Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ 150 150 Capra Advocaten

Op 1 oktober 2020 is het wetsvoorstel ‘RIV toets UWV door arbeidsdeskundigen’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van een werknemer leidend te maken bij de toetsing van het re-integratietraject door het UWV en minder onzekerheid te creëren bij werkgevers over de uitkomst van een re-integratietraject.

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002 wordt een actieve houding van de werknemer en werkgever verwacht wat betreft herstel en re-integratie. De re-integratie dient gericht te zijn op een terugkeer in de eigen – al dan niet aangepaste – functie, een passende functie bij de eigen werkgever of, als deze functie niet voorhanden is, op een functie bij een andere werkgever. De werkgever is wettelijk verplicht om zich in dit traject te laten bijstaan door een arbodienst. Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer samen voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht (de zogenoemde RIV-toets). Indien er geen bevredigend resultaat is behaald, de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn, daar geen deugdelijke grond voor is en de gebreken hersteld kunnen worden, zal het UWV de verplichting voor de werkgever om het loon door te betalen verlengen met maximaal 52 weken. Dit wordt de loonsanctie genoemd.

Loonsanctie

Deze loonsanctie wordt door veel werkgevers vaak als onredelijk ervaren, zeker als deze wordt opgelegd omdat de verzekeringsarts van het UWV een ander oordeel heeft over de beperkingen van de werknemer dan de eigen bedrijfsarts. Werkgevers vragen zich dan af waar dit andere oordeel op gebaseerd is en wat zij er nu precies aan kunnen doen dat de verzekeringsarts anders oordeelt dan de bedrijfsarts. Ik heb het advies van mijn bedrijfsarts gedurende twee jaar ziekte toch keurig netjes opgevolgd? Ik kan er toch niets aan doen dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer klaarblijkelijk te laag heeft ingeschat of gedurende langere tijd geen mogelijkheden zag voor re-integratie? Waarom is de verzekeringsarts van het UWV een andere mening toegedaan? Het is een selectie van de vragen die wij vaak krijgen van werkgevers.

In 2018 is reeds een pakket aan maatregelen voorgesteld dat tegemoet komt aan de door werkgevers ervaren knelpunten op het gebied van de loondoorbetaling bij ziekte. Een van deze maatregelen betreft dus het leidend maken van het advies van een bedrijfsarts bij de toetsing door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgever (de RIV-toets). Het onderhavige wetsvoorstel regelt dat dit advies van de bedrijfsarts niet meer door (de verzekeringsarts van) het UWV wordt beoordeeld bij de RIV-toets. De maatregel heeft als gevolg dat de RIV-toets zal berusten op louter een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag door het UWV. De arbeidsdeskundige beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Op basis van dit oordeel bepaalt het UWV of de inspanningen voldoende zijn geweest of dat een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wordt opgelegd.

Rol verzekeringsarts

Let op: het feit dat de verzekeringsarts geen rol meer heeft bij de RIV-toetsing wil uiteraard niet zeggen dat hij niet langer een rol heeft bij de WIA-claimbeoordeling. Het wil ook niet zeggen dat het opleggen van loonsancties in het geheel niet meer mogelijk is. Het wil alleen zeggen dat één van de grondslagen hiertoe – die in zijn totaliteit goed is voor 12% van de opgelegde loonsancties – met dit wetsvoorstel vervalt.

Ik kan het wetsvoorstel alleen maar toejuichen. Het is goed dat hiermee onzekerheid bij werkgevers wordt genomen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan rechten van werknemers. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling voor bij de Tweede Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 september 2021. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen hierover.

De auteur is niet meer werkzaam bij Capra Advocaten. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl