Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

In deze selectie van arbeidsrechterlijke jurisprudentie voor het onderwijs over de maanden januari en februari 2021 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. ‘Zwabberend mondkapjesbeleid’ is niet ‘onmiskenbaar’ onverbindend

Rechtbank Den Haag 11 februari 2021 (civiel recht) (ECLI:NL:RBDHA:2021:982)

Met het (verwachte) openstellen van de scholen voor voortgezet onderwijs per 1 maart 2021 wordt de discussie over de mondkapjesplicht in de school en de klas weer actueel. In deze kwestie stelde de Stichting “Ik wil gewoon naar school” dat de mondkapjesplicht die per 1 december 2020 is ingevoerd op grond van de Ministeriële Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19, onrechtmatig is (men noemt het “onmiskenbaar onverbindend”).  De Stichting wijst onder meer op de strijd met diverse fundamentele grondrechten.  De rechter ontleedt op duidelijke wijze de vorderingen en legt helder uit dat wel degelijk sprake is van een gefundeerde maatregel, die bovendien ook niet verplicht om onder alle omstandigheden het mondkapje te dragen: zo is die verplichting er niet voor personen met een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit.

2. Participatiefonds moet alsnog uitkeringslasten dragen buiten geldende regeling om

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 27 januari 2021 (bestuursrecht) (ECLI:NL:RVS:2021:145)

Een disciplinair ontslag van een werknemer in het primair openbaar onderwijs is door de Centrale Raad van Beroep vernietigd. De subsidiaire ontslaggrond, een onherstelbare vertrouwensbreuk, hield wel stand. Aanvankelijk is een uitkering aan werknemer geweigerd, maar na de vernietiging van het disciplinaire ontslag had de werknemer achteraf gezien aanspraak op een uitkering. De werkgever had bij het Participatiefonds een vergoedingsverzoek ingediend en dat verzoek was toegewezen. Toen de werkgever op basis daarvan de gemaakte kosten (€ 250.000,-) bij het Participatiefonds declareerde, gaf het fonds niet thuis: de aanvraag werd afgewezen omdat de ingediende kosten geen uitkeringskosten waren die voor vergoeding in aanmerking komen. Zij waren namelijk niet door het UWV of WWplus uitbetaald. Met deze bureaucratische benadering maakt de Raad van State korte metten: het Participatiefonds had het toekenningsbesluit genomen ten aanzien van vergoeding van uitkeringskosten die voortvloeien uit de beëindiging van het dienstverband van de werknemer. Een voorbehoud zoals in tweede instantie gemaakt, was daarbij niet opgenomen. Het besluit was dus onvoldoende onderbouwd.

3. Hogeschool moet zorgen voor voldoende stageplaatsen voor studenten

Rechtbank Rotterdam 3 februari 2021 (civiel recht) (ECLI:NL:RBROT:2021:914)

Hogeschool Rotterdam is in 2012/2013 gestart met een nieuwe opleiding (Bachelor medische Gezondheidszorg), die theoretisch aan een behoefte voldoet, maar waarvan discutabel was of de sector al in staat was om studenten tijdens stages te begeleiden. De zwaktes in de opleiding waren bekend en hebben zich, met name voor derde- en vierdejaars studenten, geopenbaard. Studenten lopen hierdoor studievertraging op, buiten hun schuld. In een civiele procedure hebben enkele studenten de Hogeschool Rotterdam aansprakelijk gesteld. De rechter wijst op de onderwijsovereenkomst die de Hogeschool heeft gesloten met de studenten, waarin sprake is van een resultaatsverplichting, en geen inspanningsverplichting. Aangezien de Hogeschool overigens ook tekort is geschoten in het monitoren van de aantallen inschrijvingen in relatie tot de te realiseren stage-uren (waarom is geen Numerus Fixus ingesteld?), is de Hogeschool toerekenbaar tekort geschoten en schadeplichtig jegens de eisers (NB: de schadeplicht geldt alleen tegenover de eisende studenten, niet voor alle studenten).

4. Kan een ouder de Inspectie van Onderwijs verplichten handhavend op te treden?

Rechtbank Noord-Holland 27 januari 2021 (bestuursrecht) (ECLI:NL:RBNHO:2021:1057)

In de Wet op het onderwijstoezicht is als taak van de Inspectie van Onderwijs onder meer opgenomen erop toe te zien dat in het kader van Passend Onderwijs de verplichting om een ontwikkelingsperspectief vast te stellen, wordt nageleefd en dat de regels die gelden voor verwijdering van een leerling van een basisschool worden nageleefd.  Uit de voorliggende casus blijkt dat die verplichtingen niet zover reiken dat een ouder die een geschil met de school heeft over passend onderwijs voor zijn hoogbegaafde dochter, een concreet handhavingsverzoek bij de Inspectie kan indienen. Daarvoor zijn de verplichtingen ten aanzien van de uitvoering te algemeen geformuleerd. Het heeft dus geen zin om in individuele gevallen de inspectie voor het karretje te spannen.

5. Weigeren ziekmelding zonder consultatie bedrijfsarts kan geld kosten

Rechtbank Rotterdam 8 februari 2021 (bestuursrecht) (ECLI:NL:RBROT:2021:902)

Een conflict tussen de school en een leerkracht over het functioneren van de leerkracht escaleert en leidt onder meer tot een overplaatsing, die evenwel vrijwel niet wordt geëffectueerd. De leerkracht heeft zich namelijk ziek gemeld. De ziekmelding wordt niet geaccepteerd door de school. De leerkracht verschijnt niet, is moeilijk bereikbaar en het salaris wordt enige tijd gestaakt. De school ziet ook aanleiding de leerkracht twee berispingen op te leggen. Ziehier de ingrediënten voor een ingewikkeld beroep. De handelwijze van de school kan zeker niet op alle onderdelen rekenen op de goedkeuring van de rechter.  Zo vindt de rechter dat de school wat al te makkelijk bezwaarschriften van de leerkracht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat de overplaatsing wegens ziekte niet is geëffectueerd. Bepaald lezenswaardig is ook onderdeel 4, waarin de rechter ingaat op het zonder nieuwe consultatie van de bedrijfsarts niet accepteren van een nieuwe ziekmelding van de leerkracht. Als er twijfel over een ziekmelding is, is het van belang opnieuw de bedrijfsarts te consulteren. In deze casus heeft het nalaten hiervan er in elk geval toe geleid dat de school een forse proceskostenvergoeding verschuldigd is.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor het onderwijs? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Geen berichten gevonden.

Gerelateerd

Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen 150 150 Capra Advocaten

Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Inspraak van de specialist ouderengeneeskunde 150 150 Capra Advocaten

Inspraak van de specialist ouderengeneeskunde

Artikel

lees meer
Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers 150 150 Capra Advocaten

Annotatie JIN Hoofddoek zorgt voor hoofdbrekers

Artikel

lees meer
1% ziek, dat mag toch niet? 150 150 Capra Advocaten

1% ziek, dat mag toch niet?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl