Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2021

Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2021

Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2021 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de zorgsector over de maand juli 2021 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Ontslag kinderarts mogelijk?

Scheidsgerecht Gezondheidszorg 18 mei 2021 (kenmerk SG 20/17)

Ziekenhuis verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond (verwijtbaar handelen). Uit een rapport van een onderzoekscommissie zou volgens het ziekenhuis blijken dat er sprake is geweest van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag door de arts. De kinderarts overlegt volgens het ziekenhuis verder niet met collega’s en gaat samenwerking uit de weg. De arts heeft bovendien geen enkel begrip voor de kritiek op zijn handelen. Volgens de inspectie heeft de arts gedisfunctioneerd ten aanzien van communicatie en professionaliteit, maar is er geen sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag. Volgens het Scheidsgerecht heeft de arts fouten gemaakt, maar is er onvoldoende grond voor ontbinding. Het ontbreken van een duidelijke normering voor lichamelijk onderzoek speelt hierbij een rol. De arts heeft zich volgens de rechter bovendien ‘toetsbaar‘ opgesteld zodat hij, gezien ook zijn langdurige dienstverband, de gelegenheid moet krijgen zich te verbeteren. De gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt geweigerd.

2. Diefstal van sieraden in ouderenzorginstelling

Gerechtshof Den Haag 22 juni 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:1132)

In voldoende mate van zekerheid is vast komen te staan dat een verzorgende bij een ouderenzorginstelling (onder meer geriatrische revalidatiezorg), een medaillon heeft gestolen van een bewoner. Ontslag op staande voet is terecht.

In een zorginstelling verdwijnen sieraden. Er wordt een werkneemster aangehouden. Bij huiszoeking door de politie bij deze medewerkster zijn sieraden aangetroffen. Aan de werkneemster wordt een gevangenisstraf opgelegd. De werkneemster wordt door de instelling op staande voet ontslagen. Volgens het hof is een dringende reden al gelegen in de diefstal van één sieraad van één bewoner. In dit geval is ook nog eens sprake van kwetsbare slachtoffers. In ieder geval de diefstal door werkneemster van één aan een bewoonster toebehorend medaillon is met een voldoende mate van zekerheid komen vast te staan. Het ontslag blijft daarom in stand.

3. Niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Rechtbank Rotterdam 29 juni 2021  (ECLI:NL:RBROT:2021:6329)

Voedingsassistent bij zorginstelling (verzorgings- en verpleegtehuizen) komt re-integratieverplichtingen niet na. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen.

De bedrijfsarts geeft aan dat de voedingsassistent, die wegens ziekte arbeidsongeschikt is, energetische beperkingen heeft. Volgens de werkgever komt de assistent zonder deugdelijke grond haar re-integratieverplichtingen niet na. Volgens de bedrijfsarts zijn er arbeidsmogelijkheden, maar de assistent blijft zich op het standpunt stellen dat zij zich niet in staat acht om passende werkzaamheden te verrichten. Dat de re-integratie-inspanningen van de assistent onvoldoende zijn, zoals de werkgever stelt, wordt onderschreven door een deskundigenoordeel van UWV. Voldoende is gebleken dat de assistent geen gehoor heeft gegeven aan de re-integratieverplichtingen. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verwijtbaar handelen. Maar volgens de rechter is dit handelen ook weer niet ernstig verwijtbaar nu de niet-fysieke klachten onderbelicht zijn gebleven.

4. Samenwerkingsproblemen niet opgelost

Rechtbank Midden-Nederland 30 juni 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:2876)

Werkgeefster (gespecialiseerde ouderenzorg) maakt niet aannemelijk dat zij zich voldoende heeft ingespannen om samenwerkingsproblemen te verbeteren. Afwijzing ontbindingsverzoek.

De omstandigheid dat meerdere collega’s bij werkgeefster hebben geklaagd over de samenwerking met werkneemster, is volgens de rechter geen redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Daarbij komt dat werkneemster bij werkgeefster in dienst is getreden in een periode waarin het als gevolg van COVID-19 extra druk was in de zorg, waardoor mogelijk eerder irritatie ontstond bij het samenwerken. Van evaluatiegesprekken over het functioneren zijn bovendien geen verslagen overgelegd. Niet blijkt uit stukken dat werkneemster is aangesproken op verbeterpunten. Er is verder niet gesteld dat begeleiding is aangeboden. Niet gebleken is bovendien dat er inspanningen zijn verricht om de verstoorde arbeidsverhouding op te lossen. Ten slotte is de rechter er niet van overtuigd dat werkneemster niet kan worden herplaatst op één van de zeventien locaties van werkgeefster. Het ontbindingsverzoek wordt daarom afgewezen.

5. Ontbindende voorwaarde in leer-/arbeidsovereenkomst

Rechtbank Oost-Brabant 2 juli 2021 (ECLI:NL:RBOBR:2021:3259)

Leer-/arbeidsovereenkomst van leerling bij een zorginstelling (voor mensen met een verstandelijke beperking), is niet geëindigd per datum uitschrijving van de opleiding.

Een aspirant-leerling is op grond van een leer-/arbeidsovereenkomst in dienst bij een zorginstelling. In het contract staat dat als deze werknemer niet voldoet aan de verplichtingen en eisen zoals neergelegd in het opleidingsreglement van de onderwijsinstelling en hij of zij als gevolg daarvan van verdere opleiding wordt uitgesloten, de overeenkomst geacht wordt te zijn ontbonden met ingang van de datum van die uitsluiting. Maar het enkel vanwege ziekte (tijdelijk) stoppen van de opleiding met de bedoeling deze weer op te pakken wanneer de verhindering daartoe is weggevallen, valt volgens de rechter niet onder de ontbindende voorwaarde ‘van de opleiding uitgesloten worden’. De vordering van de leerling tot loondoorbetaling wordt door de rechter daarom toegewezen.

6. Meenemen van laptop na ruzie

Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2021:2728)

Wijkverpleegkundige neemt na ruzie laptop van het werk mee. Geen reden voor ontslag op staande voet, wel ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verstoorde arbeidsverhouding.

Een wijkverpleegkundige is enige tijd niet aanwezig geweest op kantoor in verband met verplichte quarantaine vanwege COVID-19 en een geplande kijkoperatie. Zij was niet in staat thuis werkzaamheden te verrichten. Aansluitend heeft de wijkverpleegkundige vanwege ernstige ziekte van haar moeder, met instemming van de werkgever, verlof opgenomen. Op de dag dat zij weer op kantoor aanwezig is, ontaardt een gesprek met de bestuurder in een ruzie. De wijkverpleegkundige verlaat die middag het kantoor, met medenemen van laptop en mobiele telefoon. Zij wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Maar omdat het gebruikelijk was dat de werkneemster de laptop mee naar huis nam, is er volgens de rechter geen sprake van een dringende reden. De arbeidsovereenkomst wordt niettemin ontbonden, omdat er volgens de rechter sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de zorgsector? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl