Geheimhoudingsbeding geen reden voor afwijzing Wob-verzoek

Geheimhoudingsbeding geen reden voor afwijzing Wob-verzoek

Geheimhoudingsbeding geen reden voor afwijzing Wob-verzoek 150 150 Capra Advocaten

Het komt nogal eens voor dat er met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij overheidsinstanties documenten worden opgevraagd die te maken hebben met individuele rechtspositionele kwesties. Afgifte werd nogal eens geweigerd met het argument dat de kwestie niet aan te merken was als een bestuurlijke aangelegenheid zodat de Wob niet van toepassing was. Dat argument is anno 2009 eigenlijk wel achterhaald.

De afgelopen jaren heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State in diverse uitspraken de Wob van toepassing verklaard op verzoeken om afgifte van stukken die betrekking hadden op de rechtspositie van individuele ambtenaren. In principe zullen de opgevraagde documenten dus afgegeven moeten worden tenzij er sprake is van één van de absolute of relatieve weigeringsgronden uit genoemde wet.

Hoe wordt een verzoek om afgifte van stukken beoordeeld als de werkgever en de werknemer in het kader van een mediationtraject met elkaar geheimhouding overeen zijn gekomen?

Op 31 maart 2009 oordeelde de Rechtbank Assen over de weigering van een gemeente om inzage te verlenen in de rapporten die hadden geleid tot de schorsing van de directeur van een basisschool in die gemeente. De schorsing en het uitblijven van informatie over de redenen daarvoor hadden geleid tot grote commotie in het dorp, aldus de aanvrager. Het college had het verzoek geweigerd omdat er met de directeur een mediationtraject had plaatsgevonden en partijen daarbij hadden afgesproken dat er geen inhoudelijke uitlatingen werden gedaan aan derden over het arbeidsgeschil. Afgifte van de rapporten zou leiden tot een schending van deze afspraken om welke reden het verzoek niet was gehonoreerd. De aanvrager van de stukken kon zich in dat standpunt niet vinden en stelde beroep in.

Volgens de rechtbank is de nakoming van een overeenkomst een niet in de Wob opgenomen absolute of relatieve weigeringsgrond. Een mediationovereenkomst kan partijen slechts in hun onderlinge verhouding binden. Indien een derde een beroep doet op de wettelijke plicht tot openbaarmaking op grond van de Wob, kunnen de afspraken die partijen onderling hebben gemaakt niet aan afgifte van de stukken in de weg staan, aldus de rechtbank.

Het college had subsidiair nog aangevoerd dat het belang van privacy van betrokken personen maakte dat het verzoek moest worden afgewezen. Ook dit argument werd verworpen door de rechtbank. De rechtbank overwoog dat daar waar het gaat om het beroepshalve functioneren van ambtenaren slechts in (zeer) beperkte mate een beroep gedaan kan worden op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Deze overweging is inmiddels ook vaste jurisprudentie (bijvoorbeeld de Afdeling 14 juli 2004, LJN AQ1360 en 4 juni 2008, LJN BD3114). Slechts wanneer het verzoek het openbaar maken van namen en adresgegevens zou betreffen ligt dat anders, aldus de rechtbank.

Volgens de rechtbank had de schorsing van de directeur in het dorp veel impact gehad zodat het belang om inzicht te krijgen in de onderliggende redenen niet kon worden ontkend. Het college had de gevraagde rapporten dan ook moeten afgeven.

per 1 mei 2022 geld de Wet open overheid, dit kan van invloed zijn op de inhoud van dit artikel. Voor actuele informatie: neem contact op met het Expertteam Privacy en Open Overheid.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk? 150 150 Capra Advocaten

AVG en Personeelszaken; een verstandshuwelijk?

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer
De Wet open overheid in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

De Wet open overheid in de zorgsector

Artikel

lees meer
Privacy-perikelen rondom thuiswerken 150 150 Capra Advocaten

Privacy-perikelen rondom thuiswerken

Artikel

lees meer
Vertrouwen is goed, controleren is beter? 150 150 Capra Advocaten

Vertrouwen is goed, controleren is beter?

Artikel

lees meer
AI-regulatie in vogelvlucht 150 150 Capra Advocaten

AI-regulatie in vogelvlucht

Artikel

lees meer
5 jaar AVG 150 150 Capra Advocaten

5 jaar AVG

Artikel

lees meer
Persoonlijke beleidsopvattingen onder de Woo 150 150 Capra Advocaten

Persoonlijke beleidsopvattingen onder de Woo

Artikel

lees meer
Ontslag werkneemster ROC na publicatie kritisch boek 150 150 Capra Advocaten

Ontslag werkneemster ROC na publicatie kritisch boek

Artikel

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Maastricht 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Maastricht

Online kennisbijeenkomst 3 maart 2022

lees meer
Kennisbijeenkomst Capra Zwolle 150 150 Capra Advocaten

Kennisbijeenkomst Capra Zwolle

Online kennisbijeenkomst 3 maart 2022

lees meer
Privacy in het onderwijs aan de hand van enkele uitspraken 150 150 Capra Advocaten

Privacy in het onderwijs aan de hand van enkele uitspraken

Artikel

lees meer
Wet open overheid: doel en reikwijdte 150 150 Capra Advocaten

Wet open overheid: doel en reikwijdte

Artikel

lees meer
Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd? 150 150 Capra Advocaten

Zeg werknemer, ben jij gevaccineerd?

Artikel

lees meer
Het coronavirus en arbeidsrechtelijke vragen Zorg
Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen 1986 1286 Capra Advocaten

Het coronavirus en privacyrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Doorzoeken van de mailbox van de werknemer 150 150 Capra Advocaten

Doorzoeken van de mailbox van de werknemer

Artikel

lees meer
Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021 150 150 Capra Advocaten

Een terugblik op de online Privacy Pauze van 25 mei 2021

Artikel

lees meer
Een nieuw model van de verwerkersovereenkomst 150 150 Capra Advocaten

Een nieuw model van de verwerkersovereenkomst

Artikel

lees meer
Structuurwijziging van de ambtelijke top van de gemeente 150 150 Capra Advocaten

Structuurwijziging van de ambtelijke top van de gemeente

Artikel

lees meer
Wet Woo: gevolgen voor de onderwijssector 150 150 Capra Advocaten

Wet Woo: gevolgen voor de onderwijssector

Artikel

lees meer
Het OR-privacyboekje 150 150 Capra Advocaten

Het OR-privacyboekje

Artikel

lees meer
Toegangstesten en testbewijzen in het onderwijs (mbo en ho) 150 150 Capra Advocaten

Toegangstesten en testbewijzen in het onderwijs (mbo en ho)

Artikel

lees meer
Een eerste blik op de Wet open overheid 150 150 Capra Advocaten

Een eerste blik op de Wet open overheid

Artikel

lees meer
Online Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

Online Privacy Pauze

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het laatste privacy-nieuws in het publieke domein.

lees meer
Datalek: voorkomen is beter dan genezen 150 150 Capra Advocaten

Datalek: voorkomen is beter dan genezen

Artikel

lees meer
Virtuele Privacy Pauze 150 150 Capra Advocaten

Virtuele Privacy Pauze

U verzorgt uw kopje koffie, wij bespreken met u het laatste privacy-nieuws in het publieke domein.

lees meer
Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek! 150 150 Capra Advocaten

Niet ieder informatieverzoek is een Wob-verzoek!

Artikel

lees meer
Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand 150 150 Capra Advocaten

Privacy: enkele hoogtepunten van de afgelopen maand

Artikel

lees meer
Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona 150 150 Capra Advocaten

Autoriteit Persoonsgegevens over privacy en corona

Artikel

lees meer
Focus op privacy 150 150 Capra Advocaten

Focus op privacy

Artikel

lees meer
De Wet openbaarheid van bestuur 150 150 Capra Advocaten

De Wet openbaarheid van bestuur

Artikel

lees meer
Wachtgeldgegevens en de Wob 150 150 Capra Advocaten

Wachtgeldgegevens en de Wob

Artikel

lees meer
Schrapping dwangsom uit Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 150 150 Capra Advocaten

Schrapping dwangsom uit Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Artikel

lees meer
Een Wobverzoek: is het document voor intern beraad? 150 150 Capra Advocaten

Een Wobverzoek: is het document voor intern beraad?

Artikel

lees meer
Mag RTL Nieuws alles vragen? 150 150 Capra Advocaten

Mag RTL Nieuws alles vragen?

Artikel

lees meer
Vertrouwelijk of openbaar? 150 150 Capra Advocaten

Vertrouwelijk of openbaar?

Artikel

lees meer
Geheimhoudingsbeding geen reden voor afwijzing Wob-verzoek 150 150 Capra Advocaten

Geheimhoudingsbeding geen reden voor afwijzing Wob-verzoek

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl