Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Medio 2008 zijn de CAR/UWO en de SAW ingrijpend gewijzigd, met name met betrekking tot de periode voor ontslag (denk aan de verplichte re-integratiefase) en de uitkering na een eventueel ontslag. CAPRA heeft aan deze wijzigingen al vaker aandacht besteed: in deze nieuwsbrief, maar ook in de vorm van een mailing en diverse workshops. Inmiddels kan een eerste balans worden opgemaakt. Wat hebben deze wijzigingen u als werkgever gebracht? Uit de diverse contacten bleek dat er op verschillende onderdelen vooral nadere vragen waren. In dit artikel zullen wij een aantal van die vragen behandelen en – proberen te – beantwoorden.

1. Aanspraak bij ontslag na re-integratie

Uit het bepaalde in het nieuwe hoofdstuk 10d CAR/UWO volgt dat alleen nog de ambtenaar die aanspraak heeft op een aanvullende uitkering (die de hoogte van de WW aanvult) aanspraak kan maken op een na-wettelijke uitkering (die volgt op de WW-uitkering). Voorts is in artikel 10d, eerste lid, van de CAR/UWO bepaald dat voor het recht op een aanvullende uitkering onder meer vereist is dat de ambtenaar de re-integratiefase heeft doorlopen.

Het voorafgaande betekent dat deze artikelen in onderlinge samenhang bezien ertoe leiden dat als aan deze re-integratiefase een voortijdig einde komt – bijvoorbeeld omdat betrokkene niet voldoende zijn best doet ander werk te vinden – het recht op een bovenwettelijke uitkering niet kan ontstaan. Re-integratie is alleen al daardoor niet vrijblijvend meer!

Uit de tekst van artikel 10d:10 van de CAR/UWO volgt daarnaast dat ook de ambtenaar die geen re-integratiefase doorloopt omdat hij of zij daar geen recht op heeft – bijvoorbeeld vanwege het feit dat het dienstverband nog geen twee jaren heeft geduurd – geen aanspraak kan maken op een aanvullende uitkering, en daarmee evenmin op een na-wettelijke uitkering.

2. Hoogte van de uitkering: denk om het maximumdagloon WW!

Sinds de wijziging van het uitkeringregime is het accent meer verschoven naar de aanvullende uitkering. Deze uitkering vult – na een aanvangsperiode – aan tot 70% van het oude salaris. De na-wettelijke uitkering is in de sector Gemeenten nu gekoppeld aan het maximumdagloon genoemd in de Werkloosheidswet. De langduriger uitkeringen – die ontslag in de overheidssector vaak zo kostbaar konden maken – zijn daarmee in sommige gevallen (fors) goedkoper geworden.

Het mes snijdt hier aan twee kanten. De hoogte van de uitkering is in een aantal gevallen lager en voor medewerkers die na ontslag met de grens van het maximumdagloon worden geconfronteerd, is er ook een nadrukkelijke extra prikkel om weer aan de slag te gaan. De periode dat zij gebruik maken van deze uitkering zal daardoor bovendien veelal worden bekort. Voor medewerkers die met de grens van het maximum dagloon worden geconfronteerd heeft de na-wettelijke uitkering daarmee feitelijk aan belang ingeboet.

In de sector Waterschappen geldt nog steeds dat een bovenwettelijke uitkering ongeveer 70% van het oude salaris bedraagt. Met het maximumdagloon wordt hier geen rekening gehouden.

3. Aanspraak na-wettelijke uitkering bij ongeschiktheid

Bij ongeschiktheidontslag stond voorheen in artikel 8:6, lid 3 van de CAR/UWO dat het college in uitzonderlijke gevallen, gelegen in de werksfeer, kon besluiten een aansluitende (na-wettelijke) uitkering toe te kennen. In de praktijk gebeurde dat nagenoeg nooit. Nu volgt uit artikel 10d:10, lid 1 en 10d:15, lid 1 dat de ambtenaar bij een ontslag o.g.v. artikel 8:6, recht heeft op een na-wettelijke uitkering, waarbij in artikel 10d;15, lid 2 is aangegeven dat als voorwaarde geldt dat het ontslag gelegen is in omstandigheden binnen de werksfeer. De vraag is hoe deze aanpassing moet worden gelezen. Bestaat er nu eerder recht op een aansluitende uitkering of niet?

In de toelichting staat dat van een dergelijke omstandigheid sprake is als de ambtenaar bij ontslag geen schuld treft. Deze toelichting is op zijn zachtst gezegd onduidelijk. Als een medewerker het wel probeert, maar het werk uiteindelijk gewoon niet blijkt te kunnen, is immers niet direct sprake van een vorm van schuld. De toelichting lijkt daarmee dan ook een wat beperktere uitleg te geven dan uit het artikel zelf kan worden afgeleid. Immers, als iemand het gewoon niet blijkt te kunnen is dat wellicht nog geen vorm van schuld, maar maakt dat evenmin dat het ontslag gelegen is in de werksfeer. Voor toekenning van een na-wettelijke uitkering lijkt dan geen plaats te zijn.

Op basis van de toelichting mag wel worden aangenomen dat in de praktijk ook bij ongeschiktheid eerder aanspraak kan bestaan op een na-wettelijke uitkering. De rechtspraak zal uiteindelijk moeten uitwijzen waar deze grens precies komt te liggen. Het advies is daarbij om vooralsnog terughoudend om te gaan met het toekennen van ook een na-wettelijke uitkering en daarbij meer de tekst dan de toelichting te volgen.

Uit artikel 9.2.16 van de SAW volgt overigens dat in het geval van ontslag wegens ongeschiktheid in de sector Waterschappen sowieso geen aanspraak bestaat op een na-wettelijke uitkering.

4. Uitkeringsaanspraak bij ontslag op overige gronden

Bij ontslag op overige gronden als bedoeld in artikel 8:8 van de CAR/UWO is nu nog slechts bepaald dat het college een passende regeling moet treffen. Wat daar onder moet worden verstaan is niet meer bepaald. Voorheen was vereist dat ten minste een aanvullende en aansluitende (na-wettelijke) uitkering moest worden toegekend. Deze voorwaarde is komen te vervallen. Ook is voor een ontslag op deze grond geen re-integratietermijn voorgeschreven.

Het voorafgaande kan betekenen dat zelfs met het toekennen van een aanvullende en na-wettelijke uitkering, zonder re-integratietermijn, een medewerker onder omstandigheden in een nadeliger positie wordt gebracht dan bij ontslag wegens ongeschiktheid. Immers, een dergelijke termijn is daar wel voorgeschreven en toekenning van een na-wettelijke uitkering wordt niet op voorhand uitgesloten (zie punt 3). Of een dergelijk onderscheid aanvaardbaar is, zal uiteindelijk in rechte moeten blijken. Wel geldt dat het onder omstandigheden zeker verdedigbaar kan zijn om geen re-integratietermijn toe te kennen bij een ontslag wegens verstoorde verhoudingen.

Er kan dan immers nadrukkelijk belang zijn bij beëindiging van het dienstverband op korte termijn. In de regeling na ontslag zou daarvoor een compensatie gezocht kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding bij het vinden van ander werk. Als werkgever bestaat daar ook een nadrukkelijk belang bij, om de kosten van de uitkering zoveel mogelijk te beperken.

Uit artikel 9.2.16 van de SAW volgt dat in een vergelijkbare situatie binnen de sector Waterschappen wel aanspraak op een na-wettelijke uitkering bestaat.

5. Uitkeringsaanspraak na ontslag wegens ziekte

Uit artikel 9.2.2 van de SAW en 10d:10 van de CAR/UWO volgt dat er na ontslag wegens ziekte binnen de beide sectoren in het geheel geen aanspraak meer bestaat op een bovenwettelijke uitkering. Dit is slechts anders voor ontslag wegens een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% (zie hiervoor artikel 9.2.2 en 9.9.2.16 van de SAW).

Er kan daarbij nu een aantal groepen worden onderscheiden:

A: minder dan 35% arbeidsongeschikt: hiervoor zal intern een andere plek moeten worden gezocht. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan dat nog tot ontslag leiden, dat zal dan in de sector Waterschappen leiden tot een WW-uitkering en een bovenwettelijke uitkering.

B: 35–80% arbeidsongeschikt. Na ontslag maakt deze groep aanspraak op een WGA-uitkering, die kan worden aangevuld met het verrichten van werk elders. Een loonaanvulling zal dan meer opleveren dan een vervolguitkering in het kader van de WGA.

C: 80-100% arbeidsongeschikt. Na ontslag maakt deze groep aanspraak op een IVA-uitkering.

Voor een bovenwettelijke uitkering werd in geval van ontslag wegens arbeidsongeschiktheid geen aanleiding meer gezien, daar op andere wijze in een uitkering kan worden voorzien. Voor de overheidswerkgever geldt daarbij dat de kosten van deze uitkering – anders dan in geval van een bovenwettelijke uitkering – niet voor eigen rekening komen.

Hiermee is een aantal van de uit de diverse workshops volgende vragen besproken. De ontwikkelingen zullen echter verder gaan. Wordt vervolgd dus!

Contact over dit onderwerp

Bart Jeroen Boiten

Bart Jeroen Boiten

Advocaat
Vestiging:
Zwolle
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Reorganisatie, Normalisering
Telefoon:
038 - 423 54 14
Mobiel:
06 48 18 15 94

Gerelateerd

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Onze nieuwsbrief Capra Concreet verschijnt ongeveer 10 keer per jaar. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. In de Capra Concreet leest u over interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht, bestuurlijke samenwerking en andere actuele thema’s die voor u van belang kunnen zijn.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC ‘s-Gravenhage
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
s-gravenhage@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl