Aandacht voor integriteit in de zorg

Aandacht voor integriteit in de zorg

Aandacht voor integriteit in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Ook in de zorg is ‘integriteit’ al geruime tijd een belangrijk en relevant onderwerp. Het wordt steeds relevanter, zo blijkt uit het hiernavolgende. Enkele belangrijke sleutelwoorden daarbij zijn: voorkomen van belangenverstrengeling, transparantie, bespreken van dilemma’s.

Governancecode Zorg 2017

In de Governancecode Zorg staan de nodige bepalingen opgenomen die te maken hebben met integriteit. In de code 2017 staat een apart hoofdstuk over ‘waarden en normen’. Een waarde gedreven organisatie kent een open cultuur, aldus de code. De Raad van Bestuur bevordert verder een cultuur waarin dilemma’s besproken en fouten gemeld worden, en waarin open en eerlijk hierover wordt gecommuniceerd om er van te leren.

De code bepaalt verder dat de zorgorganisatie voor medewerkers beschikt over een vertrouwenspersoon als meldpunt voor zorg over integriteit en/of misstanden. Verder is bepaald dat elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Toezicht wordt voorkomen, en de schijn hiervan wordt vermeden. De Raad van Bestuur neemt verder maatregelen die zorgen dat belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat (een vermoeden van) een belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur wordt gemeld en door de Raad van Bestuur wordt beoordeeld.

Geschillen over de toepassing van de code kunnen voorgelegd worden aan de Governancecommissie Gezondheidszorg, gevestigd te Haarlem.

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) (19 juni 2020)

Het belang van integriteit komt ook in recente regelgeving goed tot uitdrukking, zoals in de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Deze wet is gepubliceerd op 19 juni 2020, en zal naar verwachting 1 juli 2021 in werking treden.

Een zorgaanbieder dient te beschikken over een toelatingsvergunning. Daarvoor dient de aanbieder te voldoen aan bepaalde eisen omtrent de bestuursstructuur. Zo is de interne toezichthouder zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij nadere regelgeving kunnen nadere eisen worden gesteld aan de bestuursstructuur. Deze eisen hebben in ieder geval betrekking op de waarborging van de onafhankelijke taakvervulling door de interne toezichthouder.

De Minister weigert een toelatingsvergunning als de te verstrekken bescheiden en gegevens niet volledig worden aangeleverd. Het toezicht en handhaving van de Wtza zijn in handen van de Minister en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Kader goed bestuur (juli 2020)

In dit verband is verder relevant het ‘Kader goed bestuur’. Dit kader zullen de IGJ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruiken bij het beoordelen van bestuurders, interne toezichthouders, cliëntenraden en zorgverleners. In dit kader is onder meer bepaald dat het bestuur open en integer is. Het bestuur weegt verder conflicterende doelen en belangen zorgvuldig, is daar transparant over en bespreekt dilemma’s met interne belanghebbenden. Besluitvorming vindt altijd plaats met het oog op patiënten en cliënten, interne betrokkenen en het publieke belang.

Het bestuur is – aldus het kader – doelgericht en gaat doelmatig en rechtmatig om met publieke middelen en zorgt voor een transparante bedrijfsvoering. Het bestuur houdt zich verder aan bestuurlijke en professionele gedragscodes, evenals aan andere verplichte codes en veldnormen voor kwaliteit en veiligheid. De Raad van Toezicht ziet er volgens het kader op toe dat geld dat bedoeld is voor de zorg ook aan de zorg wordt besteed en dat de inrichting van de organisatie hier dienstbaar aan is. Leden van de Raad van Toezicht voorkomen elke schijn van vermenging van belangen van henzelf en zij zien toe op het voorkomen van belangenverstrengeling in de organisatie.

De interne toezichthouders houden bij elke afzonderlijke instelling de vinger aan de pols. Het toezicht van de NZa en de IGJ maakt gebruik van signalen en meldingen die wijzen op mogelijk structureel risicovolle situaties. Als externe toezichthouder beschikken zij over verschillende toezichtmethoden en bestuursrechtelijke instrumenten (van een aanwijzing tot verscherpt toezicht).

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

Zoals uit het voorgaande blijkt, hebben de Governancecode Zorg, de Wet Toetreding Zorgaanbieders en het Kader goed bestuur betrekking op integriteit. De verankering in de regelgeving, deels een bevestiging van al bestaande regels, geeft het toenemend belang daarvan aan. Daarbij zullen nog komen de eisen die gesteld zullen worden aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders, op te nemen in de Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders. Hiermee zullen de integriteitseisen nog verder worden verscherpt. Het wetsvoorstel zal uiterlijk begin 2021 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het is afwachten wat de inhoud daarvan zal zijn. De Minister heeft al wel enkele onderwerpen genoemd, zoals het voorkomen van elke vorm van belangenverstrengeling binnen de zorgorganisatie.

Al met al zal het jaar 2021 in ieder geval een nog belangrijker jaar worden voor integriteit in de zorg. Het is daarom goed om hierop voorbereid te zijn, en kan het geen kwaad integriteit alvast hoog op de agenda te zetten.

Mark van de Laar
Praktijkgroep Zorg

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043-7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen 150 150 Capra Advocaten

Opleidingsverplichtingen en studiekostenbedingen

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl