De geschorste topfunctionaris

De geschorste topfunctionaris

De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) roept tal van vragen op. Welke instellingen vallen onder de werking van deze wet? Wie is topfunctionaris? Welke vergoedingen vallen onder het begrip bezoldiging? En welke vergoedingen worden gerekend tot de ontslagvergoeding?

Wordt loon tijdens schorsing gerekend tot de ontslagvergoeding?

Deze vraag werd in de uitspraak van 13 juni 2016 aan de Kantonrechter Amsterdam voorgelegd in een zogenaamd artikel 96 Rv-procedure. De rechter werd gevraagd of de periode waarin de topfunctionaris eenzijdig is geschorst, vooruitlopend op het ontslagbesluit, valt onder de werking van artikel 2.10 lid 3 WNT.
De rechter beantwoordde deze vraag bevestigend. Artikel 2.10 lid 3 WNT maakt geen uitzondering voor de situatie dat een functionaris bezwaar heeft gemaakt tegen zijn schorsing of de situatie dat de bedoelingen van partijen niet waren gericht op misbruik van de WNT, zo oordeelde de rechter. Het loon dat wordt uitbetaald tijdens de schorsing moet daarom worden aangemerkt als een ontslagvergoeding en komt dus in mindering op de maximale vertrekvergoeding onder de WNT.

Kantonrechter Amsterdam volgt het standpunt van Minister

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als toezichthouder van de WNT, neemt hetzelfde standpunt in als de Kantonrechter Amsterdam. Volgens de Minister schrijft artikel 2.10 lid 3 WNT immers dwingend voor dat de bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult, wordt aangemerkt als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Er is derhalve sprake van bezoldiging, maar voor de toepassing van de WNT wordt deze als ontslaguitkering aangemerkt en als zodanig genormeerd. Een andere uitleg zou er volgens de Minister toe leiden dat aan artikel 2.10 lid 3 WNT geen enkele betekenis meer toekomt.

Vrijwillige of onvrijwillige non-activiteit is volgens de Minister niet van belang

Of er sprake is van vrijwillige of onvrijwillige non-activiteit is hierbij naar het oordeel van de Minister niet van belang. Voor de toepassing van artikel 2.10 lid 3 WNT is bepalend dat de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband feitelijk geen werkzaamheden meer verricht.

Loon tijdens schorsing als ordemaatregel behoort volgens Minister niet tot ontslaguitkering

Slechts de doorbetaling van bezoldiging tijdens een korte periode van formele schorsing hangende een onderzoek wordt niet tot de ontslaguitkering gerekend, maar blijft als bezoldiging genormeerd. Dit is volgens de Minister gebaseerd op een redelijke uitleg van artikel 2.10 lid 3 WNT. Bij het nemen van een dergelijke ordemaatregel staat nog niet vast wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn. Evenmin staat derhalve vast dat en wanneer het dienstverband eindigt.

Kantonrechter Midden-Nederland: Loon gedurende formele schorsing valt niet onder ontslagvergoeding

Maar wordt met deze uitleg van de Minister artikel 2.10 lid 3 WNT op de juiste wijze geïnterpreteerd? Uit de wetsgeschiedenis van art. 2.10 lid 3 blijkt namelijk dat op het moment dat partijen overeenkomen dat loon wordt (door)betaald zonder dat daar werk tegenover staat, dit moet worden gezien als een beëindigingsvergoeding. Daarvan is in het geval van een schorsing vooruitlopend op een ontslag geen sprake. De werkgever laat de werknemer immers niet langer zijn werkzaamheden verrichten. Dit is geen afspraak, maar een eenzijdig genomen maatregel.

In de uitspraak van 21 december 2016 volgt de kantonrechter Midden-Nederland deze redenering. De rechter oordeelt dat in deze situatie het salaris dat tijdens een onvrijwillige op non-actiefstelling is doorbetaald niet meetelt voor het WNT-maximum. Op grond van art. 7:628 BW en de jurisprudentie van de Hoge Raad komt een schorsing immers voor rekening van de werkgever en blijft het loon gedurende deze periode verschuldigd. Een strikte toepassing van art. 2.10 lid 3 WNT zou in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever om misbruik te voorkomen, zo oordeelde de rechter in deze kwestie.

Loon tijdens non-activiteit: De praktijk

Juridisch een mooie uitspraak van de Kantonrechter Midden-Nederland, maar zoals vaker zal de praktijk weerbarstiger zijn. Wanneer afscheid wordt genomen van een topfunctionaris vindt dit vaak in goed overleg plaats, waarbij partijen elkaars wederzijdse belangen respecteren. Een eenzijdig schorsing wordt vaak – en niet ten onrechte – als onnodig diffamerend ervaren. Om deze maatregel te voorkomen maken partijen in voorkomende gevallen afspraken over het tijdelijk niet verrichten van werkzaamheden vooruitlopend op de definitieve beëindiging van het dienstverband. U dient er rekening mee te houden dat wanneer in een dergelijke situatie het loon wordt doorbetaald, dit in mindering wordt gebracht op de maximale WNT-vergoeding. Niet zo verwonderlijk dat een cliënt mij recent de vraag stelde: ‘dan toch maar schorsen?’. Afhankelijk van de situatie zal dit zeker de moeite van het overwegen waard zijn. Een waarschuwing is echter op zijn plaats. Gelet op het standpunt dat tot op heden door de Minister is ingenomen is het nog maar de vraag of het oordeel van de Kantonrechter Midden-Nederland wordt gevolgd.

Contact over dit onderwerp

Maartje Rutten

Maartje Rutten

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Medezeggenschapsrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 48 17 89 42

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers 150 150 Capra Advocaten

Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
Arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren in de tweede helft van 2020 1508 826 Capra Advocaten

Arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren in de tweede helft van 2020

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten 150 150 Capra Advocaten

De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten

Artikel

lees meer
Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in? 150 150 Capra Advocaten

Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in?

Artikel

lees meer
De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit 150 150 Capra Advocaten

De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit

Artikel

lees meer
CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Misverstanden over ABP-pensioen 1508 826 Capra Advocaten

Misverstanden over ABP-pensioen

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer
Een leerzame ontbinding van een tijdelijke arbeidsovereenkomst 1508 826 Capra Advocaten

Een leerzame ontbinding van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Nu al een interessante uitspraak over publiek arbeidsrecht 1508 826 Capra Advocaten

Nu al een interessante uitspraak over publiek arbeidsrecht

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen 150 150 Capra Advocaten

WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen

Artikel

lees meer
Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg) 150 150 Capra Advocaten

Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg)

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT 150 150 Capra Advocaten

Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT? 150 150 Capra Advocaten

Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT?

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
De integere zorgbestuurder? 150 150 Capra Advocaten

De integere zorgbestuurder?

Artikel

lees meer
Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg

Nieuws

lees meer
Actualiteiten WNT in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
Wet openbaarmaking topinkomens 150 150 Capra Advocaten

Wet openbaarmaking topinkomens

Artikel

lees meer
Arbeidsvoorwaarden waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsvoorwaarden waterschappen

Artikel

lees meer
Wet normering topinkomens in de semipublieke sector 150 150 Capra Advocaten

Wet normering topinkomens in de semipublieke sector

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl