Historie Capra Advocaten

Maak kennis met de geschiedenis van Capra Advocaten. Lees hoe Capra Advocaten in 95 jaar uitgroeide tot hét kantoor op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de overheid, de zorg en het onderwijs. In deze historie leest u ook over de grote veranderingen in ons vakgebied. Veranderingen die wij voor u op de voet volgen en waarover wij u informeren en adviseren.

1928

Oprichting Capra

1928
Onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samsom wordt Capra opgericht. Het kantoor richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, onderwijsinstellingen en alle anderen die advies en bijstand verlangen.

Inwerkingtreding Ambtenarenwet 1929

1929
De Ambtenarenwet 1929 treedt in werking en biedt ambtenaren een aparte rechtsgang voor geschillen met hun werkgever. Ze kunnen terecht bij het Ambtenarengerecht en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Het verlenen van bijstand bij deze nieuwe rechtsgang wordt een kernactiviteit van Capra. De ambtenarengerechten zijn in 1993 opgegaan in de Sectoren Bestuursrecht van de Rechtbanken. De Centrale Raad van Beroep is gebleven.

Aanpassing doorlooptijd

1948
De doorlooptijd van een ambtenarenrechtelijke procedure in beroep en hoger beroep bedraagt gemiddeld één jaar. Tegenwoordig kan dat wel drie jaar zijn. Dat feit en het altijd aanwezige procesrisico maken dat partijen er veelal goed aan doen te beproeven of een schikking in der minne mogelijk is. Hierbij kan Capra Advocaten uiteraard goede diensten bewijzen.

De Wet op de Ondernemingsraden biedt ondernemingsraden medezeggenschap bij belangrijke besluiten

1971

Capra maakt zich los van uitgeverij Samson

1988
Capra Advocaten maakt zich los van uitgeverij Samson en gaat als juridisch adviesbureau, met inmiddels vijf juristen, zelfstandig verder.

Wet openbaarheid van Bestuur

1992
De Wet openbaarheid van Bestuur regelt de openbaarmaking van informatie door de overheid. Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid.

Capra opent een vestiging in ‘s-Hertogenbosch

1992
Capra Advocaten, tot dan alleen gevestigd in Den Haag, opent een tweede vestiging in ‘s-Hertogenbosch.

De Algemene wet bestuursrecht treedt in werking

1994
Daarmee wordt in vrijwel elk bestuursrechtelijk geschil een bezwarenprocedure verplicht gesteld. Vaak is dit een prima manier om een geschil uit de wereld te helpen zonder dat een langdurige procedure bij rechterlijke instanties moet worden doorlopen.

Capra opent ook een vestiging in Zwolle

1995
In hetzelfde jaar wordt de Wet op de ondernemingsraden van toepassing op de overheid.

Privatisering van het Abp

1996

De wet Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

1997
De wet overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen regelt de fasegewijze invoering van de werknemersverzekeringen voor overheidspersoneel.

Capra viert voor het eerst een lustrum met een symposium met congresbundel

1998
Capra Advocaten bestaat 70 jaar. De lustrumuitgave van dat jaar (Awb: progressie of regressie?) en die van volgende lustrumjaren zullen veel geraadpleegde werken op het vakgebied worden. Nadien zijn er meerdere lustrumbundels verschenen, met titels als Het ambtenarenontslagrecht in 80 uitspraken, Integriteitsregels in het publieke domein, De ambtenaar van de toekomst van de ambtenaar en Het nieuwe arbeidsrecht in de publieke sector.

Capra maakt de omslag van adviesbureau naar advocatenkantoor

2002
Dit biedt de mogelijkheid om ook in hoger beroep in arbeidsrechtelijke procedures op te treden en leidt tot een breder terrein van bijstand in arbeidsrechtelijke en aanverwante kwesties.

De Capra Academie wordt opgericht

2009
Vanwege de opleidingsbehoefte van onze advocaten wordt de Capra Academie opgericht. Binnen de Capra Academie wordt een hoogwaardig aanbod van cursussen samengesteld. Sinds 2012 kan elke jurist, P&O-medewerker, HR-functionaris en leidinggevende die werkt binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg een cursus volgen bij de Capra Academie.

Capra opent een vestiging in Maastricht

2013
In 2013 opent Capra Advocaten een vierde vestiging, namelijk in Maastricht.

Inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz)

2015

Overname Integriteit.nl

2019
Capra neemt Integriteit.nl over. Via Integriteit.nl worden werkshops en digitale modules aangeboden ter bevordering van bewustwording inzake integriteit ten behoeve van bestuurders en ambtenaren. Enkele advocaten van Capra zijn naast adviseur en docent nu ook trainer bij Integriteit.nl.

De introductie van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren

2020
Na eerdere hervormingen van het arbeidsrecht wordt het arbeidsrecht door beide wetwijzigingen opnieuw ingrijpend gewijzigd. Capra Advocaten is nauw betrokken bij de implementatie van alle veranderingen.

Capra Advocaten bestaat 95 jaar

2023
Hoogstaande dienstverlening, kwaliteit en betrokkenheid zijn al jaren het uitgangspunt van de dienstverlening. Kennis wordt graag gedeeld en daarom is ook nu een lustrumbundel samengesteld. De bundel bevat actuele artikelen over onderwerpen die spelen op de vakgebieden waarbij Capra betrokken is en biedt de gelegenheid (nader) kennis te maken met de mensen van Capra.

Heden

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl