Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de zorgsector over de maand maart 2021 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Geen overgang van onderneming thuiszorgorganisatie

Gerechtshof Den Haag 8 december 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:2471)

Een thuiszorgorganisatie draagt haar activa over aan bedrijf X. De cliënten worden door de thuiszorgorganisatie – conform opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg – overgedragen aan een andere zorgaanbieder (bedrijf Y). Een huishoudelijk medewerkster en een zorgmedewerker, die beiden bij de thuiszorgorganisatie werkzaam waren, stellen dat zij nog steeds in dienst zijn van deze organisatie. De thuiszorgorganisatie stelt daartegenover dat zij – vanwege een overgang van onderneming – in dienst zijn gekomen van respectievelijk bedrijf X en Y. Maar de rechter geeft de medewerkers gelijk. Onvoldoende is namelijk gebleken dat bedrijf X de onderneming heeft voortgezet met dezelfde/soortgelijke bedrijfsactiviteiten. Daarom is er geen overgang van onderneming. Dit gold ook voor de zorgmedewerker, die ontslag op staande voet was verleend. Ten tijde van het ontslag op staande voet was deze medewerker niet van rechtswege overgegaan naar bedrijf Y. De overdracht van slechts een aantal zorgcliënten aan bedrijf Y, is volgens de rechter onvoldoende om een overgang van onderneming aan te nemen.

2. De bovenwettelijke uitkeringsrechten op grond van de cao vallen niet onder de WNT-norm

Rechtbank Noord-Holland 17 december 2020 (ECLI:NL:RBNHO:2020:11632)

Iedere uitkering valt in beginsel onder de WNT-norm, tenzij het gaat om een uitkering die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling. Rechtstreeks, dwingend en eenduidig impliceert dat alleen die uitkeringen worden uitgezonderd waarbij partijen geen invloed hebben op de hoogte ervan. Een in de cao opgenomen ontslaguitkering naar billijkheid valt bijvoorbeeld niet onder de uitzondering. Volgens de rechter vallen bovenwettelijke uitkeringsrechten op grond van de cao in beginsel wel onder de uitzondering, en dus niet onder de WNT-norm (conform CRvB 29 juni 2015).

3. Alleen recht op transitievergoeding bij compensatie van werkgever

Rechtbank Limburg 20 januari 2021 (ECLI:NL:RBLIM:2021:904)

Werkneemster werkte bij een zorgorganisatie als Hulp bij Huishouden. Zij viel wegens ziekte uit. Aan haar wordt een WGA uitkering toegekend. Ruim drie jaar na de eerste ziektedag heeft de werkneemster haar werkgever een voorstel gedaan voor beëindiging van het dienstverband met betaling van de transitievergoeding. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de werkgever volledige compensatie zal krijgen als bedoeld in de Wet compensatie transitievergoeding. De werkneemster stemt hier niet mee in. De rechter oordeelt dat de werkgever niet de norm van het goed werkgeverschap heeft geschonden door de voorwaarde te stellen. Daarbij verwijst de rechter naar de wetsgeschiedenis.

4. Werkgever (ziekenhuis) heeft onvoldoende begeleiding en coaching gegeven aan disfunctionerende laborante

Rechtbank Rotterdam 26 januari 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:488)

Werkneemster (afkomstig uit het voormalig Joegoslavië) treedt per 1 april 2018 in dienst bij ziekenhuis. Het ziekenhuis verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege ongeschiktheid voor de functie. Volgens het ziekenhuis is de samenwerking en communicatie met collega’s onvoldoende, is de communicatie met patiënten onvoldoende, is de noodzakelijke parate kennis onvoldoende, en worden procedures niet nageleefd. De werkneemster is ziek, maar het verzoek houdt volgens de rechter daarmee geen verband. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst niet, ondanks dat de rechter oordeelt dat er sprake is van onvoldoende functioneren. Er is weliswaar zeer regelmatig met werkneemster gesproken over een plan van aanpak om tot een verbetering van het functioneren te komen, maar de verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren daarvan en voor het vragen van hulp daarbij is – ten onrechte – geheel bij haar gelegd.

5. Re-integratieproblemen m.b.t. werknemer die ziek wordt in Polen en daar verblijft

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 11 maart 2021 (ECLI:NL:GHSHE:2021:714)

Een Poolse werknemer die een groot deel van het jaar in Nederland werkt, verblijft in Polen en wordt daar ziek. De werkgever wil dat de werknemer naar Nederland komt voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Maar de werknemer komt niet. Werkgever accepteert dit niet, en vraagt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter ontbindt, maar volgens het Gerechtshof ten onrechte. Onder 3.6.5. van het arrest legt het Hof uit wat de regels zijn bij ziekteverzuim van buitenlandse (Europese) werknemers: de (on)mogelijkheden tot re-integratie (en reizen) hadden in dit geval in Polen in beeld gebracht moeten worden. Dit had de werkgever niet gedaan. Het ontslag is daarom volgens het Hof niet terecht. De werknemer heeft recht op een billijke vergoeding van EUR 10.000,-.

6. Geen schending geheimhoudingsbeding als werknemer van zorgorganisatie bestanden naar privéadres mailt

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 januari 2021 (ECLI:NL:GHSHE:2021:250)

Werkgever biedt zorg aan kinderen en volwassenen, zowel in de thuissituatie als in de praktijkruimte en op de zorgboerderij. Werknemer is op 6 augustus 2018 bij werkgever in dienst getreden als Sociaal Pedagogisch Werker. In de arbeidsovereenkomst is een geheimhoudingsverplichting opgenomen. Maar volgens het Hof heeft de werkneemster het geheimhoudingsbeding niet geschonden. Dit beding benoemt immers geheimhouding jegens ‘derden’, en de werkneemster (die de berichten naar zichzelf heeft gestuurd) is volgens het Hof niet te beschouwen als een derde. Ook is er geen strijd met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Volgens het Hof wordt namelijk niet voldaan aan de drie eisen die daarvoor gelden: geheim, handelswaarde en onderworpen aan redelijke maatregelen deze geheim te houden.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de zorgsector? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl