Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van februari 2022 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

1. Verkouden werknemer weigert zich ziek te melden

Rechtbank Den Haag 9 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12290

In deze zaak ging het om een langdurig verkouden werknemer die weigerde zich ziek te melden waarna de werkgever de doorbetaling van het salaris stopzette. Tussen partijen is in geschil voor wiens risico het komt dat de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht. Capra Advocaten besteedt in dit artikel aandacht aan de uitspraak van de rechtbank en bespreekt wat de mogelijke (financiële) consequenties voor de werknemer zijn indien hij weigert zich ziek te melden.

2. Ontslag op staande voet en het belang van onverwijld handelen

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 8 april 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1052

Voor Legalflix van de Academie voor de Rechtspraktijk nam Jacobien Frederix-Gianotten een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch door. De zaak ging over het ontslag op staande voet van een voormalig ambtenaar. De uitspraak is met name van belang, omdat daar goed uit naar voren komt hoe belangrijk het is dat het ontslag op staande voet ‘onverwijld’ wordt verleend.

De video kunt u bekijken op deze pagina .

3. Bij herhaling verwijtbaar handelen kan ernstig verwijtbaar handelen opleveren

Hoge Raad 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:63

Anders dan de kantonrechter en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt de Hoge Raad in deze kwestie dat ernstig verwijtbaar handelen ook erin gelegen kan zijn dat een werkgever zich bij herhaling schuldig maakt aan ongelukkig, onzorgvuldig en/of verwijtbaar gedrag, ook als die gedragingen ieder op zichzelf beschouwd niet ernstig verwijtbaar zijn. De Hoge Raad vernietigt de beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en verwijst de zaak door naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

4. Inbreuk op privacy door zakelijke e-mails in te zien, maar geen schadevergoeding

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 december 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3862

Werkgever en werknemer hebben op 8 juni 2017 een vaststellingsovereenkomst gesloten. Vervolgens heeft werkgever zonder daarvoor toestemming aan werkneemster te vragen inzage gehad in haar zakelijke e-mailbox, waarbij is gebleken dat werkneemster een aantal bedrijfsgegevens naar haar persoonlijk e-mailadres had verzonden. Werkneemster vordert in de procedure (onder andere) een schadevergoeding wegens schending van de privacy. Het Hof overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat de e-mailbox onder de bescherming van artikel 8 EVRM valt. De werkgever kan de e-mailbox alleen controleren indien sprake is van een gerechtvaardigd doel en als is voldaan aan de proportionaliteitseis. Het Hof oordeelt dat hiervan geen sprake is, zodat door de werkgever dus inbreuk is gemaakt op de privacy van werkneemster. Volgens het Hof is echter niet aannemelijk geworden dat de werkneemster schade heeft geleden door deze inbreuk en vindt het te ver voeren om al dan niet symbolisch een schadevergoeding toe
te kennen.

5. Mogelijk disproportioneel monitoren van e-mailgebruik: afwijzing ontbindingsverzoek

Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6071

Naar aanleiding van twee concrete signalen dat de werknemer mogelijk betrokken zou zijn bij strafbare feiten of andere omstandigheden is de werkgever een onderzoek gestart en heeft hij onder meer het e-mailgebruik van de werknemer gemonitord. Gebleken is dat de werknemer langdurige diverse niet gemelde nevenactiviteiten heeft verricht, ook onder werktijd. Daarbij was sprake van het langdurig en structureel gebruiken van het zakelijke e-mailadres voor niet-werkgerelateerde doeleinden. Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af, omdat niet kan worden vastgesteld of de monitoring van het e-mailgebruik aan de vereisten van proportionaliteit heeft voldaan, zoals door het EHRM is overwogen in de zaak Barbulescu.

6. Strafontslag na urinetest

Centrale Raad van Beroep 14 oktober 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2556

an een ambtenaar is de disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag opgelegd nadat door de werkgever een urinetest bij hem is afgenomen en deze positief bleek voor wiet en cocaïne. De ambtenaar voert aan dat er geen sprake is van plichtsverzuim en dat inbreuk is gemaakt op zijn privacy. Volgens de Centrale Raad van Beroep bestond er een gerechtvaardigd en zwaarwegend vermoeden dat de ambtenaar tijdens zijn werkzaamheden onder invloed was van drugs, omdat op twee verschillende momenten door verschillende personen rondom de ambtenaar een wietlucht is geroken. Dat was gelet op het Protocol Alcohol, Drugs en Medicijngebruik voldoende om appellant aan te bieden een drugstest te ondergaan. De ambtenaar heeft uit vrije wil ingestemd en meegewerkt aan de afname van de urinetest en heeft ook verschillende verklaringen afgelegd. Op basis van deze gegevens komt de Centrale Raad tot het oordeel dat sprake is van plichtsverzuim. Dat zou zijn gehandeld in strijd met de AVG is bestreden en doet
volgens de Raad ook niet af aan het geconstateerde plichtsverzuim.

7. Vergoeding in het kader van een minnelijke regeling is geen loon voor WW

Centrale Raad van Beroep 14 oktober 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2538

In deze zaak gaat het om de vraag of de (ontslag)vergoeding die op grond van een minnelijke regeling aan de werknemer is betaald, moet worden aangemerkt als loon. Deze vraag is van belang voor het kunnen vaststellen van het recht op een WW-uitkering. De Centrale Raad van Beroep komt tot de conclusie dat het UWV terecht heeft geoordeeld dat de ontslagvergoeding, ter hoogte van drie maandsalarissen, moet worden aangemerkt als ontslagvergoeding en niet als loon. Hieruit volgt dat het UWV zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er geen recht bestaat op een WW-uitkering en deze terecht is geweigerd.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de overheid? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – januari 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl