Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken …

Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken …

Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken … 150 150 Capra Advocaten

De slogan van de belastingdienst is al vaak gekopieerd. Zelden echter gevolgd door het tweede deel “wel makkelijker”. En vaak wordt juist helemaal niet bedoeld om te zeggen dat iets leuker is geworden, of gemakkelijker. Sinds 1 augustus jl. geldt de Wet passend onderwijs. Het zou te optimistisch zijn om te zeggen dat het er met de nieuwe wet voor de school en de ouders gemakkelijker op is geworden. En dit al helemaal niet als school en ouders het niet met elkaar eens zijn over de toelating of over de noodzakelijke begeleiding van hun kind.

Toelatings- en verwijderingsprocedure

Elke school kent een toelatingsprocedure. De ouders melden hun kind aan, verstrekken de school de noodzakelijke informatie en in de meeste gevallen wordt het kind daarna als leerling ingeschreven. Het gaat hier om de beslissing van het bevoegd gezag, het schoolbestuur, om het kind toe te laten. Moeilijkheden die zich voor kunnen doen omdat de school geen plaats heeft of ouders de grondslag van een bijzondere school niet onderschrijven, laat ik hier buiten beschouwing. Aan de beslissing zijn termijnen gebonden. Elke school kent eveneens een verwijderingsprocedure. Ook de beslissing om een leerling van een school te verwijderen betreft een beslissing van het schoolbestuur.

Commissie passend onderwijs

Geschillen tussen de school en de ouders over toelating en verwijdering kunnen sinds 1 augustus jl. aan een speciale geschillencommissie worden voorgelegd, namelijk aan de Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering (zie artikel 43 WPO, artikel 27c WVO en artikel 44 WEC). De commissie wordt ‘Commissie passend onderwijs’ genoemd. De leden van de commissie zijn benoemd bij Besluit van 19 juni 2014 (Stcrt 2014/17818) voor de duur van vier jaar. In de commissie is de expertise gewaarborgd op het vlak van orthopedagogiek, psychologie en onderwijskunde. Daarnaast is ook maatschappelijke, juridische en medische deskundigheid beschikbaar. Voorafgaand aan 1 augustus kon de commissie al worden ingeschakeld bij geschillen over toelating van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Naast geschillen over toelating en verwijdering kan de commissie worden ingeschakeld indien onenigheid tussen de ouders en de school bestaat over het vaststellen en het bijstellen van het zogenaamde ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief is, vrij vertaald, de prognose van het resultaat wat het kind na afloop van de schoolloopbaan kan bereiken en de onderbouwing daarvan.

Een speciale commissie dus die op verzoek van de ouders advies geeft over een geschil met de school. Dit is echter niet de enige commissie. Wel een commissie die speciaal in het leven is geroepen met de komst van de Wet passend onderwijs. De gedachte bij deze commissie was namelijk dat er met name in de beginperiode van passend onderwijs behoefte zou bestaan aan een aanvullende voorziening met specifieke expertise ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Ouders en school moeten er wel op bedacht zijn dat alleen het volgen van de procedure bij de Commissie passend onderwijs niet voldoende is om tegen het besluit van het schoolbestuur op te komen. Sterker nog, de ‘gewone’ bezwaarprocedure móet worden gevolgd indien de ouders het niet eens zijn met de beslissing van het schoolbestuur; de procedure bij de Commissie passend onderwijs is facultatief en het advies van de commissie is niet bindend. Het schoolbestuur zal in de bezwaarprocedure rekening moeten houden met het advies van de Commissie. Afwijking van het advies is mogelijk maar moet gemotiveerd worden (zie bijvoorbeeld artikel 34.9 Bekostigingsbesluit WPO). Als het schoolbestuur een beslissing op bezwaar heeft genomen, staat de gang naar de rechter nog open indien de ouders het met die beslissing niet eens zijn.

Ouders niet eens met ontwikkelingsperspectief; de rechtsgangen

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte stelt het schoolbestuur een ontwikkelingsperspectief vast nadat hierover met de ouders op overeenstemming gericht overleg is gevoerd. Het perspectief kan na evaluatie worden bijgesteld. Ook aan deze beslissingen zijn wettelijke termijnen verbonden (zie artikel 40a WPO, 41a WEC en artikel 26 WVO). Als ouders het niet eens zijn met het vaststellen of bijstellen van het perspectief kunnen zij dit geschil voorleggen aan de Commissie passend onderwijs. Uiteraard kunnen ouders ook de rechter inschakelen. Andere mogelijkheden voor ouders betreffen het inschakelen van de Commissie gelijke behandeling en, afhankelijk van het onderwerp, de klachtencommissie waar de school bij aangesloten is.

Een laatste commissie die ik hier noem is de (Landelijke) Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so. Deze commissie behandelt bezwaren van ouders die het niet eens zijn met de beslissing van het samenwerkingsverband om hun kind al dan niet toelaatbaar te verklaren tot een sbo/(v)so school. Ook hier gaat het om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Bij dit bezwaar kan er samenhang bestaan met de toelatingsprocedure bij een school, maar ook met de bijstelling van het ontwikkelingsperspectief.

Verstrikt raken in de rechtsgangen

Al met al kunnen ouders maar ook scholen bij de toelating van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, dan wel het vaststellen en/of bijstellen van het ontwikkelingsperspectief verstrikt raken in diverse ‘rechtsgangen’. Daar is uiteraard niemand bij gebaat. Het onderscheiden van de verschillende stappen in het proces van toelating en het duidelijk maken daarvan aan de ouders kan helpen om een dergelijke situatie te voorkomen. Evenzo geldt dit voor het vaststellen en/of bijstellen van het ontwikkelingsperspectief en voor de situatie waarin het nodig is een leerling te verwijderen. Voor een advies over de mogelijke rechtsgangen en de inhoudelijke begeleiding daarvan, kunt u natuurlijk bij Capra terecht, maar ook voor ondersteuning bij het opstellen van een informatiefolder. Met goede informatievoorziening vooraf wordt passend onderwijs behalve leuker, misschien ook makkelijker.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
Het ABC van de Awb en meer … 150 150 Capra Advocaten

Het ABC van de Awb en meer …

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Artikel

lees meer
Wijziging van de Awb – wat betekent dit voor het MBO? 150 150 Capra Advocaten

Wijziging van de Awb – wat betekent dit voor het MBO?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Studenten in het MBO – rechtsbescherming 150 150 Capra Advocaten

Studenten in het MBO – rechtsbescherming

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

Drie korte webinars van 15 minuten over het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Hoera, de scholen gaan weer open? 150 150 Capra Advocaten

Hoera, de scholen gaan weer open?

Artikel

lees meer
Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier… 150 150 Capra Advocaten

Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier…

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies 150 150 Capra Advocaten

De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Van school verwijderd: is dat een straf? 150 150 Capra Advocaten

Van school verwijderd: is dat een straf?

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
De verstandhouding tussen school en ouders 150 150 Capra Advocaten

De verstandhouding tussen school en ouders

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken … 150 150 Capra Advocaten

Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken …

Artikel

lees meer
Parent power of ouderlijke onmacht? 150 150 Capra Advocaten

Parent power of ouderlijke onmacht?

Artikel

lees meer
Van schoolbank naar beklaagdenbank 150 150 Capra Advocaten

Van schoolbank naar beklaagdenbank

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl