Zijn alle wijzigingen van de WGR al in uw gemeenschappelijke regeling geïmplementeerd?

Zijn alle wijzigingen van de WGR al in uw gemeenschappelijke regeling geïmplementeerd?

Zijn alle wijzigingen van de WGR al in uw gemeenschappelijke regeling geïmplementeerd? 150 150 Capra Advocaten

Inleiding

Met ingang van 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging verplicht tot wijziging van alle gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen trad per 1 juli 2022 direct in werking, een ander deel dient uiterlijk 1 juli 2024 te zijn geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling.

Implementatie en vragen

Wat betreft dit laatste deel merken wij in de praktijk dat er veel vragen zijn. De wetsgeschiedenis biedt geen voorbeeldbepalingen, omdat de te maken keuzes politiek van aard zijn en dus per gemeenschappelijke regeling sterk kunnen verschillen. De moeilijkheid bestaat er dikwijls uit dat het lastig blijkt om politieke wensen te vertalen in concrete bepalingen in de gemeenschappelijke regeling.

Wat moet uiterlijk 1 juli 2024 zijn geïmplementeerd?

Het betreft hier de volgende onderwerpen die dus uiterlijk 1 juli 2024 in de gemeenschappelijke regeling moeten worden geregeld:

  • Zienswijze voor besluiten
  • Burgerparticipatie
  • Afspraken over evaluatie
  • Afspraken over uittreding

Het gaat hierbij om:

  • Zienswijze voor besluiten: de regeling moet bepalingen bevatten over de besluiten van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling, waarover de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen van de deelnemers aan de regeling een zienswijze naar voren kunnen brengen en de wijze waarop de zienswijze kan worden gegeven.
  • Burgerparticipatie: de regeling moet bepalingen hebben over de wijze waarop ingezetenen van de deelnemers aan de regeling en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid worden betrokken.

Als gevolg van het amendement van Kamerlid Bromet geldt geen keuzevrijheid om wel of geen ruimte voor burgerinspraak in de regeling toe te laten. De regeling moet hierover een bepaling hebben. Wel kan de invulling per regeling verschillen. Het petitierecht lijkt de minimale invulling te zijn. Een inspreekrecht gaat verder. Maar ook andere invullingen zijn mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een interactieve voorbereiding van besluiten of het uitdaagrecht.

Verder is van belang dat afhankelijk van de invulling die bij een regeling aan participatie wordt gegeven, de informatievoorziening aan ingezetenen en andere belanghebbenden aandacht zal behoeven.

  • Afspraken over evaluatie: de regeling moet bepalingen bevatten over de evaluatie van de regeling.
  • Afspraken over uittreding: de regeling moet bepalingen hebben over de gevolgen van uittreding voor het vermogen van de rechtspersoon.

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het hierbij gaat om afspraken over personeel, contracten, huisvesting en investeringen. De regeling kan per 1 juli 2024 niet langer volstaan met de afspraak dat het (algemeen) bestuur de uittredingsvoorwaarden vaststelt.

Ondersteuning bij implementatie

Wij kunnen u helpen bij de vertaling van politieke keuzes naar bepalingen in de regeling. Binnen Capra hebben wij de kennis en ervaring hiervoor in huis. We hebben vele jaren ervaringen opgedaan met de Wgr en gemeenschappelijke regelingen. Ook behoren veel gemeenschappelijke regelingen tot onze klantenkring.

Daarnaast kan Capra u helpen met een GR-quickscan, door uw regeling te toetsten op noodzakelijke dan wel door u gewenste wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr en uw regeling aan te passen. Ook kunnen wij u helpen de regeling up to date te krijgen, waarbij wij ook rekening houden met andere wet- en regelgeving die van toepassing is op uw regeling. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Aanpassingswet Wnra, de Wet elektronische publicaties en de Wet open overheid. Ook kan Capra u ondersteunen bij de procedure om tot wijziging van de regeling te komen.

Heeft u vragen, dan kunnen Jan-Paul van Zanten of Sjoerd Richters u helpen.

GR-quickscan

Met de GR-quickscan toets u eenvoudig uw concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling nog een laatste keer of alle noodzakelijke wijzigingen ingevolge de gewijzigde Wgr op een juiste manier zijn doorgevoerd.

Contact over dit onderwerp

Sjoerd Richters Capra Den Bosch

Sjoerd Richters

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 97 21 37

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Geheime camera’s in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Geheime camera’s in de zorg

Artikel

lees meer
Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl