Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de zorgsector over de afgelopen maand bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken relevant voor de rechtspositie van zorgprofessionals en zorgwerkgevers.

1. Overeenkomst tussen tandarts en mondhygiënist is geen oproepovereenkomst

Een mondhygiënist heeft een vast aantal uren per tijdvak van een maand, waarbij de tijdstippen waarop hij arbeid verricht zijn vastgesteld. Hij kan daarnaast een variabel salaris verdienen dat afhankelijk is van de behandelingen die de mondhygiënist kan verrichten. De mondhygiënist heeft geen zekerheid over die behandelingen en daarmee dus onzekerheid over de hoogte van zijn (variabele) salaris. Maar deze omstandigheden maken niet dat er sprake is van een oproepovereenkomst. Van een oproepovereenkomst is volgens de rechter sprake indien de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand (of jaar) (art. 7:628a BW).

Gerechtshof Amsterdam 13 december 2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:3526)

2. Mag een zorginstelling na ziekmelding verzorgende diens functie eenzijdig wijzigen?

In de arbeidsovereenkomst van een verzorgende staat een eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW). De werkgever doet hier beroep op: nadat de verzorgende zich heeft ziekgemeld heeft de werkgever haar de functie van centralist op de Zorgcentrale aangeboden. De verzorgende stemt niet in met deze wijziging, waarna de werkgever de loonbetaling stopzet. De rechter overweegt hierover dat een werkgever slechts een beroep toekomt op een wijzigingsbeding, indien hij bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. De vordering tot wedertewerkstelling en het gevorderde salaris worden in dit geval toegewezen, omdat de zorginstelling ter zitting heeft verklaard dat de verzorgende alsnog terug mag keren op de dagbesteding.

Rechtbank Overijssel 20 januari 2023 (ECLI:NL:RBOVE:2023:215)

3. Loondoorbetaling bij ziekte

Werkneemster is in dienst bij een instelling voor thuiszorg. Discussie over de indeling in een avondrooster en het functioneren heeft geleid tot een ziekmelding. De rechter heeft de arbeidsovereenkomst tussen de zorginstelling en de werkneemster op verzoek van de instelling ontbonden. Werkneemster verzoekt om betaling van 100% van haar salaris. De werkgever stelt dat twee ziekteperiodes moeten worden samengeteld, en dat er daarom – conform de Cao VVT – recht is op een gekort salaris. Maar de rechter oordeelt anders. Nadat de werkneemster haar werk heeft hervat, is er immers een nieuwe termijn van twee jaar gaan lopen. Verder oordeelt de rechter dat onder meer de onenigheid over het rooster en de gang van zaken rond de opleiding van werkneemster tot een verstoorde arbeidsverhouding hebben geleid. Gegeven de vaststaande grond voor ontslag, verstoorde arbeidsverhoudingen, mocht daarom gedurende de termijn van het opzegverbod worden ontbonden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 januari 2023 (ECLI:NL:GHARL:2023:568)

4. Bedrijfsarts dient kosten voor zijn opleiding terug te betalen aan zijn voormalig werkgever

Werkgever, een arbodienst, heeft een voormalig werknemer een factuur gestuurd voor de terugbetaling van de gemaakte studiekosten (opleiding tot bedrijfsarts). Volgens de werknemer betreft de opleiding verplichte scholing, zodat sprake is van een nietig studiekostenbeding. Maar de rechter gaat hier niet in mee. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 7:611a lid 2 BW volgt volgens de rechter dat onder scholing niet wordt verstaan beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie (de zogenoemde gereglementeerde beroepen). Volgens de rechter valt de opleiding niet onder verplichte scholing. Voor andere scholing dan verplichte scholing is een werkgever wel bevoegd om met een werknemer afspraken te maken over een eventuele terugbetaling van de kosten daarvan. De arts moet dus terugbetalen.

Rechtbank Overijssel 24 januari 2023 (ECLI:NL:RBOVE2023:336)

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de zorgsector? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl