De veroordeelde arts: tuchtrechtelijk verwijtbaar?

De veroordeelde arts: tuchtrechtelijk verwijtbaar?

De veroordeelde arts: tuchtrechtelijk verwijtbaar? 150 150 Capra Advocaten

Een arts wil zijn vrouw vermoorden. Hij geeft twee drugsverslaafden opdracht  haar in brand te steken in hun woning. De vrouw overleeft de aanslag, maar is ernstig verminkt. Hun kinderen en de ouders van het slachtoffer hebben alles zien gebeuren. Zij zijn daardoor getraumatiseerd. Het voorval speelt zich af in de privésfeer. Kan dit de arts ook tuchtrechtelijk worden verweten? Het Centraal Tuchtcollege boog zich onlangs over deze kwestie.

De strafrechtelijke procedure

In het kader van zijn strafrechtelijke vervolging is de arts onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De conclusie van het psychologisch en psychiatrisch onderzoek is onder meer dat er bij hem sprake is van een ernstige persoonlijkheidsstoornis, gekenmerkt door borderline, narcistische en antisociale aspecten. Ofschoon de arts enigszins verminderd toerekeningsvatbaar werd geacht, is hij op 8 april 2005 door de strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar.

De arts gaat weer werken

Tijdens zijn detentie is de arts in staat gesteld zijn kennis op peil te houden en diverse cursussen te volgen. Nog tijdens zijn detentie heeft hij stage kunnen lopen in een (huisartsen)praktijk voor klassieke homeopathie. Per juli 2012 is de arts in het kader van een penitentiair programma, waarin hij in toenemende mate vrijheden kreeg, via een uitzendbureau als basisarts aan het werk gegaan in een verpleeghuis. Ook werd hij toegelaten tot de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De arts had geen melding gemaakt van zijn strafrechtelijk verleden, er was niet doorgevraagd naar het ‘gat’ in zijn curriculum vitae en er was niet om afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Reclassering Nederland had, omdat deze instelling geen verband zag tussen de werkzaamheden als arts binnen zorginstellingen en het delict waarvoor de arts was veroordeeld, positief geadviseerd met betrekking tot deze werkzaamheden. De arts werd tot november 2012 via een elektronische enkelband en daarnaast via tweewekelijkse gesprekken met de reclassering gecontroleerd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg treedt op

In december 2012 heeft het Ministerie van VWS naar aanleiding van vragen van de pers contact gezocht met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de Inspectie). De Inspectie heeft op haar beurt de werkgeefster van de arts benaderd. Dit heeft er toe geleid dat  de arts op non-actief is gesteld en uiteindelijk heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst (voorwaardelijk) ontbonden. Deze beslissing is kort gezegd gebaseerd op een vertrouwensbreuk tussen de arts en zijn werkgeefster omdat hij niet uit eigen beweging open kaart had gespeeld over zijn strafrechtelijk verleden.

De tuchtrechtelijke procedure

Daarnaast heeft de Inspectie met betrekking tot het handelen van de arts een tuchtrechtelijke klacht ingediend. Deze tuchtklacht werd echter door het Regionaal Tuchtcollege niet-ontvankelijk geacht, – dus niet in behandeling genomen -, aangezien het handelen van de arts in de relationele sfeer plaats had gevonden en niet in de hoedanigheid van arts. Handelen dat niet in de hoedanigheid van een beroepsbeoefenaar heeft plaatsgevonden, kan volgens het Regionaal Tuchtcollege niet tuchtrechtelijk worden getoetst aan de tweede tuchtnorm zoals neergelegd in artikel 47, eerste lid onder b van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Dit artikel bepaalt:

“Degene die in een der in het tweede lid vermelde hoedanigheden in een register ingeschreven staat, is onderworpen aan tuchtrecht ter zake van:
a.    (…)
b.    enig ander dan onder a bedoeld handelen of nalaten in die hoedanigheid in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg.”

Volgens de memorie van toelichting die bij dit artikel hoort, is het in het algemeen niet de bedoeling privégedrag onder tuchtrechtelijke toetsing te brengen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 522, nr. 3, p. 47). Hieruit blijkt dat bij de invoering van de Wet BIG bewust ervoor is gekozen handelen waarbij de betrokkene niet de hoedanigheid van BIG-geregistreerd beroepsoefenaar heeft, (in het algemeen) niet onder het bereik van het tuchtrecht te brengen. Sinds de invoering van de Wet BIG is het dan ook vaste tuchtrechtelijke jurisprudentie dat een klacht over handelen in de privésfeer tot niet-ontvankelijkheid van de klager leidde, derhalve niet tuchtrechtelijk werd getoetst en niet tot een tuchtrechtelijke maatregel kon leiden.

De Inspectie kon in de beslissing van het Regionaal Tuchtcollege haar niet-ontvankelijk te verklaren in haar klacht, niet berusten. Daarom ging zij hiertegen in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. In deze procedure voerde de Inspectie (in de kern) aan dat het plegen van of het aanzetten tot een levensdelict door een medische beroepsoefenaar, zoals het handelen waarvoor de arts in 2005 is veroordeeld door de strafrechter, niet te verenigen is met diens beroepsuitoefening. Dit handelen kan door de tuchtrechter wel degelijk worden getoetst aan de tweede tuchtnorm zoals neergelegd in artikel 47, eerste lid onder b van de Wet BIG, aldus de Inspectie. Dat het handelen van de arts heeft plaatsgevonden in de privésfeer maakt dit niet anders. Dit handelen getuigt namelijk volgens de Inspectie van een zo ernstig gebrek aan respect voor het leven en de gezondheid van een medemens dat het de hoedanigheid van arts direct raakt.

Saillant detail hierbij is dat de arts twee dagen voor de zitting in 2013 bij het Regionaal Tuchtcollege terechtgestaan heeft voor de meervoudige strafkamer in de rechtbank op verdenking van mishandeling van zijn vriendin en haar moeder. Hiervoor is de arts inmiddels veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en ten uitvoerlegging van de oorspronkelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 dagen.

Het Centraal Tuchtcollege

Het Centraal Tuchtcollege achtte de strekking van het betoog van de Inspectie juist. Hierbij werd overwogen dat het hier gaat om handelen van iemand die de hoedanigheid van arts bezit maar niet in die hoedanigheid handelde, welk handelen met opzet gericht was op het doden van een ander, althans het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Dergelijk gedrag is flagrant in strijd met de algemene zorgplicht die iedereen ten aanzien van het leven en de gezondheid van zijn medemens in acht behoort te nemen. Aan een arts is uit hoofde van diens beroep bij uitstek die zorg toevertrouwd. Het vertrouwen dat de samenleving met het oog daarop in een arts stelt, wordt door dit handelen, dat de waarden van het beroep in de kern raakt, dan ook wezenlijk aangetast. Daarom kan dat handelen niet los worden gezien van de hoedanigheid van arts, ook al vond het niet in de uitoefening van die hoedanigheid plaats. Volgens het Centraal Tuchtcollege is daarom de Inspectie ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekende dat alsnog werd overgegaan tot behandeling van de klacht van de Inspectie.

De klacht van de Inspectie dat de arts de tweede tuchtnorm heeft geschonden, werd – gelet op het voorgaande – gegrond verklaard. De Inspectie had daarnaast gevorderd dat aan de arts de maatregel van doorhaling werd opgelegd. Het Centraal Tuchtcollege achtte het opleggen van die maatregel, al of niet voorwaardelijk, in de gegeven omstandigheden echter disproportioneel. Daartoe overwoog het college dat het gewraakte handelen van de arts plaatsvond op 5 juli 2003, dus meer dan twaalf jaar geleden, dat de arts een gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen van vijftien jaar welke voor het grootste deel ten uitvoer is gelegd, en dat de arts in de periode van detentie een resocialisatieprogramma gericht op het hervatten van zijn werkzaamheden als (alternatief) arts, heeft gevolgd en op grond daarvan in 2012 als basisarts aan het werk is gegaan. Het Centraal Tuchtcollege legde de arts derhalve geen enkele maatregel op.

Wijziging tweede tuchtnorm

Zoals door de annotator van deze uitspraak, de heer prof. mr. J.H. Hubben, terecht opgemerkt, weegt in de beoordeling  van het Centraal Tuchtcollege de ernst van het delict zwaar. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het bij tuchtrechtelijke toetsing van handelingen in de privésfeer door een BIG-geregistreerd beroepsbeoefenaar moet gaan om ernstige feiten. Levensdelicten, seksuele delicten en het bezit van kinderporno kunnen daartoe worden gerekend. De rechtspraak zal de grenzen moeten aangeven. Nog beter is het om, conform het advies neergelegd in de Tweede Evaluatie van de Wet BIG opgesteld door J.G. Sijmons e.a., in artikel 47 Wet BIG de woorden “in die hoedanigheid” te schrappen en de tweede tuchtnorm te vervangen door de tekst “enig ander handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede individuele gezondheidszorg”. Daarmee komt buiten twijfel dat handelingen in de privésfeer onder omstandigheden tuchtrechtelijk kunnen worden getoetst. De minister van VWS heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat zij deze aanbeveling overneemt.

Toch blijft de beslissing van het Centraal Tuchtcollege wat onbevredigend. Aan de arts wordt immers geen maatregel opgelegd. De vraag rijst dan ook of een maatregel, bijvoorbeeld een voorwaardelijke schorsing, toch niet in de rede had gelegen. Temeer nu de arts in 2013 nog recidiveerde en (wederom) hiervoor strafrechtelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf wegens mishandeling. Zoals door de heer prof. mr. Hubben terecht opgemerkt: zou het belang van de gezondheidszorg niet gediend zijn geweest met een maatregel die erin voorziet dat de arts niet opnieuw aan het werk kan gaan in een instelling voor kwetsbare patiënten zoals bijvoorbeeld geestelijk gestoorde bejaarden of verstandelijk gehandicapten?

Esther van Gaal
Capra Advocaten ‘s-Hertogenbosch

Contact over dit onderwerp

Esther van Gaal Capra Den Bosch

Esther van Gaal

Advocaat
Vestiging:
's-Hertogenbosch
Sector:
Overheid, Zorg
Expertteam:
Arbeidsrecht, Ambtenarenreacht
Telefoon:
073 - 61 31 345
Mobiel:
06 38 77 17 22

Gerelateerd

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer 150 150 Capra Advocaten

Sociale veiligheid op de provinciale werkvloer

Artikel

lees meer
Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Lunchwebinar: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Lunchwebinar 22 april 2024

lees meer
Beloofd is beloofd 150 150 Capra Advocaten

Beloofd is beloofd

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen het ziekenhuis

Artikel

lees meer
Wangedrag van de ambtenaar 150 150 Capra Advocaten

Wangedrag van de ambtenaar

Artikel

lees meer
Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan? 150 150 Capra Advocaten

Een melding grensoverschrijdend gedrag. En dan?

Artikel

lees meer
Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen 150 150 Capra Advocaten

Training Arbeidsconflict voor vertrouwenspersonen

Training

lees meer
De klokkenluider van de ‘Amstre dame’ 150 150 Capra Advocaten

De klokkenluider van de ‘Amstre dame’

Artikel

lees meer
Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling 150 150 Capra Advocaten

Ontslag op staande voet wegens stiekem uitje naar de Efteling

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag leidt tot ontslag op staande voet

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2023

Artikel

lees meer
Verplichtstelling vertrouwenspersoon 150 150 Capra Advocaten

Verplichtstelling vertrouwenspersoon

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2023

Artikel

lees meer
HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu? 150 150 Capra Advocaten

HELP! Een melding over ongewenst gedrag! Wat nu?

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2023 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2023

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – december 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – december 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – november 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – november 2022

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag binnen de zorg: wat kunt ú doen? 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag binnen de zorg: wat kunt ú doen?

Artikel

lees meer
Aanpak Ministerie van OC&W tegen discriminatie en racisme 150 150 Capra Advocaten

Aanpak Ministerie van OC&W tegen discriminatie en racisme

Artikel

lees meer
Ontslag werkneemster ROC na publicatie kritisch boek 150 150 Capra Advocaten

Ontslag werkneemster ROC na publicatie kritisch boek

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2022

Artikel

lees meer
Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het! 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, niet in beton gegoten, bespreek het!

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – september 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – september 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2022

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag en ernstige verwijtbaarheid 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag en ernstige verwijtbaarheid

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2022

Artikel

lees meer
Wat we kunnen leren van de zaak G. tegen Volt 150 150 Capra Advocaten

Wat we kunnen leren van de zaak G. tegen Volt

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2022

Artikel

lees meer
Het beroepsgeheim van de bedrijfsarts volgens de tuchtrechter 150 150 Capra Advocaten

Het beroepsgeheim van de bedrijfsarts volgens de tuchtrechter

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2022 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2022

Artikel

lees meer
Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie Zorg – selectie jaaroverzicht 2021

Artikel

lees meer
Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsschending? Het belang van goed onderzoek

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – december 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – december 2021

Artikel

lees meer
Integriteit voor zorginstellingen 150 150 Capra Advocaten

Integriteit voor zorginstellingen

Online kennisbijeenkomst 15 februari 2022

lees meer
Vergewisplicht voor werkgevers in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Vergewisplicht voor werkgevers in de zorg

Webinar 20 januari 2022

lees meer
Integriteitsgrenzen in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsgrenzen in de zorg

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – november 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – november 2021

Artikel

lees meer
MeToo versus ook gij 150 150 Capra Advocaten

MeToo versus ook gij

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – oktober 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – september 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – september 2021

Artikel

lees meer
Noot AB Hoger beroep over een kerstcadeau 150 150 Capra Advocaten

Noot AB Hoger beroep over een kerstcadeau

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – augustus 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juli 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – juni 2021

Artikel

lees meer
Altruïsme of ernstig verwijtbaar handelen? 150 150 Capra Advocaten

Altruïsme of ernstig verwijtbaar handelen?

Artikel

lees meer
Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling 150 150 Capra Advocaten

Diefstal en mishandeling ≠ diefstal en/of mishandeling

Artikel

lees meer
Gastcolumn: Voorkomen is beter dan genezen 150 150 Capra Advocaten

Gastcolumn: Voorkomen is beter dan genezen

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – mei 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – april 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – april 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – maart 2021

Artikel

lees meer
Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs 150 150 Capra Advocaten

Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Artikel

lees meer
Integriteit: het belang van het gesprek daarover 150 150 Capra Advocaten

Integriteit: het belang van het gesprek daarover

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – februari 2021

Artikel

lees meer
Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2021 150 150 Capra Advocaten

Jurisprudentie selectie Zorg – januari 2021

Artikel

lees meer
Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes 150 150 Capra Advocaten

Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes

Artikel

lees meer
Esther van Gaal
Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur 800 533 Capra Advocaten

Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren bestuur

Artikel

lees meer
Foute foto’s op je privé telefoon: integer of niet? 150 150 Capra Advocaten

Foute foto’s op je privé telefoon: integer of niet?

Artikel

lees meer
Integriteit en geanonimiseerde verklaringen 150 150 Capra Advocaten

Integriteit en geanonimiseerde verklaringen

Artikel

lees meer
Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet? 150 150 Capra Advocaten

Een handdruk anno 2020: ontslag op staande voet?

Artikel

lees meer
Aandacht voor integriteit in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Aandacht voor integriteit in de zorg

Artikel

lees meer
Webinars : Integriteit in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Webinars : Integriteit in de zorg

In drie online webinars verdieping over integriteit in de zorg

lees meer
Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren 1508 826 Capra Advocaten

Toename van arbeidsrechtelijke rechtszaken over ambtenaren

Blog Publiek Arbeidsrecht

lees meer
Integriteit op de universiteit 150 150 Capra Advocaten

Integriteit op de universiteit

In drie online webinars verdieping over integriteit op de universiteit

lees meer
Integriteit in het onderwijs lastig? 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in het onderwijs lastig?

Artikel

lees meer
Werkgevers, controleer uw gedragscode (en sanctiebeleid)! 150 150 Capra Advocaten

Werkgevers, controleer uw gedragscode (en sanctiebeleid)!

Artikel

lees meer
Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid 150 150 Capra Advocaten

Update Alcohol- en drugstesten: maak werk van ADM-beleid

Artikel

lees meer
Integriteit volgens de civiele rechter 150 150 Capra Advocaten

Integriteit volgens de civiele rechter

Artikel

lees meer
Integriteit in tijden van corona 150 150 Capra Advocaten

Integriteit in tijden van corona

Artikel

lees meer
Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw 150 150 Capra Advocaten

Herplaatsingsonderzoek: oud en nieuw

Artikel

lees meer
De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager 150 150 Capra Advocaten

De arbeidsrechtadvocaat als conflictmanager

Artikel

lees meer
Integriteit, oftewel het morele kompas 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, oftewel het morele kompas

Artikel

lees meer
Integriteit binnen de zorg 150 150 Capra Advocaten

Integriteit binnen de zorg

Artikel

lees meer
Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht” 150 150 Capra Advocaten

Zorgseminar “Welkom arbeidsrecht”

Zorgseminar Wnra in de zorg in Utrecht

lees meer
Feitenonderzoeken en privacybescherming 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken en privacybescherming

Artikel

lees meer
Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over 150 150 Capra Advocaten

Capra Advocaten neemt Integriteit.nl Training & Advies over

Nieuws

lees meer
Integriteitsanalyse besturen provinciale staten 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsanalyse besturen provinciale staten

Nieuws

lees meer
Integriteitsanalyse leden en (hoog)heemraden waterschappen 150 150 Capra Advocaten

Integriteitsanalyse leden en (hoog)heemraden waterschappen

Nieuws

lees meer
Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Masterclass integriteit en bewustwording voor leidinggevenden in de zorg

Masterclass over integriteit voor leidinggevenden in de zorg

lees meer
Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Schade ten gevolge van integriteitsonderzoeken

Artikel

lees meer
Eerste Kamer neemt voorstel aanpassing Wet BIG aan 150 150 Capra Advocaten

Eerste Kamer neemt voorstel aanpassing Wet BIG aan

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Satudarah 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Satudarah

Artikel

lees meer
Selectie Jurisprudentie Zorg 2e kwartaal 2018 150 150 Capra Advocaten

Selectie Jurisprudentie Zorg 2e kwartaal 2018

Artikel

lees meer
Uitgesproken: Frans Naerebout 150 150 Capra Advocaten

Uitgesproken: Frans Naerebout

Artikel

lees meer
Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma 150 150 Capra Advocaten

Hof: medicijngebruik geen excuus voor vervalsen diploma

Artikel

lees meer
Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders 150 150 Capra Advocaten

Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders

Artikel

lees meer
Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken 150 150 Capra Advocaten

Column: Zorgvuldigheidseisen bij feitenonderzoeken

Artikel

lees meer
Zwijgen is zilver, spreken is goud? 150 150 Capra Advocaten

Zwijgen is zilver, spreken is goud?

Artikel

lees meer
In beeld: het ontslagrecht na de normalisering 150 150 Capra Advocaten

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Artikel

lees meer
De frauderende apotheker en samenloop van rechtsgangen 150 150 Capra Advocaten

De frauderende apotheker en samenloop van rechtsgangen

Artikel

lees meer
Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue 150 150 Capra Advocaten

Column: Integriteit bij de overheid: een blijvend hot issue

Artikel

lees meer
Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag 150 150 Capra Advocaten

Belangenverstrengeling hoogleraar leidt tot strafontslag

Artikel

lees meer
Oproep aan schoolbesturen: zet integriteit op de agenda 150 150 Capra Advocaten

Oproep aan schoolbesturen: zet integriteit op de agenda

Artikel

lees meer
Column: Alternatieve feitenonderzoeken? 150 150 Capra Advocaten

Column: Alternatieve feitenonderzoeken?

Artikel

lees meer
Governancecode Zorg 2017: goed bestuur in de zorg 150 150 Capra Advocaten

Governancecode Zorg 2017: goed bestuur in de zorg

Artikel

lees meer
Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef 150 150 Capra Advocaten

Een vakbekwame zorgcoördinator gaat over de schreef

Artikel

lees meer
De integere zorgbestuurder? 150 150 Capra Advocaten

De integere zorgbestuurder?

Artikel

lees meer
Feitenonderzoeken: geen sinecure 150 150 Capra Advocaten

Feitenonderzoeken: geen sinecure

Artikel

lees meer
Niet elke fout is een integriteitsschending 150 150 Capra Advocaten

Niet elke fout is een integriteitsschending

Artikel

lees meer
Een beetje integer … 150 150 Capra Advocaten

Een beetje integer …

Artikel

lees meer
Het bewustwordingsgesprek 150 150 Capra Advocaten

Het bewustwordingsgesprek

Artikel

lees meer
Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’ 150 150 Capra Advocaten

Netwerkbijeenkomsten ‘het ambt van raadslid’

Artikel

lees meer
Misbruik van Suwinet wordt aangepakt 150 150 Capra Advocaten

Misbruik van Suwinet wordt aangepakt

Artikel

lees meer
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 150 150 Capra Advocaten

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Artikel

lees meer
Een beetje meer integer graag! 150 150 Capra Advocaten

Een beetje meer integer graag!

Artikel

lees meer
Leidt loonbeslag tot strafontslag? 150 150 Capra Advocaten

Leidt loonbeslag tot strafontslag?

Artikel

lees meer
Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag? 150 150 Capra Advocaten

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Artikel

lees meer
Integriteit overkomt je 150 150 Capra Advocaten

Integriteit overkomt je

Artikel

lees meer
De voorbeeldfunctie van de bestuurder 150 150 Capra Advocaten

De voorbeeldfunctie van de bestuurder

Artikel

lees meer
Integriteit, een blijvend actueel onderwerp 150 150 Capra Advocaten

Integriteit, een blijvend actueel onderwerp

Artikel

lees meer
Appels 150 150 Capra Advocaten

Appels

Artikel

lees meer
Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit 150 150 Capra Advocaten

Ontzeggen afscheidsreceptie na ontslag is Awb-besluit

Artikel

lees meer
Klokkenluiden of onrechtmatig lekken 150 150 Capra Advocaten

Klokkenluiden of onrechtmatig lekken

Artikel

lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen, interessante jurisprudentie en wetswijzigingen op het gebied van arbeidsverhoudingen binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Selecteer welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen en wij houden u op de hoogte.

Vestiging Den Haag
Laan Copes van Cattenburch 56
2585 GC Den Haag
Telefoon 070-364 81 02
Fax 070-361 78 47
denhaag@capra.nl

Vestiging ‘s-Hertogenbosch
Bastion Vught 1
5211 CZ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 073-613 13 45
Fax 073-614 82 16
s-hertogenbosch@capra.nl

Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12
8011 GG Zwolle
Telefoon 038-423 54 14
Fax 038-423 47 84
zwolle@capra.nl

Vestiging Maastricht
Spoorweglaan 7
6221 BS Maastricht
Telefoon 043-7 600 600
Fax 043-7 600 609
maastricht@capra.nl