Uitbreiding tijdsbestedingsnorm wethouder versus tijdelijke waarneming in collegeverband

Uitbreiding tijdsbestedingsnorm wethouder versus tijdelijke waarneming in collegeverband

Uitbreiding tijdsbestedingsnorm wethouder versus tijdelijke waarneming in collegeverband 150 150 Capra Advocaten

Wanneer binnen het  college van burgemeester en wethouders afspraken worden gemaakt over een tijdelijke interne herschikking van de taakverdeling tussen de wethouders en de burgemeester  om zo gedurende een korte periodeorganisatorische problemen te kunnen opvangen, kan men voor onaangename verrassingen komen te staan, zo blijkt wel uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep van 7 februari 2013, LJN BZ0820.

Uitspraak van 7 februari 2013
Op 7 februari 2013 heeft de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een kwestie over de wachtgelduitkeringen van twee gewezen wethouders.

In de kwestie was door het college gekozen voor een tijdelijke maatwerkoplossing in verband met de ziekte en nadien het overlijden van de burgemeester. Om de grotere werkdruk op te kunnen vangen, had het college zelf besloten om de benoemingsomvang van twee deeltijdwethouders tijdelijk te verhogen tot 100%. Deze verhoogde omvang bestond nog altijd ten tijde van het eindigen van het wethouderschap, op welk moment beide wethouders in aanmerking kwamen voor een wachtgelduitkering. Beide wethouders ontvingen vanaf dat moment een wachtgelduitkering op basis van een fulltime wethouderschap.

Naar aanleiding van vragen uit de raad, zijn de wachtgelduitkeringen onderzocht. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders kwamen tot het oordeel dat deze uitkeringen ten onrechte waren vastgesteld op basis van een fulltime wethouderschap. Op grond van de Gemeentewet heeft uitsluitend de raad de bevoegdheid om wethouders te benoemen en de omvang van het wethouderschap vast te stellen en te wijzigen. In de kwestie had de raad beide wethouders voor de helft van een fulltime wethouderschap benoemd en daarin zijn door de raad naderhand geen wijzigingen aangebracht.

In de besluiten van het college over de herschikking van de taken tussen wethouders en burgemeester werd weliswaar gesproken van uitbreiding van de benoemingsomvang en uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm (dat wil zeggen: de tijd die een wethouder vanuit bezoldigingsoogpunt aan zijn functie besteed),maar de raad en het college stelden zich op het standpunt dat steeds sprake was geweest van waarneming en dat waarneming rechtens geen invloed kan hebben op de (hoogte van de) wedde van een wethouder en zijn of haar Appa-uitkering. Subsidiair was het standpunt van zowel de raad als het college dat voor zover er in de collegebesluiten al sprake was van een uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm, die besluiten onbevoegd waren genomen door het college. Dit standpunt werd kracht bijgezet door te wijzen op de Gemeentewet die de bevoegdheid om de tijdsbestedingsnorm van wethouders vast te stellen exclusief toekent aan de raad. Het college heeft deze bevoegdheid niet. De raad meende dan ook  vanuit haar controlerende taak bevoegd te zijn om deze besluiten te vernietigen.

Tegen deze achtergrond heeft de raad besloten de wachtgelduitkering vast te stellen op de tijdsbestedingsnorm van het deeltijdwethouderschap en heeft hij ook besloten tot terugvordering van hetgeen als gevolg hiervan onverschuldigd was betaald.In bezwaar zijn deze besluiten gehandhaafd.

De opvatting van de raad hield echter geen stand bij de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was wel degelijk sprake geweest van een uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm. Daarbij heeft de voorzieningenrechter zich laten leiden door de tekst van de besluiten van het college, waarin volgens hem met zoveel woorden staat dat het gaat om een uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm. Vervolgens onderschreef de voorzieningenrechter de stelling dat het college niet bevoegd is om besluiten tot verhoging van de tijdsbestedingsnorm te nemen. De voorzieningenrechter ging echter niet mee in het standpunt dat, voor zover er al sprake zou zijn van besluiten omtrent de uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm,deze onbevoegd genomen besluiten ingetrokken of vernietigd waren bij het raadsbesluit. In beginsel zou de raad, volgens de voorzieningenrechter, de onbevoegd genomen collegebesluiten alsnog kunnen intrekken en daarvoor eigen besluiten in de plaats kunnen stellen, maar de rechter heeft in overweging gegeven dat een wijziging, met terugwerkende kracht, wel eens in strijd zou kunnen zijn met het rechtszekerheidsbeginsel. Voor wat betreft de wachtgeldbesluiten, heeft de voorzieningenrechter voorts overwogen dat uitsluitend het college bevoegd is te besluiten ter uitvoering van de wachtgeldregelgeving. De grondslag hiervoor vindt hij in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep heeft vervolgens onmiddellijk uitspraak gedaan in de hoofdzaak en de in geding zijnde bestreden besluiten vernietigd. De wachtgelduitkeringen op basis van een fulltime wethouderschap zijn derhalve van kracht gebleven, zolang zij niet worden ingetrokken of vernietigd.

Beschouwing
Dat in de onderhavige kwestie in de door het college genomen besluiten is gesproken van een uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm in plaats van waarneming is niet geheel onbegrijpelijk. Ik sluit niet uit dat deze vergissing elders zo weer wordt gemaakt. De Gemeentewet biedt immers een grondslag voor de uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm. De figuur van waarneming door het college is echter met de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur uit de Gemeentewet verdwenen. Toch is de wetgever de bevoegdheid om in collegeverband op ad hoc basis in waarneming te voorzien ook na de dualisering blijven erkennen, zo blijkt uitdrukkelijk uit de wetsgeschiedenis.

Het past binnen deze ad hoc afspraken dat een deeltijdwethouder die het ambt van een collega-wethouder waarneemt ook voor de extra werkzaamheden in verband met waarneming – naast zijn of haar wethouderswedde – een vergoeding of waarnemingstoelage ontvangt. Aan deze vergoeding kunnen, mijns inziens, geen rechten worden ontleend met het oog opeen wachtgelduitkering. Dit is anders als er sprake is van uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm. Deze norm is het uitgangspunt voor de laatstgenoten wedde op basis waarvan de hoogte van de wachtgelduitkering wordt vastgesteld.

De uitspraak van de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep van7 februari 2013 leert dat wanneer binnen collegeverband een tijdelijke maatwerkoplossing of een tijdelijke interne herschikking van de taakverdeling tussen de wethouders en de burgemeester vereist is om gedurende een korte periode organisatorische problemen te kunnen opvangen, men bedacht moet zijn op de juiste en gewenste inbedding daarvan. De consequentie van de uitspraak van de voorzieningenrechter kan zijn dat een wethouder die aan het slot van zijn deeltijdwethouderschap een week fulltime werkt, bij de hantering van een onjuist begrip door het bestuursorgaan, in aanmerking komt voor een wachtgelduitkering die hoger is dan zijn wedde als wethouder. Met recht mag men zich afvragen of dit past in een tijd waarin de uitkeringen van de ‘gewone’ werknemer maatschappelijk zo nadrukkelijk onderwerp van bespreking zijn. Hier past aldus een zorgvuldige procedure en een zorgvuldige formulering. De advocaten van Capra kunnen u hierbij desgewenst van dienst zijn.

Ad Kerkhof

Contact over dit onderwerp

Ad Kerkhof

Ad Kerkhof

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Onderwijs, Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht
Telefoon:
073 - 613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 54

Gerelateerd

Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
1% ziek, dat mag toch niet? 150 150 Capra Advocaten

1% ziek, dat mag toch niet?

Artikel

lees meer
Het verzoek om een herbeoordeling bij het UWV 150 150 Capra Advocaten

Het verzoek om een herbeoordeling bij het UWV

Artikel

lees meer
Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens 150 150 Capra Advocaten

Van passende arbeid naar bedongen arbeid: een dunne grens

Artikel

lees meer
Einde Ziektewetuitkering en weer ziek 150 150 Capra Advocaten

Einde Ziektewetuitkering en weer ziek

Artikel

lees meer
Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek. 150 150 Capra Advocaten

Hoezo een arbeidsconflict? Ik ben ziek.

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller 150 150 Capra Advocaten

Vereenvoudigde behandeling WIA: eenvoudiger én sneller

Artikel

lees meer
Update UWV Werkwijzer Poortwachter 150 150 Capra Advocaten

Update UWV Werkwijzer Poortwachter

Artikel

lees meer
Corona : relevante onderwerpen 150 150 Capra Advocaten

Corona : relevante onderwerpen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Overheid – selectie jaaroverzicht 2021

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts en het tuchtrecht in 2021

Artikel

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 150 150 Capra Advocaten

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Artikel

lees meer
Gesprek met Max Asscher, voormalig bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Gesprek met Max Asscher, voormalig bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Over de bedrijfsarts, bingo’s en ontslag 150 150 Capra Advocaten

Over de bedrijfsarts, bingo’s en ontslag

Artikel

lees meer
Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus 150 150 Capra Advocaten

Actueel: Arbeidsrechtelijke vragen over het coronavirus

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2) 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts (deel 2)

Artikel

lees meer
Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV? 150 150 Capra Advocaten

Wat gaat voor: oordeel bedrijfsarts of deskundigenoordeel UWV?

Artikel

lees meer
Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager? 150 150 Capra Advocaten

Bent u eigenlijk wel eigenrisicodrager?

Artikel

lees meer
De preventieve rol van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De preventieve rol van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer 800 533 Capra Advocaten

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen akkoord in Eerste Kamer

Artikel

lees meer
Esther van Gaal
Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur 800 533 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur

Artikel

lees meer
Covid-19 en de mondkapjesplicht 150 150 Capra Advocaten

Covid-19 en de mondkapjesplicht

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’

Artikel

lees meer
Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij? 150 150 Capra Advocaten

Zet een contractuele opzegtermijn de WNT opzij?

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Artikel

lees meer
Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet? 150 150 Capra Advocaten

Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet?

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV – 3

Artikel

lees meer
Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd 150 150 Capra Advocaten

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli ingevoerd

Artikel

lees meer
Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer 150 150 Capra Advocaten

Controle en ontslag van een ‘arbeidsongeschikte’ werknemer

Artikel

lees meer
COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV 150 150 Capra Advocaten

COVID-19 (Corona), re-integratie en het UWV

Artikel

lees meer
Zorg zzp-er in de zorgen? 150 150 Capra Advocaten

Zorg zzp-er in de zorgen?

Artikel

lees meer
Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 150 150 Capra Advocaten

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu? 150 150 Capra Advocaten

Ziekmelding vanuit het buitenland; wat nu?

Artikel

lees meer
Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte 150 150 Capra Advocaten

Het belang van een zorgvuldig proces bij conflicten en ziekte

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

De taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders 150 150 Capra Advocaten

Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Artikel

lees meer
Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen? 150 150 Capra Advocaten

Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen?

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt? 150 150 Capra Advocaten

Re-integratieperikelen: loondoorbetaling terecht gestaakt?

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Column: Alternatieve feitenonderzoeken? 150 150 Capra Advocaten

Column: Alternatieve feitenonderzoeken?

Artikel

lees meer
Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Overzicht van recente tuchtrechtspraak over de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet 150 150 Capra Advocaten

De rol van de bedrijfsarts in de gewijzigde Arbowet

Artikel

lees meer
De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid 150 150 Capra Advocaten

De Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

De “zieke” werknemer versus de “zieke” ambtenaar

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Wachtgeldgegevens en de Wob 150 150 Capra Advocaten

Wachtgeldgegevens en de Wob

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Het bewustwordingsgesprek 150 150 Capra Advocaten

Het bewustwordingsgesprek

Artikel

lees meer
Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt 150 150 Capra Advocaten

Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt

Artikel

lees meer
Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’ 150 150 Capra Advocaten

Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’

Artikel

lees meer
Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’ 150 150 Capra Advocaten

Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’

Artikel

lees meer
Wetsvoorstel Werk en Zekerheid 150 150 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Artikel

lees meer
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 150 150 Capra Advocaten

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Artikel

lees meer
Een beetje meer integer graag! 150 150 Capra Advocaten

Een beetje meer integer graag!

Artikel

lees meer
Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW? 150 150 Capra Advocaten

Verwijtbare werkloosheid, wel of geen WW?

Artikel

lees meer
De bedrijfsarts bedreigd 150 150 Capra Advocaten

De bedrijfsarts bedreigd

Artikel

lees meer
Is RSI (of CANS) een hersenschim? 150 150 Capra Advocaten

Is RSI (of CANS) een hersenschim?

Artikel

lees meer
De Ziektewet is gewijzigd 150 150 Capra Advocaten

De Ziektewet is gewijzigd

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten 150 150 Capra Advocaten

Overheidswerkgever en bovenwettelijke uitkeringslasten

Artikel

lees meer
Capra Maastricht: grenzeloze advisering 150 150 Capra Advocaten

Capra Maastricht: grenzeloze advisering

Artikel

lees meer
De voorbeeldfunctie van de bestuurder 150 150 Capra Advocaten

De voorbeeldfunctie van de bestuurder

Artikel

lees meer
Wijziging in de AOW per 1 april 2012 150 150 Capra Advocaten

Wijziging in de AOW per 1 april 2012

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal, deel II 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal, deel II

Artikel

lees meer
Grensarbeid, een complex verhaal 150 150 Capra Advocaten

Grensarbeid, een complex verhaal

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte 150 150 Capra Advocaten

Opbouw verlofaanspraken tijdens ziekte

Artikel

lees meer
Het advies van de bedrijfsarts 150 150 Capra Advocaten

Het advies van de bedrijfsarts

Artikel

lees meer
Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers

Artikel

lees meer
Oproep werkhervatting na hersteldmelding 150 150 Capra Advocaten

Oproep werkhervatting na hersteldmelding

Artikel

lees meer
Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie 150 150 Capra Advocaten

Stand van zaken jurisprudentie loonsanctie

Artikel

lees meer
Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling 150 150 Capra Advocaten

Ontslagbescherming tijdelijke aanstelling

Artikel

lees meer
Preventie werkt! 150 150 Capra Advocaten

Preventie werkt!

Artikel

lees meer
Eigenrisicodrager voor de WGA 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisicodrager voor de WGA

Artikel

lees meer
Instellen medisch onderzoek na ontslag 150 150 Capra Advocaten

Instellen medisch onderzoek na ontslag

Artikel

lees meer
Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte 150 150 Capra Advocaten

Ziekte van Lyme aangemerkt als beroepsziekte

Artikel

lees meer
Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval 150 150 Capra Advocaten

Verhaal re-integratiekosten op veroorzaker ongeval

Artikel

lees meer
Situatieve arbeidsongeschiktheid 150 150 Capra Advocaten

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Artikel

lees meer
Verbod op verrichten nevenfunctie 150 150 Capra Advocaten

Verbod op verrichten nevenfunctie

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl