Algemene voorwaarden

Artikel 1: Capra Advocaten

Capra Advocaten is een maatschap, bestaande uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en één of meer natuurlijke personen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgevers verstrekken aan Capra Advocaten, de afzonderlijke vennoten van de maatschap dan wel hun bestuurders en (middellijke) aandeelhouders, en ten behoeve van al diegenen die namens Capra Advocaten bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

2.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 3: Opdrachten

3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Capra Advocaten, ook indien de opdracht wordt verleend met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

3.2 Capra Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever.

3.3 De bemoeienissen van Capra Advocaten ter zake van een verstrekte opdracht worden ten laatste geacht te zijn geëindigd op de datum van verzending van de einddeclaratie.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid van Capra Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Capra Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Capra Advocaten beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak gedurende de 12 kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd, met een maximum van € 100.000,00.

4.2 Capra Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden (zoals deurwaarders, deskundigen en dergelijke) en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.3 Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

Artikel 5: Declaraties en voorschotten

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Capra Advocaten vast te stellen uurtarieven, en wordt een opslag voor algemene kantoorkosten ad 5% in rekening gebracht.

5.2 Bijzondere onkosten (zoals nota’s van deurwaarders, deskundigen, griffierechten en dergelijke) worden separaat in rekening gebracht.

5.3 Declaraties worden maandelijks, of naar gelang de voortgang der werkzaamheden, verzonden.

5.4 Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

5.5 De betalingstermijn is 30 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. De geadresseerde kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.

5.6 Door Capra Advocaten kan een voorschot worden verlangd en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

Artikel 6: Rechtskeuze en forumkeuze

Alle opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking tot die opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank
’s-Gravenhage, onder nummer 70/2013.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl