Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

In deze selectie van arbeidsrechtelijke jurisprudentie voor het onderwijs bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Privérelatie met een student rechtvaardigt geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Kantonrechter Zwolle 7 september 2022 (ECLI:NL:RBOVE:2022:2681)

Een onderwijsinstelling verzoekt om de arbeidsovereenkomst van een docent te ontbinden, omdat deze een privérelatie heeft met een student. De kantonrechter wijst dit verzoek af, onder meer omdat de relatie al bestond toen de student met zijn opleiding begon en de toenmalige leidinggevende van de docent van de privérelatie op de hoogte was en niet heeft ingegrepen.

2. Verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd niet in strijd met de Cao Nederlandse Universiteiten

Kantonrechter Utrecht 31 augustus 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:3477)

Een docent verzet zich ertegen dat de universiteit zijn tijdelijke dienstverband niet heeft verlengd. Zijns inziens volgt uit de Cao NU, uit Europese regelgeving en uit goed werkgeverschap dat de universiteit hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had moeten aanbieden. De kantonrechter gaat hier niet in mee, onder meer omdat de universiteit heeft toegelicht dat de functie van betrokkene een tijdelijke junior functie betreft ter opvang van tekorten in de beschikbaarheid van universitair docenten en de wisselende studenteninstroom. De kantonrechter acht het ook niet ernstig verwijtbaar dat de universiteit het tijdelijke dienstverband niet heeft voortgezet.

3. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld, billijke vergoeding

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:7399)

De arbeidsovereenkomst is ontbonden wegens een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Partijen zijn het daarmee eens, maar zijn verdeeld over de vraag of de werknemer aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. Volgens het Hof is sprake van ernstig verwijtbaar handelen/nalaten van de werkgever, omdat de werkgever, een scholenorganisatie, te weinig rekening heeft gehouden met de droevige persoonlijke omstandigheden van de werknemer – zijn ouders waren kort na elkaar overleden aan het coronavirus, waarna hij en zijn gezin in een moeilijke periode waren beland. Volgens de kantonrechter was geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Het Hof ziet dat anders en kent een billijke vergoeding toe van € 27.000,00 bruto.

4. Werkgever handelt ernstig verwijtbaar, billijke vergoeding gematigd tot € 100.000,-

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 21 juli 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:2496)

Een medewerker wordt, na jarenlang als leerkracht en later ook als adjunct-directeur te hebben gewerkt, aangesteld als directeur van een school. Nog geen 4 maanden later wordt zij door het (eenhoofdige) College van Bestuur alweer uit haar functie ontheven. Zowel de kantonrechter als het Hof zijn van oordeel dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter wees een billijke vergoeding van ruim € 300.000,00 toe (naast de transitievergoeding). Deze vergoeding wordt door het Hof gematigd naar het nog altijd aanzienlijke bedrag van € 100.000,00.

5. Zij-instromer voldoet niet aan punteneis, zodat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd

Gerechtshof Den Haag 6 september 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:1748)

Met een zij-instromer, die bij indiensttreding noch over een afgeronde HBO-lerarenopleiding, noch over een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) beschikte, wordt afgesproken dat hij zo snel mogelijk een HBO Bachelor Pedagogiek tweedegraads moet volgen. Voor toelating tot de PDG-opleiding is HBO-werk- en denkniveau vereist. Dit kan de betrokkene aantonen door het afleggen van een capaciteitentest. Betrokkene scoort twee maal minder dan de vereiste 50 punten. Dit is voor de onderwijsinstelling aanleiding om het contract van rechtswege te laten eindigen. Volgens het Hof mocht de instelling deze punteneis stellen en kan in de gegeven omstandigheden niet van de onderwijsinstelling worden verlangd dat zij de arbeidsovereenkomst zou verlengen zodat betrokkene de HBO-lerarenopleiding kon hervatten.

6. Opleidingsovereenkomst kwalificeert als arbeidsovereenkomst

Gerechtshof Amsterdam 30 augustus 2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:2505)

Het Hof toetst aan de hand van de vaste rechtspraak van de Hoge Raad of er sprake is van een opleidingsovereenkomst of van een arbeidsovereenkomst. Hiertoe moet worden beoordeeld of de werkzaamheden naar de bedoeling van partijen zozeer zijn gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en ervaring, mede met het oog op het voltooien van de opleiding, dat niet kan worden gesproken van een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om voor de andere partij arbeid te verrichten. Het komt erop aan of het verrichten van werkzaamheden in overwegende mate in het belang is van de opleiding. Volgens het Hof is dat hier niet het geval, mede gezien arbeidsomvang (35,5 uur per week) en het hoge loonbedrag (€ 1.500,00 tot € 2.000,00 netto per maand), en is er dus sprake van een arbeidsovereenkomst.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor het onderwijs? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl