen bleken te worden begrensd op ten hoogste de periode van 48 maanden en dat, zo voerde de VSNU in de brandbrief aan de Tweede Kamer aan, is een periode die voor promovendi veel te kort is. Gemiddeld slaagt slechts 10% van de promovendi er in om binnen die periode van vier jaren zijn promotie af te ronden. 90% van de promovendi heeft dus meer tijd nodig. Dit leidt voor de universiteiten tot het onwenselijke effect dat zij na vier jaar aan een promovendus gebonden zijn die daarna in een onbepaalde tijd zijn of haar proefschrift zou kunnen afronden. Dit vooruitzicht van een nieuwe versie van de eeuwige student is voor de universiteiten bepaald niet aantrekkelijk.

Wijzigingen in het wetsvoorstel werk en zekerheid

Ik beoog niet een volledige behandeling van de parlementaire geschiedenis om de totstandkoming van artikel 7:668a BW weer te geven. Daarom volsta ik hier met de constatering dat in het wetsvoorstel zoals de regering dat aan de Eerste Kamer heeft aangeboden (EK 2013-2014, 33818, A) en heeft ingezonden, wijzigingen in de tekst en inhoud van dit artikel zijn opgenomen.
Het achtste lid is in dit wetsvoorstel in die zin aangepast dat een logischer volgtijdigheid is opgenomen voor de mogelijkheid om bij CAO of regeling het artikel buiten toepassing te verklaren voor bepaalde functies in de bedrijfstak. Eerst zal de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij ministeriële regeling deze functies kunnen aanwijzen, met de mogelijkheid om bij die regeling nadere voorwaarden te stellen aan het buiten toepassing verklaren van dit artikel en vervolgens kan bij CAO of regeling het artikel buiten toepassing worden verklaard voor bepaalde functies, zoals opgenomen in de ministeriële regeling.

Die bepaling biedt in elk geval voor de universiteiten wel enige soelaas, mits vanzelfsprekend de minister van mening is dat de functie van promovendus vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De argumenten die door de VSNU gehanteerd worden om de noodzaak van het hanteren van tijdelijke dienstverbanden te onderstrepen, zouden daarvoor kunnen worden gehanteerd.

Belangrijker is evenwel de wijziging die lid 9 van het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer heeft ondergaan. Dit artikellid luidt in de nieuwe versie als volgt: “bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan voor daarin aangewezen arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn aangegaan omwille van de educatie van de werknemer, worden afgeweken van de periode, bedoeld in lid 1, onderdeel a, voor zover dat noodzakelijk is voor het afronden van de opleiding”. Als ervan mag worden uitgegaan dat deze bepaling van toepassing is op de promotieactiviteiten, dan zijn de universiteiten daarmee, in elk geval voor wat betreft de periode van 24 maanden, uit de brand. Dat de regering van mening is dat dit lid 9 van toepassing is op promovendi, is tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 3 juni 2014 in elk geval door Minister Asscher bevestigd, aangezien hij de optie van de afronding van een opleiding en een promotietraject in één adem heeft genoemd. Uit het stenografisch verslag van deze vergadering haal ik de volgende zin: “ook bestaat de mogelijkheid om bij CAO af te wijken van de termijn van de ketenbepaling als dat nodig is om een opleiding af te ronden, of in het kader van een promotietraject”. De uitzonderingsmogelijkheid geldt dan overigens uitsluitend voor de duur van de periode waarbinnen een tijdelijk dienstverband kan worden aangegaan en niet voor het aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten.

Slot

De universiteiten hebben met hun appel dus niet volledig hun zin gekregen. Voor hen zal straks wel een afwijkingsmogelijkheid via de CAO gebruikt kunnen worden om in elk geval dienstverbanden voor bepaalde tijd aan te gaan, die een duur van 48 maanden overstijgen, zodat zij rekening kunnen houden met de verwachte duur van het promotietraject, maar zij zullen wat anders moeten verzinnen voor elkaar opvolgende tijdelijke dienstverbanden die het aantal van drie overstijgen, tussenpozen van zes maanden daarbij buiten beschouwing laten. Ook dat aspect had de VSNU in de brandbrief aan de Tweede Kamer aan de orde gesteld, maar daarin heeft de wetgever de VSNU dus niet gevolgd. De situatie zou tot ongewenste vaste dienstverbanden aanleiding kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan de promovenda, die eerst een tijdelijke aanstelling als student-assistent heeft gehad, haar promotieonderzoek heeft moeten onderbreken wegens een zwangerschap en om die reden heeft verzocht om verlenging van haar dienstverband om de promotie alsnog af te ronden maar daarna alsnog met een vertragende omstandigheid wordt geconfronteerd die ertoe leidt dat de datum alsnog dreigt te worden overschreden. Het vierde dienstverband blijft dan volgens de regels gelden als een vast dienstverband, terwijl dat vanzelfsprekend niet de bedoeling van de werkgever is geweest. De sleutel voor de oplossing van dit probleem kan wellicht dan toch worden gevonden in een verlenging van de dienstverbanden met zodanige termijnen dat onder alle voorzienbare omstandigheden het promotietraject kan worden afgerond, zonder dat weer een nieuwe tijdelijke verlenging noodzakelijk is.

Ad Kerkhof

Contact over dit onderwerp

Ad Kerkhof

Ad Kerkhof

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 54

Gerelateerd

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Als werkgever beter gebruik maken van de adviezen van de bedrijfsarts

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over de adviezen van de bedrijfsarts

lees meer
Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector 150 150 Capra Advocaten

Reorganiseren kun je leren: reorganisatie in de publieke sector

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over een reorganisatie

lees meer
Integriteit in het onderwijs lastig? 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in het onderwijs lastig?

Artikel

lees meer
Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in? 150 150 Capra Advocaten

Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in?

Artikel

lees meer
De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit 150 150 Capra Advocaten

De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Virtuele Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

Virtuele Privacy Pauze

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het laatste privacy-nieuws in het publieke domein.

lees meer
Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan? 150 150 Capra Advocaten

Schorsing leerkracht tijdens onderzoek toegestaan?

Artikel

lees meer
Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten (publiek) arbeidsrecht: stand van zaken na de Wnra (ook online)

In één middag op de hoogte van de laatste wet- en regeling en de actuele jurisprudentie

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Privacy op de werkvloer (online cursus)

De AVG concreet gemaakt voor de omgang met persoonsgegevens van personeel

lees meer
Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand 150 150 Capra Advocaten

Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Overgang van onderneming voor overheden 150 150 Capra Advocaten

Overgang van onderneming voor overheden

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona 150 150 Capra Advocaten

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden 150 150 Capra Advocaten

Ontslag wegens handelen in strijd met kernwaarden

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond 150 150 Capra Advocaten

De langverwachte eerste uitspraak over de i-grond

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders 150 150 Capra Advocaten

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders

Artikel

lees meer
Focus op privacy 150 150 Capra Advocaten

Focus op privacy

Artikel

lees meer
Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst ‘Werkgeluk’ Maastricht – 9 januari 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst ‘Werkgeluk’ Maastricht – 9 januari

Kennisbijeenkomst

lees meer
Welkom arbeidsrecht: een arbeidsrechtelijke tip 10! 150 150 Capra Advocaten

Welkom arbeidsrecht: een arbeidsrechtelijke tip 10!

Artikel

lees meer
Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Eerste Hulp bij Arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Aankondiging: Blog over arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Aankondiging: Blog over arbeidsrecht

Nieuws

lees meer
Hoge Raad: maak de slapende dienstverbanden wakker! 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: maak de slapende dienstverbanden wakker!

Artikel

lees meer
Update cao’s PO en VO 150 150 Capra Advocaten

Update cao’s PO en VO

Artikel

lees meer
Leergang Arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Leergang Arbeidsrecht

Een gedegen en actueel overzicht van het civiele arbeidsrecht

lees meer
Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag 150 150 Capra Advocaten

Het arbeidsrecht in de publieke sector: een terugkomdag

Interactieve cursus over actualiteiten in het arbeidsrecht

lees meer
Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid 150 150 Capra Advocaten

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor de overheid

In twee dagdelen een eerste overzicht van het arbeidsrecht

lees meer
Actualiteitendagen 2020 150 150 Capra Advocaten

Actualiteitendagen 2020

Vierdaagse interactieve cursus over actualiteiten verspreid over 2020

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 4e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 4e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Cursus Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid (ook online) 150 150 Capra Advocaten

Cursus Arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden bij de overheid (ook online)

Korte introductie van het arbeidsrecht voor managers en leidinggevenden

lees meer
Regels voor het regelen: Masterclass vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Regels voor het regelen: Masterclass vaststellingsovereenkomsten

In één middag op de hoogte over alles wat u moeten over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

lees meer
Ontslag tijdens de proeftijd 150 150 Capra Advocaten

Ontslag tijdens de proeftijd

Artikel

lees meer
Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

Seminar Arbeidsrecht voor het primair en voortgezet onderwijs

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor het onderwijs 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Via een participatietraject in dienst bij de gemeente? 150 150 Capra Advocaten

Via een participatietraject in dienst bij de gemeente?

Artikel

lees meer
Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsrecht in de praktijk – de overplaatsing

Artikel

lees meer
Payrolling onder de Wab 150 150 Capra Advocaten

Payrolling onder de Wab

Artikel

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten stelt model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Het openbaar onderwijs normaliseert verder 150 150 Capra Advocaten

Het openbaar onderwijs normaliseert verder

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
Nieuw toetsingskader Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) 150 150 Capra Advocaten

Nieuw toetsingskader Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Artikel

lees meer
Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering 150 150 Capra Advocaten

Nieuw: Wnra-helpdesk voor vragen over normalisering

Nieuws

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Update over het wetsvoorstel Normalisering voor het onderwijs

Artikel

lees meer
Brochure: De Hybride Docent aan het werk 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Hybride Docent aan het werk

Brochure

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
De Capra Academie in 2019 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie in 2019

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz 150 150 Capra Advocaten

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

Wat betekenen de Wnra en Wwz voor uw organisatie?

lees meer
Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels 150 150 Capra Advocaten

Het Participatiefonds: modernisering en aanscherping van regels

Artikel

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Cursus Cao-recht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Cao-recht

Cursus over de gevolgen van het vaststellen van een cao

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Minister schort invoering verplicht lerarenregister op 150 150 Capra Advocaten

Minister schort invoering verplicht lerarenregister op

Artikel

lees meer
12 Vragen en antwoorden over de AVG 150 150 Capra Advocaten

12 Vragen en antwoorden over de AVG

Artikel

lees meer
Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

De Capra Academie en Normalisering van het ambtenarenrecht

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma 150 150 Capra Advocaten

Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT? 150 150 Capra Advocaten

Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT?

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Overzicht van uitspraken over de toepassing van de CRvB-formule 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van uitspraken over de toepassing van de CRvB-formule

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Hoofddoek 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Hoofddoek

Artikel

lees meer
Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar” 150 150 Capra Advocaten

Centrale Raad van Beroep: “payroller geen ambtenaar”

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
Het lerarenregister: een papieren tijger? 150 150 Capra Advocaten

Het lerarenregister: een papieren tijger?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje” 150 150 Capra Advocaten

Wet normalisering: Minister presenteert “spoorboekje”

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad: payrolling is soms een uitzendovereenkomst

Artikel

lees meer
Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Van ambtenarenrecht naar (civiel) arbeidsrecht

Artikel

lees meer
Herhaald verzoek medewerker: ‘Al te goed is buurmans gek’ 150 150 Capra Advocaten

Herhaald verzoek medewerker: ‘Al te goed is buurmans gek’

Artikel

lees meer
Tijdelijk is de uitkomst 150 150 Capra Advocaten

Tijdelijk is de uitkomst

Artikel

lees meer
Vakantie 150 150 Capra Advocaten

Vakantie

Artikel

lees meer
Worden ambtenaren normale werknemers? 150 150 Capra Advocaten

Worden ambtenaren normale werknemers?

Artikel

lees meer
De Registerleraar – deel 2 150 150 Capra Advocaten

De Registerleraar – deel 2

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomsten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomsten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Nieuws

lees meer
Een normaliseringsspecial voor u 150 150 Capra Advocaten

Een normaliseringsspecial voor u

Artikel

lees meer
Hallo Registerleraar, dag bekwaamheidsdossier? 150 150 Capra Advocaten

Hallo Registerleraar, dag bekwaamheidsdossier?

Artikel

lees meer
Normalisering? Ik ben er wel klaar mee! 150 150 Capra Advocaten

Normalisering? Ik ben er wel klaar mee!

Artikel

lees meer
Kennistafel over zelfsturende teams 150 150 Capra Advocaten

Kennistafel over zelfsturende teams

Nieuws

lees meer
Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ? 150 150 Capra Advocaten

Wel of geen voorwaardelijke ontbinding onder de WWZ?

Artikel

lees meer
Een andere manier van werken 150 150 Capra Advocaten

Een andere manier van werken

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wwz in het onderwijs: spannende tijden 150 150 Capra Advocaten

De Wwz in het onderwijs: spannende tijden

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts? 150 150 Capra Advocaten

Loonsanctie verhalen op de bedrijfsarts?

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek verplicht? 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek verplicht?

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
Klaar voor de normalisering? 150 150 Capra Advocaten

Klaar voor de normalisering?

Artikel

lees meer
Ontduiking Wwz? 150 150 Capra Advocaten

Ontduiking Wwz?

Artikel

lees meer
Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht 150 150 Capra Advocaten

Capra Dossier Normalisering Ambtenarenrecht

Nieuws

lees meer
Update onderwijscao’s 150 150 Capra Advocaten

Update onderwijscao’s

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers 150 150 Capra Advocaten

Workshop over duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Nieuws

lees meer
Ambtelijke rechtspositie anno 2017 150 150 Capra Advocaten

Ambtelijke rechtspositie anno 2017

Artikel

lees meer
Vervanging in het primair onderwijs en de WWZ 150 150 Capra Advocaten

Vervanging in het primair onderwijs en de WWZ

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd 150 150 Capra Advocaten

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel

lees meer
Kan het nog flexibeler 150 150 Capra Advocaten

Kan het nog flexibeler

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Onderwijsambtenaar valt onder de Wet werk en zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Onderwijsambtenaar valt onder de Wet werk en zekerheid

Artikel

lees meer
Update Normalisering rechtspositie ambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Update Normalisering rechtspositie ambtenaren

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract” 150 150 Capra Advocaten

Hoge Raad haalt streep door “vierde jaarcontract”

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en de aanzegtermijn

Artikel

lees meer
CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering 150 150 Capra Advocaten

CRvB schept duidelijkheid over voorschotverlening ZW-uitkering

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
WWZ-scan biedt helpende hand 150 150 Capra Advocaten

WWZ-scan biedt helpende hand

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid en het concurrentiebeding

Artikel

lees meer
De BAPO op de schop 150 150 Capra Advocaten

De BAPO op de schop

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden 150 150 Capra Advocaten

Weigering aangeboden passende externe functie te aanvaarden

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Jaarcongres HRM & het Onderwijs 2 december 2014 150 150 Capra Advocaten

Jaarcongres HRM & het Onderwijs 2 december 2014

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie 150 150 Capra Advocaten

Over de (zieke) medewerker die niet meewerkt aan re-integratie

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi 150 150 Capra Advocaten

Wet werk en zekerheid en de positie van promovendi

Artikel

lees meer
Payrolling, een risico of een verlossing? 150 150 Capra Advocaten

Payrolling, een risico of een verlossing?

Artikel

lees meer
Arbeidsmobiliteit 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsmobiliteit

Artikel

lees meer
Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst! 150 150 Capra Advocaten

Dag aanstelling, hallo arbeidsovereenkomst!

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verplicht met vakantie? 150 150 Capra Advocaten

Verplicht met vakantie?

Artikel

lees meer
Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontwikkelingen rond de RVU en stamrechtvrijstelling

Artikel

lees meer
Stage lopen na je studie 150 150 Capra Advocaten

Stage lopen na je studie

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
Over het opheffen van functies 150 150 Capra Advocaten

Over het opheffen van functies

Artikel

lees meer
Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Vwnw-contract, de nieuwe term bij reorganisaties 150 150 Capra Advocaten

Vwnw-contract, de nieuwe term bij reorganisaties

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Sollicitatieperikelen 150 150 Capra Advocaten

Sollicitatieperikelen

Artikel

lees meer
Regeerakkoord VVD-PvdA: bruggen slaan! 150 150 Capra Advocaten

Regeerakkoord VVD-PvdA: bruggen slaan!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Het politiek primaat in de zin van artikel 46d WOR 150 150 Capra Advocaten

Het politiek primaat in de zin van artikel 46d WOR

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten