De Ziektewet is gewijzigd

De Ziektewet is gewijzigd

De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Overheidswerkgevers hebben doorgaans weinig van doen met de Ziektewet. Als een medewerker ziek wordt heeft hij recht op loondoorbetaling door zijn werkgever. Hij komt dan logischerwijs niet eveneens in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. Tenzij de zieke een zogenaamde ‘vangnetter’ is en ziek is ten gevolge van zwangerschap/bevalling, orgaandonatie of onder een no-riskpolis valt (meer daarover in het artikel van Jacobien Frederix: “de no risk polis; een tegemoetkoming in de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte”), betaalt de overheidswerkgever dus zelf de loonlasten van zijn zieke medewerker.

Gaat de zieke medewerker ziek uit dienst dan valt hij onder de Werkloosheidswet of heeft hij recht op loondoorbetaling ten laste van zijn ex-werkgever (zoals bijvoorbeeld bij provincie-ambtenaren het geval is). De zieke medewerker daarentegen, die zonder recht op WW of loondoorbetaling ziek uit dienst gaat, valt onder de Ziektewet. Een Ziektewetuitkering wordt maximaal 104 weken toegekend, daarna volgt de WIA-uitkering. Tot 1 januari 2014 ondervindt de  overheidswerkgever daar weinig last van omdat hij geen eigen risicodrager voor de Ziektewet is. De Ziektewetuitkering komt ten laste van het sectorfonds.

Omdat de overheidswerkgever tot op heden geen eigenrisicodrager is voor de Ziektewet maar wel voor de Werkloosheidswet (WW), kan het hem zelfs financieel voordeel opleveren als zijn ex-medewerker met recht op  WW onder de Ziektewet komt te vallen. De werkgever betaalt dan nog enkel het verschil tussen de Ziektewetuitkering en het bedrag wat de ex-medewerker op grond van de WW, eventueel aangevuld met een aanvullende (bovenwettelijke) uitkering, zou hebben ontvangen.

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), ook wel genaamd de Wet Modernisering Ziektewet, gaat hierin per 1 januari 2014 verandering brengen.

In plaats van een sectorale Ziektewetpremie gaan middelgrote en grote werkgevers een gedifferentieerde premie betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal (ex-)medewerkers dat de Ziektewet instroomt. De hoogte van de premie in enig jaar wordt bepaald door het aantal (ex-)medewerkers, dat twee jaar geleden de Ziektewet instroomde. Aangezien deze premie per 1 januari 2014 ingaat, betreft het Ziektewet-gevallen van twee jaar tevoren. Komt de ex-medewerker na 104 weken ziekzijn in aanmerking voor de WIA, dan wordt de WGA-premie voortaan ook toegerekend aan de ex-werkgever. De kosten van zieke ex-medewerkers komen hierdoor per 1 januari 2014 veel meer dan nu het geval is, bij hun ex-werkgevers te liggen.

Per 1 januari 2014 kan de werkgever er wel voor kiezen om eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet. Hij betaalt dan niet de gedifferentieerde premie maar wel de volledige Ziektewetuitkering indien en zodra daar recht op ontstaat. De werkgever die er daarentegen voor kiest om wel eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet, betaalt de Ziektewetuitkering maar hoeft geen gedifferentieerde premie te betalen. Hij wordt wel verantwoordelijk voor uitvoering van de Ziektewet (besluitvorming), is zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie van de zieke ex medewerker en loopt tot slot een uitlooprisico (zodra hij ervoor kiest weer premie te betalen, blijft de werkgever toch ook nog betalen voor medewerkers waarvoor hij al als eigen risicodrager betaalde). Het klinkt weinig aanlokkelijk maar niet kiezen voor eigen risicodragerschap betekent dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Ziektewet bij het UWV ligt. Gelet op het feit dat een ex-medewerker die ziek blijft en niet gereïntegreerd kan worden op enig moment in de WIA komt, waarvoor de ex-werkgever ook de premielasten gaat dragen voor zolang er recht is op WIA, is het ook een overweging waard de regie over de begeleiding van zieke ex-medewerkers in eigen hand te houden.

Concreet betekent dit dat overheidswerkgevers de lasten gaan voelen van medewerkers die zonder recht op loondoorbetaling of een WW-uitkering, ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na einde dienstverband ziek worden. De ex-werkgever betaalt de Ziektewetuitkering als eigen-risicodrager of betaalt een verhoogde gedifferentieerde Ziektewetpremie.

De categorie medewerkers die uit dienst gaat zonder recht op een WW-uitkering is doorgaans tijdelijk personeel dat korter dan zes maanden in dienst is geweest en niet voldoet aan de eisen om voor WW in aanmerking te komen. Ex-medewerkers met recht op WW, die binnen vier weken na einde dienstverband ziek worden, komen na 13 weken in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. Omdat deze Ziektewetuitkering daarmee na de eerste vier weken na einde dienstverband wordt toegekend wordt deze niet meer aan de ex-werkgever toegeschreven.

Voor de medewerker is er per 1 januari 2013 al wat veranderd en gaat er nog meer veranderen. De Ziektewetuitkering wordt maximaal 104 weken toegekend. Bepalend was vroeger of de medewerker gedurende deze 104 weken ongeschikt was voor het verrichten van zijn eigen arbeid. Sinds 1 januari 2013 geldt, dat na 52 weken ziekzijn een keuring door het UWV volgt. Het UWV toetst of de medewerker, zo niet geschikt voor zijn eigen arbeid, wel geschikt is voor algemeen geaccepteerde arbeid en in welke mate. Als de medewerker na 52 weken minder dan 35% ziek wordt bevonden en/of hij is in staat tot algemeen geaccepteerde arbeid, dan stopt de Ziektewetuitkering. Verder zijn reïntegratie- en sollicitatieverplichting aangescherpt.

Na 1 januari 2014 volgt er mogelijk nog een wijziging voor de medewerker. De duur van de Ziektewetuitkering blijft 104 weken maar er zijn kabinetsplannen om de hoogte afhankelijk te stellen van het arbeidsverleden van de medewerker. De medewerker ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering (70% van het gemaximeerde dagloon) over een periode die hetzelfde wordt berekend als de duur van een WW-uitkering. Eindigt de loongerelateerde Ziektewetuitkering voordat 104 weken zijn verstreken, dan ontvangt de medewerker voor de rest van de weken een vervolguitkering. Deze bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon.

De wijzigingen betekenen dat preventie van ziekte bij tijdelijke medewerkers erg belangrijk wordt. Zelfs voor een zieke medewerker die niet langer dan een week in dienst is geweest en ziek is geworden binnen vier weken na einde dienstverband, kan de ex-werkgever gehouden zijn de kosten van het ziekzijn te dragen voor zolang als deze ziek blijft. Dit kan doorlopen ook als deze ex-medewerker vervolgens in de WIA belandt.

Suzanne van Loon

Contact over dit onderwerp

Suzanne van Loon

Suzanne van Loon

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Wet openbaarheid van bestuur, Algemene verordening gegevensbescherming
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 68

Gerelateerd

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Cursus Ziekteverzuim van A tot Z 150 150 Capra Advocaten

Cursus Ziekteverzuim van A tot Z

Na deze cursus weet u alles over ziekteverzuim

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Cursus Actualiteiten en verdieping WIA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Actualiteiten en verdieping WIA

Cursus van 1 dagdeel over de ins en outs van de WIA

lees meer
Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding 150 150 Capra Advocaten

Bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding

Artikel

lees meer
Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar 150 150 Capra Advocaten

Cursus WIA en het eerste en tweede ziektejaar

Na deze cursus weet u de weg binnen de WIA

lees meer
Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA 150 150 Capra Advocaten

Cursus Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA

De rechten, plichten en voordelen als u eigenrisicodrager bent

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Spraakmakende veranderingen in de SAW bij de waterschappen

Artikel

lees meer
Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe cao’s voor de sector PO en VO?

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts: onderwerp van wetgeving en procedures

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd? 150 150 Capra Advocaten

Wacht uw organisatie tot de quotumheffing wordt geïnd?

Artikel

lees meer
De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

De Participatiewet en Quotumwet in vogelvlucht

Artikel

lees meer
Het grote risico van het eigen risico 150 150 Capra Advocaten

Het grote risico van het eigen risico

Artikel

lees meer
Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie? 150 150 Capra Advocaten

Einde wachttijd: WIA-uitkering of loonsanctie?

Artikel

lees meer
De redelijkheid en het UWV 150 150 Capra Advocaten

De redelijkheid en het UWV

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW 150 150 Capra Advocaten

Kabinetsplannen voor aanpassing van het ontslagrecht en de WW

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren 150 150 Capra Advocaten

Kortere uitkeringsduur voor Rijksambtenaren

Artikel

lees meer
Een nieuwe maat (man/vrouw)? 150 150 Capra Advocaten

Een nieuwe maat (man/vrouw)?

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV) 150 150 Capra Advocaten

Opbouw van verlof tijdens ziekte (deel IV)

Artikel

lees meer
Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en? 150 150 Capra Advocaten

Ziek op de laatste werkdag van het dienstverband. Nou en?

Artikel

lees meer
CAO Ambulancezorg 150 150 Capra Advocaten

CAO Ambulancezorg

Artikel

lees meer
De gunstigste ontslaggrond? 150 150 Capra Advocaten

De gunstigste ontslaggrond?

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen CAR/UWO en SAW: de ervaringen in het eerste jaar

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn 150 150 Capra Advocaten

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer
De Commissie Bakker en de CAR/UWO 150 150 Capra Advocaten

De Commissie Bakker en de CAR/UWO

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl