Nieuwe Cao Werken voor Waterschappen

Nieuwe Cao Werken voor Waterschappen

Nieuwe Cao Werken voor Waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Op 20 december 2023 is tussen de werkgeversorganisatie en vakbonden een onderhandelingsakkoord bereikt over de nieuwe Cao in de sector Waterschappen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

De Cao bevat afspraken op 13 punten. Capra zet de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao op een rij en bespreekt enkele van hen. Het is nog even wachten op de exacte uitwerking van deze afspraken in de cao-tekst.

Salarisverhoging

 • Per 1 januari 2024 worden de schaalbedragen en salarissen verhoogd met € 25,- bruto op basis van een voltijdsdienstverband.
 • Per 1 januari 2024 worden de schaalbedragen en salarissen nogmaals verhoogd met 3,0%.
 • Per 1 juli 2024 worden de schaalbedragen en salarissen verhoogd met 2,0%.
 • Het uurloon in de laagste trede in de laagste schaal is hoger dan € 15,–.

Reiskostenvergoeding

 • Voor woon-werkverkeer: per 1 januari 2024 zal de vergoeding per kilometer worden verhoogd tot het fiscaal maximum van € 0,23 netto per kilometer.
 • Voor zakelijke kilometers: per 1 januari 2024 zal de vergoeding voor zakelijke kilometers worden verhoogd naar € 0,39 per kilometer. Hiervan zal € 0,23 netto en € 0,16 bruto worden uitbetaald.

Ontwikkelbudget voor medewerkers jonger dan 35 jaar

Werknemers tot 35 jaar krijgen vanaf 1 januari 2024 op aanvraag de beschikking over een budget van ten minste € 12.000,- (in plaats van € 6.000,-) dat zij gedurende een looptijd van 5 jaar kunnen besteden aan opleiding, ontwikkeling en loopbaan. Samen met hun leidinggevende maken ze een plan voor de besteding van het budget, afgestemd op hun ambitie en loopbaanplannen.

Hoewel daarover in de praktijk nog wel eens verwarring bestaat, geeft de werkgever c.q. leidinggevende het finale akkoord voor de uitgave van het budget.

Regeling voor vervroegd Uittreden (RVU)

 • In navolging op de cao’s voor de sector Rijk en de sector gemeenten kent de sector Waterschappen nu ook een RVU-regeling. Werknemers die 41 jaar hebben gewerkt voor een bij het ABP aangesloten werkgever, waarvan de laatste 10 jaar in de sector Waterschappen, hebben per 1 januari 2024 recht op een RVU, mits zij 2 jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten. Neemt de werknemer deel aan de RVU-regeling dan neemt hij zelf ontslag. Er ontstaat dan geen recht op een WW-uitkering en geen recht op een transitievergoeding.
 • De RVU-regeling zal hoogstwaarschijnlijk gelden tot 31 december 2025 met een uitloopperiode tot 31 december 2028.
 • De RVU zal als maandelijkse uitkering worden uitgekeerd en zal gelijk zijn aan de fiscale drempelvrijstelling voor de RVU (bij deeltijd naar rato). In 2024 is dit bedrag: € 2.182,– bruto per maand.
 • Op vrijwillige basis kunnen werkgever en werknemer individuele RVU-afspraken maken (maatwerk).

Het verdient aanbeveling om afspraken in het kader van de RVU-regeling in een beëindigingsovereenkomst vast te leggen, zodat ook de arbeidsrechtelijke afspraken tussen partijen goed afgedicht kunnen worden.

De Capra Academie verzorgt een RVU-cursus waarin ook dit onderdeel uit de cao wordt behandeld. De cursus is primair bedoeld voor HR medewerkers. De cursus kan ook incompany worden verzorgd.

Betaald ouderschapsverlof

Voor werknemers die vanaf 1 januari 2024 wettelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, zal de werkgever de uitkering van UWV tijdens de eerste (niet negen maar) dertien weken verlof aanvullen tot 100% van hun salaris, toelagen en IKB. Dit moet worden opgenomen tijdens het eerste levensjaar van het kind.

De verwachting is dat de werknemer het wettelijk betaald ouderschapsverlof van maximaal negen weken op grond van de Wazo zal combineren met deze voorziening uit de cao. Wij zijn benieuwd naar de cao-tekst met betrekking tot deze afspraak.

Verlof

 • Werknemers krijgen per kalenderjaar een extra bovenwettelijke verlofdag erbij. Aan het verlofsaldo wordt bij een voltijdsdienstverband 7,2 uur toegevoegd.
 • Werknemers krijgen de mogelijkheid om aan het begin van het jaar maximaal twee feestdagen, die vallen op een werkdag en die volgens de cao een vrije dag is, in te ruilen voor een andere feestdag.

Overwerk

Voor werknemers wordt het mogelijk om overwerk om te zetten in “tijd voor tijd” in plaats van uitbetalen. Een eventuele toeslag over deze uren wordt apart uitbetaald.

Wachtdienst

 • Nieuw is dat er twee soorten wachtdienst in de cao zijn ingevoerd, een lichte en een zware. Op grond van de in de cao vastgelegde criteria worden op lokaal niveau met de OR afspraken gemaakt over welke soort wachtdienst voor een bepaalde functie geldt.
 • De berekening van de wachtdiensttoelage is vereenvoudigd en de toelage is verhoogd.
 • Degene die de lichte wachtdienst draait, krijgt de helft van de toelage die geldt voor de zware wachtdienst. Werknemers die hierdoor een lagere vergoeding ontvangen hebben recht op een afbouwregeling.
 • Werknemers die niet in aanmerking komen voor een zware wachtdienst hebben recht op een afbouwregeling.
 • Er geldt een maximum van 13 wachtdiensten per jaar.
 • Uiterlijk 1 juli 2024 moet de aanpassing naar twee soorten wachtdienst zijn doorgevoerd.

Roosterdienst

De artikelen over onregelmatige dienst zijn vervangen door roosterdienst. De vaste roosterdiensttoelagen worden vereenvoudigd en verhoogd. Op lokaal niveau worden met de OR afspraken gemaakt voor welke functies een vaste roosterdiensttoeslag geldt.

Compensatie werk met bijzondere eisen

In de cao komen criteria voor de toelage compensatie werk met bijzonder eisen. De hoogte van de toelage is gelijk aan de huidige hoge toelage van € 144,– (de toelage van € 72,– is vervallen). Uiterlijk 1 juli 2024 moet deze aanpassing zijn doorgevoerd. Werknemers die niet meer in aanmerking komen voor compensatie hebben recht op een afbouwregeling.

Green Challenge

In de cao is een uitnodiging “challenge” voor de werkgevers en werknemers opgenomen om ideeën te ontwikkelen om het aantal grijze kilometers (fossiele brandstof) te reduceren.

Overige afspraken

Het cao-akkoord bevat verder afspraken over het onderzoeken op welke wijze de waarde van een IKB-vakantieuur moet worden vastgesteld, het ontwikkelen van beleid voor de combinatie werken en menopauze en acties om de vrije ruimte in de WKR voor personeel te vergroten.

Mochten er vragen zijn over de uitleg van de cao of een cao-bepaling dan kunnen wij daarbij vanzelfsprekend helpen. Neem in dit verband gerust contact op met ondergetekende.

Cursus: RVU 28 maart 2024

In een dagdeel brengen we u snel en praktisch op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving, cao-bepalingen en de actuele jurisprudentie op het gebied van de RVU.

Contact over dit onderwerp

Sjoerd Richters Capra Den Bosch

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl