Jurisprudentie selectie Overheid – november 2022

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2022

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2022 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van november 2022 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

 1. Reden ontslag op staande voet

Hoge Raad 23 september 2022 , ECLI:NL:HR:2022:1271

Een werknemer is op staande voet ontslagen, omdat uit de ritadministratie bleek dat de werknemer tijdens werktijd voor circa 40 uur feitelijk elders was en niet bezig was met de opgedragen werkzaamheden. Uiteindelijk is komen vast te staan dat sprake was van niet 40, maar 17,5 ongeoorloofde verzuimuren. Volgens de Hoge Raad kan ook wanneer slechts een deel van de aangevoerde redenen komt vast te staan, een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn. Voorwaarde is dat voor de werknemer onmiddellijk duidelijk was dat hij ook ontslagen zou zijn als maar een deel van de feiten uit de ontslagbrief komt vast te staan.

2. Ernstig verwijtbaar handelen zieke werknemer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 oktober 2022 , ECLI:NL:GHARL:2022:8537

Werkneemster heeft verlof genoten in het buitenland en meldt zich daarna ziek. De werkgever doet verschillende pogingen met werkneemster in contact te komen en haar op te roepen voor het spreekuur bij de bedrijfsarts, maar tevergeefs. Nadat de werkgever eerst het loon heeft opgeschort, wordt verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het Hof stelt vast dat werkneemster zich niet beschikbaar heeft gehouden voor contact met haar werkgever en voor contact met een bedrijfsarts om vast te stellen of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt was. Er is niet gebleken van een fysieke en/of mentale belemmering waardoor werkneemster deze verplichting helemaal niet kon nakomen. Werkneemster heeft dan ook ernstig verwijtbaar gehandeld.

3. Handelwijze werknemer na signaal over misstand reden voor ontslag

Rechtbank Noord-Nederland 24 oktober 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3924

Werknemer heeft lange tijd een signaal afgegeven aan de gemeente dat sprake zou zijn van misstanden in de vorm van discriminatie. Vanuit de gemeente is meermaals verzocht om dit signaal concreet te maken en is meermaals gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen. Werknemer heeft ook niet willen meewerken aan een onderzoek door een extern onderzoeksbureau naar aanleiding van dit signaal. Vervolgens is werknemer na afronding van het onderzoek via andere kanalen dan de geëigende wegen aandacht blijven vragen voor de kwestie, door bijvoorbeeld een wethouder aan te spreken. Door deze wijze van handelen heeft werknemer gezorgd voor grote onrust binnen de gemeente en dit heeft escalerend uitgepakt, hetgeen reden is de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen.

4. Schenden geheimhoudingsplicht gemeenteambtenaar

Rechtbank Den Haag 29 september 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:9928

Werkneemster werkt als ambtenaar bij een gemeente en heeft in 2016 en 2021 het informatiesysteem op niet-functionele wijze geraadpleegd en informatie hieruit verstrekt aan een derde die niet bij de gemeente werkzaam was. De kantonrechter overweegt dat integriteit een essentieel onderdeel is bij de uitoefening van de werkzaamheden door een ambtenaar. In de Gedragscode van de gemeente is toegelicht wat precies valt onder integriteit en staan ook gedragsregels voor ambtenaren die bij de werkgever werkzaam zijn. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de werkneemster door het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan een derde in strijd gehandeld met het integriteitsbeleid en de toepasselijke regels van de werkgever. Daarnaast vormt de oneigenlijke informatieverstrekking een schending van de door werkneemster afgelegde ambtseed of -belofte. Dit handelen is verwijtbaar aan de werkneemster.

5. Herplaatsingsplicht bij ontbinding wegens disfunctioneren

Rechtbank Den Haag 21 september 2022 , ECLI:NL:RBDHA:2022:9401

Werknemer is op 6 augustus 2002 in vaste dienst van De Staat aangesteld. In de periode van maart 2018 tot januari 2021 heeft een verbetertraject gelopen. De kantonrechter volgt De Staat dat sprake is van ongeschiktheid voor de bedongen arbeid in de zin van artikel 7:669 lid 3 onder d BW. Met betrekking tot de herplaatsingsverplichting overweegt de kantonrechter dat De Staat aan die verplichting heeft voldaan, omdat een actief herplaatsingstraject van bijna drie maanden is doorlopen. De Staat is op zoek gegaan naar andere passende functies, heeft 24 functies voorgelegd én werknemer heeft gebruik gemaakt van een trajectbegeleider.

6. Ontslag op staande voet na grensoverschrijdende WhatsApp-berichten

Rechtbank Midden-Nederland 6 juli 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3077

Tijdens de vakantie van werknemer, werkzaam als leidinggevende, komen er meldingen over hem binnen. Werknemers hebben aangegeven zich onveilig te voelen op de werkvloer. Daarnaast zijn over werknemer meldingen ontvangen, over onder andere het verspreiden van pornografisch c.q. seksueel getinte en/of denigrerende foto’s en filmpjes, intimidatie en pesten, manipulatief gedrag, en het overmatig bespreken van het privéleven tijdens werktijd. Naar aanleiding van deze meldingen heeft werkgever een onderzoek laten uitvoeren. Op 14 januari 2022 is het eindrapport verstrekt en op 31 januari 2022 is werknemer op staande voet ontslagen. Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van een dringende reden voor ontslag en is het ontslag ook onverwijld gegeven.

7. Ondanks gerechtvaardigd vertrouwen heeft UWV WIA terecht verhaald

Centrale Raad van Beroep 28 september 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2076

Het UWV heeft tot tweemaal toe in besluiten aangegeven dat de zieke ex-werknemer voldoet aan de voorwaarden voor een no-riskpolis. Als de werknemer later een WGA-uitkering ontvangt, wordt deze verhaald op de voormalig werkgever (als eigenrisicodrager). Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft het UWV bij de voormalig werkgever de indruk gewekt dat de werknemer onder de no-riskpolis viel en dat geen rekening hoefde te worden gehouden met het risico van de betaling van een WGA-uitkering. Het UWV is echter niet gehouden aan de gerechtvaardigde belangen te voldoen, omdat het algemeen belang zwaarder weegt dan het financiële belang van de voormalig werkgever. Het vertrouwensbeginsel staat dus niet in de weg aan het verhaal van de WGA-uitkering van de werknemer op de ex-werkgever.

Ontdek de Verdiepende Leergang Publiek Arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

Onze Verdiepende Leergang is, in overleg met professor Barend Barentsen van de Universiteit Leiden, speciaal ontworpen voor arbeidsjuristen en HR-adviseurs die werken voor en bij overheidswerkgevers. Het arbeidsrecht wordt behandeld vanuit dat specifieke perspectief.

De Leergang wordt verzorgd door ervaren en deskundige advocaten/docenten van Capra Advocaten en docenten van de Universiteit Leiden. De startdatum is 3 november 2022.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze Jurisprudentie-mailing direct per mail.

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl