Een antwoord waar de verzekeraar niet om heeft gevraagd

Een antwoord waar de verzekeraar niet om heeft gevraagd

Een antwoord waar de verzekeraar niet om heeft gevraagd 150 150 Capra Advocaten
image_pdf

Als een medewerker zich verzekerd heeft voor rechtsbijstand in arbeidszaken, krijgt u bij een conflict meestal te maken met een jurist van de verzekeringsmaatschappij. Dat is niet altijd naar de volle tevredenheid van de verzekerde. Dat leidt ertoe dat sommige verzekerden bedanken voor de bijstand door de verzekeringsmaatschappij en ervoor kiezen een eigen advocaat aan te zoeken. Dat brengt extra kosten met zich mee, die de verzekerde op basis van veel polisvoorwaarden in de regel niet kan afwentelen op de verzekeraar.

Ook de verzekeraar die tot voor kort de reclameslogan hanteerde waaraan de titel van dit stukje is ontleend, heeft in zijn voorwaarden opgenomen dat zaken in beginsel worden behandeld door eigen medewerkers. De verzekerde mag alleen een externe rechtshulpverlener kiezen – ik zeg het even kort – als de verzekeraar dat goed vindt. Grosso modo is dat alleen aan de orde in zaken waarin procesvertegenwoordiging door een advocaat wettelijk is voorgeschreven. Voor arbeidszaken geldt dit in eerste aanleg in beginsel niet.

Bij de Hoge Raad is een zaak aanhangig van een verzekerde die het met die praktijk niet eens is. In dat kader heeft ons hoogste rechtscollege aan het Europese Hof gevraagd om een oordeel over de vraag of een rechtsbijstandsverzekeraar in zijn polissen mag regelen dat de kosten van een externe rechtshulpverlener alleen onder de dekking van de verzekering vallen, indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe deskundige moet worden uitbesteed, ook als verplichte procesvertegenwoordiging niet bij wet is geregeld.

Op 7 november jongstleden heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest verwezen waarin de vraag van de Hoge Raad is beantwoord (zaaknr. C-442/12, bij mijn weten nog niet gepubliceerd). Het Hof oordeelt dat de Europese richtlijn 87/344 zo moet worden uitgelegd dat een rechtsbijstandsverzekeraar niet mag bedingen dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn eigen werknemers. Volgens het Hof mag die verzekeraar ook niet vastleggen dat de kosten van rechtsbijstand voor een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandsverlener alleen vergoed kunnen worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan zo’n externe deskundige moet worden uitbesteed. Voor het Hof maakt het daarbij niet uit of de nationale wetgever procesvertegenwoordiging verplicht heeft gesteld of niet.

Het Hof vindt dus dat de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situatie waarin de verzekeraar besluit externe rechtsbijstand in te (laten) schakelen, en al helemaal niet als die dat alleen doet in zaken waarin de advocatuur het procesmonopolie heeft. Volgens het Hof kunnen in bepaalde gevallen nog wel beperkingen worden gesteld aan de kosten die de verzekeraar vergoedt, maar die mogen niet zover gaan dat het voor de verzekerde in de praktijk onmogelijk wordt een eigen keuze te maken ten aanzien van wie hij inschakelt om zijn belangen te behartigen.

Op basis van de praktijk tot nu toe staat vaak in de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering dat externe kosten voor een groot deel of helemaal zijn meeverzekerd. Nu deze uitspraak van het Hof er ligt, is het de vraag of dat zo zal blijven. Mede op basis van ervaringen in de praktijk schat ik in dat steeds meer mensen zich zullen beroepen op de vrijheid een eigen deskundige in de arm te nemen, waardoor de verzekeraars zullen worden geconfronteerd met explosief stijgende kosten van externe rechtshulp. Of dat gebeurt en waar dat toe leidt moet nog even worden afgewacht, maar het laat zich raden dat de premie voor een rechtsbijstandsverzekering in de nabije toekomst omhoog zal gaan. Of deze ontwikkeling vooral een nieuwe drempel opwerpt voor de toegang tot het recht, of juist een verbetering van de positie van rechtzoekenden teweegbrengt, zal de tijd leren. Voor de korte termijn biedt dit arrest in elk geval kansen in gevallen waarin u er met de jurist van de verzekeraar niet uitkomt …

Contact over dit onderwerp

Vincent van Cruijningen

Vincent van Cruijningen

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht (militair), Wet Normering Topinkomens
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 57

Gerelateerd

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten 150 150 Capra Advocaten

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Van school verwijderd: is dat een straf? 150 150 Capra Advocaten

Van school verwijderd: is dat een straf?

Artikel

lees meer
De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd 150 150 Capra Advocaten

De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Het recht op vergetelheid in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Het recht op vergetelheid in het onderwijs

Artikel

lees meer
De verstandhouding tussen school en ouders 150 150 Capra Advocaten

De verstandhouding tussen school en ouders

Artikel

lees meer
Kiest u voor een eigen cao of voor een sectorale cao? 150 150 Capra Advocaten

Kiest u voor een eigen cao of voor een sectorale cao?

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Zorg, onderwijs en ambtenaar? 150 150 Capra Advocaten

Zorg, onderwijs en ambtenaar?

Artikel

lees meer
U maakt toch geen reclame? 150 150 Capra Advocaten

U maakt toch geen reclame?

Artikel

lees meer
Het medisch beroepsgeheim onder druk 150 150 Capra Advocaten

Het medisch beroepsgeheim onder druk

Artikel

lees meer
De Wet openbaarheid van bestuur 150 150 Capra Advocaten

De Wet openbaarheid van bestuur

Artikel

lees meer
Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 150 150 Capra Advocaten

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Artikel

lees meer
Nieuwe regels omtrent aanbestedingen? 150 150 Capra Advocaten

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen?

Artikel

lees meer
Aanbesteden; een goed begin is het halve werk 150 150 Capra Advocaten

Aanbesteden; een goed begin is het halve werk

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl