De samenwerkende overheid

De samenwerkende overheid

De samenwerkende overheid 150 150 Capra Advocaten

Bestuurlijke samenwerking in Nederland vindt traditioneel zijn basis in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Overheden kunnen op basis van deze wet een samenwerkingsverband aangaan. Dit kan een lichte vorm zijn, zoals een gemeenschappelijk orgaan, men kan ook kiezen voor een stevige gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam. Openbare lichamen van verschillende aard kunnen de samenwerking aangaan, gemeenten onderling, gemeenten met provincies, gemeenten met waterschappen. Noem de combinaties maar op.

Op het moment dat er voor samenwerking wordt gekozen, dan vindt dat vaak zijn oorzaak in de noodzaak tot opschaling en verzameling van deskundigheid. De recentelijk opgerichte RUD’s of Omgevingsdiensten zijn hiervan een sprekend voorbeeld.

Het tot stand brengen van dergelijke samenwerkingsvormen heeft vaak personele gevolgen. Er moet gereorganiseerd worden, medewerkers moeten overgeplaatst worden van de veilige omgeving van het openbare lichaam waar zij oorspronkelijk hun werkzaamheden verrichtten naar de onzekerheid van iets nieuws. Dit dient goed geregeld te zijn. De rechtszekerheid eist het. De verschillende Rechtspositieregelingen garanderen dit. Zie bijvoorbeeld het bepaalde in hoofdstuk 12 van de CAR/UWO. Ook de ondernemingsraden hebben hier een rol in.

Kortom, participatie van werknemers in het traject voor wat betreft de personele gevolgen, niet voor wat betreft het politieke besluit tot samenwerking dit is het primaat van de politiek, is geborgd.

Als er dan eenmaal een Sociaal Statuut tot stand is gekomen en de Gemeenschappelijke Regeling moet worden ingericht, hoe gaat dan zo’n plaatsingsprocedure in zijn werk?

Kunnen medewerkers tegen hun wil geplaatst worden?
Moet een terugkeergarantie altijd afgegeven worden?
En wat gebeurt er indien een plaatsing mislukt en ontslag verleend moet worden?
Wie draagt dan de kosten voor het ontslag? Is dat de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling of zijn dat de deelnemers, of is het misschien de gemeente van waaruit de ambtenaar geplaatst is?

Voor dit soort vragen ziet de overheid zich gesteld bij het inrichten van een nieuwe vorm van samenwerking.

Op 21 november vinden bij Capra Zwolle en Capra Den Haag netwerkbijeenkomsten over bestuurlijke samenwerking plaats. In deze netwerkbijeenkomsten zal uiteraard bij deze thema’s nader worden stilgestaan. Het is echter niet het enige waar aandacht aan besteed zal worden.

Samenwerking kan ook een middel zijn om het, voor menig gemeente nadrukkelijk aanwezige doemscenario van herindeling, buiten de deur te houden. Intensivering van de bestuurlijke samenwerking, maar zeker ook het creëren van samenwerkingsverbanden op ambtelijk niveau (denk bijvoorbeeld aan intergemeentelijke sociale diensten) verdienen in dit verband aandacht.

Maar waarom zou het hiertoe beperkt blijven? Is het niet van belang dat in het kader van de samenwerking naar intelligente verbindingen wordt gezocht, dat de mogelijkheden tussen synergie overheid en bedrijfsleven nader worden verkend? Zeker in een tijdvak waar steeds nadrukkelijker over de rol van de terugtredende overheid wordt gedacht, waar de ontwikkeling van regiegemeenten tegen de achtergrond van het denken over de participatiemaatschappij steeds in discussies over de rol van de overheid in de samenleving steeds een prominentere rol gaan spelen, is het nadenken over intelligente verbindingen tussen publiek- en privaatdomein zonder meer wenselijk. Initiatieven zijn er al. Overheden participeren in particuliere initiatieven, gericht op de behartiging van het algemeen belang.

Ambtenaren worden uitgeleend, ambtenaren bekleden zelfs functies in het bedrijfsleven. Ze worden in stelling gebracht. Een ontwikkeling die toe te juichen is, maar die ook risico’s kent. Niet in de laatste plaats voor de ambtenaar zelf. In publiek private samenwerking komt het steeds vaker voor dat ambtenaren als het ware uitgeleend worden aan particuliere initiatieven. Zij treden daar op als adviseur, als wegbereider voor de realisering van het particuliere initiatief en onder omstandigheden zijn zij zelfs directeur van dergelijke initiatieven. Zij lopen dan het risico in een dubbele loyaliteit terecht te komen. Het is immers niet altijd zo dat het belang van het particuliere initiatief parallel loopt aan het belang van de overheid. Voor welk belang moet de ambtenaar dan kiezen? Wat zijn de consequenties indien hij na een afweging tot de conclusie komt dat het belang van de gemeente ondergeschikt moet worden gemaakt aan het belang van het particuliere initiatief? Maakt hij zich dan schuldig aan integriteitsschending? De vragen “poppen al op” om maar eens een modern begrip te introduceren. De antwoorden zijn echter nog niet gegeven. Ook hier zal nader bij stilgestaan worden.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Capra Academie
Samenwerken, ook als het anders moet. 2048 1365 Capra Advocaten

Samenwerken, ook als het anders moet.

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021

Artikel

lees meer
Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

Artikel

lees meer
Omgevingswet 2022: Omgevingsdiensten, let op u saeck! 150 150 Capra Advocaten

Omgevingswet 2022: Omgevingsdiensten, let op u saeck!

Artikel

lees meer
De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren 150 150 Capra Advocaten

De gevolgen van de Wnra voor privatiseren en deprivatiseren

Artikel

lees meer
Het overgangsrecht van de Wgr 150 150 Capra Advocaten

Het overgangsrecht van de Wgr

Artikel

lees meer
GR-scan 150 150 Capra Advocaten

GR-scan

Nieuws

lees meer
Samenwerking en de gewijzigde Wgr 150 150 Capra Advocaten

Samenwerking en de gewijzigde Wgr

Artikel

lees meer
Het primaat van de politiek 150 150 Capra Advocaten

Het primaat van de politiek

Artikel

lees meer
Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH) 150 150 Capra Advocaten

Vormen van samenwerking op bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH)

Artikel

lees meer
De samenwerkende overheid 150 150 Capra Advocaten

De samenwerkende overheid

Artikel

lees meer
Werk, zorg en jeugd 150 150 Capra Advocaten

Werk, zorg en jeugd

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: de eerste ervaringen 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: de eerste ervaringen

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl