Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) stelt grenzen aan de salarissen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen die werkzaam zijn in de publieke en semipublieke sector. Daarnaast zijn de organisaties die onder de werkingssfeer van de WNT vallen, verplicht om bepaalde gegevens over salarissen en vergoedingen openbaar te maken.

Ook zorginstellingen moeten rekening houden met de WNT. De Kantonrechter Utrecht gaf hiervoor in zijn uitspraak van 20 oktober 2017 de volgende verklaring: “Die wet maximeert de salarissen en ontslagvergoedingen die werkgevers en topfunctionarissen van instellingen met een publieke taak kunnen overeenkomen, omdat het publiek geld betreft dat primair aangewend dient te worden voor de publieke taak, in dit geval de zorg.”

De WNT is ingegaan op 1 januari 2013. Sindsdien zijn de regels voortdurend in beweging. De bezoldigingsmaxima worden bijvoorbeeld jaarlijks geïndexeerd en ook het normenkader zelf wordt regelmatig geactualiseerd. Tijd voor een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

WNT niet van toepassing op medisch specialisten

De eerste ontwikkeling waar ik u op wil attenderen, is dat sinds 1 juli 2017 in de WNT is vastgelegd, in artikel 1.5a WNT om precies te zijn, dat deze wet niet van toepassing is op medisch specialisten. Mijn collega Mark van de Laar heeft in augustus van dit jaar een artikel geschreven over het feit dat medisch specialisten zijn uitgesloten van toepassing van de WNT.

Wnt-3 van tafel

Een andere belangrijke ontwikkeling is van meer recente datum. Op 14 november jl. heeft het kabinet laten weten dat het wetsvoorstel Uitbreiding personele reikwijdte WNT – ook wel de Wnt-3 genoemd  – niet wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Insteek van dit wetsvoorstel was om ook de bezoldiging van niet-topfunctionarissen te maximeren. Door dit plan is nu dus een streep gehaald. Aanleiding voor dit besluit van het kabinet waren het kritische advies van de Raad van State over het wetsvoorstel en weerstand uit de markt.

In het Regeerakkoord werd al een voorschot genomen op het besluit om het wetsvoorstel niet in te dienen. Daarin is namelijk het volgende vastgelegd: “Daarnaast is het voor het functioneren van de overheid goed dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten (…) in dienst kunnen worden genomen.”

Denk-Kamerlid Ozturk heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen een wetsvoorstel ingediend waarvan de strekking gelijk is als het concept voorstel Wnt-3. Om de hiervoor genoemde redenen ligt het voor de hand dat dit voorstel de eindstreep niet gaat halen.

De Wet Normering Topinkomens in de rechtspraak

Ook in juridische procedures is de WNT met enige regelmaat onderwerp van gesprek (of beter gezegd: onderwerp van geschil).

Kantonrechter Utrecht over toepassing WNT

Een eerste voorbeeld hiervan betreft de, in het bovenstaande, al genoemde uitspraak van de Kantonrechter Utrecht. Aanleiding voor de uitspraak was een verzoek van zorginstelling Warande om de arbeidsovereenkomst met het enig lid van de Raad van Bestuur te ontbinden wegens een verstoorde verhouding c.q. andere omstandigheden (de ‘restgrond’ van artikel 7:669, lid 3 sub h, BW). De kantonrechter wees het ontbindingsverzoek toe. Partijen waren het erover eens dat dit betekende dat de bestuurder aanspraak kon maken op een transitievergoeding van nagenoeg € 154.000,00 bruto. De medewerker stelde echter dat Warande ook een billijke vergoeding moest voldoen, van maar liefst € 150.000,00 bruto.  Warande was het hier niet mee eens en wees daarbij onder andere op de WNT. De kantonrechter overwoog naar aanleiding hiervan dat hij weliswaar niet gebonden is aan de in de WNT genoemde maximering, maar dat dit niet wegneemt dat het doel en strekking van die wet door de rechter wel als relevante omstandigheid in de overweging moet worden betrokken. Vervolgens stelde hij vast dat Warande ernstig verwijtbaar had gehandeld jegens de bestuurder, omdat hij haar volledig had overvallen met de wens om het dienstverband te beëindigen, en wees hij een billijke vergoeding toe van € 50.000,00.

Kantonrechter Roermond over WNT

Ook de uitspraak van de Kantonrechter Roermond van 11 oktober 2017 mag hier niet onvermeld blijven. Die uitspraak ziet op een discussie tussen Stichting Daelzicht en een voormalig lid van de Raad van Bestuur. Nadat de OR van de zorginstelling het vertrouwen in de Raad van Bestuur had opgezegd, hadden partijen een vertrekregeling getroffen. In het kader van deze regeling was onder andere afgesproken dat de bestuurder de beëindigingsvergoeding zou ontvangen die partijen bij aanvang van het dienstverband waren overeengekomen, zijnde een bedrag van ruim € 185.000,00. De ex-bestuurder maakte vervolgens ook aanspraak op uitbetaling van de ‘openstaande’ vakantiedagen. De zorginstelling stelde zich op het standpunt dat de WNT niet toeliet dat de vakantiedagen werden uitbetaald.

De kantonrechter stelde de werkgever in het gelijk. Hij overwoog daartoe dat een vaststellingsovereenkomst op zichzelf de ruimte biedt om af te wijken van dwingend recht, maar dat die ruimte wordt begrensd door de goede zeden of openbare orde. En afwijken van de WNT is volgens de kantonrechter nu juist in strijd met de openbare orde. Andere kantonrechters in den lande hebben hetzelfde overwogen.

Uit deze uitspraak blijkt dat het adagium ‘afspraak is afspraak’ in de context van een WNT-situatie niet altijd opgaat. Als de beëindigingsvergoeding hoger is dan de WNT toelaat, dan mag de ex-werkgever het te hoge deel van de vergoeding niet uitbetalen. Als de te hoge vergoeding al is uitbetaald, dan moet de zorginstelling het te hoge bedrag terugvorderen.

Heeft u vragen over de Wet Normering Topinkomens?

Als u meer wil weten over de WNT, kunt u contact opnemen met mij of met uw vaste contactpersoon.

Contact over dit onderwerp

Jacobien Frederix-Gianotten

Jacobien Frederix-Gianotten

Advocaat
Vestiging:
Den Haag
Sector:
Overheid, Onderwijs
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Normalisering
Telefoon:
070 - 364 81 02
Mobiel:
06 18 50 10 69

Gerelateerd

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Corona en ziekteverzuim 150 150 Capra Advocaten

Corona en ziekteverzuim

Artikel

lees meer
Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers 150 150 Capra Advocaten

Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers

Artikel

lees meer
De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten 150 150 Capra Advocaten

De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in? 150 150 Capra Advocaten

Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in?

Artikel

lees meer
De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit 150 150 Capra Advocaten

De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit

Artikel

lees meer
Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen 150 150 Capra Advocaten

WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen

Artikel

lees meer
Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg) 150 150 Capra Advocaten

Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg)

Artikel

lees meer
Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT 150 150 Capra Advocaten

Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders 150 150 Capra Advocaten

Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Artikel

lees meer
Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen? 150 150 Capra Advocaten

Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen?

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Column: Alternatieve feitenonderzoeken? 150 150 Capra Advocaten

Column: Alternatieve feitenonderzoeken?

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
De integere zorgbestuurder? 150 150 Capra Advocaten

De integere zorgbestuurder?

Artikel

lees meer
Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg

Nieuws

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Actualiteiten WNT in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Het bewustwordingsgesprek 150 150 Capra Advocaten

Het bewustwordingsgesprek

Artikel

lees meer
Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt 150 150 Capra Advocaten

Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt

Artikel

lees meer
Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’ 150 150 Capra Advocaten

Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’

Artikel

lees meer
Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’ 150 150 Capra Advocaten

Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 150 150 Capra Advocaten

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Artikel

lees meer
Een beetje meer integer graag! 150 150 Capra Advocaten

Een beetje meer integer graag!

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
De voorbeeldfunctie van de bestuurder 150 150 Capra Advocaten

De voorbeeldfunctie van de bestuurder

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers

Artikel

lees meer
Wet openbaarmaking topinkomens 150 150 Capra Advocaten

Wet openbaarmaking topinkomens

Artikel

lees meer
Wet normering topinkomens in de semipublieke sector 150 150 Capra Advocaten

Wet normering topinkomens in de semipublieke sector

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl