Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen 150 150 Capra Advocaten

Op 3 september 2020 is het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aan de Tweede Kamer aangeboden. In het wetsvoorstel worden drie afzonderlijke maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt.

Inhoud wetsvoorstel

  1. Een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing. De beoogde inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 2021 en de versoepeling vervalt per 31 december 2025.
  2. Een uitbreiding van de fiscale ruimte voor verlofsparen. De beoogde inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 2021.
  3. Voor deelnemers aan een pensioenregeling wordt het mogelijk om eenmalig 10 procent van het pensioenvermogen ineens op te nemen op de pensioeningangsdatum. De beoogde inwerkingtreding van deze maatregel is 1 januari 2022.

Beschouwing

Het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren is gericht op langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Met het wetsvoorstel wordt daarmee gedeeltelijk gebroken. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan het feit dat doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd niet altijd een haalbare kaart is. De maatregelen maken het voor werkgever en werknemer gunstiger om de periode tot aan de AOW te overbruggen.

1. Versoepeling RVU-heffing

Nu bestaat er een fiscale ‘boete’ van 52 procent voor de werkgever over uitkeringen, ontslagvergoedingen of verstrekkingen in het kader van een regeling die nagenoeg uitsluitend bedoeld is om de werknemer vervroegd uit te kunnen laten treden. Deze RVU-heffing wordt onder bepaalde voorwaarden tijdelijk versoepeld. Het betreft een versoepeling tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025. In het overgangsregime is bepaald dat als een regeling uiterlijk 31 december 2025 schriftelijk wordt overeengekomen, in de jaren 2026, 2027 en 2028 nog gebruik kan worden gemaakt van de versoepeling. De tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing is bedoeld om werkgevers de mogelijkheid te bieden om oudere werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd niet werkend kunnen of willen bereiken, tegemoet te komen. Een vaststellingsovereenkomst met een oudere werknemer wordt financieel aantrekkelijker gemaakt voor de werkgever. De voorwaarden zijn: de uitkering of verstrekking start drie jaar of minder voor de AOW gerechtigde leeftijd van de werknemer; de uitkering of verstrekking mag maximaal drie jaar duren en mag niet boven het drempelbedrag komen dat, na vermindering met de loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering. Het meerdere blijft belast met de fiscale boete van 52 procent (tenzij zich één van de uitzonderingssituaties voordoet, zoals disfunctioneren of reorganisatie).

2. Uitbreiding fiscaal verlofsparen

Op dit moment kunnen werknemers tot 50 weken fiscaal gefaciliteerd vakantie- en compensatieverlof opsparen, als de werkgever dit mogelijk maakt. De fiscale grens wordt verhoogd naar een verlofspaarsaldo van 100 weken. Dit fiscaal verlof kan bijvoorbeeld door de werknemer worden gebruikt voor vervroegde uittreding, maar ook andere doeleinden zijn mogelijk. Opgetekend zij dat het verlof gekoppeld is aan de dienstbetrekking van de werknemer: het verlofspaarsaldo van 100 weken kan dus niet worden meegenomen naar een andere werkgever.

3. De eenmalige uitkering

Het wetsvoorstel geeft deelnemers aan een pensioenregeling meer keuzeopties op het moment van de pensioendatum. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om maximaal 10 procent van de waarde van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen in één keer op te nemen op de pensioeningangsdatum. Het bedrag ineens mag naar eigen inzicht worden besteed. Wel zijn er enkele voorwaarden: er mag niet tegelijk gebruik worden gemaakt van de zogenaamde hoog-laagconstructie. De pensioenuitkering moet na opname van het bedrag ineens boven een zekere afkoopgrens liggen. Er is toestemming van de partner vereist als gebruikmaking van de mogelijkheid leidt tot een verlaging van het partnerpensioen. In sommige gevallen is een bedrag ineens naar rato ook mogelijk bij deeltijdpensionering. Een kanttekening bij deze maatregel is dat de uitkering van een bedrag ineens leidt tot een hoger verzamelinkomen, waardoor meer belasting verschuldigd is. Dit kan de toevoeging van deze mogelijkheid minder interessant maken.

Slot

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden aangenomen alvorens het een wet wordt. De ontwikkelingen volgen wij op de voet. Duidelijk is dat de materie niet eenvoudiger wordt door deze wijzigingen en dat maatwerk uitgangspunt dient te zijn teneinde voor beide partijen een optimaal resultaat te bereiken, bijvoorbeeld in het kader van een vertrekregeling ten behoeve van oudere werknemers. Voor nader overleg kunt u contact opnemen met Sjoerd Richters of uw vaste adviseur bij Capra.

Cursus: Leergang arbeidsrecht

Tijdens deze cursus wordt in zes dagdelen een gedegen en actueel overzicht gegeven van het civiele arbeidsrecht. De cursus geeft op praktische wijze een selectie van de meest voorkomende vraagstukken.

Contact over dit onderwerp

Sjoerd Richters

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Gerelateerd

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Het stakingsrecht in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Het stakingsrecht in de zorg

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Maastricht – 29 augustus 2024

Kennisbijeenkomst 29 augustus 2024

lees meer
Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening? 150 150 Capra Advocaten

Meebetalen aan WW-uitkering bij afwijzing contractverlening?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl