Geen algemeenverbindendverklaring voor de Cao Gemeenten

Geen algemeenverbindendverklaring voor de Cao Gemeenten

Geen algemeenverbindendverklaring voor de Cao Gemeenten 150 150 Capra Advocaten

De VNG heeft op 2 september 2019 bij de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid een aanvraag ingediend om voor de cao-bepalingen van de Cao Gemeenten een algemeenverbindendverklaring (avv) te verkrijgen.

Indien de Minister cao-bepalingen avv verklaart, worden deze bepalingen verbindend voor alle werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak. Ten aanzien van de sector gemeenten was het de bedoeling dat – behoudens uitzonderingen – alle gemeentelijke werkgevers en werknemers gebonden zouden worden aan de bepalingen van de Cao Gemeenten.

De Minister heeft in zijn brief van 3 oktober 2019 laten weten dat hij geen avv zal verlenen. Hij voert daartoe meerdere argumenten aan. Van enkele argumenten kan de juistheid worden betwist.

Binding aan de cao volgens de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao)

In de eerste plaats het standpunt ten aanzien van de binding aan de Wet cao. Artikel 9 Wet cao regelt dat alle betrokken leden van de bevoegde vereniging(en) van werkgevers en werknemers die partij zijn bij de cao vanaf het moment van het aangaan van de cao daaraan zijn verbonden. De Minister stelt in dat kader dat op grond van artikel 9 Wet cao aan de werkgeverszijde sprake is van een ‘volledige dekking’, omdat alle gemeenten lid zijn van de VNG. Dit is juist.

Ten aanzien van de werknemerszijde, geeft de Minister in zijn brief van 3 oktober 2019 aan dat op basis van artikel 14 Wet cao óók aan de kant van de werknemers sprake is van een volledige dekking. Dit standpunt is onjuist, althans van ‘dekking’ in de zin van binding aan de cao is geen sprake.

Binding van werknemers kan namelijk enkel worden gerealiseerd door lidmaatschap (artikel 9 Wet cao), een algemeen verbindend verklaring, of, door een individuele afspraak (in een incorporatiebeding) dat een cao van toepassing is op de arbeidsverhouding.

Artikel 14 Wet cao verplicht de werkgever om de cao toe te passen op de ongebonden, niet-georganiseerde werknemer. Artikel 14 Wet cao verplicht de ongebonden werknemer echter niet om het aanbod van de cao te accepteren. Het artikel creëert dus geen gebondenheid van de werknemer aan de cao. Overigens kan de ongebonden werknemer ook niet afdwingen dat de werkgever de cao jegens hem toepast. De vakbonden kunnen wel afdwingen dat een werkgever die de cao niet aanbiedt aan zijn ongebonden werknemers, daartoe alsnog wordt verplicht.

Bijzondere omstandigheden in verband met de Wnra

In zijn brief van 3 oktober 2019 stelt de Minister dat de redenering dat avv nodig of gewenst is voor de een-op-een-overgang van de ambtelijke aanstelling naar de nieuwe cao niet gevolgd kan worden. De Minister voert in dat kader aan dat de overgang van rechtspositie op basis van de Wnra van rechtswege zou plaatsvinden.

Ook bij deze opvatting kunnen vraagtekens worden gezet. De overgang van de rechtspositieregeling naar de nieuwe cao geschiedt niet van rechtswege, althans dat volgt niet uit de Wnra.

Wellicht doelt de Minister op artikel 14 Wnra dat regelt dat aanstellingen van rechtswege worden omgezet in arbeidsovereenkomsten. Dit artikel regelt echter niets over de overgang van de rechtspositieregeling naar een cao. De Minister kan ook nog artikel 17 lid 3 Wnra voor ogen hebben gehad, maar dit artikellid regelt slechts dat een rechtspositieregeling voor een overheidswerkgever en zijn ambtenaren verbindend blijft als ware het een cao, voor zover en voor zolang er op 1 januari 2020 geen cao is gesloten waarbij een overheidswerkgever partij is. Die bepaling kan overigens op verschillende manieren worden uitgelegd, maar duidelijk is wel dat daarmee niet de binding van rechtswege van de ambtenaar aan de Cao Gemeenten wordt gerealiseerd.

Alleen individuele afspraak bindt alle werknemers aan de Cao Gemeenten

Voor gemeentelijke overheidswerkgevers betekent het uitblijven van een avv dat de ongeorganiseerde werknemers niet gebonden zijn aan de cao. De gemeentelijke werkgever die ervoor wil zorgen dat alle werknemers zijn gebonden aan de Cao Gemeenten, dient daarover individueel met de werknemers overeenstemming te realiseren, bijvoorbeeld door het aanbieden van arbeidsovereenkomsten met een incorporatiebeding.

Contact over dit onderwerp

Sanne Dassen Capra Maastricht

Sanne Dassen

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 18 50 10 58

Gerelateerd

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers 150 150 Capra Advocaten

De verhoogde zorgvuldigheidsnorm bij kwetsbare medewerkers

Artikel

lees meer
AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: de Cao Rijk 2024-2025 in hapklare brokken aangeRIJKt

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Advocaten Den Bosch – 16 mei 2024

Kennisbijeenkomst 28 maart 2024

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl