Van schoolbank naar beklaagdenbank

Van schoolbank naar beklaagdenbank

Van schoolbank naar beklaagdenbank 150 150 Capra Advocaten

Drie leerlingen molesteren in februari jl. een 12-jarige medeleerling op een middelbare school. Voor de directeur van de betreffende middelbare school in Rotterdam is maar één sanctie mogelijk: deze leerlingen dienen van de school verwijderd te worden. In december jl. een jongedame met zeer expliciete seksuele tweets. De inhoud van de diverse tweets is dusdanig schokkend, dat de schoolleiding van de betreffende middelbare school in Wassenaar besluit tot verwijdering van de betreffende jongedame. In november jl. een 16-jarige jongen die betrokken is geweest bij het opstellen van een zogenaamde “Bangalijst”. ‘Ongewenst en ontoelaatbaar gedrag tegenover zijn medeleerlingen’, volgens de schoolleiding van de middelbare school in Gouda, met een verwijdering van de leerling tot gevolg. Betrokkenheid bij het tot ontploffing brengen van een nitraatbom in de centrale hal van de school, waarbij een medeleerling gewond raakte, is voor de Barneveldse schoolleiding reden geweest om tot verwijdering van de leerling over te gaan.

De besturen van de scholen in Rotterdam, Wassenaar, Gouda en Barneveld tolereerden het wangedrag van de betreffende leerlingen niet en verwijderden de leerlingen van de school. Gezien het wangedrag van de leerlingen lijken de besluiten tot verwijdering vrij logisch. Toch? Daar dachten de ouders van de betreffende leerlingen anders over. De ouders startten rechtszaken en de schoolbesturen belandden in het beklaagdenbankje.

Brandpunt wijdde er 16 juni jl. een uitzending aan, Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker sprak dinsdag 18 juni jl. in het vragenuurtje zijn zorg uit en kranten kopten: “Ouders starten sneller een procedure tegen school”.

Wat is uw positie als schoolbestuur?

Op een school rust een bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van alle leerlingen en medewerkers die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Deze zorgplicht houdt in dat een school alle inspanningen moet verrichten die redelijkerwijze van haar kunnen worden gevergd om een veilig schoolklimaat te bieden voor alle leerlingen en medewerkers. Komt het veilige schoolklimaat in gedrang door (wan)gedrag van een leerling, dan dient een school zich in te spannen, om – wederom – een veilig schoolklimaat te creëren.

Bij de waardering van de ernst van het gedrag van de betreffende leerling en de te nemen maatregelen heeft het bevoegd gezag beleidsvrijheid. De rechter toetst deze beslissing slechts marginaal, zij het met een inhoudelijke toets voor wat betreft de redelijkheid van het besluit.

De beslissing tot verwijdering van een leerling van een school wordt door het bevoegd gezag genomen en is aan een aantal wettelijke voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden verschillen tussen het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs.

In het Voortgezet onderwijs bepaalt artikel 14 van het Inrichtingsbesluit WVO dat het bevoegd gezag van een school pas tot definitieve verwijdering van een minderjarige leerling kan besluiten nadat deze en diens ouders in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt pas na overleg met de Onderwijsinspectie. Definitieve verwijdering van een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, vindt bovendien niet eerder plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. En verder dient het bevoegd gezag de Onderwijsinspectie in kennis te stellen van de definitieve verwijdering.

Artikel 15 van het Inrichtingsbesluit WVO bepaalt dat het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling van een school schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en/of ouders bekend wordt gemaakt. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar gemaakt worden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat de ouders in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de relevante adviezen of rapporten. Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling gedurende de behandeling van het bezwaar de toegang tot de school ontzeggen. Let wel, zolang de leerling op de school staat ingeschreven, rust op een school de plicht te voorzien in onderwijs. Daarbij valt te denken aan het verstrekken en nakijken van huiswerkopdrachten en toetsen, eventueel per e-mail. Vervolgens staat voor ouders en leerling de weg open naar de rechter.

De voorbeelden aan het begin van dit artikel maakten het al duidelijk: er gebeurt momenteel veel in de sector onderwijs. Capra volgt het voor u op de voet.

Chantal de Blaeij

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
Het ABC van de Awb en meer … 150 150 Capra Advocaten

Het ABC van de Awb en meer …

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Artikel

lees meer
Wijziging van de Awb – wat betekent dit voor het MBO? 150 150 Capra Advocaten

Wijziging van de Awb – wat betekent dit voor het MBO?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Studenten in het MBO – rechtsbescherming 150 150 Capra Advocaten

Studenten in het MBO – rechtsbescherming

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

Drie korte webinars van 15 minuten over het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Hoera, de scholen gaan weer open? 150 150 Capra Advocaten

Hoera, de scholen gaan weer open?

Artikel

lees meer
Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier… 150 150 Capra Advocaten

Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier…

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies 150 150 Capra Advocaten

De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Van school verwijderd: is dat een straf? 150 150 Capra Advocaten

Van school verwijderd: is dat een straf?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
De verstandhouding tussen school en ouders 150 150 Capra Advocaten

De verstandhouding tussen school en ouders

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken … 150 150 Capra Advocaten

Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken …

Artikel

lees meer
Parent power of ouderlijke onmacht? 150 150 Capra Advocaten

Parent power of ouderlijke onmacht?

Artikel

lees meer
Van schoolbank naar beklaagdenbank 150 150 Capra Advocaten

Van schoolbank naar beklaagdenbank

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl