Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

In dit overzicht van jurisprudentie voor de sector Overheid van juni 2022 bespreken we weer diverse rechterlijke uitspraken.

 1. . Compensatie transitievergoeding voor diepslapers

Centrale Raad van Beroep 1 juni 2022 (ECLI:NL:CRVB:2022:1180)

In geschil is of het UWV de hoogte van de compensatievergoeding terecht op € 0,- heeft vastgesteld in de situatie waarin een dienstverband ná 1 juli 2015 is geëindigd, maar waarbij de tweejaarstermijn van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte is verstreken vóór de inwerkingtreding per 1 juli 2015 van de Wwz. De Centrale Raad van Beroep onderschrijft de uitleg van het UWV niet. Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft de werkgever in deze situatie recht op compensatie van de transitievergoeding die ziet op de periode tot de dag dat de termijn van twee jaar die geldt voor het opzegverbod wegens ziekte is verstreken.

2. Ernstig verwijtbaar handelen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 19 mei 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:1580)

Werknemer is op 2 juni 2002 in dienst getreden bij werkgever en vervulde laatstelijk de functie van Warehouse Operator. Op een gegeven moment ontvangt werkgever van verschillende medewerksters signalen dat werknemer zich schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter wijst dit verzoek af, maar het hof komt tot het oordeel dat voldoende is komen vast te staan dat werknemer zich grensoverschrijdend gedroeg en expliciet seksueel getinte opmerkingen maakte naar diverse medewerksters. Gelet op de ernst van de gedragingen, het aanhoudend karakter daarvan en de omstandigheid dat werknemer zich kennelijk niet bewust is van die ernst, althans die gedragingen bagatelliseert, kan van werkgever niet worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst met werknemer nog langer voortduurt.

3. Klachtplicht in het arbeidsrecht

Gerechtshof Amsterdam 5 april 2022 (ECLI:NL:GHAMS:2022:1060), (ECLI:NL:GHAMS:2022:1061), (ECLI:NL:GHAMS:2022:1062), (ECLI:NL:GHAMS:2022:1063)

Vier voormalig werknemers vorderen van hun ex-werkgever onder meer betaling van een groot aantal overuren, voornamelijk bestaande uit werkzaamheden verricht na sluitingstijd. Werkgever voert aan dat de werknemers geen aanspraak hebben op betaling van de gevorderde overuren, omdat zij hun klachtplicht op grond van artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek (BW) hebben geschonden. Al in 2018 zouden de werknemers hebben geklaagd over het niet uitbetalen van overwerk. Naar het oordeel van het hof ontbreken goede gronden om loon- en aanverwante vorderingen buiten het bereik van de klachtplicht te houden in situaties waar sprake is van een voor de werknemer duidelijk kenbaar gebrek in de prestatie. Wel bestaat er aanleiding om een beroep van de werkgever op schending van de klachtplicht door de werknemer terughoudend te toetsen. In het onderhavige geval slaagt het door de ex-werkgever gedane beroep op schending van de klachtplicht.

4. Vragen naar coronavaccinatie maakt inbreuk op persoonlijke levenssfeer

Rechtbank Amsterdam 2 juni 2022 (ECLI:RBAMS:2022:3029)

In een procedure om kandidaat vliegers aan te nemen heeft KLM in gesprekken met potentiële vliegers de vraag gesteld of een kandidaat volledig gevaccineerd is tegen corona. Ingeval een kandidaat had aangegeven niet volledig gevaccineerd te zijn of bereid daartoe te zijn, of geen antwoord had willen geven op de vraag of de kandidaat volledig gevaccineerd is, dan was dit reden geweest om de betreffende kandidaat geen aanstelling als vlieger bij KLM aan te bieden omdat de kandidaat niet op iedere bestemming kan vliegen. Geoordeeld wordt dat het vragen naar en eisen van een vaccinatie tegen corona een niet gerechtvaardigde inbreuk oplevert van de grondrechten van de kandidaat vliegers, in het bijzonder maakt het inbreuk op de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM).

5. Aantekeningen in personeelsdossier onzorgvuldig tot stand gekomen

Rechtbank Gelderland 10 april 2019 (ECLI:NL:RBGEL:2019:6390)

Een werknemer heeft een officiële waarschuwing gekregen voor het (onder andere) verheffen van zijn stem. Deze waarschuwing wordt later omgezet in een aantekening in het personeelsdossier. Werknemer vordert verwijdering van deze aantekening. De kantonrechter stelt voorop dat de werkgever bevoegd is een personeelsdossier aan te leggen en bij te houden en daarin te vermelden wat hij van belang acht. Een werknemer kan zich verzetten tegen het invoeren van bepaalde informatie indien dat in strijd is met de verplichtingen van goed werkgeverschap. In deze kwestie oordeelt de kantonrechter dat de schriftelijke waarschuwing, later omgezet in een aantekening in het dossier, niet voldoende zorgvuldig tot stand is gekomen, niet berust op voldoende feitelijke onderbouwing en daarmee is genomen in strijd met de redelijke eisen van goed werkgeverschap.

6. Essentialia beëindigingsovereenkomst

Rechtbank Rotterdam 5 april 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:3654)

Gemachtigden van partijen onderhandelen in december 2021 over een beëindigingsovereenkomst nadat de werknemer op staande voet is ontslagen. Nadat de gemachtigde van werknemer heeft aangegeven dat een vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld, meldt de gemachtigde van werkgever dat als gevolg van een miscommunicatie het akkoord niet is bevestigd door de daartoe bevoegde personen binnen de organisatie van werkgever en dat er geen overeenstemming is bereikt. Werknemer vordert primair nakoming van de beëindigingsovereenkomst en subsidiair vernietiging van het ontslag op staande voet. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit de overgelegde e-mailwisseling dat partijen overeenstemming hebben bereikt over diverse punten die zijn aan te merken als essentialia van een overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat er binnen de organisatie van werkgever een miscommunicatie was, komt volgens de kantonrechter voor risico van werkgever.

7. Dienstbetrekking aanvaarden bij een andere werkgever in het kader van het tweede spoor is geen ontslagname door werknemer

Rechtbank Midden-Nederland 30 maart 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1183)

Werkneemster is op 10 januari 2020 ziek uitgevallen. In de loop van 2021 is het tweede spoor gestart. Met ingang van 1 november 2021 is werkneemster voor een periode van zes maanden in dienst getreden bij een andere werkgever. Uit deze gedraging heeft de werkgever afgeleid dat de werkneemster het tussen hen bestaande dienstverband, met inachtneming van de proeftijd, per 1 december 2021 heeft opgezegd. De kantonrechter overweegt dat in het licht van artikel 7:629 lid 12 BW het enkel aanvaarden van een functie elders in het kader van het tweede spoor niet zonder meer als een beëindigingshandeling van de werknemer kan worden gezien. De interpretatie door werkgever van het handelen van werkneemster klemt nog eens temeer nu werkneemster uitdrukkelijk zich direct op het standpunt heeft gesteld dat van een opzegging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen sprake is.

8. Loonstop wegens niet-meewerken aan medische expertise

Rechtbank Midden-Nederland 23 maart 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:1251)

Werkneemster is vanaf 18 juli 2018 arbeidsongeschikt. Werkgever wil op advies van de bedrijfsarts een psychische expertise laten verrichten en meldt aan werkneemster dat het onderzoek niet vrijblijvend is. Werkneemster laat weten dat zij niet achter het inzetten van een medische (psychiatrische) expertise staat waarna werkgever de doorbetaling van het loon stopzet. De kantonrechter is van oordeel dat de loonstop niet op goede gronden is opgelegd, omdat de inzet van de medische expertise niet als redelijk voorschrift kan worden gezien waaraan werkneemster medewerking had moeten verlenen. Het kan werkneemster dan ook niet verweten worden dat zij geen medewerking heeft verleend aan de medische expertise.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste jurisprudentie voor de overheid? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief met rechterlijke uitspraken.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – januari 2023

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl