De enquêteprocedure in de zorgsector

De enquêteprocedure in de zorgsector

De enquêteprocedure in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Op 2 november 2015 heeft de Ondernemingskamer te Amsterdam uitspraak gedaan in de zogenaamde ‘Meavita-zaak’. Het ging om een enquêteprocedure.

Doel enquêteprocedure

Hierna wordt kort ingegaan op de uitspraak en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Daarvoor zal meer in het algemeen worden ingegaan op de enquêteprocedure. Kort gezegd is het doel van deze procedure, geregeld in het Burgerlijk Wetboek, om vast te stellen of er sprake is van (al dan niet financieel) wanbeleid binnen een rechtspersoon. De procedure heeft ook als doel om verstoorde verhoudingen binnen de onderneming te herstellen.

In het bedrijfsleven is de enquêteprocedure een vrij bekende en regelmatig toegepaste procedure. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op de uitspraken inzake OGEM (1990), Gucci (2000), HBG (2003), Laurus (2005), ABN/AMRO (2007) en ASML (2010). Naast deze bekende zaken zijn er ook vele enquêteprocedures in het bedrijfsleven geweest die de publiciteit niet hebben gehaald.

Pas de laatste jaren is de procedure ook, zij het niet vaak, beproefd in de zorgsector. Het recht van enquête geldt immers niet alleen voor BV’s en NV’s, maar ook voor de stichting, een veel voorkomende rechtspersoon in de zorgsector. De Meavita-uitspraak is de meest recente en wellicht ook meest spraakmakende in deze sector.

Overigens zal de Ondernemingskamer, onderdeel van het Gerechtshof Amsterdam, bij de (semi) overheidswerkgevers wel bekend zijn, omdat deze rechterlijke instantie ook oordeelt over WOR-zaken (over het adviesrecht van de OR).

Wanbeleid

Een enquêteprocedure, die in de huidige opzet al vanaf 1970 bestaat, heeft als doel om vast te stellen of er bij een vennootschap sprake is van ‘wanbeleid’. De procedure biedt daarbij de mogelijkheid om snel en doeltreffend een einde te maken aan situaties die het functioneren en het voortbestaan van een vennootschap bedreigen. De Ondernemingskamer wordt ook wel ‘bedrijvendokter’ genoemd. Daar zou het bestuur of de raad van toezicht van een zorginstelling op zich gevoelig voor moeten zijn.

Wanneer is er sprake van wanbeleid? Daarvan is sprake bij strijd met ‘elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap’. Deze beginselen verwijzen zowel naar regels voor het besluitvormingsproces, als naar bedrijfsinhoudelijke uitgangspunten, naar de doelmatigheid van bedrijfsbeslissingen. Het gaat om een marginale toetsing.

Ook bij een impasse in de besluitvorming kan er sprake zijn van wanbeleid. Het gaat dan vooral om problemen in de communicatie.

Voor de zorg lijken mij daarnaast zorgspecifieke normen relevant te zijn, zoals verwoord in de Zorgbrede Governancecode en/of specifieke wetgeving (zoals de Kwaliteitswet). Maar een duidelijk toetsingskader, toegesneden op de zorg, is er voor zover ik weet niet. Het is ook de vraag of een dergelijk kader nodig is.

De verschillende fasen van een enquêteprocedure

Voordat kan worden overgegaan tot het indienen van het verzoekschrift bij de Ondernemingskamer, dienen de bestaande bezwaren eerst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur en eventueel de raad van commissarissen van de betreffende vennootschap. Daarbij moet een termijn gegeven worden om aan de bezwaren tegemoet te komen. Als niet aan deze bezwaren tegemoet wordt gekomen, kan het verzoekschrift worden ingediend. De vennootschap krijgt dan de mogelijkheid om verweer te voeren. Daarna wordt er een datum voor de mondelinge behandeling vastgesteld.

De enquêteprocedure kent enkele fasen. In de eerste plaats bepaalt de Ondernemingskamer of zij al dan niet gegronde redenen aanwezig acht om ‘te twijfelen aan een juist beleid’. Deze fase verloopt met spoed.

Als de Ondernemingskamer oordeelt dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen, waarmee overigens nog geen wanbeleid is vastgesteld, worden één of meer onderzoekers (rapporteurs) benoemd. De onderzoekers hebben de nodige mogelijkheden om hun onderzoek goed te verrichten, sinds 1 januari 2013 onder toezicht van een raadsheer-commissaris. Als zij personen noemen in hun verslag, moeten deze in de gelegenheid gesteld zijn te reageren.

De kosten van het onderzoek, die zeer aanzienlijk kunnen zijn, zijn in beginsel voor de rechtspersoon. Maar als echter het verzoek om een enquête niet op redelijke gronden blijkt te zijn gedaan, kunnen de kosten op de verzoeker verhaald worden.

Gedurende het onderzoek kunnen onmiddellijke (voorlopige) spoedvoorzieningen getroffen worden, zoals het schorsen van een bestuurder en/of het benoemen van een andere bestuurder.

Nadat het onderzoek is verricht doet de Ondernemingskamer – op basis van het verrichte onderzoek – uitspraak over de vraag of er sprake is van wanbeleid. Daarbij kunnen definitieve voorzieningen worden getroffen, zoals de schorsing van een bestuurder en zelfs de ontbinding van de vennootschap.

Tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer is cassatie bij de Hoge Raad mogelijk.

Wie kan om een enquête verzoeken?

De wet bepaalt aan wie het recht is toegekend om een verzoek om een enquête in te dienen.

Daarbij gaat het om aandeelhouders (indien er sprake is van een NV of BV), de rechtspersoon zelf (al dan niet vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen c.q. de Raad van Toezicht) en werknemersorganisaties. Is er een OR, dan is een werknemersorganisatie niet ontvankelijk indien zij deze niet tevoren in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk van zijn gevoelens te doen blijken. De OR heeft zelf niet het (wettelijk) recht een verzoek om een enquête in te dienen (tenzij in de statuten daartoe aangewezen), hoewel er wel stemmen op gaan om dit te veranderen.

Verder kan ook de advocaat-generaal bij het resortsparket Amsterdam, vanwege redenen van openbaar belang, om een enquête verzoeken. Last but not least kan via de statuten het enquêterecht aan andere belanghebbenden worden toegekend, zoals aan de cliëntenraad (maar ook aan een andere rechtspersoon die de belangen van de cliënten c.q. patiënten behartigt). Dit laatste is zelfs verplichtend voorgeschreven in de Wet Toelating Zorginstellingen en in de Zorgbrede Governancecode 2010. Beide zijn overigens niet van toepassing op de academische ziekenhuizen (UMC’s).

De Meavita-zaak

Waar staat Meavita voor? Stichting Meavita is, dat wil zeggen was een zeer grote instelling op het gebied van de thuiszorg, met vestigingen in de Randstad en in het Noorden van ons land. In 2009 is Meavita, dat werkzaam was voor ruim 90 gemeenten en waar 20.000 werknemers in dienst waren, failliet gegaan.

AbvaKabo FNV had de Ondernemingskamer in 2010 al, vanwege het faillissement, om een enquête verzocht. Ondanks dat de failliete stichting toen een onderneming ontbeerde en er geen vakbondsleden werkzaam waren, werd FNV door de Ondernemingskamer in het verzoek toch ontvankelijk verklaard.

De uitspraak van de Ondernemingskamer in de Meavita-zaak, een uitspraak die maar liefst 109 pagina’s telt, dateert van 2 november 2015. In deze uitspraak heeft de Ondernemingskamer, op basis van het door onderzoekers verrichte onderzoek, vastgesteld dat er bij Meavita sprake was van wanbeleid. De Ondernemingskamer oordeelde daarbij onder meer dat de fusie tussen de Meavitagroep en S&TZG onvoldoende doordacht en onvoldoende was uitgewerkt. De concern brede ambities vergden centrale sturing, maar deze was er volgens de Ondernemingskamer niet. Verder had Meavita niet tijdig gereorganiseerd in verband met de invoering van de WMO.

Ook heeft de Raad van Bestuur van Meavita, aldus de Ondernemingskamer, de uitvoering van het zogenaamde ‘TVfoon project’ (beeldtelefonie; een eigen tv zender) niet adequaat ter hand genomen.

De invoering van concurrentie, de wijzigingen in de AWBZ en de introductie van de WMO kunnen het wanbeleid volgens de Ondernemingskamer mogelijk verklaren, maar niet rechtvaardigen. De bestuurders en toezichthouders kenden deze omstandigheden immers, aldus de Ondernemingskamer, en hadden deze kunnen zien aankomen.

FNV en de curatoren kunnen de door hen betaalde onderzoekskosten, zo heeft de Ondernemingskamer voorts geoordeeld, verhalen op (een aantal) voormalige bestuurders en toezichthouders.

Naar aanleiding van de uitspraak in de Meavita-zaak zullen de voormalige bestuurders van Meavita naar verwachting aansprakelijk gesteld worden. Daarbij zij opgemerkt dat het uitspreken van wanbeleid door de Ondernemingskamer nog niet automatisch leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s). Er zullen bovendien, onder meer door voormalig werknemers van Meavita, schadeclaims worden ingediend. FNV roept de (voormalig) werknemers van Meavita daar nu al toe op.

Eerdere enquêteprocedures in de zorg

De uitspraak in de Meavita-zaak is niet de enige in de zorgsector. De Ondernemingskamer heeft de laatste jaren meer uitspraken gedaan die zich in de zorg afspeelden:

–    In de eerste plaats kan gewezen worden op zorgcentrum De Betuwe te Culemborg (ouderenzorg). In deze zaak had de Ondernemingskamer het enquête verzoek, ingediend door de centrale cliëntenraad, toegewezen (uitspraak 29 april 2010). Er werd dus een onderzoek gelast naar het gevoerde beleid. De Ondernemingskamer stelde daarbij vast dat er een impasse was ontstaan tussen de cliëntenraad en het bestuur. Het bestuur schond volgens de Ondernemingskamer advies- en informatierechten van de cliëntenraad.

–    Gelijke overwegingen maakte de Ondernemingskamer in de kwestie van de stichting Sherpa, een gehandicapten instelling, onder meer gevestigd te Baarn (uitspraak 20 mei 2010). Volgens de Ondernemingskamer was er geen sprake van ‘gezonde verhoudingen’ binnen Sherpa. Een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken was daarom noodzakelijk.

Bij onmiddellijke voorziening werd in deze zaak de voorzitter van de voorzitter van de Raad van Toezicht geschorst. Evenals in de zaak van De Betuwe had de Ondernemingskamer in deze kwestie immers kritiek op de passieve rol van de Raad van Toezicht.

–    Dit laatste was ook in een andere zaak, bij de stichting Il Marinen te Groningen (gehandicaptenzorg), aan de orde. Niettemin was het verzoek om een enquête in deze kwestie afgewezen (uitspraak 19 april 2013). Verzoeker, de cliëntenraad, kon volgens de Ondernemingskamer namelijk onvoldoende hard maken dat aan de financiële situatie te weinig urgentie was toegekend.

–    Ook in de zaak met betrekking tot de stichting het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden, dat verwikkeld was in een fusieproces, heeft de Ondernemingskamer het verzoek om een enquête afgewezen (uitspraak 29 oktober 2014). Er was volgens de Ondernemingskamer immers geen gegronde reden om aan het juist beleid te twijfelen. De wijze waarop het ziekenhuis uitvoering heeft gegeven aan de medezeggenschap in zijn geheel, kan volgens de Ondernemingskamer niet worden gezegd, dat aan de rechten van de cliëntenraad tekort is gedaan.

–    Ook kan worden gewezen op een procedure met betrekking tot het Slotervaart ziekenhuis NV te Amsterdam. Het verzoek om een enquête was in deze kwestie ingediend door enkele aandeelhouders. De zaak ging vooral om de uitgifte van aandelen. Gevolg voor de oud-bestuursvoorzitter en haar familie was dat hun indirecte belang in het ziekenhuis verwaterde. De familie maakte daarom een enquêteprocedure aanhangig.

Maar de Ondernemingskamer overwoog in deze zaak dat de aandelenuitgifte niet werd gekwalificeerd als wanbeleid (uitspraak 13 mei 2015). De aandelenuitgifte leidde immers niet tot een verslechtering van de economische positie van de familie.

–    Ten slotte kan hierbij worden gewezen op de procedure waarbij de stichting Sint Maartenskliniek te Nijmegen in rechte was betrokken. Het verzoek in deze zaak was ingediend door de stichting Zorgbelang Gelderland, die daartoe krachtens de statuten was gerechtigd.

Het verzoek van Zorgbelang werd echter afgewezen (uitspraak 3 juni 2015). Niet kon volgens de Ondernemingskamer namelijk worden gezegd dat het disfunctioneren van de medezeggenschap een gegronde reden opleverde om aan een juist beleid een juiste gang van zaken te twijfelen. Er werd dus geen onderzoek naar wanbeleid gelast.

Redenen opstarten enquêteprocedure

Uit deze uitspraken blijken vooral een (slechte) financiële positie en/of een impasse in de besluitvorming c.q. verstoorde verhoudingen (met medezeggenschapsorganen) redenen te zijn voor het opstarten van een

enquêteprocedure. In sommige zaken was er daardoor – aldus de Ondernemingskamer – sprake van wanbeleid en in ieder geval twijfel aan een juist beleid, zodat onderzoek daarnaar kon plaatsvinden.

Voor zover mij bekend heeft er nog geen zaak in de zorgsector geleid tot een cassatieprocedure.

‘Goed bestuur’ in de zorg

De enquêteprocedure is een belangrijk instrument, niet alleen voor aandeelhouders en werknemersorganisaties, maar ook – in de zorgsector – voor cliëntenraden. De uitspraken kunnen grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor bestuurders en toezichthouders.

De enquêteprocedure past in de tendens tot verbetering van ‘goed bestuur en zorg’. In de brief van 22 januari 2015 verwijst de Minister althans naar de voorgestelde verruiming van het enquêterecht voor cliënt vertegenwoordigen organen. Dit recht zal als het aan de Minister ligt – anders dan nu het geval is – gaan gelden voor alle zorgaanbieders, ongeacht de rechtsvorm. Volgens de Minister zal dit een bijdrage leveren aan de strijd tegen wanbestuur in de zorg.

Het vervolg: aansprakelijkheidsprocedure?

Terug naar de uitspraak in de Meavita-zaak. Deze uitspraak is al interessant, om te zien welke impact de diverse wijzigingen in de zorg hebben gehad. Juist ook in de zorg is het voor bestuurders van belang om hierin zorgvuldig te opereren. Als dit niet of niet voldoende wordt gedaan, zijn de gevolgen groot, zo blijkt.

De uitspraak van de Ondernemingskamer is dan eigenlijk nog maar een begin. De enquêteprocedure is immers ‘slechts’ een verantwoordingsprocedure. Daarna volgen de aansprakelijkheidsprocedures, waarbij een uitspraak in de enquêteprocedure natuurlijk van groot belang kan zijn.

De Meavita-uitspraak geeft vooral ook een inkijk in het reilen en zeilen binnen een (heel) grote zorginstelling. De ontwikkelingen in de zorg hebben een zeer grote impact gehad, zo blijkt nog eens. Voor bestuurders en toezichthouders in de zorg zal de uitspraak daarom ongetwijfeld verplichte kost worden. Dat geldt ook voor de eerdere uitspraken van de Ondernemingskamer in zaken die zich in de zorgsector voordeden.

Het belang van zorgvuldige besluitvorming

De hiervoor besproken uitspraken van de Ondernemingskamer, en de Meavita-uitspraak is daar een duidelijk voorbeeld van, laten het belang zien van een zorgvuldige besluitvorming op het hoogste niveau van de zorginstelling, waarbij daadwerkelijk rekening wordt gehouden met de diverse belangen die zijn verbonden aan een zorginstelling. Dat is, meen ik, goed.

Ook is het, meen ik, goed dat er door een enquêteprocedure voor belanghebbenden duidelijkheid kan komen over het gevoerde beleid, en dat ook via deze weg misstanden in de zorg beter aan de kaak gesteld (en vooral opgelost) kunnen worden. Een duidelijk(er) toetsingskader voor de zorg gerelateerde zaken is dan welkom, met daarbij de voorvraag of een dergelijk kader wel nodig is. Mogelijk dat een evaluatie van de enquêteprocedure in de zorgsector, aan de hand van de zaken die er inmiddels zijn geweest, al meer handvatten kan bieden. Een dergelijk onderzoek past ook prima in de kabinetsplannen voor ‘goed bestuur in de zorg’.

Mark van de Laar
Capra Zorg

Contact over dit onderwerp

Mark van de Laar Capra Maastricht

Mark van de Laar

Advocaat
Vestiging:
Maastricht
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht,
Telefoon:
043 - 7 600 600
Mobiel:
06 15 05 42 23

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer
Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen 150 150 Capra Advocaten

Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen

Training

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023

Artikel

lees meer
Verplichtstelling vertrouwenspersoon 150 150 Capra Advocaten

Verplichtstelling vertrouwenspersoon

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023

Artikel

lees meer
HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu? 150 150 Capra Advocaten

HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – november 2022

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen de zorg: wat kunt ú doen? 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen de zorg: wat kunt ú doen?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2022

Artikel

lees meer
Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het! 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het!

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2021

Artikel

lees meer
Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – december 2021

Artikel

lees meer
Integriteit voor zorginstellingen 150 150 Capra Advocaten

Integriteit voor zorginstellingen

Online kennisbijeenkomst 15 februari 2022

lees meer
Vergewisplicht voor werkgevers in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Vergewisplicht voor werkgevers in de zorg

Webinar 20 januari 2022

lees meer
Integriteitsgrenzen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsgrenzen in de zorg

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – november 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – september 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2021

Artikel

lees meer
Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen 150 150 Capra Advocaten

Het coronavirus en de zorgsector: arbeidsrechtelijke vragen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2021

Artikel

lees meer
Altruïsme of ernstig verwijtbaar handelen? 150 150 Capra Advocaten

Altruïsme of ernstig verwijtbaar handelen?

Artikel

lees meer
Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling 150 150 Capra Advocaten

Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021

Artikel

lees meer
Integriteit: het belang van het gesprek daarover 150 150 Capra Advocaten

Integriteit: het belang van het gesprek daarover

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2021

Artikel

lees meer
Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes 150 150 Capra Advocaten

Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes

Artikel

lees meer
Integriteit en geanonimiseerde verklaringen 150 150 Capra Advocaten

Integriteit en geanonimiseerde verklaringen

Artikel

lees meer
Aandacht voor integriteit in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Aandacht voor integriteit in de zorg

Artikel

lees meer
Webinars : Integriteit in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Webinars : Integriteit in de zorg

In drie online webinars verdieping over integriteit in de zorg

lees meer
Werkgevers, controleer uw gedragscode (en sanctiebeleid)! 150 150 Capra Advocaten

Werkgevers, controleer uw gedragscode (en sanctiebeleid)!

Artikel

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Integriteit volgens de civiele rechter 150 150 Capra Advocaten

Integriteit volgens de civiele rechter

Artikel

lees meer
Integriteit in tijden van corona 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in tijden van corona

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Integriteit binnen de zorg 150 150 Capra Advocaten

Integriteit binnen de zorg

Artikel

lees meer
Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019 150 150 Capra Advocaten

Selectie van jurisprudentie voor de zorg 3e kwartaal 2019

Artikel

lees meer
Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht” 150 150 Capra Advocaten

Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht”

Zorgseminar Wnra in de zorg in Utrecht

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over

Nieuws

lees meer
Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass over integriteit voor leidinggevenden in de zorg

lees meer
Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

Artikel

lees meer
Eerste Kamer neemt voorstel aanpassing Wet BIG aan 150 150 Capra Advocaten

Eerste Kamer neemt voorstel aanpassing Wet BIG aan

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Zorg 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Zorg 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
De frauderende apotheker en samenloop van rechtsgangen 150 150 Capra Advocaten

De frauderende apotheker en samenloop van rechtsgangen

Artikel

lees meer
Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue 150 150 Capra Advocaten

Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

Artikel

lees meer
Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag 150 150 Capra Advocaten

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Artikel

lees meer
Governancecode Zorg 2017: goed bestuur in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Governancecode Zorg 2017: goed bestuur in de zorg

Artikel

lees meer
De integere zorgbestuurder? 150 150 Capra Advocaten

De integere zorgbestuurder?

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
Actualiteiten WNT in de zorgsector 150 150 Capra Advocaten

Actualiteiten WNT in de zorgsector

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Een beetje integer … 150 150 Capra Advocaten

Een beetje integer …

Artikel

lees meer
Medisch specialisten – over communiceren en samenwerken 150 150 Capra Advocaten

Medisch specialisten – over communiceren en samenwerken

Artikel

lees meer
Misbruik van Suwinet wordt aangepakt 150 150 Capra Advocaten

Misbruik van Suwinet wordt aangepakt

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Integriteit, een blijvend actueel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, een blijvend actueel onderwerp

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl