De verstandhouding tussen school en ouders

De verstandhouding tussen school en ouders

De verstandhouding tussen school en ouders 150 150 Capra Advocaten

De school en de ouders van de leerlingen: ze kunnen niet zonder, maar zeker ook niet altijd met elkaar. Beiden dienen hetzelfde belang (dat van het kind), maar kunnen door verschillende inzichten, gewekte verwachtingen, onduidelijke communicatie of persoonlijke omstandigheden nog wel eens tegenover elkaar komen te staan. Dit jaar werd zelfs regelmatig in de krant bericht dat ouders steeds vaker juridische stappen tegen de school van hun kind ondernemen.

Passend onderwijs zorgt voor conflicten

Sinds de invoering van de wet passend onderwijs in 2014 mag van scholen worden verwacht dat ze het onderwijs voor leerlingen zo passend mogelijk maken. Oók voor leerlingen met een bijzondere zorgbehoefte. In de praktijk zien wij dat dit passend onderwijs een forse extra belasting van het onderwijspersoneel vergt en dat – ook wegens gebrek aan middelen en tijd – niet altijd aan de verwachtingen van ouders kan worden voldaan. Ook de invulling van het ontwikkelingsperspectief van de leerling kan tot discussie leiden. Sinds een wetswijziging op 1 augustus 2017 geldt bovendien dat het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld als met de ouders overeenstemming is bereikt over het handelingsdeel.
Daarnaast kunnen school en ouders ook een andere visie hebben over de begeleiding van een leerling en over de vraag wie daarin op welke wijze moet bijdragen. Gesteld kan immers worden dat ook van ouders mag worden verwacht dat zij een bijdrage aan het ‘passend onderwijs’ van hun kind leveren, bijvoorbeeld door hun kind na school extra rekensommen voor te leggen of, als het kind hoogbegaafd is, met hun kind (uitdagende) naschoolse activiteiten te ondernemen.

Goede communicatie draagt bij aan voorkomen conflicten

Aan conflicten ligt niet zelden een gebrekkige communicatie ten grondslag. Het is dan ook belangrijk dat de school ervoor zorgt dat ouders goed geïnformeerd worden en zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind. Niet alleen over cijfers en schooluitjes, maar bijvoorbeeld ook over de plotselinge, langdurige afwezigheid van een leerkracht. De school is overigens zelfs verplicht om de ouders goed te informeren. Zo volgt uit artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs en uit artikel 23b van de wet op het voortgezet onderwijs, dat het bevoegd gezag, met inachtneming van het leerling- en onderwijsvolgsysteem waarin de vorderingen en resultaten van leerlingen worden vastgelegd, aan de ouders rapporteert over de vorderingen van hun kinderen.
De informatieverstrekking op zich is dus niet zo ingewikkeld. Het wordt doorgaans pas gecompliceerd als ouders, vaak na een echtscheiding, met elkaar in conflict zijn. Ouders moeten, ook als zij niet langer samenleven, relevante informatie over hun kind met elkaar delen en een niet met het gezag belaste ouder moet door de ander op de hoogte worden gesteld omtrent ‘gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind’ (artikel 377b lid 1 BW). Als de school weet dat de gescheiden ouders niet goed met elkaar communiceren, dan dienen beide ouders door de school van informatie te worden voorzien. Ten aanzien van de niet-gezaghebbende ouder is de school daartoe overigens pas verplicht als daartoe een verzoek van die ouder wordt ontvangen (artikel 1:377c BW). Volgens de Geschillencommissie passend onderwijs betreft de informatie die de school de niet-gezaghebbende ouder moet verstrekken de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, zoals leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond, een oudergesprek of het toesturen van een schoolfoto.
Al met al dient de school er, binnen de kaders van wet- en regelgeving en zonder deelnemer aan het conflict te worden, naar te streven beide ouders goed te bedienen. Het vaststellen van een protocol over de communicatie met en informatieverschaffing aan gescheiden ouders zal eraan bijdragen dat door alle medewerkers eenzelfde werkwijze wordt gehanteerd.

Verwijdering leerling is de laatste optie

Slechts in de meest extreme situaties kan een conflict met een ouder leiden tot verwijdering van de leerling. Verwijdering van een leerling is een bijzonder zware sanctie en kan pas serieus overwogen worden als alternatieve, lichtere maatregelen zijn beproefd en niet succesvol zijn gebleken. Op 3 oktober 2017 oordeelde de Geschillencommissie Passend onderwijs nog dat de aan een verwijderingsbesluit van een school ten grondslag gelegde feiten van onvoldoende gewicht waren. De school had een moeder onder meer verweten e-mails aan het managementteam te hebben verstuurd die ‘op onderdelen ongemotiveerd en kwetsend’ waren voor de directeur en de bestuurder. Hoewel het te begrijpen was dat de school hier actie tegen wilde ondernemen, stond dit gedrag van de moeder niet in verhouding tot het verwijderen van haar kind van de school (advies: 107797). Verder overwoog de commissie dat, hoewel de verstandhouding tussen de bestuurder en de moeder ernstig was beschadigd, de maatregel niet proportioneel was omdat er minder verstrekkende en niet beproefde alternatieven denkbaar waren, zoals het laten verlopen van contacten via de vader of een (tijdelijk) contactverbod of schoolpleinverbod voor de moeder.

Roep professionele hulp in om vastgelopen conflicten te ontrafelen

Hoewel zowel de school als de ouders het belang van het kind willen dienen, kan er op verschillende momenten gedurende de schooltijd van een kind wrijving tussen partijen ontstaan. Doorgaans valt dit op te lossen door een goed en open gesprek. Indien dat niet helpt, kan een school eenzijdig maatregelen treffen, waarbij uiteraard niet direct een onnodig zwaar middel mag worden ingezet. Mocht het toch niet lukken de vastgelopen verhouding tussen ouder en school te ontrafelen, neem dan voor advies contact op met een van de onderwijsspecialisten van Capra.

Contact over dit onderwerp

Teaser Medezeggenschap

Onze mensen

Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gerelateerd

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs? 150 150 Capra Advocaten

Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor het onderwijs?

Artikel

lees meer
Het ABC van de Awb en meer … 150 150 Capra Advocaten

Het ABC van de Awb en meer …

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Artikel

lees meer
Wijziging van de Awb – wat betekent dit voor het MBO? 150 150 Capra Advocaten

Wijziging van de Awb – wat betekent dit voor het MBO?

Artikel

lees meer
De Wet open overheid in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

De Wet open overheid in de zorgsector

Artikel

lees meer
Schending van privacy – reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Schending van privacy – reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – augustus 2023

Artikel

lees meer
Studenten in het MBO – rechtsbescherming 150 150 Capra Advocaten

Studenten in het MBO – rechtsbescherming

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Onderwijs – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – november 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juli 2022

Artikel

lees meer
Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinars: ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

Drie korte webinars van 15 minuten over het onderwerp ‘ongewenste omgangsvormen in het onderwijs

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – mei 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – december 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – juni 2021

Artikel

lees meer
Hoera, de scholen gaan weer open? 150 150 Capra Advocaten

Hoera, de scholen gaan weer open?

Artikel

lees meer
Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier… 150 150 Capra Advocaten

Verwijdering leerling: het belang van een goed dossier…

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – maart en april 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Onderwijs – januari en februari 2021

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders 150 150 Capra Advocaten

Een machtsstrijd tussen onderwijsbestuurders

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Rechtspositionele maatregelen voorafgaand aan de normalisering 150 150 Capra Advocaten

Rechtspositionele maatregelen voorafgaand aan de normalisering

Artikel

lees meer
Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord 150 150 Capra Advocaten

Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

Artikel

lees meer
Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG 150 150 Capra Advocaten

Advies bij toepassing model arbeidsovereenkomst VNG

Artikel

lees meer
Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Scan uw lokale regelingen voor de invoering van de Wnra

Artikel

lees meer
De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten 150 150 Capra Advocaten

De Wnra heeft gevolgen voor uw mandaat- en volmachtbesluiten

Artikel

lees meer
De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies 150 150 Capra Advocaten

De Leerplichtwet en het Sociaal Medisch Advies

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 1e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat? 150 150 Capra Advocaten

Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

Artikel

lees meer
Van school verwijderd: is dat een straf? 150 150 Capra Advocaten

Van school verwijderd: is dat een straf?

Artikel

lees meer
De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd 150 150 Capra Advocaten

De quotumregeling arbeidsbeperkten wordt geactiveerd

Artikel

lees meer
Rechtsbescherming onder de Wnra 150 150 Capra Advocaten

Rechtsbescherming onder de Wnra

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 4e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
Waarschuwing of toch een berisping? 150 150 Capra Advocaten

Waarschuwing of toch een berisping?

Artikel

lees meer
Zwijgen is zilver, spreken is goud? 150 150 Capra Advocaten

Zwijgen is zilver, spreken is goud?

Artikel

lees meer
Het recht op vergetelheid in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Het recht op vergetelheid in het onderwijs

Artikel

lees meer
De verstandhouding tussen school en ouders 150 150 Capra Advocaten

De verstandhouding tussen school en ouders

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Onderwijs 3e kwartaal 2017

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde 150 150 Capra Advocaten

Iedereen is gelijk, maar niet hetzelfde

Artikel

lees meer
Het medisch beroepsgeheim onder druk 150 150 Capra Advocaten

Het medisch beroepsgeheim onder druk

Artikel

lees meer
De Wet openbaarheid van bestuur 150 150 Capra Advocaten

De Wet openbaarheid van bestuur

Artikel

lees meer
Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief 150 150 Capra Advocaten

Pesten in het onderwijs in arbeidsrechtelijk perspectief

Artikel

lees meer
Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken … 150 150 Capra Advocaten

Passend onderwijs: leuker kunnen we het niet maken …

Artikel

lees meer
Parent power of ouderlijke onmacht? 150 150 Capra Advocaten

Parent power of ouderlijke onmacht?

Artikel

lees meer
Van schoolbank naar beklaagdenbank 150 150 Capra Advocaten

Van schoolbank naar beklaagdenbank

Artikel

lees meer
Te vroeg in gebreke gesteld: geen dwangsom 150 150 Capra Advocaten

Te vroeg in gebreke gesteld: geen dwangsom

Artikel

lees meer
Aanbesteden; een goed begin is het halve werk 150 150 Capra Advocaten

Aanbesteden; een goed begin is het halve werk

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl