Waarschuwing of toch een berisping?

Waarschuwing of toch een berisping?

Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

De Commissie van beroep funderend onderwijs heeft zich in haar uitspraak op 1 november 2017 bevoegd verklaard een oordeel te vellen over een schriftelijke waarschuwing. Dat is opmerkelijk. Wat was daar aan de hand?

Docente krijgt schriftelijke berisping vanwege weigering afsluitend gesprek met leerling na conflict

Een docente Engels op een school voor voortgezet speciaal onderwijs had van haar werkgever een schriftelijke berisping opgelegd gekregen, omdat zij weigerde een gesprek aan te gaan met een leerling en diens ouders. De docente had al een lang sluimerend probleem met één leerling dat op enig moment escaleerde doordat de betreffende leerling haar uitschold en probeerde aan te vliegen. Doordat een collega-docente tussen beide kwam, liep het incident goed af. De docente werd een drietal maanden laten door haar algemeen directeur verzocht om een afsluitend gesprek te voeren met de betreffende leerling en diens ouders. Wat er in de tussenliggende periode van drie maanden is gebeurd, vertelt de uitspraak niet. De betreffende docente, die inmiddels ongeveer een maand ziek thuis zat, gaf te kennen dat zij het niet kon opbrengen een dergelijk gesprek te voeren, omdat zij verwachtte daarbij in een voor haar zeer onveilige situatie terecht te komen. Hierop werd haar nogmaals verzocht het gesprek met de leerling en diens ouders aan te gaan. De docente bleef weigerachtig en uiteindelijk heeft haar werkgever haar – nadat haar eerst een voornemen daartoe was kenbaar gemaakt – een schriftelijke berisping opgelegd wegens door haar gepleegd plichtsverzuim.

Werkgever zet na beroep bij Commissie van beroep berisping om in waarschuwing

De docente ging tegen deze schriftelijke berisping in beroep bij de Commissie van beroep funderend onderwijs (de Commissie).  Nadat zij dit had gedaan en er een zitting bij de Commissie had plaatsgevonden, heeft haar werkgever de schriftelijke berisping ingetrokken en haar een schriftelijke waarschuwing gegeven. In deze brief werd haar alsnog ‘met klem’ verzocht de betreffende leerling en diens ouders een brief te sturen met uitleg over de reden waarom zij een gesprek met hen heeft geweigerd. Inmiddels waren er tussen het incident en deze schriftelijke waarschuwing bijna negen maanden verstreken en had de betreffende leerling examen gedaan en de school verlaten.
De docente verzocht de Commissie om een vervolgzitting waarbij zij aangaf dat haar beroep zich richtte tegen het gewijzigde besluit en voor zover vereist, tegen de schriftelijke waarschuwing. De Commissie, die er, denk ik, op had gerekend dat partijen zich na de eerste zitting alsnog met elkaar zouden hebben verstaan, had zich dus alsnog uit te spreken over de voorliggende situatie.

Commissie is bevoegd kennis te nemen omdat docente waarschuwing als disciplinaire straf ziet

De Commissie boog zich in de eerste plaats over de vraag of zij bevoegd was kennis te nemen van het geschil. Daarover neemt de Commissie een in mijn ogen wat bijzonder standpunt in. De Commissie stelt namelijk vast dat voor de bevoegdheid bepalend is, ‘hetgeen appellant’ stelt. Appellante was uiteraard de betreffende docente Engels. Zij stelde zich op het standpunt dat de opgelegde waarschuwing moest worden beschouwd als een disciplinaire maatregel als genoemd in artikel 3.19, eerste lid, aanhef en onder a. van de CAO PO. ‘Derhalve’, zo oordeelde de Commissie, is de Commissie bevoegd kennis te nemen van het beroep. Ik vind dit bijzonder, omdat ik zou denken dat de bevoegdheid van de Commissie niet wordt ontleend aan dat wat een appellant (hierover) stelt. Ik ontleen ook aan het Reglement van de Commissie geen aanknopingspunten om te veronderstellen dat het standpunt van een appellant ten aanzien van de bevoegdheid van de Commissie doorslaggevend is. De vraag of de Commissie bevoegd is kennis te nemen van een geschil vraagt naar mijn opvatting een eigenstandig oordeel van de Commissie en hangt mijns inziens niet af van hoe een appellant tegen deze bevoegdheid aankijkt. Het is jammer dat dit standpunt van de Commissie niet nader is onderbouwd.

Beroep is ontvankelijk als waarschuwing aangemerkt kan worden als berisping

Wat vond de Commissie vervolgens van de ontvankelijkheid van het beroep? De Commissie refereerde op dit onderdeel aan artikel 12 van de CAO PO waarin limitatief is opgenomen welke besluiten vatbaar zijn voor beroep bij de Commissie. Een schriftelijke waarschuwing is niet een zodanig besluit, een schriftelijke berisping wel.  Echter, zo overwoog de Commissie, het kan zo zijn dat een waarschuwing die op zichzelf genomen niet aanvechtbaar is, zich naar vorm en inhoud niet zodanig van een disciplinaire maatregel van een berisping onderscheidt dat deze waarschuwing daarom als zodanig (dus als een berisping) dient te worden aangemerkt. Zou dit niet zo zijn, dan zou een werkgever de beroepsgang illusoir kunnen maken door de enkele mededeling dat een beslissing een waarschuwing is, zo stelt de Commissie.
De Commissie diende – indachtig deze redenering – vervolgens te onderzoeken of de brief waarmee de berisping was ingetrokken en een waarschuwing werd gegeven, een disciplinair karakter had. Het zal u wellicht niet verbazen dat de Commissie deze mening was toegedaan. De brief vertoonde volgens de Commissie een sterke gelijkenis met de eerder opgelegde disciplinaire maatregel en bevatte feitelijk dezelfde bewoordingen. Alleen werd de handelwijze van de docente niet langer aangemerkt als plichtsverzuim. Ook de toonzetting van de waarschuwing was naar het oordeel van de Commissie dermate zwaar dat de Commissie – alles overziende – concludeerde dat de aan de docente gegeven waarschuwing feitelijk gelijk is te stellen aan een disciplinaire maatregel. De Commissie achtte de docente dus vervolgens ontvankelijk in haar beroep.

Noot bij de uitspraak van de Commissie van beroep

En dan kom ik nog heel even terug op het oordeel van de Commissie inzake haar bevoegdheid. Had de Commissie niet veeleer deze redenering over de kwalificatie van de gegeven schriftelijke waarschuwing (ook) ten grondslag moeten leggen aan haar bevoegdheidsoordeel in plaats van zich louter te baseren op het standpunt van appellant?
Het uiteindelijke oordeel verrast in deze specifieke casus op zichzelf genomen wellicht niet echt en valt gegeven de omstandigheden van het geval naar mijn opvatting te billijken. De vraag is natuurlijk wel of de Commissie ook tot dit oordeel was gekomen als de school niet eerst een disciplinaire maatregel had getroffen en er later de schriftelijke waarschuwing voor in de plaats had gesteld, maar direct een schriftelijke waarschuwing had gegeven. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit gegeven zeker een rol heeft gespeeld. Deze schriftelijke berisping was immers de aanvankelijke ingang van de docente bij de Commissie. Zou de werkgever direct hebben volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing dan was de zaak wellicht helemaal niet bij de Commissie terechtgekomen. Dat zullen we helaas nooit weten. Net zoals we helaas niet weten hoe de Commissie nu inhoudelijk tegen de als berisping gekwalificeerde waarschuwing aankeek. De Commissie overwoog inhoudelijk namelijk dat, omdat de Commissie de waarschuwing naar vorm en inhoud als berisping kwalificeerde, de werkgever volgens de CAO PO een voornemen kenbaar had moeten maken. Nu deze werkgever dat niet had gedaan, was de docente in haar belangen geschaad. De Commissie achtte dit procedurele gebrek van dien aard, dat zij het beroep gegrond verklaarde. En daarmee hebben we het als lezers te doen.

Wees dus als werkgever gewaarschuwd bij het opstellen van een schriftelijke waarschuwing: deze kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een voor beroep vatbaar besluit. Laat een waarschuwing een waarschuwing zijn en doe gepleegd plichtsverzuim dus vooral af met een disciplinaire maatregel. Capra Advocaten is u uiteraard graag behulpzaam bij dergelijke trajecten. Wees ook als werknemer in het bijzonder onderwijs gewaarschuwd: ontvangt u een schriftelijke waarschuwing bekijk dan kritisch of hiertegen niet toch de mogelijkheid van beroep bij een Commissie openstaat. Capra Advocaten adviseert u uiteraard graag in deze afweging.

Contact over dit onderwerp

Amke de Visser

Amke de Visser

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 60

Gerelateerd

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders 150 150 Capra Advocaten

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders

Artikel

lees meer
Masterclass Vaststellingsovereenkomsten 150 150 Capra Advocaten

Masterclass Vaststellingsovereenkomsten

Masterclass over vaststellingsovereenkomsten binnen het publieke domein

lees meer
Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte 150 150 Capra Advocaten

Over disfunctioneren en (het opzegverbod tijdens) ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Het belang van urenregistratie 150 150 Capra Advocaten

Het belang van urenregistratie

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten 150 150 Capra Advocaten

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW 150 150 Capra Advocaten

Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW

Artikel

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht 150 150 Capra Advocaten

Cursus Disfunctioneren in het arbeidsrecht

Goed voorbereid op disfunctionerende medewerkers

lees meer
Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Cursus Dossieropbouw voor sector Onderwijs

Praktische cursus over de opbouw van een goed personeelsdossier

lees meer
Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Vier actuele uitspraken voor de sector Onderwijs

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Een veilige schoolomgeving? Twee uitspraken

Artikel

lees meer
Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter zeer kritisch over ongeschiktheidsontslag

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Van school verwijderd: is dat een straf? 150 150 Capra Advocaten

Van school verwijderd: is dat een straf?

Artikel

lees meer
De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd 150 150 Capra Advocaten

De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Zwijgen is zilver, spreken is goud? 150 150 Capra Advocaten

Zwijgen is zilver, spreken is goud?

Artikel

lees meer
Het recht op vergetelheid in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Het recht op vergetelheid in het onderwijs

Artikel

lees meer
De verstandhouding tussen school en ouders 150 150 Capra Advocaten

De verstandhouding tussen school en ouders

Artikel

lees meer
Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag 150 150 Capra Advocaten

Verstoorde verhoudingen, toch geen ontslag

Artikel

lees meer
Kiest u voor een eigen cao of voor een sectorale cao? 150 150 Capra Advocaten

Kiest u voor een eigen cao of voor een sectorale cao?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep ingetrokken 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel bestuursrecht in hoger beroep ingetrokken

Artikel

lees meer
U maakt toch geen reclame? 150 150 Capra Advocaten

U maakt toch geen reclame?

Artikel

lees meer
Het medisch beroepsgeheim onder druk 150 150 Capra Advocaten

Het medisch beroepsgeheim onder druk

Artikel

lees meer
De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz 150 150 Capra Advocaten

De ongeschikte schooldirecteur onder de Wwz

Artikel

lees meer
Wwz-landschap verder ingekleurd 150 150 Capra Advocaten

Wwz-landschap verder ingekleurd

Artikel

lees meer
De Wet openbaarheid van bestuur 150 150 Capra Advocaten

De Wet openbaarheid van bestuur

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Genormaliseerde integriteitsdiscussie 150 150 Capra Advocaten

Genormaliseerde integriteitsdiscussie

Artikel

lees meer
Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling! 150 150 Capra Advocaten

Fraude op school- let op de onverwijlde mededeling!

Artikel

lees meer
Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule 150 150 Capra Advocaten

Het katoenen jubileum van de ambtenarenrechters-formule

Artikel

lees meer
Surfen onder werktijd 150 150 Capra Advocaten

Surfen onder werktijd

Artikel

lees meer
Transitievergoedingen 150 150 Capra Advocaten

Transitievergoedingen

Artikel

lees meer
De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid 150 150 Capra Advocaten

De wet Werk en Zekerheid: een nieuwe juridische werkelijkheid

Artikel

lees meer
Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak 150 150 Capra Advocaten

Kantonrechter past CRvB-formule toe in onderwijszaak

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
Flitsontslag 150 150 Capra Advocaten

Flitsontslag

Artikel

lees meer
Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent? 150 150 Capra Advocaten

Minder salaris voor (te) dikke Nederlandse agent?

Artikel

lees meer
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen?

Artikel

lees meer
Nieuwe zaaksbehandeling 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe zaaksbehandeling

Artikel

lees meer
Te vroeg in gebreke gesteld: geen dwangsom 150 150 Capra Advocaten

Te vroeg in gebreke gesteld: geen dwangsom

Artikel

lees meer
En dan denk je het geregeld te hebben… 150 150 Capra Advocaten

En dan denk je het geregeld te hebben…

Artikel

lees meer
Aanbesteden; een goed begin is het halve werk 150 150 Capra Advocaten

Aanbesteden; een goed begin is het halve werk

Artikel

lees meer
Linksom of rechtsom eruit? 150 150 Capra Advocaten

Linksom of rechtsom eruit?

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict 150 150 Capra Advocaten

Verplichtingen werkgever in geval van een arbeidsconflict

Artikel

lees meer
Geen ontslag mogelijk ondanks ontbreken onderwijsbevoegdheid 150 150 Capra Advocaten

Geen ontslag mogelijk ondanks ontbreken onderwijsbevoegdheid

Artikel

lees meer
Heimelijk cameratoezicht 150 150 Capra Advocaten

Heimelijk cameratoezicht

Artikel

lees meer
Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie 150 150 Capra Advocaten

Ontslag arbeidsongeschikte ambtenaar na weigering functie

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl