Eigenrisicodragen WGA – neem de regie!

Eigenrisicodragen WGA – neem de regie!

Eigenrisicodragen WGA – neem de regie! 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodragen

Een Eigenrisicodrager (ERD-er) voor de WGA is een werkgever die, in plaats van het UWV, de uitkering betaalt van degene aan wie een WGA-uitkering is toegekend. Het gaat om de WGA-uitkering van een betrokkene van wie de eerste dag van de wachttijd, de eerste ziektedag, gelegen is in de periode dat die betrokkene bij de werkgever in dienst was. De duur dat de ERD-er de uitkering moet betalen is 10 jaar. Dit vormt dan ook een belangrijke drijfveer om de kosten die met die uitkering gemoeid zijn, te verminderen. Dat lukt het beste door de betrokkene met een WGA-uitkering naar betaald werk te begeleiden.

Verplichtingen

Het begeleiden naar betaald werk is ook een van de verplichtingen van de ERD-er. Artikel 42 WIA bepaalt, kort gezegd, dat de ERD-er verantwoordelijk is voor de re-integratie van de WGA-gerechtigde, dat wil zeggen voor de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf of in het bedrijf van een andere werkgever. In dat verband treft de ERD-er maatregelen die gericht zijn op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid van de WGA-gerechtigde. Deze verplichtingen vormen feitelijk een voortzetting van de verplichtingen die ook al tijdens de wachttijd golden. De ERD-er kan de noodzakelijke activiteiten voor de re-integratie zelf uitvoeren of door middel van een re-integratiebureau, al dan niet ingeschakeld door een verzekeringsmaatschappij in het geval de werkgever zich voor het ERD-schap heeft herverzekerd.

Voor de WGA-gerechtigde gelden de verplichtingen die genoemd zijn in artikel 27 tot en met 30 WIA. Die verplichtingen vormen een voortzetting van de verplichtingen die ook al golden tijdens de wachttijd, zoals de verplichting om mee te werken aan controle; de plicht om informatie te verschaffen; adequate behandeling te ondergaan; en om mee te werken aan (het vergroten van de kans op) het uitvoeren van passend werk.

Regie nemen

Door actief te zijn als ERD-er wordt het voor de WGA-gerechtigde duidelijk dat er ook inspanningen van hem (of haar) worden verwacht. Zo had in de zaak waar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich op 20 september 2023 over heeft uitgesproken, een verzekeringsmaatschappij verschillende malen, namens de (voormalig) werkgever, aan de WGA-gerechtigde verzocht om contact op te nemen, om een vragenformulier in te vullen en om te laten weten hoe de betrokkene bereikbaar was. Dit alles met het oog op het inzetten van de re-integratie. Betrokkene leek echter niet gemotiveerd en verschuilde zich achter allerlei formaliteiten. Zo vroeg hij herhaaldelijk of de verzekeringsmaatschappij wel over een machtiging beschikte hoewel betrokkene hierover verschillende malen was geïnformeerd. Helderheid op dit punt is natuurlijk nodig, maar vasthouden aan dit soort formalisme belemmert de re-integratie. De ERD-er legde dan ook een maatregel op bestaande uit een korting op de uitkering van 25% gedurende een periode van vier maanden. Na een bezwaarprocedure bij de ERD-er en beroep bij de rechtbank, was het aan de CRvB om een oordeel te geven over de vraag of de maatregel terecht was opgelegd. Hier waren weinig woorden voor nodig. De Raad was het eens met de rechtbank die al had geoordeeld dat betrokkene niet voldaan had aan zijn re-integratieverplichtingen ex artikel 29 WIA [ECLI:NL:CRVB:2023:1771].

In een andere zaak oordeelde de Rechtbank Gelderland op 13 juni 2023 ook dat de ERD-er terecht een maatregel had opgelegd. In die zaak had betrokkene volgens de rechtbank niet meegewerkt aan een arbeidsdeskundig onderzoek, niet meegewerkt aan mediation, had zij geen gehoor gegeven aan diverse oproepen om over re-integratiewerkzaamheden te praten, en stelde betrokkene eisen die het verkrijgen of aanvaarden van passende arbeid belemmerde. Aldus werd een schending van artikel 27, 29 en 30 WIA geconstateerd. De opgelegde maatregel van 50% korting gedurende vier maanden, bleef in stand [ECLI:NL:RBGEL:2023:3359].

Wat leert ons dit?

Als de ERD-er geen actie onderneemt, gebeurt er niets en lopen de kosten van de uitkering gewoon door. Als de WGA-gerechtigde geen actie onderneemt, kan de ERD-er een maatregel opleggen. Dit is natuurlijk niet een doel op zich. Het actief begeleiden naar betaald werk levert zowel voor de ERD-er als voor de WGA-gerechtigde verreweg het meeste op.
De ERD-er voor de WGA is een bestuursorgaan. Daar staat niet iedereen bij stil. Voor besluiten die activering van de WGA-gerechtigde beogen en bij het nemen van maatregelen moet de Awb in acht worden genomen. Om echt regie te kunnen nemen is kennis van de Awb dus onontbeerlijk.

Wilt u als ERD-er ook regie nemen maar weet u niet goed hoe? Neem dan contact met ons op. En dat kan natuurlijk ook als ERD-er voor de Ziektewet én als ERD-er voor de Werkloosheidswet!

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl