Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021

Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021

Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021 150 150 Capra Advocaten

Thema: Bescherming persoonlijke levenssfeer & openbaarheid van bestuur

Aspecten op het snijvlak van openbaarheid van bestuur en privacy leveren geregeld procedures op. In de privacy pauze van eind mei 2021 is de actuele rechtspraak besproken. Hierna een korte weergave hiervan.

AVG-verzoek en Wob-verzoek

Het komt voor dat er zowel sprake is van een AVG-verzoek als een Wob-verzoek. Uit de rechtspraak volgt dat deze verzoeken verschillend worden beoordeeld. Zo geeft de AVG een betrokkene volgens de rechter bijvoorbeeld geen recht op afschriften van onderliggende documenten. Dit ligt voor de hand, gelet op de verschillende doelen van de toepasselijke regels.

Weigeringsgronden vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Als sprake is van een Wob-verzoek, blijft het verder voor een bestuursorgaan van belang om tevens de privacy van de eventuele betrokkenen te blijven waarborgen. Artikel 10 van de Wob vermeldt absolute en relatieve weigeringsgronden, voor de gevallen waarin kort gezegd het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer belangrijker is dan openbaarmaking op grond van de Wob. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van de rechtbank, waarin volgens de rechter terecht is geweigerd om over te gaan tot openbaarmaking van gezondheidsgegevens. Uit de rechtspraak volgt echter ook dat een goede motivering van groot belang is. Het bestuursorgaan moet helder maken op welke passages de weigeringsgronden in een voorkomend geval betrekking hebben. Integrale weigering zonder een voldoende motivering wordt door zowel de lagere rechters als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geregeld afgestraft.

Ook is besproken welke richtlijnen uit de rechtspraak volgen over hoe om te gaan met Wob-verzoeken in integriteitsdossiers. In dat soort gevallen is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarwegend.

Welke zoekslag is nodig? Mogen mailboxen standaard worden doorzocht?

Ten slotte is ingegaan op de zoekslag die aan de orde is, als er een Wob-verzoek is ontvangen. Op grond van de bepalingen van de Wob, moet een bestuursorgaan een gedegen onderzoek verrichten naar de aanwezige documenten die ‘vallen onder het Wob-verzoek’. Een plicht tot het bundelen of samenstellen etc. van documenten is er echter niet. Wel moeten redelijkerwijs alle ‘plekken’ waar documenten getroffen kunnen worden, die zien op de bestuurlijke aangelegenheid waar het om gaat, worden doorzocht. Het bestuursorgaan moet (voldoende gemotiveerd) inzicht geven in de zoekslag. Let op dat dit bijvoorbeeld niet betekent dat e-mailboxen of zakelijke telefoons van medewerkers standaard mogen worden doorzocht – zonder hun medewerking – bij elk Wob-verzoek. Medewerkers hebben ook op het werk recht op een bepaalde mate van privacy. Daarnaast blijkt de zoekslag die nodig is in de praktijk vaak op een andere, vanuit privacy oogpunt minder ingrijpende manier, te kunnen worden voltooid. Door middel van een functionaris die het Wob-verzoek behandelt en de inschatting maakt waar/bij welke personen de onder het Wob-verzoek vallende documenten aanwezig zijn en vervolgens met medewerking van de personen die beschikken over vorenbedoelde documenten.

Aankomende privacy pauzes

Wilt u meer weten over de aankomende online Privacy Pauzes, kijk dan hier voor de actuele data en onderwerpen. Heeft u vragen over het onderwerp van dit artikel, of andere vragen over privacy en/of openbaarheid van bestuur? Neem dan contact op met het expertteam.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van bewijs als gevolg van een privacyschending

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl