Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Sinds 1 januari 2013 is de wet van kracht die de bezoldiging en de beëindigingsvergoeding van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector aan banden legt. Die wet is geen rustig bezit. De afgelopen jaren is er door de wetgever voortdurend aan gesleuteld en op 1 juli aanstaande zal de wet in werking treden die beoogt (opnieuw) de nodige vereenvoudigingen en verbeteringen van kracht te laten worden: de Evaluatiewet WNT. Een van die verbeteringen is het inkorten van de citeertitel van een wet die – naar de gangbare afkorting – in de praktijk al kortweg werd aangehaald als Wet normering topinkomens (WNT). De benaming ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector’ mag u dus binnenkort vergeten.

Veranderingen in WNT met terugwerkende kracht

De meest in het oog springende inhoudelijke veranderingen krijgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 effect:

Algeheel verbod op variabele beloningen vervalt
Allereerst vervalt het algehele verbod op variabele beloningen, zoals winstdelingen en bonussen. Dergelijke bezoldigingscomponenten zijn vanaf het kalenderjaar 2017 toegestaan, mits de totale bezoldiging van de topfunctionaris onder het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.

Aanpassing van twee uitzonderingen op hoofdregels WNT
Twee andere belangrijke veranderingen die te rekenen van 1 januari 2017 van kracht worden, regelen twee uitzonderingen op de hoofdregels van de WNT.

Meer uitzonderingen op maximale beëindigingsvergoeding
De eerste uitzondering heeft betrekking op de maximale beëindigingsvergoeding van € 75.000,–. Dat maximum geldt nu niet in een situatie waarin de topfunctionaris aanspraak heeft op een uitkering die rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde CAO of een wettelijk voorschrift en ook niet als de uitkering voortvloeit uit een oordeel van een tot toetsing geroepen rechter. Omdat de begrenzing van deze uitzondering in de praktijk blijkt te knellen, heeft de wetgever deze uitzondering uitgebreid tot alle van toepassing zijnde collectieve regelingen die zijn overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat vanaf 1 juli aanstaande, maar met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar, ook aanspraken die de topfunctionaris kan ontlenen aan een sociaal plan van het maximum op grond van de WNT zijn uitgezonderd, mits dat plan het resultaat is van onderhandelingen tussen sociale partners en niet (slechts) van overleg tussen WOR-bestuurder en de ondernemingsraad. De eis dat een CAO die dergelijke aanspraken bevat algemeen verbindend verklaard moet zijn, komt daarnaast te vervallen.

Aanpassing regels rondom van-werk-naar-werk-traject
De tweede uitzondering heeft betrekking op de regel dat de bezoldiging over een periode waarin de topfunctionaris zijn taken niet vervult om te kunnen deelnemen aan een van-werk-naar-werk-traject, niet wordt meegeteld bij het bedrag van de beëindigingsvergoeding. De voorwaarde is nu dat dit VWNW-traject rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde CAO of een wettelijk voorschrift. Naar huidig recht vloeit dat voort uit de Beleidsregels WNT 2017. Kortweg is daarin vastgelegd dat het inkomen van de topfunctionaris tijdens zo’n VWNW-traject niet meetelt als beëindigingsvergoeding, maar als bezoldiging in de zin van de WNT. Voor zover dat inkomen de maximale bezoldiging voor een topfunctionaris niet te boven gaat, is dus ook naar huidig recht geen sprake van onverschuldigde betaling. In de situatie waarin de aanspraak op deelname aan het VWNW-traject niet rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemeen verbindend verklaarde CAO of wettelijk voorschrift, kwalificeert de betaling van salaris tijdens een periode van non-activiteit op grond van de huidige regels als beëindigingsvergoeding (en die mag niet hoger zijn dan € 75.000,–). De Evaluatiewet WNT hevelt deze regel over van de beleidsregels naar de wet en breidt de uitzondering uit tot niet algemeen verbindend verklaarde CAO’s en andere collectieve regelingen waarop de individuele topfunctionaris geen invloed heeft. Ook een aanvullende lokale afspraak, gemaakt met een vertegenwoordiging van vakcentrales, die bijvoorbeeld is vastgelegd in een sociaal statuut, kan een topfunctionaris dus binnenkort een aanspraak op doorbetaling van salaris toekennen die niet wordt meegeteld bij de maximaal uit te betalen beëindigingsvergoeding.

Wijzigingen in de WNT die op 1 januari 2018 ingaan

De Evaluatiewet WNT kent ook een aantal wijzigingen die van kracht worden op 1 januari 2018. Dit betreft met name regels die zijn bedoeld om ontwijking van de wet tegen te gaan.

Definitie gewezen topfunctionaris vervalt
Zo kent de WNT per 1 januari van het komend jaar niet langer het begrip ‘gewezen topfunctionaris’; medewerkers die onder de reikwijdte van de WNT vallen en die uit hun topfunctie worden ontheven blijven voor de WNT topfunctionaris gedurende vier jaren na het moment waarop zij zijn geplaatst in een niet-topfunctie. Dat betekent dat de regels van de WNT bij een topfunctionaris die na 1 januari 2018 uit die functie wordt ontheven en bij dezelfde instelling in een andere functie aan de slag blijft, nog gedurende vier jaren van toepassing blijven.

Invoering anti-cumulatiebepaling
Daarnaast introduceert de Evaluatiewet WNT een bepaling die het optellen van de bezoldiging tot boven het wettelijke maximum bij functionarissen die een topfunctie hebben bij verschillende WNT-instellingen tegengaat. Vanaf 1 januari 2018 maximeert de WNT de totale bezoldiging uit functies als leidinggevende topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen namelijk tot het algemeen bezoldigingsmaximum, dat voor 2017 is vastgesteld op € 181.000,–. Voor een bepaalde categorie topfunctionarissen geldt een uitzondering.

Nog geen aanpassing van kring van personen die onder WNT vallen

De kring van personen die onder de WNT vallen, wijzigt door de Evaluatiewet WNT niet. Het voorstel dat daarop ziet is nog in de voorfase van parlementaire behandeling onder de naam Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3) en zal –zo het in beide Kamers wordt aangenomen- naar verwachting niet binnenkort in werking treden. De Raad van State heeft op 13 april 2017 advies uitgebracht over dit wetsvoorstel.

Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen van de Evaluatiewet WNT is te vinden op www.topinkomens.nl.

Contact over dit onderwerp

Vincent van Cruijningen

Vincent van Cruijningen

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht (militair), Wet Normering Topinkomens
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
06 18 50 10 57

Gerelateerd

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – april 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – februari 2022

Artikel

lees meer
Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof 150 150 Capra Advocaten

Waterschappen en Provincies: de Rechtspositie bestuurders en politiek verlof

In één ochtend op de hoogte over alles wat u zou moeten weten over de positie van aftredende en nieuw aantredende wethouders en over de gevolgen van het verlenen en aflopen van politiek verlof van ambtenaren.

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – november 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – oktober 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Overheid – juni 2021

Artikel

lees meer
Corona en ziekteverzuim 150 150 Capra Advocaten

Corona en ziekteverzuim

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers 150 150 Capra Advocaten

Een Corona-zorgbonus is geen afdwingbaar recht voor werknemers

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
Arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren in de tweede helft van 2020 1508 826 Capra Advocaten

Arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren in de tweede helft van 2020

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten 150 150 Capra Advocaten

De NOW-regeling en loonkosten van uitzendkrachten

Artikel

lees meer
Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad 150 150 Capra Advocaten

Het uitsluiten van een lid van de ondernemingsraad

Artikel

lees meer
Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in? 150 150 Capra Advocaten

Wat houdt de NOW-regeling 2.0 in?

Artikel

lees meer
De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit 150 150 Capra Advocaten

De eerste ‘coronacrisis’-uitspraken zijn een feit

Artikel

lees meer
CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

CRvB-jurisprudentie blijft relevant voor ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Misverstanden over ABP-pensioen 1508 826 Capra Advocaten

Misverstanden over ABP-pensioen

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Interim-bestuurder: Beloning en WNT 150 150 Capra Advocaten

Interim-bestuurder: Beloning en WNT

Artikel

lees meer
Een leerzame ontbinding van een tijdelijke arbeidsovereenkomst 1508 826 Capra Advocaten

Een leerzame ontbinding van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Nu al een interessante uitspraak over publiek arbeidsrecht 1508 826 Capra Advocaten

Nu al een interessante uitspraak over publiek arbeidsrecht

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding 150 150 Capra Advocaten

Loondoorbetaling is geen beëindigingsvergoeding

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen 150 150 Capra Advocaten

WNT verhindert uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen

Artikel

lees meer
Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg) 150 150 Capra Advocaten

Consultatie: ‘Wet tegengaan ontwijking WNT’ (in de zorg)

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT 150 150 Capra Advocaten

Zorgbestuurders niet groepsgewijs uitgezonderd voor WNT

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders 150 150 Capra Advocaten

Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

Artikel

lees meer
Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders 150 150 Capra Advocaten

Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Afspraak is afspraak? Actualiteiten WNT in de zorg

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen? 150 150 Capra Advocaten

Mag Raad van Toezicht eigen beloning verhogen?

Artikel

lees meer
Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT? 150 150 Capra Advocaten

Is een rector een topfunctionaris in de zin van de WNT?

Artikel

lees meer
Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT? 150 150 Capra Advocaten

Wat zijn de gevolgen van de Evaluatiewet WNT?

Artikel

lees meer
Column: Alternatieve feitenonderzoeken? 150 150 Capra Advocaten

Column: Alternatieve feitenonderzoeken?

Artikel

lees meer
De geschorste topfunctionaris 150 150 Capra Advocaten

De geschorste topfunctionaris

Artikel

lees meer
De integere zorgbestuurder? 150 150 Capra Advocaten

De integere zorgbestuurder?

Artikel

lees meer
Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Capra Select: arbeidsrechtelijke actualiteiten in de zorg

Nieuws

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
Principieel is ook een optie, sprak de opportunist 150 150 Capra Advocaten

Principieel is ook een optie, sprak de opportunist

Artikel

lees meer
Actualiteiten WNT in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Artikel

lees meer
De reparatie van de WNT 150 150 Capra Advocaten

De reparatie van de WNT

Artikel

lees meer
Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT 150 150 Capra Advocaten

Uitkering bij ontslag op andere gronden en de WNT

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens en variabele beloningen 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens en variabele beloningen

Artikel

lees meer
Het bewustwordingsgesprek 150 150 Capra Advocaten

Het bewustwordingsgesprek

Artikel

lees meer
Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt 150 150 Capra Advocaten

Geslaagde bijeenkomst Voorbij het ambt

Artikel

lees meer
Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’ 150 150 Capra Advocaten

Uitnodiging bijeenkomst 10 april 2014 ‘Voorbij het ambt’

Artikel

lees meer
Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’ 150 150 Capra Advocaten

Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’

Artikel

lees meer
De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering 150 150 Capra Advocaten

De Wet normering topinkomens: werk in uitvoering

Artikel

lees meer
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 150 150 Capra Advocaten

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Artikel

lees meer
Een beetje meer integer graag! 150 150 Capra Advocaten

Een beetje meer integer graag!

Artikel

lees meer
De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsongeschikte politieke ambtsdrager

Artikel

lees meer
De voorbeeldfunctie van de bestuurder 150 150 Capra Advocaten

De voorbeeldfunctie van de bestuurder

Artikel

lees meer
De (niet) terugkerende wethouder 150 150 Capra Advocaten

De (niet) terugkerende wethouder

Artikel

lees meer
Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers 150 150 Capra Advocaten

Wijzigingen rechtspositie politieke ambtsdragers

Artikel

lees meer
Wet openbaarmaking topinkomens 150 150 Capra Advocaten

Wet openbaarmaking topinkomens

Artikel

lees meer
Arbeidsvoorwaarden waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Arbeidsvoorwaarden waterschappen

Artikel

lees meer
Wet normering topinkomens in de semipublieke sector 150 150 Capra Advocaten

Wet normering topinkomens in de semipublieke sector

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl