Parent power of ouderlijke onmacht?

Parent power of ouderlijke onmacht?

Parent power of ouderlijke onmacht? 150 150 Capra Advocaten
Mag een school in het primair openbaar onderwijs een leerling verwijderen die zelf niets te verwijten valt, maar ouders heeft die het zo bont maken dat de leerling niet langer te handhaven is binnen de school? Deze vraag speelde in een procedure die de ouders van een verwijderde leerling hadden aangespannen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ouders van de verwijderde leerling voerden in de procedure aan dat de leerling ten onrechte van school was verwijderd en vorderden terugkeer op de school en overplaatsing naar een andere klas in de bovenbouw. De Afdeling ging niet mee in het betoog van de ouders en stelde de ouders in het ongelijk (ABRvS 12 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1034)

Verwijdering van een leerling

In de jurisprudentie komen diverse redenen naar voren voor verwijdering van een leerling, met name gelegen in het gedrag van een leerling. Dat niet alleen het gedrag van de leerling  maar ook het gedrag van één of beide ouders verwijdering tot gevolg kan hebben is in de literatuur erkend. Er zijn echter maar weinig praktijkvoorbeelden waaruit blijkt in welke gevallen een ouder, of de ouders, het inderdaad zo bont hebben gemaakt dat de school mag overgaan tot verwijdering van een leerling.

Verwijdering door toedoen van de ouders

Een klein overzicht uit de jurisprudentie. De omstandigheid dat de ouder niet het gezag van de school als uitgangpunt nam en geen vertrouwen in de leiding en leerkrachten van de school had, droeg bij aan het oordeel van de rechter dat “een afscheid van de school aangewezen en in ieders belang lijkt” (o.a. LJN: AP4539 en LJN: AS4143). Herhaaldelijk wangedrag van de ouders als scheldpartijen en bedreigingen ten opzichte van diverse schoolmedewerkers (LJN: AA4718) of een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de ouders en de school kan tot gevolg hebben dat de leerling van een school mag worden verwijderd (LJN: AU0590). Maar onrust op een school als gevolg van een conflict tussen ouder en directeur van een basisschool, waaraan de kinderen in kwestie geen deel hadden, kon de rechterlijke toets bij de Rechtbank Amsterdam niet doorstaan (LJN: BA5260). De rechter was in die kwestie van oordeel dat de gevolgen voor de kinderen onevenredig waren in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Evenmin was reden voor verwijdering, de weigering van een leerling en zijn ouders om, na een incident, een verklaring te ondertekenen waarin stond dat de leerling geen provocerende kleding zou dragen (LJN AF6131).

Onwerkbare situatie

In de zaak die bij de Afdeling speelde was sprake van een onwerkbare situatie tussen de ouders en de school. De zoon van de ouders was toegelaten tot groep 4 van de school. Na enige tijd maakte de leerkracht haar zorgen over de voortgang en het gedrag van de leerling in de klas aan de ouders kenbaar. De ouders maakten vervolgens duidelijk dat zij het onderwijssysteem en de leerkracht ongeschikt achtten en stuurden vele e-mails met beschuldigingen naar de schoolleiding en andere ouders, ondanks het verzoek van de schoolleiding daarmee te stoppen. In gesprekken met de ouders en de vertrouwenspersoon van de ouders heeft de schoolleiding geprobeerd hulp te bieden en tot afspraken te komen. Nadat dit niet bleek te lukken en de ouders te kennen gaven dat ze in de leerkracht geen vertrouwen meer hadden, is de zoon, om de leraar te ontlasten en in het kader van de gestarte verwijderingsprocedure, tijdelijk in een klas in de bovenbouw geplaatst. Ook is de school op zoek gegaan naar andere scholen waar de zoon onderwijs zou kunnen gaan volgen.

De ouders hebben in de procedure bij de Afdeling onder meer naar voren gebracht dat de school niet tot verwijdering van de zoon had mogen besluiten nu de gestelde onwerkbare en onhoudbare situatie niet door hun toedoen was ontstaan. In dat kader stelden de ouders onder meer dat de school hun  klachten over gedrag van ouders van klasgenoten van hun zoon niet serieus had genomen. De ouders zijn verder van mening dat de scholen die zijn aangedragen, geen reële optie zijn, onder meer vanwege “de afstand (zeven tramhaltes) en de wijze waarop daar sinterklaas wordt gevierd”. De school stelde zich op het standpunt dat de samenwerking met de ouders die noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling van de zoon, niet langer mogelijk was. De daardoor ontstane situatie was  onwerkbaar en onhoudbaar geworden en vormde de reden tot verwijdering van de zoon.De Afdeling  gaat mee in het standpunt van de school en is  van oordeel dat gelet op “de ontstane situatie” de school in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om de zoon van school te verwijderen “mede in aanmerking genomen dat een reëel alternatief voor de zoon (…) beschikbaar was”.

Beschikbaarheid van reële alternatieven voor een leerling

Uit de uitspraak kan worden opgemaakt dat een school een kind mag verwijderen, indien tussen de school en de ouders een onwerkbare situatie is ontstaan. Het verwijderen van een kind is een behoorlijk ingrijpend middel en mag slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast. Als ouder moet je het dan ook wel zeer bont maken, wil dat gedrag reden zijn voor verwijdering van het kind. In de uitspraak komt naar voren dat de school diverse gesprekken heeft gevoerd met de ouders (en vertrouwenspersoon) en een tijdelijke overplaatsing heeft bewerkstelligd, maar dat partijen niet tot een oplossing hebben kunnen komen. De school zag dit probleem als een belemmering voor de goede ontwikkeling van het kind. De school heeft vervolgens een andere school bereid gevonden het kind toe te laten. Als laatste oplossing heeft de school gekozen voor een verwijdering van het kind.

In de jurisprudentie zijn maar weinig voorbeelden voorhanden van een verwijdering wegens samenwerkingsproblemen met ouders. Zeker in een tijd waar scholen worden geconfronteerd met alsmaar mondiger ouders, kan een eindoplossing voor een onwerkbare situatie zijn gelegen in verwijdering van het kind. De uitspraak RvS geeft in ieder geval aan, dat bij een onwerkbare situatie met de ouders en een reëel alternatief voor het kind, een school tot verwijdering van een kind over mag gaan.

Chantal de Blaeij

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
Het ABC van de Awb en meer … 150 150 Capra Advocaten

Het ABC van de Awb en meer …

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Artikel

lees meer
Wijziging van de Awb – wat betekent dit voor het MBO? 150 150 Capra Advocaten

Wijziging van de Awb – wat betekent dit voor het MBO?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Studenten in het MBO – rechtsbescherming 150 150 Capra Advocaten

Studenten in het MBO – rechtsbescherming

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

Drie korte webinars van 15 minuten over het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Hoera, de scholen gaan weer open? 150 150 Capra Advocaten

Hoera, de scholen gaan weer open?

Artikel

lees meer
Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier… 150 150 Capra Advocaten

Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier…

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies 150 150 Capra Advocaten

De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Van school verwijderd: is dat een straf? 150 150 Capra Advocaten

Van school verwijderd: is dat een straf?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
De verstandhouding tussen school en ouders 150 150 Capra Advocaten

De verstandhouding tussen school en ouders

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken … 150 150 Capra Advocaten

Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken …

Artikel

lees meer
Parent power of ouderlijke onmacht? 150 150 Capra Advocaten

Parent power of ouderlijke onmacht?

Artikel

lees meer
Van schoolbank naar beklaagdenbank 150 150 Capra Advocaten

Van schoolbank naar beklaagdenbank

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl