Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Het kan gebeuren. Een ambtenaar wordt ziek in de laatste werkweek van zijn dienstverband. Die ziekte staat er niet aan in de weg dat het dienstverband eindigt. De toegangspas tot kantoor, de werkplek en tot het digitale netwerk kan vaak van een afstand worden geblokkeerd. Eigendommen die aan de werkgever toebehoren kunnen later dan op de laatste werkdag worden ingeleverd en ook het afscheid nemen kan worden uitgesteld. Geen zorgen dus in het geval de ambtenaar in de laatste werkweek ziek wordt? Toch wel.

In het geval de ambtenaar ‘ziek uit dienst gaat’ moet de werkgever daarvan aangifte doen bij het UWV op de laatste werkdag voordat de dienstbetrekking eindigt (artikel 38, lid 2 Ziektewet (ZW)). Bij de aangifte neemt de werkgever de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar(Stcrt. 2002, nr. 60; laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2006, nr. 252) in acht. Is de werkgever nalatig op dit punt, dan legt het UWV een bestuurlijke boete op van ten hoogste € 454,00 (artikel 38, lid 3 ZW). In het Boetebesluit Socialezekerheidswetten (Stb. 2000, nr. 462; laatstelijk gewijzigd Stb. 2010, nr. 869) is vastgelegd, dat de hoogte van de boete van afhankelijk is van de ernst van de nalatigheid. Een onjuiste aangifte of het achterwege laten van een aangifte leidt tot een maximale boete (ad € 455,00). Indien de aangifte juist is maar niet tijdig, varieert de boete tussen € 70,00 in het geval van een vertraging van minder dan 7 kalenderdagen, tot € 455,00 indien de aangifte pas na 28 kalenderdagen wordt gedaan.

Is dit alles?

Ja, in het geval de ambtenaar kort voor het einde van het dienstverband arbeidsongeschikt wordt. Dan volstaat het om tijdig aangifte te doen van het feit dat de ambtenaar ziek is ten tijde van het ontslag.
Nee, in het geval de ambtenaar al langer ziek is en hij aan het einde van het dienstverband nog steeds arbeidsongeschikt is. Voor een goed begrip wordt hier de ambtenaar bedoeld wiens dienstverband eindigt voordat de periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid voorbij zijn. U kunt hierbij denken aan het van rechtswege eindigen van een tijdelijk dienstverband. Ook een vast dienstverband kan eindigen tijdens ziekte van de ambtenaar, bijvoorbeeld in het geval van een ontslag op overige gronden.

Welke verplichtingen rusten op de werkgever, die geen eigenrisicodrager is in de zin de van de ZW, in het geval het dienstverband van de ambtenaar eindigt voordat hij 104 weken ziek is?
De werkgever moet dan uiterlijk op de laatste werkdag van het dienstverband in overleg met de ambtenaar een re-integratieverslag opstellen indien de ambtenaar voor die laatste werkdag langer dan zes weken ziek is (zie artikel 38, lid 2 ZW). Het re-integratieverslag moet voldoen aan de eisen die zijn neergelegd in de Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten re-integratieverslagen (Stcrt. 2003, nr. 117; laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2005, nr. 246). Het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer (ambtenaar) in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht. De beoordeling gebeurt conform de Beleidsregels beoordeling Poortwachter (Stcrt. 2002, 236; laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2006, nr. 224).
Het UWV toetst, kort gezegd, of de werkgever zijn verplichtingen die uit de WAO of de WIA voortvloeien is nagekomen en of hij wel voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Is het UWV van oordeel dat dit niet het geval is en de werkgever daarvoor geen deugdelijke grond heeft, dan verhaalt het UWV het ziekengeld op de werkgever voor ten hoogste 52 weken (artikel 39a ZW). ‘Ziek uit dienst’ kan dus wel degelijk tot zorgen leiden.

Het Besluit verhaal ziekengeld (Stcrt. 2005, nr. 18) geeft aanknopingspunten voor de duur van de periode dat het UWV het ziekengeld kan verhalen.
Artikel 1 van dit Besluit bepaalt dat de periode van verhaal op nihil wordt vastgesteld indien de werkgever zonder deugdelijke grond in strijd heeft gehandeld met artikel 39a ZW maar de werknemer de bedongen of passende arbeid verricht waarvan de omvang aansluit op zijn krachten en bekwaamheden.
In het geval de ambtenaar ziek uit dienst gaat, zal deze situatie zich niet snel voordoen.
Artikel 2, lid 1 van het Besluit bepaalt dat in het geval de werknemer geen arbeid verricht of de door hem verrichte arbeid niet voldoet aan het criterium van artikel 1 van het Besluit, het UWV de periode van verhaal vaststelt op het totaal van de periodes waarin de werkgever onvoldoende heeft gedaan.
Deze situatie zal zich in het geval van het einde van het dienstverband nogal eens voordoen. De reden waarom de ambtenaar niet werkt, hoeft overigens niet (alleen) gelegen te zijn in het feit dat zijn dienstverband is geëindigd. Een volledige arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebreken kan evenzeer de reden vormen voor het niet verrichten van werkzaamheden door de ambtenaar. Het gaat er bij het Besluit verhaal ziekengeld evenwel om dat in de periode voorafgaand aan het einde van het dienstverband door de werkgever zonder deugdelijke grond onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht of anderszins de verplichtingen voortvloeiend uit de WAO of de WIA niet zijn opgevolgd. Met betrekking tot de verplichtingen die op de werkgever rusten gaat het ook om het achterwege laten van maatregelen en voorschriften die van de werkgever in de bedoelde periode mochten worden gevergd (artikel 2, lid 2 Besluit verhaal ziekengeld).

Om te voorkomen dat de werkgever wordt geconfronteerd met een boete of met het verhaal van ziekengeld, kan dan ook in het algemeen als leidraad gelden dat bij ziekte van een ambtenaar altijd de reguliere verzuimbegeleiding wordt uitgevoerd, ook al is het einde van het dienstverband reeds voorzien.
Hier zij opgemerkt dat slechts sprake kan zijn van het verhaal van ziekengeld, indien ook daadwerkelijk ziekengeld door het UWV aan de verzekerde wordt uitgekeerd. In het geval de werkgever na het einde van het dienstverband op basis van de toepasselijke rechtspositieregeling de bezoldiging moet doorbetalen, kan gedurende die periode geen sprake zijn van verhaal.

Ten slotte

Het vorenstaande heeft betrekking op de arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar op de dag dat zijn dienstverband eindigt. Hij gaat ziek uit dienst maar is nog geen 104 weken arbeidsongeschikt. Opmerking verdient nog dat al is het einde van het dienstverband voorzien, andere verplichtingen op grond van de ZW, bijv. de 42e -week melding, naast de verplichtingen op grond van artikel 38, lid 2 ZW blijven bestaan.
Het aantekening houden van het ziekteverzuim en de daarbij horende termijnen op grond van de ZW en de WIA verdient dan ook aanbeveling. Zo kunnen extra kosten voor de werkgever worden voorkomen.

Contact over dit onderwerp

Paula Berends-Schellens

Paula Berends-Schellens

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht, Sociale Zekerheidsrecht
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 48 43 17 15

Gerelateerd

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Vraagstukken rond heropening scholen (online cursus)

Vraagstukken rond heropening scholen: arbeidsrecht, medezeggenschap en meer

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de overheid: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus) 150 150 Capra Advocaten

Ziekteverzuim van A tot Z (online cursus)

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB 150 150 Capra Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd – overgangsrecht WAB

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Brochure: De Wnra in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Brochure: De Wnra in de zorg

Brochure

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

In één middag bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Het eerste en tweede ziektejaar en WIA

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden! 150 150 Capra Advocaten

Veranderingen in het onderwijs: om ziek van te worden!

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl